Pärnu linn müüb kirjalikul enampakkumisel Pärnu linnas Papiniidu 50 asuva hoonestatud kinnistu
- kinnistusraamatu registriosa nr 517405
- katastritunnus 62513:175:7710
- sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa
- pindala: algselt 8761 m2 / korrigeeritult 8759 m2

- enampakkumise alghind: 570 000 (viissada seitsekümmend tuhat) eurot
- tagatisraha: 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot

Müügitingimused
- Pärnu Linnavolikogu 17.11.2016 otsus nr 98
- Pärnu Linnavalitsuse 13.05.2019 korraldus nr 330
- Keskkonnaministri 22.02.2017 käskkiri nr 227 
Täpsustav kuulutus, pakkumise esitamise tingimused

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 25. juunil 2019 kell 13.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule kirjutada märgusõnana „PAPINIIDU 50“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon 25.06.2019”
» Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist Pärnu linnavalitsuse II korruse ruumis nr 207. Pakkumiste esitajad võivad viibida pakkumiste avamise juures
» Pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumishind eurodes. Ühised pakkumised ei ole lubatud
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjekte koormavate lepingutega, müügiobjektidega tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (Suur-Sepa 16, kabinet 215).

Info tööpäevadel: 444 8310, 524 8935, linnavara[at]parnu.ee


Müügiobjekti kirjeldus
Kinnistu on hoonestatud. Kinnistul paikneb arhitekt Tõnis Palmi projekteeritud kahekorruseline kultuurikeskuse hoone (endine Mai Kultuurikeskus) (ehitisregistri kood 103034525, ehitusalune pind 3054 m2, suletud netopind 5236,3 m2. FIE Ene Laurits 20.01.2004 koostatud hoone mõõdistusprojekti alusel on suletud netopinna suuruseks 5621 m2).

» Esmane hoone kasutuselevõtu aasta 1989
» Osa hoone ruumidest on koormatud tähtajatute üürilepingutega
» Ruumides tegutseb linnaasutus Ranna raamatukogu (üldpind 289,2 m2, inventariseerimisplaanil ruumid 108-116)
» Kinnistule seatakse selle võõrandamisel Pärnu linna kasuks tasuta isiklik kasutusõigus raamatukogu kasutuses olevate ruumide kasutamiseks raamatukoguna. Isiklik kasutusõigus on tähtajaline kuni kuus kuud isikliku kasutusõiguse seadmisest
» Kinnistu on koormatud isikliku kasutusõigusega AS Fortum kasuks (kaugkütte torustik, ehitisregistri kood 22055800)
» Kinnistul asub reoveekanalisatsioonitorustik (ehitisregistrikood 220733678)
» Hoone veetorustikus esineb omanikule teadmata kohas või kohtades leke või lekkeid. Hoone veearvesti näit erineb igakuiselt oluliselt hoones paiknevate vee vahearvestite näitude summast

» Müügiobjekti koosseisu ei kuulu hoones asuv õlimaal “Punaste õhtute purpur“
» Müügiobjektil paikneb ka vallasvara, mis ei kuulu Pärnu linnale. Juhul kui vara omanikud seda ära ei vii, jääb vara hoonesse
» Hoone rekonstrueerimine või juurde ehitamine, sisekujunduslikud muudatused tuleb kooskõlastada arhitekt Tõnis Palmiga

- Kinnisturaamatu väljavõte
- Maakatastri õiend, katastriüksuse plaan
- Hoone plaanid: keldrikorrus ; põhikorrus ; 2. korrus (20.01.2004) ; lõige A-A ja D-D ; lõige B-B ja C-C (27.02.1998)
- Hoone andmed ehitisregistris
Ehitisregistri väljavõte
- Energiamärgise teatis
- Ruumide eksplikatsioon
- Isikliku kasutusõiguse seadmise leping
- Vaated

Kinnistule ei laiene kehtivaid detailplaneeringuid. Pärnu Linnavalitsuse 07.03.2011 korraldusega nr 104 algatati OÜ ORM taotluse alusel Papiniidu tn 50 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise ülesandena sätestati krundile uue hoone rajamine korterite, büroode, raamatukogu, kino, spordi- ja vabaajakeskuse tarbeks ning hoone võimalike ehitusmahtude väljaselgitamine ja linnaehituslike tingimuste määramine. Krundi kasutamise sihtotstarveteks nähti ette nii äri-, elamu- kui ühiskondlike ehitiste maad.

Detailplaneeringu koostamisega tegeles algataja tellimisel algselt OÜ Arcus Projekt ja hiljem Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna tellimisel OÜ Joon Ruumis. Linnale kuuluv raamatukogu Papiniidu 50 võimalikku uude hoonesse ruume ei vaja.

Arvestades, et detailplaneeringu algatamisest on möödunud 8 aastat, mille jooksul on muutunud erinevad õigusaktid ja linna arengusuunad, tuleb lähtuda eelkõige linnavalitsusele 20.12.2018 esitatud detailplaneeringu eskiislahendusest. Antud eskiislahendus täpsustab detailplaneeringu lähteseisukohti. Hoone korruselisuse määramisel tuleb arvestada vastuvõetud üldplaneeringuga, mille kohaselt ei ole Pärnu linna lubatud ehitada kõrghooneid. Kõrghooneteks loetakse hooneid, millel on rohkem kui 8 korrust.

Detailplaneeringu menetlustoimingutega ja uue detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda müügiinfoga tutvumisel Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (Suur-Sepa 16, kabinet 215). 

Asukoht

- Kinnistu andmed Maaregistris
- Maa-ameti kaardiserver

Papiniidu50 Asukoht

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

papiniidu50
papiniidu50 6
papiniidu50 2
papiniidu50 4
papiniidu50 5

Veebilehel kasutatakse küpsiseid