1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamine
2. Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
3. Eakate Avahoolduskeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
4. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise komisjoni moodustamine
5.-6. Volituste andmine
7. Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kehtestamine
8. Pärnu Linnavalitsuse 03.10.2011 korralduse nr 335 "Pärnu Linna Spordikooli spordihalli ruumide kasutusse andmise tasumäärad" muutmine
9. Pärnu Linnavalitsuse 26.01.2015 korralduse nr 47 "Pärnu Linna Spordikooli kergejõustikuhalli kasutusse andmise tasumäärad" muutmine
10. Pärnu Linnavalitsuse 14.09.2015 korralduse nr 446 "Metsa tn 19 asuva Pärnu Spordikooli spordikompleksi kasutamise tasumäärad" muutmine
11. Ettevõtlustoetuse eraldamine
12. Karjamaa tn 15 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
13. Hoonete koha-aadresside määramine
14. Koha-aadressi muutmine
15. Pärnu Linnavalitsuse 14.12.2015 korralduse nr 688 „Lina tänaval moodustatavatele katastriüksustelekoha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseksvajaliku maa määramine” muutmine
16. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks PK Arendus OÜ kasuks.
17. Vara omandamine
18. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid