Pärnu linna projektid siseriiklike programmide kaasrahastamisel

2019 - Reiu-Raeküla suusarada
2018 - Mandri- ja saarevahelise transpordiühenduste parandamine Manija saarel
2018 - KIK: Aktiivõppeprogrammid 8. ja 9. klasside õpilastele
2018 - KIK: Aktiivõppeprogrammid Pärnu linna 6. klassidele "Retk läbi Pärnumaa ökosüsteemide"
2018 - KIK: Pärnu linna lasteaedade loodusõppe aktiivprogrammid
2018 - KIK: Gümnaasiumi õppeprogrammid Pärnu linna õpilastele
2018 - Tammiste hooldekodu Tieli maja küttesüsteemi rekonstrueerimine
2018 - Manija tuletõrje veevõtukoha rajamine
2018 - Manija saarekeskuse tee ja hõljukiplatsi rekonstrueerimine

2017 - Kõrgenenud hooldusvajadusega täiskasvanu päevahoiuteenuse inventari soetamine
2017 - KIK: Gümnaasiumi õppeprogrammid Pärnu linna 10.- 12. klassi õpilastele
2017 - KIK: Pärnu linna lasteaedade loodusõppe aktiivprogrammid: "Erinevad elukeskkonnad meie ümber"
2017 - KIK: Aktiivõppeprogrammid Pärnu linna 6. klassidele "Retk läbi Pärnumaa ökosüsteemide"

2016 - KIK: Pärnu kesklinna kaitsealuste parkide dendroloogiliste hinnangute ja hoolduskavade koostamine
2016 - KIK: Pärnu Rannapargi hoolduskava järgsed hooldustööd
2016 - KIK: Niidu maastikukaitsealal hooldustööde läbiviimine
2016 - KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine (2016)
2016 - KIK: Uus-Sauga 56 ja Mõisavahe 2 kinnistutel paiknevate endisaegsete sõjaväehoonete lammutamine
2016 - KIK: "Keskkonnakeemia laboris" õppeprogrammid Pärnu Linna 8. ja 9. klassi õpilastele

2015 - KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine
2015 - KIK: Pärnu Rannapargi dendroloogilise hinnangu ja hoolduskava koostamine
2015 - KIK: Vanapargi alleel 2015. a hooldustööde läbiviimine
2015 - KIK: Pärnu linnas Rehepapi T1 kinnistul paikneva endise sõjaväehoone (juhtimis-keskuse) lammutamine

2014 - KIK: Pärnu kaitsealustel alleedel (Kuninga, Pühavaimu, Ringi, Vanapargi) 2014. a hooldustööde läbiviimine
2013 - Pärnu Toimetulekukooli õueala kujundamine arendavaks õpikeskkonnaks I etapp
2013 - KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine
2012 - KIK: Pärnu Raeküla Lasteaia endise katlamajahoone lammutamine
2012 - KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine 
2011 - Pärnu Toimetulekukooli ja Pärnu lasteaed Pillerpall akende vahetus
2011 - Olev Siinmaa 130. aastapäevale pühendatud konverents ja näitus
2011 - KIK: Pärnu linna avaliku konteinerpargi laiendamine
2011 - KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine
2010 - KIK: Kasutuseta puurkaevude likvideerimine Pärnu linnas
2010 - KIK: Pärnu looduskaitsealustele alleedele hoolduskava koostamine


Pärnu linna projektid EL heitmekaubanduse kauplemissüsteemi kaasrahastamisel

» Pärnu linna Tralli lasteaia energiatõhususe parandamine
» Pärnu linna Kastani lasteaia energiatõhususe parandamine
» Pärnu linna Tammsaare lasteaia energiatõhususe parandamine


Pärnu linna projektid Riigi eelarvestrateegia 2017–2020 kaasrahastamisel

» Tammiste Hooldekodu liginullenergia ehitamine
» Rohu 119 üürimaja ehitamine 
» Teeületuskohtade ohutumaks muutmine Pärnu linnas (2019)
» Teeületuskohtade ohutumaks muutmine Pärnu linnas (2018)
» Tammiste hooldekodu Brüsseli maja energiatõhususe parandamine (atmosfääriõhu kaitse)


 Pärnu linna projektid EL struktuurifondide kaasrahastamisel 2014-2020

» Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks
» Raja tänava lasteaia rajamine
» Pärnu Tammsaare Kooli rekonstrueerimine
» Puuetega inimeste eluruumi füüsiline kohandamine Pärnus
» Omastehooldajad tööturule: koduteenus ja täisealise päevahoid Pärnu linnas võimalustepõhiselt vajadustepõhiseks
» Paikuse valla Rukkilille tööstusküla
» Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Pärnu linnas
» Loode-Pärnu tööstusala II etapi tänavavõrgu rajamine

Lõppenud projektid
» Ettevõtluskeskkonna taristu parendamine - Kase tänava ühendamine Ehitajate teega
» Pärnu rannaalale ligipääsetavuse parendamine ning ettevõtluse infrastruktuuri arendamine
» Kergliiklustee Pärnu kesklinna ja Lottemaa ühendamiseks (Pärnu osa)
» Jüri Jaansoni raja rekonstrueerimine ja pikendus Pärnu jõe paremkaldal
» Lindi küla avalik juurdepääs merele
» 
Säästlikke liikumisviise toetav Pärnu linnasüda
» 
Tallinna mnt kergliiklustee
» 
Haapsalu mnt kergliiklustee
» Pärnu Vanalinna Põhikooli rekonstrueerimine
» Domineeriva linnakeskusega ühinevate omavalitsuste juhtimismudel
» Liivi teed ja Paide mnt ühendava kergliiklustee ehitamine
» Väike-Posti tn lasteaia rajamine
» Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste ja protsesside analüüsi läbiviimine


Koostööprojektid, milles Pärnu linn osaleb/s partnerina
» Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia
» Hiking Route along the Baltic Sea Coastline in Latvia-Estonia
» Garden Pearls - Diversifying garden tourism offer in Estonia and Latvia
» NonHazCity - Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region
» HANSA - Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances
» LINNALEHMAD ehk Pärnu linnas asuvate rannaniitude taastamine ning integreerimine linnakeskkonda (Restoration and public access of urban coastal meadow complex in Pärnu town)
» Olgem aktiivsed! ehk Let Us Be Active! – Social inclusion of older people through volunteering in Estonia, Latvia and Finland


Pärnu linna projektid EL struktuurifondide kaasrahastamisel 2007-2013

» Pärnu Koidula Gümnaasiumi ümberkorraldamine eraldiseisvaks gümnaasiumiks
» Tammiste kergliiklustee ehitamine
» Amphora avaliku vaate arendamine mugavamaks, lihtsamaks ja arusaadavamaks
» Loode-Pärnu tööstusala I etapi tänavavõrgu rajamine
» Raba tänava kergliiklustee ehitamine
» Pärnu jõe vasakkalda tervisespordi rada (Jüri Jaansoni rada)
» Kergliiklustee rajamine Pärnu rannas Mai rajooni ja kesklinna ühendamiseks
» Pärnu Rannapargi rekonstrueerimine
» Kodutute ja pikaajaliste töötute päevakeskuse loomine (Suur-Posti 18)
» Huvikooli Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja infrastruktuuri väljaarendamine
» Pärnu LV infosüsteemide turvalisuse tõstmine ISKE-st lähtuvate tüüpmoodulite meetme rakendamisel
» Eakate avahoolduskeskuse rekonstrueerimine ja juurdeehitus (Metsa 10)
» Vallikääru taastamine atraktiivseks puhkekeskkonnaks I etapp
» Pärnu Jääfestival 2012
» Pärnu Linnavalitsuse strateegilise juhtimisvõimekuse arenguprogramm

Koostööprojektid, milles Pärnu linn osales partnerina
» LINNALEHMAD ehk Pärnu linnas asuvate rannaniitude taastamine ning integreerimine linnakeskkonda (Restoration and public access of urban coastal meadow complex in Pärnu town)
» Noore vanema toimetuleku toetamine lapsehoiu teenuse pakkumise läbi
» Noore vanema toimetuleku toetamine töötuse ennetamiseks
» Pärnumaa loomemajanduse tugiüksuse käivitamine
» Pärnumaa kodanikuühiskond aktiviseerimas tööotsijaid – põlvkondadevaheline koostöö tandemmeetodil
» Omavalitsuste õigusalase võimekuse suurendamine
» Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse infrastruktuuri väljaarendamine
» CentralBalticCycling (Development and Improvement of Cycling Route Network in Central Baltic Area)
» Learning 2.0 - Collaborative learning in the Age of Web 2.0
» Läänemere rannikuala üleujutuste hoiatussüsteemi teostatavusuuring
» AGORA projekt
» Lääne-Eesti Külastuskeskus (Uus tn 4, Volikogu maja I korrus)
» Pärnumaa sihtkoha turundamise klaster
» Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 1
» Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 2
» Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 3
» Pärnumaa noored hakkajad kogukonna toel tööle
» Sotsiaalhoolekande valdkonna täiendkoolituse süsteemi terviklik arendamine
» Avaliku halduse ja õigusloome kvaliteedi tõstmine osalevates omavalitsusüksustes
» Ettevõtlik pärnakas 2011/2012


Muud projektid

WHO Tervislike linnade projektid
» WHO Tervislike linnade PHAN WP6 projekt (European WHO Physical activity networking WP6 Networking on tools for physical activity planning and economic assessment)

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetused
» Majandussidemete loomine Eesti, Rootsi ja Soome ettevõtete vahel (Establishing economic links with Ostrobotnia)
» Co-operational patterns between regional university colleges and local municipalities

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused
» HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm
» 30. Rahvusvaheliste Hansapäevade Majanduskonverents „Hansa + turism = Hansaturism"

Lõppenud koostööprojektid, milles Pärnu linn osales partnerina
» Pärnu linna ja lähiümbruse teemaplaneeringu koostamine
» Linnafoorumid

Kasvuhoonegaaside säästu andvad investeeringuprojektid 2010-2013
Eesti osaleb rahvusvahelise kliimamuutuse raamkonventsiooni Kyoto protokolli alusel toimivas heitmekvoodi kauplemissüsteemis. Vabariigi Valitsuse korraldusel suunatakse kasutamata saastekvoodi müügist laekunud raha muuhulgas kohalike omavalitsuste objektidele, mille hulgas on kaheksa Pärnu linna objekti. Kauplemisest saadud tulu on oma olemuselt ühekordne tulu, mida saab võtta kasutusele aastail 2010–2013. Tegemist on sihtotstarbeliste vahenditega, mida tohib kasutada üksnes kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele suunatud projektide ja toetusmeetmete rahastamiseks.

Pärnu objektid, mida renoveeriti saastekvoodi müügist laekunud vahenditest:
» Pärnu Vanalinna Põhikooli võimla
» Pärnu Kunstide Maja õppehoone
» Pärnu Rääma Põhikool
» Vene Gümnaasium
» Lastead Pöialpoiss
» Ülejõe Lasteaed
» Pärnu Lasteaed Mai
» Pärnu Raeküla Vanakooli Keskus

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee

Projektide spetsialist
Kätlin Aadamsoo 
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8358
katlin.aadamsoo[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid