Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse kolm maa-ala rannatoolide ja päikesevarjude laenutamiseks. 

Kasutusse andmise tingimused
» Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse 27.03.2018 otsus nr 79
» asendiplaan

Maa-alad:  
- katastriüksusel Kesklinna rand R1 (katastritunnus 62510:009:0005) (asendiplaanil koht nr 1)
- katastriüksusel Ranna pst 11a (katastritunnus 62512:011:0001) (asendiplaanil koht nr 2 ja nr 3)

- maa-alade ligikaudne suurus: 50 m2
- enampakkumise alghind maa-ala kohta: üürimäär 700 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha maa-ala kohta: 500 eurot
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: rannatoolide ja päikesevarjude laenutamine ning selleks otstarbeks vajaliku üürileandjaga kooskõlastatud kaubandusliku inventari paigaldamine
- maa-alad antakse kasutusse 2018., 2019. ja 2020. aasta suveperioodiks (15. mai kuni 15. september)

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 24. aprillil 2018 kell 13.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana kirjutada „RANNATOOLID“.
» Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul. 

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimustega
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
1. tegevuskava , mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeerinute suurust
2. paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega.
3. dokument tagatisraha tasumise kohta

» Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
» Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgsete üüri ja kõrvalkulude viimas(t)e maksete osaks
» Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale majandusosakonna poolt teatatud ajal ja kohas.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.
» Enampakkumised viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (kabinet 215) ja arenguteenistuses (kabinet 414).

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8363, 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

Ettevõtluse spetsialist
Sten Suurmäe
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8363
sten.suurmae[at]parnu.ee