Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Sotsiaalkeskuse koosseisu kinnitamine
2. AS Pärnu Vesi nõukogu liikme nimetamine
3. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Agresso tarkvara hooldus- ja arendustööde tellimine“ ühispakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
4. Koolilõuna toidupäeva arvestusliku maksumuse kinnitamise ja toetuse kasutamise aruande esitamise kord
5. Pärnu linna 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
6. Noorsooprojektide komisjon
7. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
8. Linnavara üleandmine
9. Lubja tn 60 ja 62 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
10. Ehitusloa väljastamine (Nelgi tn 14)
11. Ehitusloa väljastamine (Nelgi tn 29)
12. Ehitusloa andmine (Tohvri tee 6)
13. Ehitusloa andmine (Pihlaka tn 31)
14. Ehitusloa väljastamine (Tõhela laut)
15. Riia mnt 225 hoonete koha-aadresside määramine
16. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Pärnu Linnavalitsuse 29.12.2017 korralduse nr 130 muutmine
18. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
19. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks
20. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse osaliselt rahuldamata jätmine
21. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
22. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
23. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
24. Riigihanke “Pärnu linna tänavavalgustuse taristu projekteerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ja pakkujate kvalifitseerimine
25. Pärnu Linnavolikogu määrus "Audru Lasteaia põhimäärus"
26. Volikogude määruste muutmine seoses koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäärade kinnitamisega
27. Linnavolikogu määrus arengudokumentide koostamist reguleerivate määruste kehtetuks tunnistamine
28. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (kindlustus)
29. Volikogu määrus "Riigieelarvest määratud toetusest rahastatavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord"
30. Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine

Ülevaade istungist


1. Osavallakogu valimiskomisjoni moodustamine
2. Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna põhimäärus
3. Pärnu Linnavalitsuse korrakaitseteenistuse põhimäärus
4. Pärnu Linnavalitsuse arenguteenistuse põhimäärus
5. Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks
6. Spordiprojektide läbivaatamise ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine
7. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele 2018
8. Toetuse eraldamine haridusprojektidele
9. Volituste andmine sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud otsuste tegemiseks
10. Riigihanke korraldamine (Rüütli plats)
11. Volituste andmine - Liikluskeelu alased load
12. Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi andmiseks volitamine
13. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
14. -16. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
17. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Kalda tee)
18. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Käärasoo tee)
19. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Oru tn)
20. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Seljametsa kergliiklustee)
21. Ehitusloa andmine (Tiigi, Muti, Põldeotsa, Rebasefarmi) 
22. Ehitusloa andmine (Pärna allee 5) 
23. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
24. Detailplaneeringute täpsustavate projekteerimis tingimuste andmine Paide mnt 7 kinnistule
25. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist

1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Tasuta sõiduõiguse andmine
3. Hoove korrastavate korterelamute toetuse eraldamine
4. Tasuta parkimislubade andmine - Linnavara- ja heakorrateenistus ning taristu- ja ehitusteenistus
5. Raha eraldamine reservfondist
6. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „E-arvete haldusteenuse tellimine“ pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
7. Ehitusloa väljastamine Männiku tn 18 abihoone
8. Vaide pikendamine Kooli tn 63 detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimustele
9. Vaide lahendamine Karja tn 4 projekteerimistingimuste 09.10.2017 korraldusele nr 555
10. Ristiku ja Rohu tänava ristmiku lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
13. Pärnu Linnavalitsuse 15.11.2017 korralduse nr 9 “Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine” muutmine
14. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine
15. Ehitusloa andmine
16. Kasutusloa andmine
17. Kasutusloa andmine
18. Kasutusloa andmine (Jõekalda 56a VK)
19. Kasutusloa andmine eelnõu
20. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
21. Katastriüksustele lähiaadressi määramine
22. Katastriüksuse jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
23. Katastriüksuse jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
24. Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu kinnitamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 20.03.2017 korralduse nr 142 muutmine
4. Abielu sõlmimise teenuse eest tasu kehtestamine
5. Pärnu Tammsaare Kooli arengukava kinnitamine
6. Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine
7. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
8. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks.
9. Nõusoleku andmine kinnisasja Riia mnt T10 koormamiseks reaalservituudiga.
10. Linnavara võõrandamine (metsamaterjali müük)
11. Tasuta parkimisloa andmine
12. Ehitusloa väljastamine A.H.Tammsaare pst 10 korterelamu
13. Ehitusloa väljastamine. Lai tn 2 kunstisadama hoone püstitamine
14. Ehitusloa väljastamine Maagi tn 6 üksikelamu püstitamine
15. Kampaania "Värvid Linna!" tulemuste kinnitamine
16. Akadeemia tn 7 koha-aadresside määramine
17. Kinnistute valdusesse andmine
18. Projekteerimistingimuste andmine
19. Audru alevik Tõstamaa mnt 8 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
20. Kohanime määramine
21. Ehituslubade andmine
22. Kasutuslubade andmine
23. Katastriüksustele lähiaadressi määramine
24. Katastriüksuste liitmiseks nõusoleku andmine, lähiaadressi ning maa sihtotstarbe määramine
25. Kinnisasja jagamiseks nõusoleku andmine, lähiaadresside ning maa sihtotstarbe määramine
26. Ehitusloa andmine (Puraviku 33)
27. Kasutusloa andmine (Ratta 8)
28. Kasutusloa andmine (Koskla 19)
29. Kasutusloa andmine (Seljametsa kergliiklustee)
30. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elektrilevi)
31. Isikliku kasutusõiguse seadmine (ELA)
32. Paikuse Vallavalitsuse 13.10.2017 korralduse nr 259 muutmine
33. Projekteerimistingimuste andmine (Metskitse)
34. Kruusateede remondi tellimine
35. Tõstamaa Vallavalitsuse 05.10.2017 korralduse nr 151 muutmine
36. Ehitusloa andmine
37. Kasutuslubade väljastamine

Ülevaade istungist


1. Raha eraldamine reservfondist
2. Riigihanke korraldamine (e-arve)
3. Riigihanke korraldamine (Agresso hooldus)
4. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine
5. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine.
6. Nõusoleku andmine Riia maantee 129 kinnistut koormava hoonestusõiguse ja hoonestusõigust koormava kasutusvalduse kannete kustutamsieks.
7. Ehitusloa väljastamine Maagi tn 8 üksikelamu
8. Vaide lahendamine Ryytli tn 49 otsusele nr 3-5/1228
9. Koha-aadressi muutmine
10. Koha-aadresside määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
11. Kasutuslubade andmine
12. Ehitusloa andmine
13. Katastriüksustele lähiaadressi määramine
14. Kasutusloa andmine (Paikuse, Oru tn 1)
15. Projekteerimistingimuste andmine
16. Villa tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Kreegi tn 6 kinnistule
18. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Mai tn 73 kinnistule
19. Jaani tn 19 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
20. Pärnu Linnavolikogu 15.09.2016 otsuse nr 71 "Linnavara otsustuskorras võõrandamine AS-le Pärnu Vesi" muutmine
21. Pärnu linnavolikogu 16.01.2014 otsuse nr 2 „ Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks otsustuskorras hoonestusõigusega,kinnisasjade otsustuskorras võõrandamiseks ja Pärnu Linnavolikogu 21.03.2013 otsuse nr 28 muutmine" muutmine
22. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (Lai 2)
23. Nõusoleku andmine kinnisasja Rehepapi tn 10 koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras
24. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (asutuste tarkvara litsentsid)
25. Pärnu Linnavolikogu määrus "Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine"
26. Audru osavalla põhimäärus
27. Paikuse osavalla põhimäärus
28. Pärnu Linnavolikogu määrus Tõstamaa osavalla põhimäärus
29. Osavallakogu liikmetele osavallakogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise ning osavallakogu liikme teenistuslähetusse saatmise kord
30. Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine
31. Paikuse Vallavolikogu 17.03.2014 määruse nr 5 „Paikuse Huvikooli põhimäärus“ muutmine
32. Sünnitoetuse ja esimesse klassi õppima asumise toetuse maksmise tingimused ja kord
33. Pärnu linna põhimäärus (II lugemine)

Ülevaade istungist


 

1. Volituste andmine
2. Sobitusrühma moodustamine Pärnu Lasteaias Pillerpall
3. Loa andmine Pärnu linna lipu kujutise kasutamiseks
4. Ehitusloa väljastamine Tiiru tn 5 korterelamu
5. Pärnu Linnavalitsuse 29.05.2017 korralduse nr 295„Kinnistute valdusesse andmine” muutmine
6. Ehituslubade andmine
7. Kasutuslubade andmine
8. Projekteerimistingimuste andmine Audru alevik Lihula mnt 21a kinnistule
9. Katastriüksusele koha-aadressi määramine
10. Audru_Vallavalitsuse_12.05.2016_korralduse_nr_146_„Munitsipaalomandisse_taotletavale_katastriüksusele_lähiaadressi,_sihtotstarbe_ja_pindala_määramine“_muutmine
11. Katastriüksuse jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
12. Audru Vallavalitsuse 21.09.2017 korralduse nr 276 „Katastriüksuste ümberkruntimine ja sihtotstarbe määramine“ muutmine
13. Katastriüksuse jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
14. Avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuse kinnitamine
15. Lapsendamiseks nõusoleku andmine
16. Ehitusloa andmine
17. Tõstamaa Vallvalitsuse 12.10.2017 korralduse nr 158 muutmine
18. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
19. Maamaksu määruse muutmine
20. Väike-Veski tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Aasta Tervisedendaja 2017 tunnustamine
2. Pärnu linna 2017. aasta kultuuri aastapreemiate määramine
3. Sobitusrühma moodustamine Pärnu Lasteaias Pillerpall
4. Kinnistute Vana-Sauga tn 38b ja Tähe 5b omandamine
5. Tasuta parkimislubade andmine - PEAK
6. Linnavara üleandmine
7. Sundvalduse seadmine Haapsalu mnt 74a//Peetri tn 6
8. Ehitusloa väljastamine. Riia mnt 169A ärihoone püstitamine
9. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
10. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Killustiku tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Projekteerimistingimuste andmine Audru alevik Lihula mnt 21a kinnistule
13. Audru Vallavalitsuse 20.10.2016 korralduse nr 356 muutmine
14. Katastriüksuse jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
15. Ehituslubade andmine
16. Kasutuslubade andmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu linna põhimäärus" (I lugemine)
2. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu töökord" (I lugemine)
3. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavalitsuse töökord"
4. Pärnu Linnavolikogu määrus "Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded"
5. Pärnu Linnavolikogu otsus "Ametnike ja töötajate sotsiaalsed garantiid"
6. Pärnu Linnavolikogu otsus "Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine"
7. Pärnu Linnavalitsuse palgajuhend


1. Pärnu Linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 muutmine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
4. Haapsalu mnt 72 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Suur–Sepa tn 8b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
6. Ranna pst 4 ja Kuuse tn 6 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
7. Väike-Kuke tn 31 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
8. Pärnu Linnavolikogu 20. jaanuari 2005 otsusega nr 8 kehtestatud Kirsi tn, Savi tn, Raba tn ja Ehitajate tevahelise ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Mündi tn 1 kinnistu osas
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Kaasiku tn 18
10. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Lai tn 11
11. Põdra tn 25 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Põdra tn 25 kinnistu osas
12. Ehitusloa andmine
13. Ehitusloa andmine
14. Kasutusloa andmine
15. Kasutusloa andmine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Volituste andmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 24.10.2016 korralduse nr 580 "Kultuuri aastapreemiate määramise komisjoni kinnitamine" muutmine
4. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
5. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
6. Rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete muutmine
7. Ettevõtliku Pärnaka konkurssi väljakuulutamine
8. Pärnu Linnavalitsuse 13.06.2016 korralduse nr 355 muutmine
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Koha-aadresside määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
12. Koha-aadresside määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
13. Vaide pikendamine Rüütli tn 49 projekteerimistingimustele nr3-5/1228
14. Tasuta parkimisloa andmine - Pärnu Sotsiaalkeskus
15. Riigihanke tulemuste kinnitamine
16. SA Pärnu Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine 

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Ehituslubade väljastamine Pärnu Ühishoone
5. Ehitusloa väljastamine Mõrra tn 4a üksikelamu
6. Ehitusloa väljastamine J.V.Jannseni 37 ja 39 kõlakoda
7. Tee ehitusloa väljastamine A.H.Tammsaare pst ja Riia mnt
8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Kooli tn 63 kinnistule
9. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
10. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (RMK)
11. Tasuta parkimislubade andmine
12. Abipolitsenikele preemiate andmine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Tervist edendava projekti toetamine
3. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemia määramine
4. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
5. Ehitusloa väljastamine Niidu 11a kuivati
6. Tasuta parkimislubade andmine - Pärnu Linnaorkester

Ülevaade istungist


1. Raha eraldamine reservfondist
2. Pärnu Linnavalitsuse 13.03.2017 korralduse nr 129 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 23.01.2017 korralduse nr 47 "Sporditegevuse toetuse eraldamine" muutmine
4. Ehitusloa väljastamine Püssi tn 19 üksikelamu püstitamine
5. Pärnu linna ettevõtlus toetuse eraldamine
6. Rüütli plats vaide lahendamine

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise komisjoni moodustamine
2. Volituste andmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 13.03.2017 korralduse nr 129 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
4. Pärnu Õppenõustamiskeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine
5. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide põhikooliklassides 2017/2018 õppeaastaks
6. Nõusoleku andmine projektitaotluse esitamiseks (Ühisgümnaasium, koostööoskused)
7. Riigihanke korraldamine (kütus)
8. Riigihanke korraldamine (tänavavalgustus)
9. Tasuta parkimislubade andmine (Pärnu Linnaorkester)
10. Projekteerimistingimused (Suvituse tn 14)
11. Ehitusloa väljastamine (Niidu 9/1 Hesburger)
12. Ehitusloa väljastamine (Niidu 9/2 autopesula)
13. Liblika tn 20 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
14. Esplanaadi tn 10a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
15. Nurmenuku tn 3 hoonete koha-aadresside määramine
16.-17.  Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Vahe 12b mõttelised osad)
4. Raha eraldamine elektriauto soetamiseks (SA Pärnu Haigla)
5. Ehitusloa väljastamine Lina tn 22a sõidukite teeninduse hoone
6. Tee ehitusloa väljastamine Vana Sauga T1 parkla
7. Niidu tn 9 hoonete koha-aadresside määramine
8. Side tn 4 hoonete koha-aadresside määramine
9. Kinnistute valdusesse andmine
10. Kinnistute valdusesse andmine
11. Kinnistute valdusesse andmine
12. Kinnistute valdusesse andmine
13. Aia tn 15 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulude ja kulude alaeelarvete kinnitamine ja eelarve täitmise korraldus
2. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks
3. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
4. Ehitusloa väljastamine. Pardi tn 2e elamu püstitamine
5. Ehitusloa väljastamine. Savi tn 34d laohoone
6. Vaide menetlemise pikendamine
7. Kinnistute valdusesse andmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Ülejõe Lasteaia arengukava kinnitamine
2. Pärnu Lasteaed Trall arengukava kinnitamine
3. Pärnu Tammsaare Lasteaia arengukava kinnitamine
4. Pärnu Raeküla Lasteaia arengukava kinnitamine
5. Pärnu Lasteaed Pöialpoiss arengukava kinnitamine
6. Pärnu Lasteaed Päikesejänku arengukava kinnitamine
7. Pärnu Männipargi Lasteaia arengukava kinnitamine
8. Pärnu Liblika Lasteaia arengukava kinnitamine
9. Pärnu Lasteaed Kelluke arengukava
10. Pärnu Kastani Lasteaia arengukava kinnitamine
11. Pärnu Lasteaed Pillerpall arengukava kinnitamine
12. Pärnu Lasteaed Mai arengukava kinnitamine
13. Pärnu Kesklinna Lasteaia arengukava
14. Pärnu Kadri Lasteaia arengukava kinnitamine
15.-20. Volituste andmine
21. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga.
22. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras Uus 5 Gildile
23. Tasuta parkimisloa andmine - Tööinspektsioon
24. Ehitusloa väljastamine Vesiroosi tn 5 korterelamu püstitamine
25. Ehitusloa väljastamine Kesk tn 13d üksikelamu püstitamine
26. Moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, pindala ja maakasutuse sihtotstarbe määramine
27. Kinnistute valdusesse andmine
28. Nõusoleku andmine projektitaotluse esitamiseks

Ülevaade istungist


1. Tee ehitusloa väljastamine (Kase tänav)


1. Linnavara üle andmine (elektriauto)


1. Volituste andmine
2. Korralduse nr 427 "Pärnu linna Aasta noorsootöötaja nimetuse omistamise ja preemia määramise komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Konkursi “Kaunis kodu” tulemuste kinnitamine
5. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (elektriauto)
6. Eluruumide üürile andmine
7. Nõusoleku andmine A. H. Tammsaare pst 18a kinnistut koormava reaalservituudi seadmise lepingu muutmiseks
8. Ankru tn 2 kinnisasjaga liitmiseks sobivate maade erastamine ja koha-aadresside andmine
9. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
10. Kinnistute valdusesse andmine

Ülevaade istungist


1.-5. Volituste andmine
6. Pärnu Linnavalitsuse 15.08.2016 korralduse nr 443 muutmine
7. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
8. Savi tn 20 hoonete koha-aadresside määramine
9. Kinnistute valdusesse andmine
10. Pärnu Linnavolikogu 19. septembri 2013 määruse nr 21 “Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine
11. Pärnu linna 2017. aasta II lisaeelarve (II lugemine)
12. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022"
13. Pärnu linna arengukava aastani 2025 muutmise kinnitamise eelnõu
14. Restaureerimistoetuse ja -preemia määramise korra muutmine
15. Muuli tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
16. Rähni tn 13 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
17. J. V. Jannseni tn 1, 3, 5, 5a, 7, 7a kinnistute ja Uus-Sauga tänava osa detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Kanepi, Lina, Lille ja Pirni tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
19. Dteialplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste väljastamine
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Tiiru tn 1, 3, 5, 7 ja 9 kinnistutele
21. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise kord"
22. Kinnitus projekti eesmärkide saavutamise, valmiva objekti eeldatava funktsionaalsuse ning kestvuse nõude tagamise kohta (Muuli juurdepääsutee)
23. Kinnitus projekti eesmärkide saavutamise, valmiva objekti eeldatava funktsionaalsuse ning kestvuse nõude tagamise kohta (Kase tn)

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid