1. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Pühavaiamu 15)
2. Linnavara otsustuskorras võõrandamine AS-le Pärnu Vesi
3. Hoovid korda taotluste rahuldamine
4. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eleketrilevi OÜ kasuks.
5. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
6. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
7. Lubja tn 35b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
8. Betooni tn 2, 4 ja Savi tn 14b kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
9. Pärnu Linnavolikogu 18.12.2014 määruse nr 43 „Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025 kinnitamine” muutmine
10. Lai tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (sõidukid)
12. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (toitlustusteenus)
13. Pärnu lasteaedade põhimääruste muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid