1. Pärnu linnavalitsuse 23.11.2020 korralduse nr 706 „Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine“ muutmine
2. Pärnu linnavalitsuse ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud toetuse kasutamise lepingu nr 3.3-1/31086-1 järgsete linnavalitsuse ülesannete täitmise delegeerimine
3. Pärnu Kuninga tänava põhikooli arengukava kinnitamine
4. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
5.–7. Ehitusloa andmine 
8. Tee ehitusloa andmine
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Lõvi tee 32 kinnistule
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Heiniku tee 11 kinnistule
12. Pärnu linnas, Turba tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
13. Maamaksuvabastuse määramine
14.–16. Sundvalduse seadmine 
17. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale 
18. Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu kinnitamine


1. Pärnu Vana–Sauga Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine
2. Eralasteaedadele tegevustoetuse arvestusliku maksumuse kinnitamine
3.–4. Ehitusloa andmine
5. Audru alevikus Põllu tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
6. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused 
7. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning sihtotstarbe määramine
8. Pärnu linnas Kalevi pst 110 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
9. Pärnu linnas Savi 26 hoonete koha-aadresside määramine
10. Kohanime määramine - Audruranna tee
11. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine ja taotluse lahendamine
12.–13. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel 

Ülevaade istungist


1.–2. Volituste andmine
3. Pärnu spordikooli teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine
4. Enampakkumise tulemuste kinnitamine 
5.–6. Ehitusloa andmine 
7.–10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Riia mnt 108c kinnistul
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Kaubasadama tee 2 ja 4 kinnistutel
13. Nõusoleku andmine kinnisasja Raba tn 32 koormamiseks otsustuskorras hoonestusõigusega Pärnumaa omavalitsuste liidu kasuks
14. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu „Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine“ juurde

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. SA Endla Teater nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
3. Pärnu linnavalitsuse 31. augusti 2020 korralduse nr 510 „Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude soodustuste kinnitamine“ muutmine
4. Pärnu Spordikeskuse hinnakirja kehtestamine
5. Pärnu Õppenõustamiskeskuse arengukava koostamise algatamine
6. Pärnu linnavalitsuse 17.02.2020 korralduse nr 102 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“, 25.05.2020 korralduse nr 343 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ ja 17.06.2020 korralduse nr 399 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ muutmine
7. Härma 16 ehitusluba
8.–9. Ehitusloa andmine 
10. Sundvalduse seadmine 
11. Lasteaia osalustasudest
12. Pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine
13. Pärnu linnavolikogu 15.10.2020 otsuse nr 64 „Osaühing SuFe põhikirja muutmine“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Tasuta sõiduõiguse andmine
2. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu Mai kooli klassides 2020/2021. õppeaastaks
3. Pärnu linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine
4. Pärnu spordikooli arengukava koostamise algatamine
5. Vahendite eraldamine reservfondist
6.–7. Ehitusloa andmine 
8. Audru alevikus Ringi tn 11c kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ülevaade istungist


1.–2. Volituste andmine
3. Pärnu linnavalitsuse 31. augusti 2020 korralduse nr 510 „Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude soodustuste kinnitamine“ muutmine
4. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu Mai kooli klassides 2020/2021 õppeaastaks
5. Haridus- ja noorsooprojektide läbivaatamise komisjoni koosseisu kinnitamine
6. Spordiprojektide toetuse eraldamine ja muutmine
7. Kampaania "Värvid linna" tulemuste kinnitamine
8. Tõstamaa alevik, Elektrijaam nr A-53 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine ja Tõstamaa vallavalitsuse 24.08.1999 korralduse nr 212-T kehtetuks tunnistamine
9.–12. Ehitusloa andmine 
13. Papsaare külas Elu tee 6 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
14.–16. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Pärnu linnavalitsuse 5. august 2019 korralduse nr 534 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluse osas otsuste vastu võtmine“ muutmine ja hajaasustuse programmi toetusteks andmata jäänud vahendite tagastamine
18. Pärnu spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
19. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
20. Kinnisasja Tammiste tee 11 jagamine, kaasomandi lõpetamine ja kinnisasja Tammiste tee T10 tasuta omandamine
21. Linnavara kasutusse andmine
22. Linnavara võõrandamine

Ülevaade istungist


1. Riigihanke „Viipekeele tõlketeenus” pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
2. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
3. Riigihanke “Kütuse ostmine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
4. Pärnu linnavalitsuse 20. jaanuari 2020 korralduse nr 34 „Pärnu linna 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“ muutmine
5. Paikuse kooli arengukava kinnitamine
6. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu Mai kooli ja Pärnu Rääma põhikooli klassides 2020/2021 õppeaastaks
7. Pärnu Rääma põhikooli hoolekogu moodustamine ja koosseisu kinnitamine
8. Pärnu linnavalitsuse korralduste muutmine
9. Toetuse eraldamine
10.–12. Ehitusloa andmine
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
14. Valgeranna külas Leetsi tee 7 detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Pärnu linnas, Tallinna mnt 91, 91y, Savi tn 2 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
16.–22. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23. Ametisse kinnitamine
24. Pärnu spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
25. Pärnu linna omandis olevate eluruumide tunnistamine tugiteenusega eluruumideks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid