Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 teavitab Pärnu Linnavalitsus avalikkust linna territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest. 

Kehtivad keskkonnaload (KLIS)
- Keskkonnalubade taotlused on kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistris


Skano Fibreboard OÜ
1. Kavandatav tegevus: Rääma tn 31 asuvad puitkiudplaatide tootmishooned, abirajatised ning toimub valmistoodangu ladustamine, Rääma tn 94 kinnistul asub katlamaja ning toimub puitkiudplaatide tootmiseks vajaliku laastu ladustamine ja ettevalmistus.
2. Loa taotleja: Skano Fibreboard OÜ (12503545)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Rääma tn 31 ja 94 (Pärnu linn)
4. Kehtivusaeg: tähtajatu 
5. Loataotlus 


Aktsiaselts Metaprint
Keskkonnaamet esitas AS Metaprint õhusaasteloa muutmise taotluse Pärnu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks 12.12.2017. Aktsiaselts METAPRINT tootmisterritooriumi aadress on Betooni 2, Pärnu linn. Käitise põhitegevuseks on kergmetalltaara tootmine (EMTAKi kood 25921), muudeks tegevusaladeks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301) ja mujal liigitamata trükkimine, (EMTAKi kood 18129). Tootmises kasutatakse kuni 1,131 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavaid kemikaale aastas, õhku võib eralduda kuni 0,68 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas. Kütteks kulub kuni 68,5 tuhat m3 maagaasi aastas, katelde summaarne nimisoojusvõimsus on 0,564 MW. Käitisel on tähtajatu kehtivusega õhusaasteluba nr L.ÕV/325055, mille muutmist taotletakse uue heiteallika (gaasikatel) lisandumise tõttu.

AS Preab

Keskkonnaamet esitas AS Preab õhusaasteloa muutmise taotluse Pärnu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks 04.10.2017. AS Preab tootmisterritoorium asub Savi tn 32, Pärnu linn. Käitise põhitegevuseks on mööbliosade tootmine (EMTAKi kood 31092), muudeks tegevusaladeks on mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine (EMTAKi kood 46191) ja auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301). Tootmises kasutatakse kuni 99,9672 tonni kemikaale aastas, õhku paisatakse kuni 3,878 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas. Kütteks kulub kuni 250 tonni vedelgaasi aastas. Käitis soovib muuta kehtivat õhusaasteluba nr L.ÕV.PM-44779 kütteaine muutumise, kasutatavate kemikaalide muutumise ja uute heiteallikate tõttu.

AS Reideni plaat 
Keskkonnaamet esitas AS Reideni plaat õhusaasteloa taotluse Pärnu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks 11.09.2017. AS Reideni plaat taotleb õhusaasteluba muude plastist ehitustoodete tootmisel (EMTAKi kood 22239) tekkivate saasteainetele õhku heitmiseks. Käitisel on kehtiv õhusaasteluba nr L.ÕV/322254, uut luba taotletakse tootmismahu suurenemise ja uute heiteallikate tõttu. 

SOL Baltics OÜ
Keskkonnaamet esitas SOL Baltics OÜ jäätmeloa taotluse Pärnu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks 15.09.2017. Ettevõte taotleb jäätmeluba aia- ja haljastusjäätmete, prügi ja tänavapühkmete kogumiseks, veoks ja ajutiseks ladustamiseks Turba 2 kinnistule. 

Keskkonna- ja heakorrapeaspetsialist
Marve Virunurm
Suur-Sepa 16, kab 218
444 8307
marve.virunurm[at]parnu.ee

Keskkonna- ja heakorraspetsialist
Elen Kuningas
Pärna allee 7, Audru
444 8177
elen.kuningas[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid