1. Pärnu Sotsiaalkeskuse koosseisu kinnitamine
2. Spordiprojektide toetuste eraldamine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Tasuta sõiduõiguse andmine
5.-7. Ehitusloa andmine
8. Pärnu linn, Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
9. Pärnu linnas Väike-Jõe tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
10. WHO Euroopa Tervislike Linnade Võrgustiku VII faasiga liitumine

Ülevaade istungist


1. OÜ Lavassaare Kommunaal likvideerimise algbilansi ja majandusaasta aruande kinnitamine
2. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjadele kirjalikul enampakkumisel
3. Nõusoleku andmine kinnistute koormamiseks reaalservituudiga 
4.-5. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
6.-7. Eluruumide üürile andmine
8. Raha eraldamine reservfondist
9. Pärnu LV planeerimisosakonna 11.06.2018 otsuse nr 3-5.4/265 vaide lahendamine
10. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
11. Ehitusloa andmine 
12. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused 
13. Koha-aadresside määramine

Ülevaade istungist


1. Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine
2. Paikuse Põhikooli direktori ametisse kinnitamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 3.06.2019 korralduse nr 389 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
4. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
5. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
6. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
7. Ehitusloa andmine 
8. Tee ehitusloa andmine 
9.  Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
10. Katastriüksuse jagamine
11. Pärnu linn, Lubja tn 41 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
12. Pärnu linnas Väike-Jõe tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
13. Pärnu linnas, Nurmenuku tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Ühisgümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine
2. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
3. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
4.-7. Ehitusloa andmine 
8. Tee ehitusloa andmine 
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Õuna tn 9a kinnistule
10. Riigihanke „Arvutite ja monitoride rentimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste tagasilükkamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
11. Linnavara võõrandamine

Ülevaade istungist


1.-2. Volituste andmine
3. Loomestipendiumite eraldamine
4. Preemia maksmine
5. Ehitusloa andmine

Ülevaade istungist


1.-2. Volituste andmine
3. Ehitusloa andmine
4. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
5. Riigihanke „Pärnu Tammsaare Kooli köögimööbli, tehnoloogiaklassi tehnika, aknakatete, aspiratsioonisüsteemi ning keemia- ja bioloogiaklassi vahendite ostmine ning paigaldamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ning pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
6. Tasuta parkimisloa andmine

Ülevaade istungist

1. Ametist vabastamine
2. Pärnu Linnavalitsuse 20. märtsi 2017 korralduse nr 152 "Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine" muutmine
3. Raha eraldamine reservfondist
4.- 6. Volituste andmine
7. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
8. Sporditegevustoetuse eraldamine
9. Ettevõtluskonverentsi Playday osalemise tasu kehtestamine
10.- 16. Ehitusloa andmine
17.- 18. Tee ehitusloa andmine
19. Kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
20. Ehitusloa andmine
21. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
22. Audru Vallavalitsuse 02.06.2016 korralduse nr 210 „Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele lähiaadresside, teenindusmaa ja sihtotstarvete määramine”
23. Koha-aadresside muutmine
24. Eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamine ja linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
25. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine
26. Eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine
27. Riigihanke “Pärnu haljasalade hooldus kesklinna piirkonnas“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja kõigi pakkumuste tagasilükkamine
28. Pärnu Linnavalitsuse 27.02.2017 korralduse nr 112 muutmine
29. Tasuta parkimisloa andmine 
30. Nõusoleku andmine jahimaa kasutamiseks

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Riigihanke „Audru ja Tõstamaa õpilaste veo teenus kuni 17.04.2020“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
4. Pärnu Keskraamatukogu arengukava kinnitamine
5.–7. Ehitusloa andmine 
8.–12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ja muutmine
13–14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
13. Hoove korrastavatele korterelamutele toetuse eraldamine
14. Linnavara võõrandamine

Ülevaade istungist


1. Tammiste Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine
2. Ametist vabastamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 27. mai 2019 korralduse nr 359 „Toetuse eraldamine noorsooprojektidele“ muutmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Eellabiraakimistegapakkumise_tulemused
6. Loa andmine ajutisele ehitisele
7.-8. Ehitusloa andmine 
9. Papsaare külas Ihna kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
10. Koha-aadresside muutmine
11. Munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele koha-aadresside, sihtotstarvete ja teenindamiseks vajaliku maa suuruse määramine
12. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
13. Pärnu LV 06.05.2019 korralduse nr 314 peale esitatud vaide lahendamine
14. Linnavara võõrandamine enampakkumisel
15. Linnavara võõrandamine
16. Linnavara võõrandamine 
17. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel 
18. Tasuta parkimislubade andmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna arengukava aastani 2035 muutmine ja avalikustamisele suunamine
2.-3. Volituste andmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 03. juuni 2019 korralduse nr 384 „Pärnu linna õpilaspreemiate määramine“ muutmine
5. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
6. Spordiprojekti toetuse eraldamine
7. Maksuvabastuse taotluse rahuldamata jätmine
8. Pärnu Kunstihoone ja lähiümbruse arhitektuurivõistluse auhindade väljamaksmise kinnitamine
9.-10. Ehitusloa andmine
11. Tee ehitusloa andmine 
12. Pärnu linn Niidu tn 11a, Arukase tn 1, Kase tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
13.-22. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning muutmine
22. Pärnu Linnavalitsuse 19.02.2018 korralduse nr 202 muutmine
23. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale 
24. Skulptuuri tasuta omandamine
25.-27. Eluruumide üürile andmine
28. Lühiajalise tasuta sõidu õiguse andmine 
29. Tasuta parkimislubade andmine 
30. Riigihanke „Pärnu Rääma Põhikooli hoonete rekonstrueerimise projekti koostamine“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
31. Riigihanke „Audru koolihoone osaline rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
32. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

Ülevaade istungist


1. Välislähetus
2.-3. Volituste andmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 20.05.2019 korralduse nr 355 "Nõukogu liikmete ja esimeeste tasu suuruse määramine" muutmine
5. Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
6. Pärnu linna õpilaspreemia määramine kuldmedaliga lõpetajatele
7. Laste arvu suurendamine koolieelsetes lasteasutustes
8. Tõstamaa Lasteaia arengukava kinnitamine
9. Vaide tähtaja pikendamine
10. Pärnu Spordikooli osutatava parkimisteenuse hinna kehtestamine
11. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
12. Pärnu Keskraamatukogu arengukava kinnitamine
13. Pärnu linna arengukava aastani 2035 muutmine ja avalikustamisele suunamine
14. Kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise tasumäärade kehtestamine
15. Pärnu linnale vara tasuta omandamine, isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine, nõusoleku andmine eelmärke ja reaalkoormatise kustutamiseks
16. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi teele
17. Pärnu linna jäätmekava 2019-2023 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
18. Pärnu Linnavalitsuse 27. mai 2019 korralduse nr 368 „Tasuta parkimislubade andmine“ muutmine
19. Riigihanke „Värati jahisadama ehitamine“ pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
20. Loa andmine ajutisele ehitisele 
21. Ehitusloa andmine 
22. Pärnu Linnavalitsuse 11. märts 2019 korralduse nr 166 peale esitatud vaide lahendamine
23. Pärnu linn Kanali tänava pikenduse ja Ranna puiestee pikenduse äärse rannaala detailplaneeringu koostamise algatamine
24. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
25. Pärnu Linnavolikogu 17. märtsi 2016 määruse nr 8 „Pärnu Õppenõustamiskeskuse põhimäärus“ muutmine
26. Audru Vallavolikogu 12. novembri 2015 määruse nr 24 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord" kehtetuks tunnistamine
27. Pärnu Muusikakooli põhimäärus
28. Tammiste tee 6a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
29. Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
30. Pärnu linn Kõima küla Potsepa detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
31. Pärnu linna 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Kell 16.30
1. Riigihanke „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Pärnu linnas“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja hindamine ning pakkuja edukaks tunnistamine, hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
2. Riigihanke “Tammiste Hooldekodu Brüsseli maja energiatõhususe parandamise ehitustööd“ pakkumuse läbi vaatamata jätmine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
3. Pärnu Kunstihoone ja lähiümbruse arhitektuurivõistluse tulemuste heaks kiitmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid