Jäätmete sortimise eesmärgiks on nende taaskasutamine võimalikult suures ulatuses. Meeles tuleb pidada, et taaskasutuseks sobivad ainult puhtad pakendijäätmed, vajadusel tuleb pakendeid enne pakendikotti panemist pesta ning kokku pressida.

» Jäätmete sorteerimisjuhend (eesti keeles)
» Jäätmete sorteerimisjuhend (vene keeles)
» Sorteerimisjuhendid (Ragn Sells)
» Soteerimisjuhendid (Paikre)
» Ohutu kütmine ja jäätmete sorteerimine (Keskkonnaministeerium)

» Jäätmekogumiskohad Pärnus
» Pakendijäätmete kogumiskohad Pärnus (seisuga 02.02.2017)

Pärnu linnas tegeleb pakendite kogumisega kolm tootjavastutusorganisatsiooni:
» MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)
» MTÜ Eesti Pakendiringlus (EPR)
» OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO)

Liigiti kogutud jäätmeid võetakse Pärnu elanikelt vastu Paikre Sorteerimisjaamas (Raba 39) 
Pakendikotiteenust saab tellida Ragn Sells-st ja TVO-st

Jäätmete sorteerimise juhend kortermaja elanikele
j22tmetesort korter


Abiks sorteerimisel - kuhu panna/viia?

» Tagatisrahaga pakend (ehk pandipakend) vii tagasi pakendi tagastuspunkti. Ainult nii saad pakendi eest tagatisraha tagasi. Tagatisraha suurus on sõltumata pakendi materjalist ja suurusest 10 senti.
» Segapakend vii segapakendijäätmete konteinerisse. Tavaliselt on kogumispunktis eraldi konteiner segapakendi ning ka klaaspakendi jaoks. Kui eraldi klaaspakendikonteinerit ei ole, läheb klaaspakend segapakendi konteinerisse. Jälgi konteineri märgistusi, et teada, mida kuhu panna. Pakendid saab ära anda tasuta. Pakendite kogumisega tegelevad taaskasutusorganisatsioonid. Kui sa ei tea, kus asub lähim pakendikonteiner, siis leia endale sobivaim pakendipunkt tabelist (Pakendijäätmete kogumiskohad). Konteinerite asukohad saab teada ka taaskasutusorganisatsioonide kodulehtedelt: Eesti Taaskasutusorganisatsioon, Eesti Pakendiringlus, Tootjavastutusorganisatsioon.
» Vanapaber ja -papp pane vanapaberi ja -papi konteinerisse. Vanapaberi ja kartongi kogumiseks peab olema eraldi kogumismahuti juhul kui kinnistul on 8 või enama korteriga ahikütteta elamu ning mitteelamumaa sihtotstargeba kinnistul, kus tekib üle 20 kg vanapaberit nädalas. Muul juhul on võimalik vanapaberit viia avalikult kasutatavatesse vanapaberi kogumiskastidesse. Vanapaberi ja –papi kogumismahuti tühjendamine toimub tasuta.
» Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed tuleb liigiti koguda eraldi konteinerisse juhul kui kinnistul on 16 või enama korteriga elamu ning juhul kui toitlustusega tegelevas asutuses tekib üle 20 kg toidujäätmeid nädalas. Vähemate korteritega majad saavad samuti soovi korral liigiti kogutud köögi- ja sööklajäätmete äraveo teenust kasutada. Eramutes on soovitav kompostida toidujäätmeid oma kinnistul kinnises komposteris.
» Aia- ja haljastusjäätmed komposti piisava ruumi olemasolu korral oma aias või vii Paikre Sorteerimisjaama või prügilasse. Korraldatud jäätmeveo raames saab biolagunevaid aia- ja haljastusjätmeid ära anda tasuta juhul kui need on pakitud biolagunevast materjalist kotti ja pole raskemad kui 20 kg.
» Ohtlikud jäätmed vii ohtlike jäätmete kogumispunkti või jäätmejaama. Vanad ravimid saab viia ka apteeki j vanade patareide kogumiskastid on igas suuremas toidupoes.
» Ehitus- ja lammutusjäätmed on soovitav koguda eraldi: puit-, metall- ja püsijäätmed (näiteks tellised) ning muu ehituspraht. Need tuleb viia jäätmejaama või anda üle jäätmekäitlejale. Segamini kogutud ehitus- ja lammutusjäätmete üleandmisel Paikre prügilasse tuleb maksta oluliselt suuremat tasu.
» Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed vii poodi, kust kavatsed osta uue toote. Pood peab vana seadme vastu võtma, kui ostad samast poest uue sarnase seadme. Kui ei ole kavatsust uut seadet osta vii vana elektri- või elektroonikaseade Paikre sorteerimisjaama Raba 39, kus see üldjuhul tasuta vastu võetakse. Juppideks lammutamata seadmeid saab ära anda tasuta. Kui seade ei ole tervik, siis võidakse küsida puuduva osa materjali eest raha küsida.
» Romusõidukid vii sama automarki müüvasse kauplusesse või autolammutustöökotta (romulasse). Romusid saab ära anda tasuta, romulad võivad romu vastuvõtmisel maksta ka väikese summa. Nõua lammutustõendit! Ainult ARK-ile lammutustõendi esitamisel kustutatakse auto registrist.
» Patareid ja akud vii tasuta ükskõik millisesse poodi, kus neid müüakse. Sul ei ole kohustust uut patareid või akut osta. Poodides on spetsiaalsed konteinerid patareide ja akude kogumiseks.
» Vanarehvid saab viia AS Kuusakoski käitluskohtadesse, Pärnus aadressil Savi 30.

Jäätmete sorteerimise juhend 
j22tmedtaaskasutusse2017 web3

Vene keeles
j22tmedtaaskasutusse2017 web rus2

j22tmeratas