Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
• Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
• Kaasav haridus (Haridusministeerium)

• Kaasava hariduse rakendamise põhimõtted Pärnu linna haridusasutustes
Kaasava hariduse infomaterjal lapsevanemale

Kaasava hariduse eesmärgiks on tagada haridusliku erivajadusega õpilastele paremad võimalused võimetekohase hariduse omandamiseks ning toetada nende õppimist tavaklassis.

Tulenevalt toe vajaduse mahust on õpilasele võimalik pakkuda üldist, tõhustatud ja erituge.

Üldine tugi
• Tuge võivad vajada õpilased, kellel on ilmnenud raskused koolikohustuse täitmisel (pikemaajaline haigestumine, traumajärgne ravi, psüühiline või sotsiaalmajanduslik eriolukord jms.) või mahajäämus õpitulemuste saavutamisel.
• Üldise toe vajadus võib tuleneda õpilase kergemast suulise ja/või kirjaliku kõne probleemist või ajutisest õpiraskusest.
• Kui kooli poolt tagatud üldine tugi ei ole piisav õpilase toetamiseks ja ei anna õpilase arengu seisukohalt soovitud tulemusi, siis on võimalus õpilasele taotleda tõhustatud- või eritoe soovitust.

Tõhustatud tugi
Tõhustatud tuge rakendatakse õpilasele, kes püsiva õpiraskuse, terviseprobleemi või puude tõttu vajab õpet eriklassis või pidevat tugispetsialistide teenust koos vähemalt ühega järgnevatest:
• individuaalne õppekava,
• osaajaga õpet individuaalselt või rühmas,
• pidev individuaalne tugi klassis toimuva õppetöö ajal.

Eritugi
Erituge rakendatakse õpilasele, kes raske ja püsiva psüühikahäire, intellekti-, meele- või liitpuude tõttu vajab puudest tulenevalt sobivat õppekorraldust ning pidevat tugispetsialistide teenust lõimituna sotsiaal- ja/või tervishoiuteenustega:
• osaajaga õpet individuaalselt või rühmas või
• pidevat individuaalset tuge klassis või
• õpet eriklassis.

• Õpilasele õppe korraldamine individuaalselt rühmas või eriklassis saab toimuda lapsevanema kirjalikul nõusolekul ja direktori otsuse alusel.
• Direktor lähtub otsuse tegemisel õpilase kohta õpetajate ja tugispetsialistide poolt läbiviidud hindamiste ja uuringute tulemustest, ettepanekutest ja HEVKO (hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija koolis) või koolivälise nõustamismeeskonna soovitustest ehk suunistest kuidas ja millist tuge täpsemalt rakendada (kooliväline nõustamismeeskond).
• Õppe korraldamisel lähtutakse õpilase toe vajadusest ja mahust, mitte ainult meditsiinilisest diagnoosist lähtuvalt.


Lisaks tavaklassidele on koolides avatud ka eriklassid õpilastele, kes vajavad hariduslikust erivajadusest tingituna tõhustatud või erituge.

Soovitused lapsevanemale:
• Kui 1. klassi astuvale lapsele on Rajaleidja kooliväline nõustamismeeskond andnud soovituse eriklassis õppimiseks või kui eriklassis õppimise soovitusega laps kolib Pärnu linna ja soovib astuda Pärnu linna kooli, võtke ühendust linnavalitsuse kaasava hariduse spetsialistiga. 

• Kui Rajaleidja kooliväline nõustamismeeskond soovitab uuringute tulemusena juba koolis käivale lapsele õppimist eriklassis, siis arutage kindlasti teie lapsele määratud toe meetmed läbi kooli HEVKO (hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija koolis) ja kooli direktori või õppejuhiga.

• Lihtsustatud õppekava toimetuleku õppe või hooldusõppe soovituse saanud lapsed õpivad Pärnu Päikese Koolis. Kooliväliselt nõustamismeeskonnalt soovituse saamisel võtke ühendust kooli direktoriga.

Haridusosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kaasava hariduse spetsialist
Aive Aru
Suur-Sepa 16, kab 161
5190 6269
aive.aru[at]parnu.ee

Rajaleidja Pärnumaa büroo
Metsa 1, 80010 Pärnu (II korrus)
735 0700
rajaleidja[at]rajaleidja.ee
https://rajaleidja.ee

ONK logo

Veebilehel kasutatakse küpsiseid