1. Pärnu Linnavalitsuse 12.09.2011 määruse nr 11 "Pärnu linna hariduspreemiate määramise kord" muutmine
2. Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse kinnitamine
3. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
4. Tervist edendava projekti "Sinu käed päästavad elu" toetamine
5.-8. Volituste andmine
9. Eesti Vabariigi loojatele pühendatud mälestusmärgi asukoha kinnitamine ja ideekonkursi välja kuulutamine
10. Pärnu Linnavalitsuse 11. septembri 2006 korralduse nr 798 “Rüütli tn, Ringi tn ja Aia tn vahelise maa-ala detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine
11. Sambla tn 46 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
12. Riigihanke korraldamine (Raja tn lasteaed)
13. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
14. Riigihanke korraldamine (sõidukid)
15. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid