Linnavalitsuse istungite päevakorrad, ülevaated ja protokollid

1. Aukirja andmine
2. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele 2019
3. Spordiprojektide toetuste eraldamine
4. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
5. Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine
6. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine
7. Audru osavalla spordivaldkonna parimate tunnustamine
8. Nõusoleku andmine tehnorajatiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
9. Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
10. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga.
11. Koha-aadresside muutmine
12. Maamaksuvabastuse määramine
13.-16. Maamaksuvabastuse määramisest keeldumine
17. Lõuna tn 18b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Toetuste ja preemiate maksmise kord
19. Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord
20. Pärnu Linnavolikogu 06.09.2018 määruse nr 37 “Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine
21. Pärnu linnas Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
22. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ muutmine„ eelnõule

Ülevaade istungist


1. Ametisse kinnitamine
2. Pärnu Keskraamatukogu arengukava algatamine
3. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks
4. Riigihanke „Põldeotsa ja Paisu kergliiklustee ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine
5. Tasuta parkimisloa andmine 
6. Ehitusloa andmine
7. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 

Ülevaade istungist


1. Sotsiaaltoetuste suuruste määramine
2. Volituste andmine
3. "Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse hinnakirja kinnitamine" muutmine
4. Pärnu Tammsaare Lasteaia teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine
5. Estonia Spa Hotels AS audiitori nimetamine
6. AS Pärnu Vesi audiitori nimetamine
7. Raha eraldamine reservfondist
8. Tee ehitusloa andmine Audru alevik Lihula mnt 10//12 parkla ja bussipeatuse sissesõidutee
9. V. Havakats Suur-Jõe 44/1 vaideotsus
10. Pärnu linnas Mai tn 27c ja Mai tn 27d koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Riigihanke “Pärnu Raja tn 7 lasteaia ja ujula ehitamine” pakkumuste vastavaks ja pakkumuse edukaks tunnistamine ja kvalifitseerimine
12. Riigihanke “Bürootarvete ostmine” pakkumuste tagasilükkamine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
13. Riigihanke „Hoonete sisekoristuse ja kinnistute välikoristuse teenus“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Spordikooli spordihalli ja Pärnu Mai Kooli ruumide soodustingimustel kasutusse andmine
2. Pärnu Linnavlaitsuse 26.03.2018 korralduse nr 290 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 27. august 2018 korralduse nr 716 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ muutmine
4. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel
5.-6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
7. -9. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine 
10. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
11. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
12. Riigihanke “Pärnus, Rohu tn 119 kinnistule korterelamu projekteerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning pakkuja kvalifitseerimine
13.-16. Eluruumide üürile andmine 
17. Ehitusloa andmine 
18. Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord
19.-20. Kohanime määramine
21.-23. Ehitusloa andmine 
24. Koha-aadresside määramine
25. Pärnu Linnavalitsuse 15.11.2017 korralduse nr 12 muutmine
26.-37. Koha-aadresside määramine, muutmine ja sihtotstarvete määramine
38. Eehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks
39. Pärnu linn Haraka tn 1 ja Riia mnt 269 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
40. Kinnistute valdusesse andmine
41. Arvamuse andmine „Pärnu Linnavolikogu 24.05.2018 määruse nr 20 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ muutmine“ eelnõule

Ülevaade istungist


1. Valimisjaoskondade moodustamine
2. Hooldajatoetuse määramine
3. Hooldajatoetuse maksmise pikendamine
4. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine
5. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine
6. Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine
7. Spordiprojektide ekspertkomisjon
8. Pärnu Keskraamatukogu nõukogu moodustamine
9. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
10. Riigihanke „Pärnus Kuuse tn 6 spordiväljaku ja Ranna pst 4 parkla projekteerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkuja kvalifitseerimine
11. Riigihanke “ Audru teede talvine hooldus 2018-2022” pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine
12. Tasuta parkimislubade andmine 
13. Kampaania "Värvid Linna!" tulemuste kinnitamine
14.-18. Ehitusloa andmine 
19. Tallinna mnt 91, 91y ja Savi tn 2 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
20. Koha-aadresside määramine
21. Jõulukaunistuste konkursi väljakuulutamine
22. Eluruumide üürile andmine
23. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks isikliku kasutusõigusega
24.-25. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
26. Linnavalitsuse 03.02.2014 korralduse nr 70 muutmine
27. Raieloa andmise kord
28. Loa andmine projektis osalemiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks seoses projektiga „Capitalizing key elements of NonHazCity: empowering private and professional users for better risk management and use reduction of chemical products in their cities"
29. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
30. Leevälja I kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
31. Papsaare küla Luige kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
32. Audru Vallavolikogu 12.11.2015 määruse nr 23 "Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna ja rahastamisel vanemate poolt kaetava osa kehtestamine" muutmine
33. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine
34. Audiitori määramine
35. Reservfondi vahendite kasutamise kord

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Raha eraldamine reservfondist
3.-4. Ehitusloa andmine 
5. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
6. Koha-aadressi muutmine ja hoonete koha-aadresside määramine
7. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Kirjalike enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute kirjalike enampakkumiste korraldamine
9. Kirjaliku enampakkumiste tulemuste kinnitamine
10. Riigihanke „Pärnus, A. H. Tammsaare pst. 30 koolihoone rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning ühispakkujate kvalifitseerimine
11. A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12.-14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine

Ülevaade istungist