1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2. Riigihanke “Audru ja Tõstamaa õpilaste veo teenus” pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
3. Pärnu Linnavalitsuse 02.03.2020 nr 143 „Traditsioonilistele kultuuriüritustele toetuste eraldamine“ muutmine
4. Sporditegevuse toetuse eraldamine
5. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
6. Nõusoleku andmine sideehitise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
7. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnistule 
8.-10. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjadele 
11. Audru keskväljaku piirkonna ja selle mõjuala arhitektuurivõistluse tulemuste heakskiitmine
12. Ehitusloa andmine
13. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
14. Koha-aadresside muutmine
15. Pärnu linnas, Lai tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Pärnu linnas, Väike-Jõe tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
17. Kinnisasja koormava hoonestusõiguse ennetähtaegne lõpetamine poolte kokkuleppel


1. Sotsiaaltoetuste suuruste määramine muutmine
2. Volituste andmine
3. Audru kultuuripreemia "Aasta kultuuritegija" tiitli omistamine ja preemia maksmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 17.06.2020 korralduse nr 399 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
5. Ettevõtlustoetuse eraldamine
6.-11. Ehitusloa andmine 
12.-15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Kinnistu osa tasuta omandamine
17. Nõusoleku andmine allüürile andmiseks
18. Eluruumide üürile andmine
19. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

Ülevaade istungist


1. Aukirja andmine
2. Loomestipendiumite eraldamine
3. Kultuuriprojektile toetuse eraldamine
4. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
5. Linnavara võõrandamine
6. Eluruumi üürile andmine
7. Pärnu Linnavalitsuse 5. august 2019 korralduse nr 534 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ muutmine
8. Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine
9. Vaide rahuldamata jätmine, Audru ringraja ühendusteed
10. Vaide rahuldamata jätmine, Audru ringraja müratõkked
11.-19. Ehitusloa andmine
20. Kohanimede määramine
21.-24. Koha-aadresside määramine ja muutmine, sihtotstarvete määramine 
25. Teenindusmaa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks
26. Hoonestusõiguse seadmise menetluse eeltoimingute lõpetamine
27. Lühiajalise tasuta sõidu õiguse andmine

Ülevaade istungist


1. Ideekonkursi „ Audru keskväljaku piirkonna ja selle mõjuala arhitektuurivõistlus“ osalejate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine, osaleja kvalifitseerimata jätmine ning pakkumuste vastavaks tunnistamine
2. Riigihanke „Pärnu Raba-Lai tänavate silla projekteerimine” pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuse edukaks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. Ametist vabastamine
2. Pärnu Kunstide kooli ja Pernova hariduskeskuse arengukavade koostamise algatamine
3. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
4. Pärnu linnavalitsuse 17.06.2020 korralduse nr 399 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
5. Pärnu linnavalitsuse 08.01.2018 korralduse nr 1 „Osavallakogu valimiskomisjoni moodustamine“ muutmine
6.-7. Ehitusloa andmine 
8.-9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Tasuta parkimisloa andmine 
11. Sundvalduse seadmine
12. Hoonestusõiguse seadmine kirjalikul enampakkumisel ning koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Spordiprojektide toetuse eraldamine
2. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 17.02.2020 korralduse nr 102 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 25.05.2020 korralduse nr 343 "Kultuuriprojekjtidele toetuste eraldamine" muutmine
5. Linnavalitsuse 17.04.2017 korralduse nr 202 muutmine
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
7. Riigihanke “Pärnu linna linnatänavate teekatete remont 2020 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
8. Pärnu linnavalitsuse 27.05.2019 korralduse nr 364 „Pärnu Linnavalitsuse eluasemekomisjoni liikmete nimetamine“ muutmine
9. Pärnu linnas, Niidu tn 11a, Arukase tn 1, Kase tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
10. Ehitusloa andmine 

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine kuldmedaliga lõpetajatele
3. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
4. Liikmeõiguste teostaja määramine
5.- 6. Ehitusloa andmine 
7. Ehitisteatise ehitisregistrisse kandmisele esitatud vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
8. Audru ringraja kinnistu täiendavate ühendusteede rajamiseks antud ehitusloale esitatud vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
9. Pärnu linnas Karikakra tn 45 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
11. Sundvalduse seadmine
12. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine
13. Eluruumi üürile andmine
14. Pärnu linnavalitsuse 17.12.2018 korralduse nr 1023 „Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks“ muutmine
15. Vaide lahendamine
16. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
17. Tasuta parkimislubade andmine 

Ülevaade istungist


1. Laste arvu suurendamine koolieelsetes lasteasutustes
2. Volituste andmine
3. Haridusprojektidele toetuse eraldamine
4. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5.-6. Ehitusloa andmine 
7.-11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
13. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
14. Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnisasjadele
15. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras 
16. Riigihanke „Reiu-Raeküla valgustatud kunstlumeraja ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja hindamine ning pakkuja edukaks tunnistamine, hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
17. Pärnu linna asustusüksuse tervikteede nimekirja kinnitamine

Ülevaade istungist


1.COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksuste investeeringutoetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine
2. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 30.01.2020 korralduse nr 58 „Pärnu sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine“ muutmine
2. Riigihanke „Pärnu Raja lasteaia ujula seadmed“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine ja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
3. Pärnu linnavalitsuse 25.05.2020 korralduse nr 343 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
4. Kultuuriprojektile toetuse eraldamine
5. Traditsioonilistele spordiüritustele toetuste eraldamine
6.-7. Ehitusloa andmine 
8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Ristiku tn 1 kinnistule
9.-12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Sundvalduse seadmine 
14. Pärnu linnavalitsuse 12.08.2019 korralduse nr 549 „ Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks“ muutmine
15. Riigihanke „Soojusenergia ostmine Audru koolile ja 2 korterelamule“ pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
16. Pärnu linna Tõstamaa osavalla tervikteede nimekirja kinnitamine
17. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
18. Pärnu linnas Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
19. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn, Nelgi tn 25 kinnistul
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistul
21. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Tammiste tee 9 ja 9a kinnistutel
22. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid