Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


15. detsembril 2016 kinnitasid Pärnu linna, Audru valla ja Paikuse valla volikogud ühinemislepingu, mille tulemusena moodustub uus kohaliku omavalitsuse üksus – Pärnu linn. Lepinguosaliste ühinemine jõustub 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päeval. 

Ühinemisleping (13.12.16)
Lisa 1 - Seletuskiri (13.12.2016) 
Lisa 2 - Investeeringute kava 2017-2021 (01.12.2016)
Lisa 3 - Kaart 1 : 50 000 (01.12.2016)
Lisa 4 - Majandusaasta aruanded (2015): Audru vald ; Paikuse vald ; Pärnu linn
Lisa 5 - Osavallakogude moodustamise põhimõtted ja funktsioonid (01.12.2016)
Lisa 6 - 2017. aasta investeerimislaenud (01.12.2016)
Lisa 7 - Eelarvestrateegia (01.12.2016) 
Lisa 8 - Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava (01.12.2016)
Lisa 9 - Asutuste paiknemine uues omavalitsuses (01.12.2016) 
Lisa 10 - Õiend muudatusettepanekute kohta (13.12.2016) 


9. veebruaril 2017 kogunes Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna juhtidest koosnev juhtkomisjon. Algas sisuline töö uue moodustuva omavalitsuse struktuuri ja alusdokumentide väljatöötamiseks. Moodustati valdkonna komisjonid, mis valmistavad ette põhimääruse ja muud regulatsioonid uue omavalitsuse toimimiseks.

Pärnu Linnavalitsuse esindajad Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemist ettevalmistavates komisjonides:
- juhtkomisjon: linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Meelis Kukk
- valla- ja linnasekretäride komisjon: linnasekretär Tiina Roht, kantselei õigusnõunik Kristi Matiisen ja kantselei volikogu nõunik Triin Tõnts
- sotsiaalkomisjon: abilinnapea Jane Mets ja sotsiaalosakonna juhataja Aika Kaukver
- finantskomisjon: abilinnapea Meelis Kukk, finantsjuhtimisteenistuse juhataja Eve Vihmaru, raamatupidamise teenistuse juhataja Karin Holland
- planeeringukomisjon: abilinnapea Rainer Aavik, planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel ja volikogu liige Enn Raadik
- transpordikomisjon: linnapea Romek Kosenkranius ja MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus juhataja Andrus Kärpuk
- haridus-, kultuuri ja vaba aja komisjon: abilinnapea Jane Mets, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Andrus Haugas
- majanduskomisjon: abilinnapea Rainer Aavik, volikogu liige Enn Raadik ja majandusosakonna juhtaja Mait Talvoja

Esindajate nimetamine Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemist ettevalmistavatesse komisjonidesse (Pärnu Linnavalitsuse 27.03.2017 korraldus nr 156)


Lisainformatsioon:
Margit Suhhostavets
ühinemise koordinaator
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu (kab 236)
506 5384
margit.suhhostavets[at]lv.parnu.ee

Vaata ka:
Haldusreform 
Pärnumaa ühinemisläbirääkimised  

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

» Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutunud, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla


Omavalitsuses elanikke 51 504

 

Ühinemisel

31.10.17

01.01.18

01.01.19

02.01.19 *

01.01.20

Omavalitsuses kokku

51 655

51 640

51 883

51 272

51 504

» Pärnu linnas 

40 558

40 663

40 747

40 136

40 314

» Audru osavallas

5 861

5 788

5 919

5 920

5 970

(sh Audru Alevikus)

 

1 436

1491

1491

1 506

(sh Lavassaare alevis)

 

450

458

458

454

» Paikuse osavallas 

3 938

3 914

3 955

3 955

3 954

(sh Paikuse alevis)

 

3 007

3055

3053

3 018

» Tõstamaa osavallas

1 298

1 275

1 262

1 261

1 266

 (sh Tõstamaa alevikus)

 

474

463

461

464

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanikud
» Audru osavalla elanikud
» Paikuse osavalla elanikud
» Tõstamaa osavalla elanikud


Elanikud asulate kaupa 01.01.2020

Ahaste küla

191

Liiva küla

69

Rammuka küla

20

Alu küla

16

Lindi küla

284

Ranniku küla

30

Aruvälja küla

51

Liu küla

106

Ridalepa küla

118

Audru alevik

1 506

Lõuka küla

44

Saari küla

26

Eassalu küla

39

Malda küla

108

Saulepa küla

58

Ermistu küla

57

Manija küla

49

Seliste küla

153

Jõõpre küla

399

Marksa küla

94

Seljametsa küla

273

Kabriste küla

74

Männikuste küla

80

Silla küla

438

Kastna küla

43

Oara küla

94

Soeva küla

83

Kavaru küla

51

Paikuse alev

3 018

Soomra küla

59

Kihlepa küla

162

Papsaare küla

1 151

Tammuru küla

111

Kiraste küla

16

Peerni küla

24

Tuuraste küla

27

Kõima küla

208

Pootsi küla

59

Tõhela küla

38

Kõpu küla

12

Põhara küla

99

Tõlli küla

44

Kärbu küla

55

Põldeotsa küla

185

Tõstamaa alevik

464

Lao küla

26

Põlendmaa küla

35

Valgeranna küla

22

Lavassaare alev

454

Päraküla

16

Vaskrääma küla

79

Lemmetsa küla

248

Pärnu linn

40 314

Värati küla

24

Veebilehel kasutatakse küpsiseid