Jäätmehoolduseeskiri (JHE) 

Pärnu linna jäätmekava 2014-2018 (Jäätmekava on „Pärnu linna arengukava aastani 2025“ osa, lisa nr 3)
 
Jäätmevaldaja kohustused:
» tagama tekkivate jäätmete, mida ei saa või ei tohi tekkekohas taaskasutada või kõrvaldada, liigiti kogumise ja hoiustamise
» korraldama tekkinud jäätmete veo jäätmekäitluskohtadesse või kogumispunktidesse, v.a jäätmete osas, mis on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga
» kasutama jäätmete kogumiseks ja hoiustamiseks piisavas koguses ja suuruses kogumismahuteid või kokkuleppe alusel ühismahuteid
» tagama mahutite tühjendamise sagedusega, mis väldib nende ületäitumise, ümbruse reostumise, haisu ja kahjurite tekke ning leviku
» hoidma jäätmeid selliselt, et need ei levitaks haisu ega põhjustaks ohtu

Vaata lisaks: Jäätmete sorteerimine

Korraldatud jäätmevedu
Perioodil 01.12.2017 kuni 30.11.2022 teostab Pärnu linnas korraldatud jäätmevedu Ragn-Sells AS, kes esitas 2016. aastal läbiviidud riigihankel parima pakkumise mõlemas Pärnu linna jäätmeveopiirkonnas jäätmeveo teostamiseks.
- veopiirkond nr 1 - Pärnu jõe paremkaldale jäävad linnaosad (Tammiste, Rääma, Ülejõe, Vana-Pärnu)
- veopiirkond nr 2 - Pärnu jõe vasakkaldale jäävad linnaosad (Raeküla, Papiniidu, Mai, Eeslinn, Rannarajoon, Kesklinn)

Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse järgmistele jäätmeliikidele:
1) segaolmejäätmed;
2) biolagunevad köögi ja sööklajäätmed;
3) vanapaber ja kartong;
4) biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed.

» Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik.
» Piirkondades, kus on rakendunud korraldatud jäätmevedu, on jäätmevaldaja kohustatud andma korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed üle eeskirjas sätestatud tingimustel.

Ühismahuti
» ühismahuti kasutamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele - ühismahuti kasutamise taotlus
» ühismahuti kasutamisel on jäätmeveolepingu sõlmimine kohustuslik.
» jäätmevaldajad, kes kasutavad ühismahutit, on kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat jäätmevedajaga jäätmeveolepingu sõlmimiseks
» ühismahutit, va kilekotti, on lubatud kasutada üksnes naaberkinnisasjadel või ühise õuealaga korterelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks


Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlemine

» Jäätmetekitajal on õigus esitada Pärnu linnavalitsusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks, kui kinnisasjal ei elata või kinnisasja ei kasutata. Vabastust korraldatud jäätmeveost on võimalik saada vaid juhul, kui kohaliku omavalitsuse üksus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.
»  Vabastuse jäätmeveoga mitteliitumiseks või ajutiseks peatamiseks saab anda üksnes Pärnu linnavalitsus vastava taotluse alusel.
»NB! Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmetekitaja esitab üks kord aastas, 20. jaanuariks Pärnu linnavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnisasjal ei ole mitteliitunuks loetud perioodi kestel elatud või kinnisasja ei ole kasutatud. Kinnituse mitteesitamisel loetakse jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlus
- Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunu kinnitus


Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/kinnitus palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Keskkonna- ja heakorrapeaspetsialist
Marve Virunurm
Suur-Sepa 16, kab 218
444 8307
marve.virunurm[at]parnu.ee

Keskkonna- ja heakorraspetsialist
Elen Kuningas
Pärna allee 7, kab 6
444 8177
elen.kuningas[at]parnu.ee

ragn
606 0439
parnu@ragnsells.ee
ragnsells.ee