1. Volituste andmine
2. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine
3. Premeerimise piirmäärade kinnitamine
4. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel 
5. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks
6. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
7. Linnavara võõrandamine ja omandamine vahetamise teel ja Eesti Vabariigi omandis oleva kinnisasja tasuta omandisse taotlemine
8. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
9. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
10.-11. Eluruumide üürile andmine 
12.-14. Ehitusloa andmine 
15.-18 Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Palgajuhendite muutmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 27. mai 2019 korralduse nr 359 „Toetuse eraldamine noorsooprojektidele“ muutmine
4. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5. Preemia maksmine
6.-12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Papsaare külas Mõrra tn 17 detailplaneeringu koostamise algatamine
14. Metsise detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Marksa külas Ojako detailplaneeringu koostamise algatamine
16. Papsaare külas Elu tee 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
17. -19. Ehitusloa andmine
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
21. Pärnu linn, Männiku tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
22. Paikuse alevis Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
23. Pärnu linnas, Suur-Jõe tn 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
24. Pärnu linnas enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringute menetluse lõpetamine
25. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2024
26. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Ülevaade istungist


1. Aukirja andmine
2. Pärnu Linnavalitsuse 03.09.2018 korralduse nr 725 „Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kehtestamine“ muutmine
3.-4. Ehitusloa andmine 
5.-7. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Pärnu Linnavalitsuse 24.09.2018 korralduse nr 786 muutmine
9.-11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Pärnu Linnavalitsuse 27.05.2019 korralduse nr 369 “Pärnu linnas Nurmenuku tänaval koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine” muutmine
13.-14. Koha-aadressi muutmine
15. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
16. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Lehe tn 5 kinnistule
18. Pärnu linnas, Raba - Lai tänava silla detailplaneeringu osaline (I etapi alas) kehtestamine

Ülevaade istungist


1. Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimaksmise toetus
2. Sihtasutuse Pärnu Muuseum nõukogu liikmete esitamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 5. august 2019 korralduse nr 534 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ muutmine
4. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel 
5. Vaide lahendamine
6. Ehitusloa andmine 
7. Pärnu linnas A. H. Tammsaare pst 25 ja Papli tn 10 ning 12 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
8. Pärnu linnas J. V. Jannseni tn 47 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Sotsiaalkeskuse koosseisu kinnitamine
2. Spordiprojektide toetuste eraldamine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Tasuta sõiduõiguse andmine
5.-7. Ehitusloa andmine
8. Pärnu linn, Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
9. Pärnu linnas Väike-Jõe tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
10. WHO Euroopa Tervislike Linnade Võrgustiku VII faasiga liitumine

Ülevaade istungist


1. OÜ Lavassaare Kommunaal likvideerimise algbilansi ja majandusaasta aruande kinnitamine
2. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjadele kirjalikul enampakkumisel
3. Nõusoleku andmine kinnistute koormamiseks reaalservituudiga 
4.-5. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
6.-7. Eluruumide üürile andmine
8. Raha eraldamine reservfondist
9. Pärnu LV planeerimisosakonna 11.06.2018 otsuse nr 3-5.4/265 vaide lahendamine
10. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
11. Ehitusloa andmine 
12. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused 
13. Koha-aadresside määramine

Ülevaade istungist


1. Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine
2. Paikuse Põhikooli direktori ametisse kinnitamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 3.06.2019 korralduse nr 389 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
4. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
5. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
6. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
7. Ehitusloa andmine 
8. Tee ehitusloa andmine 
9.  Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
10. Katastriüksuse jagamine
11. Pärnu linn, Lubja tn 41 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
12. Pärnu linnas Väike-Jõe tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
13. Pärnu linnas, Nurmenuku tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid