Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 teavitab Pärnu Linnavalitsus avalikkust linna territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest. 

Kehtivad keskkonnaload (KLIS)
- Keskkonnalubade taotlused on kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistris


Pärnu linnavalitsus
1. Kavandatav tegevus: Taotluse kohaselt toimub Audru jõe (VEE1122000) paisutamine Ridalepa paisul (PAIS020570) Ridalepa paisjärve kinnistul (katastritunnus 62401:001:0686) Ridalepa külas Pärnu linnas Pärnumaal.
2. Loa taotleja: Pärnu linnavalitsus (registrikood 75000064, aadress Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Ridalepa paisjärve kinnistu (katastritunnus 62401:001:0686)
4. Loa kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Fortum Eesti AS

1. Kavandatav tegevus: Käitaja taotleb keskkonnaloa muutmist seoses konteinerkatlamaja paigaldamisega käitise tootmisterritooriumile. Konteinerkatlamajas asub kaks põletuseadet soojussisendile vastavate nimisoojusvõimsusega 2,75 MWth ja 5,71 MWth. Mõlemal põletusseadmel on suitsugaaside jaoks eraldi 15 m kõrgune korsten. Põletusseadmeid kasutatakse tipukateldena.
2. Loa taotleja: Fortum Eesti AS (registrikood 12114252, aadress Suur-Jõe 52, 80042 Pärnu linn)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Õli 6, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Osaühing PAIKRE
1. Kavandatav tegevus: Ettevõtte taotleb kompleksloaga uue käideldavate jäätmete nimistu ja koguste muutmist, ehitusjäätmete mehaanilist sorteerimist ning puidujäätmete purustamist (purustiga) käitise väliterritooriumil
2. Loa taotleja: Osaühing PAIKRE (registrikood: 10836969, aadress: Pärnade pst 11, 80046 Paikuse alev, Pärnu linn)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Põlendmaa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond. katastrinumbril 56801:005:0284
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus
6. Keskkonnakompleksloa muutmistaotluse menetlusse võtmise teade


GW Grupp OÜ 

1. Kavandatav tegevus: GW Grupp OÜ poolt kavandatava tegevuse eesmärgiks on jäätmete vastuvõtt, ladustamine, sorteerimine, ümberpakkimine, jäätme partiide koostamine nende taaskasutamisse suunamiseks ja üleandmine vastavat õigust omavale isikule.
2. Loa taotleja: GW GRUPP OÜ, 12727322, Pärnu linn, Rüütli tn 6-5, 80011
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Turba 2b, Pärnu linn, Pärnu linn
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Rapala Eesti Aktsiaselts
1. Kavandatav tegevus: Käitis taotleb tähtajatu kehtivusega õhusaasteloa muutmist heiteallikate lisandumise ja kasutatavate kemikaalide loendi ja koguste muutumise tõttu, kehtivusaja andmeid ei muudeta. Kasutatavate kemikaalide summaarne kogus väheneb ligikaudu 10 tonni võrra.
2. Loa taotleja: Rapala Eesti Aktsiaselts (registrikood 10497987; aadress: Lao 8, 80042 Pärnu linn, Pärnu linn)
3. Kavandatava tegevuse asukohad: Lao tn 8, Papiniidu tn 13 ja Suur-Jõe tn 64, Pärnu linn 
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Fortum Eesti AS 
1. Kavandatav tegevus: Keskkonnaluba nr L.ÕV/326771 muudetakse ja viiakse vastavusse muutunud seadusandlusega. Keskkonnaloale kantakse kauplemissüsteemi heitkoguse loal olevad andmed. Käitaja põhitegevusalaks on soojusenergia tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine. Käitises on kolm heiteallikat, milleks on katlamaja korstnad. Katlamajas asub kolm põletusseadet soojussisendile vastavate nimisoojusvõimsustega 9,89 MWth, 10,11 MWth ja 4,57 MWth.
2. Loa taotleja: Fortum Eesti AS (registrikood 12114252; aadress: Suur-Jõe 52, 80042 Pärnu linn)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Ringi 56, Pärnu linn
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Aktsiaselts K.A.T. & Ko
1. Kavandatav tegevus: Taotluse kohaselt teostatakse maavara kaevandamist Päraküla liivakarjääri mäeeraldisel. Ala koosneb kahest lahustükist ja hõlmab osaliselt või täielikult eraomandisse kuuluvaid kinnistuid Joanna (katastritunnus 82603:001:0066), Peraküla - Joanni (katastritunnus 82603:001:0067), Luiskama (katastritunnus 82603:001:0076) ja Metsa (katastritunnus 82603:001:0059). Päraküla liivakarjääri mäeeraldise pindala on 16,59 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 18,73 ha. Maavara kasutusalaks on ehitus.
2. Loa taotleja: Aktsiaselts K.A.T. & Ko (registrikood 10250382; aadress: Savi tn 42, 80041 Pärnu linn, Pärnu linn)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond Pärnu linn Päraküla
4. Kehtivusaeg: taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat
5. Loataotlus 

Pärnu Jahtklubi

1. Kavandatav tegevus: Taotluse kohaselt teostatakse Pärnu Jahtklubi sadama veeala hooldussüvendamist Pärnu jões Lootsi tn 6/8 kinnistu (katastritunnus 62510:002:2860, registriosa nr 17305) kaldajoonel mahuga 300 m³, kaadamispunkt on Pärnu lahes, Manilaiu lõunaotsa ja Võiste vahelisel mõttelisel sirgel (X: 6451403, Y: 517321) ning rajatakse kaldakindlustus Lootsi 6/8 kinnistul olemasolevatest maakividest mahus 250 m³.
2. Loa taotleja: Pärnu Jahtklubi
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu jões Lootsi tn 6/8 kinnistu kaldajoonel, Pärnu lahes
4. Kehtivusaeg: 31.01.2020 kuni 30.12.2021
5. Loataotlus

AS Pärnu Vesi
1. Kavandatav tegevus: Soovitakse muuta veelubasid nr L.VV/329083 ja L.VV/329096, seoses Silla küla biotiikide heitvee, Audru Karuslooma elamute heitvee, Annikaevu puurkaevu filtripesuvee ja Liu küla puurkaevu filtripesuvee väljalaskmete välja võtmisega veelubadest ning Sanga puurkaevu lisamisega veeloasse nr L.VV/329096.
2. Loa taotleja: Aktsiaselts PÄRNU VESI (registrikood 10120395, aadress: Vingi tn 13, 80013 Pärnu linn, Pärnu linn)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu linnas Kihlepa, Kõima, Ahaste, Jõõpre, Lindi, Silla, Seljametsa ja Vaskrääma küla ning Audru alevik ja Lavassaare alev
4. Kehtivusaeg: tähtajatud
5. Loataotlus

AS Jiffy Products Estonia
1. Kavandatav tegevus: vee erikasutus -maavara kaevandamisel eemaldatava vee suublasse juhtimine
2. Loa taotleja: AS Jiffy Products Estonia (registrikood 10053049, aadress: Papiniidu tn 5a/1, 80042 Pärnu linn)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakonnas Pärnu linnas Seljametsa külas Kõrsa ja Kõrsa II turbatootmisaladel
4. Kehtivusaeg: kuni 19.12.2049
5. Loataotlus

Skano Fibreboard OÜ

1. Kavandatav tegevus: Rääma tn 31 asuvad puitkiudplaatide tootmishooned, abirajatised ning toimub valmistoodangu ladustamine, Rääma tn 94 kinnistul asub katlamaja ning toimub puitkiudplaatide tootmiseks vajaliku laastu ladustamine ja ettevalmistus.
2. Loa taotleja: Skano Fibreboard OÜ (12503545)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Rääma tn 31 ja 94 (Pärnu linn)
4. Kehtivusaeg: tähtajatu 
5. Loataotlus 


Aktsiaselts Metaprint
Keskkonnaamet esitas AS Metaprint õhusaasteloa muutmise taotluse Pärnu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks 12.12.2017. Aktsiaselts METAPRINT tootmisterritooriumi aadress on Betooni 2, Pärnu linn. Käitise põhitegevuseks on kergmetalltaara tootmine (EMTAKi kood 25921), muudeks tegevusaladeks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301) ja mujal liigitamata trükkimine, (EMTAKi kood 18129). Tootmises kasutatakse kuni 1,131 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavaid kemikaale aastas, õhku võib eralduda kuni 0,68 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas. Kütteks kulub kuni 68,5 tuhat m3 maagaasi aastas, katelde summaarne nimisoojusvõimsus on 0,564 MW. Käitisel on tähtajatu kehtivusega õhusaasteluba nr L.ÕV/325055, mille muutmist taotletakse uue heiteallika (gaasikatel) lisandumise tõttu.

AS Preab

Keskkonnaamet esitas AS Preab õhusaasteloa muutmise taotluse Pärnu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks 04.10.2017. AS Preab tootmisterritoorium asub Savi tn 32, Pärnu linn. Käitise põhitegevuseks on mööbliosade tootmine (EMTAKi kood 31092), muudeks tegevusaladeks on mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine (EMTAKi kood 46191) ja auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301). Tootmises kasutatakse kuni 99,9672 tonni kemikaale aastas, õhku paisatakse kuni 3,878 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas. Kütteks kulub kuni 250 tonni vedelgaasi aastas. Käitis soovib muuta kehtivat õhusaasteluba nr L.ÕV.PM-44779 kütteaine muutumise, kasutatavate kemikaalide muutumise ja uute heiteallikate tõttu.

AS Reideni plaat 
Keskkonnaamet esitas AS Reideni plaat õhusaasteloa taotluse Pärnu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks 11.09.2017. AS Reideni plaat taotleb õhusaasteluba muude plastist ehitustoodete tootmisel (EMTAKi kood 22239) tekkivate saasteainetele õhku heitmiseks. Käitisel on kehtiv õhusaasteluba nr L.ÕV/322254, uut luba taotletakse tootmismahu suurenemise ja uute heiteallikate tõttu. 

SOL Baltics OÜ
Keskkonnaamet esitas SOL Baltics OÜ jäätmeloa taotluse Pärnu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks 15.09.2017. Ettevõte taotleb jäätmeluba aia- ja haljastusjäätmete, prügi ja tänavapühkmete kogumiseks, veoks ja ajutiseks ladustamiseks Turba 2 kinnistule. 

Keskkonna- ja heakorrapeaspetsialist
Marve Virunurm
Suur-Sepa 16, kab 218
444 8307
marve.virunurm[at]parnu.ee

Keskkonna- ja heakorraspetsialist
Elen Kuningas
Pärna allee 7, Audru
444 8177
elen.kuningas[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid