1. Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021-2035 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
2. Komisjonide koosseisu kinnitamine
3. Preemia maksmine
4. Kampaania "Värvid linna!" väljakuulutamine
5.–6. Ehitusloa andmine 
7. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
8. Kohanimede määramine
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn, Paikuse alev, Pohlaku tn 1 kinnistule
10. Linnavara võõrandamine enampakkumise korras
11. Tasuta parkimislubade andmine Pärnu linnaorkestrile
12. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale Jõeääre ja Vareme ja nõusoleku andmine reaalkoormatise kustutamiseks
13. Pärnu spordikeskuse poolt osutatava parkimisteenuse hinna kehtestamine
14. Pärnu linnas Villa tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
15. Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu kehtestamine


1.–6. Volituste andmine
7. Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi arengukava aastateks 2020-2023
8. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
9. Pärnu linnavalitsuse 25.01.2021 korralduse nr 48 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" ja 15.02.2021 korralduse nr 115 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
10. Kinnisasja Pärnu jõgi L4 ja Vasakkalda kallasrada L4 kasutusse andmine paadisilla paigaldamiseks
11. Kinnisasja Pärnu jõgi L4 ja Vasakkalda kallasrada L4 kasutusse andmine paadisilla paigaldamiseks
12. Kinnisasja Sauga jõgi L3 ja Sauga jõe kallasrada L2 kasutusse andmine paadisilla paigaldamiseks
13. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjadele Pärnu linnas, Pärnu linnas Kiltri tn 1, 3 ja 4 kirjalikul enampakkumisel
14. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjale Pärnu linnas, Pärnu linnas Pärlimõisa tee 9 kirjalikul enampakkumisel
15. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
16. Nõusoleku andmine maakaabelliini ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Riverbank OÜ kasuks
17.–19. Ehitusloa andmine 
20.–24. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
25. Pärnu linnas, Lina tn 18a ja 18b ning Rohu tn 98 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
26. Kohanime muutmine - Turu tänav
27.–28. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine

Ülevaade istungist


1.–4. Ehitusloa andmine 
5. Kasutusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 
6. Projekteerimistingimused teede laiendamiseks Audru alevikus
7. Pärnu linnas, Savi tn 40 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
8. Pärnu linnas, Pärlimõisa tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu vastu võtmine
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Pärnu linnas Hiie tn 13 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
11. Pärnu linnas Hiie tn 15 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
12. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks SA Pärnu Muuseum kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 01.07.2019 korralduse nr 502 kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. SA Endla Teater nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
2. Vahendite eraldamine reservfondist
3. Pärnu spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
4. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5.–6. Ehitusloa andmine 
7. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine 
8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Lõvisüda tee 17 kinnistule
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Arvamuse andmine
11. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ eelnõu juurde
12. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse "Lasteaia osalustasu maksmisest vabastamine" eelnõu juurde
13. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Töögrupi moodustamine“ eelnõu juurde
14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Männikuste külas Köössa-Kadri kinnistule

Ülevaade istungist


1.–2. Volituste andmine
3. Pärnu linnavalitsuse 15. oktoobri 2018 korralduse nr 834 „Abielu sõlmimise teenuse eest tasu kehtestamine“ muutmine
4. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5. Pärnu linna ettevõtluse arengukava koostamise algatamine
6.–10. Ehitusloa andmine
11.–14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, muutmine
15. Papsaare külas Metsise kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Pärnu linnas Lai tn 15 ja 15a, Aida tänav T3 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
17. Nõusoleku andmine kinnistu Aida tänav T3 koormamiseks reaalservituudiga kinnistu Lai tn 15a kasuks

Ülevaade istungist


1. Pärnu Spordikeskuse hinnakirja hindade vähendamine
Linnavalitsus otsustas vähendada Pärnu linnavalitsuse 28. detsembri 2021 korraldusega nr 793 kinnitatud Pärnu Spordikeskuse hinnakirja hindu individuaaltreeningute läbiviimisel alates 17. märtsist 2021 kuni Vabariigi Valitsuse kehtestatud COVID-19 levikust tingitud piirangute lõppemiseni 50% võrra. Individuaalselt võivad siseruumides treenida ainult Eesti täiskasvanute ja noortekoondiste liikmed või kandidaadid ning võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Väljas võivad individuaalselt treenida kõik sportlased, kui täidetakse Covid-19 levikust tingitud piiranguid. Hinnakirjaga kehtestatud hinnad polnud mõeldud individuaaltreeningute läbiviimiseks ja olid individuaaltreeninguteks liiga kõrged. Seoses COVID-19 levikuga on tekkinud vajadus täiendavalt läbi viia individuaaltreeninguid.


1. Pärnu linnavalitsuse hallatavate huvikoolide õppetasudest
2. Lasteaia osalustasudest vabastamine
3. Ehitusloa andmine
4. Pärnu linnas Tammiste piirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
5. Pärnu linnas Õuna tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
6. Papsaare küla, Käreda koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
7. Ideekonkursi „Pärnu Keskväljaku ja Pika tänava avaliku ruumi arhitektuurivõistlus“ osalejate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks tunnistamine
8. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 15.02.2021 nr 106 muutmine

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuste määramine
2. Pärnu linna hariduspreemiate määramise kord
3. Ametist vabastamine
4.–10. Ehitusloa andmine 
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Kastna küla, Kopli-Eriku teenindusmaa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks
13. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 15.02.2021 nr 106 muutmine
14. Üürimäärade kehtestamine

Ülevaade istungist


1. Terviseprojektid
2. Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuete kinnitamine
3. Pärnu linnavalitsuse 13.11.2018 korralduse nr 911 "Pärnu linna kultuuri ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
4.–8. Ehitusloa andmine 
9.–10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Paikuse alevis Sinioja tn 30 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
12. Kohanime kehtetuks tunnistamine 
13.–15. Sundvalduse seadmine 
16. Pärnu linnas Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Männikuste külas Köössa-Kadri kinnistule
18. Arvamuse andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid