Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
3. Pärnu linna aukirjade andmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 26.06.2014 korralduse nr 308 "Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude maksmise soodustuse kinnitamine" muutmine
5. Ehitise kasutusse lubamine (Rääma tn 31)
6. Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna 11.05.2017 projekteerimistingimuste nr 3-5/558 peale esitatud vaide lahendamine
7. Riigihanke korraldamine (Rüütli plats)
8. Nõusoleku andmine kinnisasjade Lauka tn 6 ja 8 koormamiseks hoonestusõigusega MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liit kasuks
9. Pärnu Linnavolikogu 19. septembri 2013 määruse nr 21 “Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine
10. Pärnu Lasteküla põhimäärus
11. Pärnu Linnavolikogu 20.10.2016 määruse nr 23 "Eraüldhariduskoolide toetuse andmise kord" muutmine
12. Pärnu Linnavolikogu otsus "Pärnu Linnavolikogu 17. jaanuari 2013 otsuse nr 3 "Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine
13. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused (Supeluse tn 22)
14. Munitsipaalomandisse antud maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks loa taotlemine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 19.06.2017 määruse nr 7 "Sõidusoodustuse tõendamise täpsustatud nõuded" muutmine
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja muutmine
3. Pärnu Lasteküla töötajate koosseisu kinnitamine
4. Pärnu Linnavalitsuse 07.02.2011 korralduse nr 47 “Pärnu Lasteküla hinnakirja kinnitamine“ muutmine
5.-8. Volituste andmine
9. Pärnu linna 2017. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
10. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
11. Ehitusloa väljastamine Pirni 22a üksikelamu
12. Ehitusloa väljastamine. Viru tn 1c elamu püstitamine
13. Ehitusloa väljastamine Kaevu 36a elamu
14. Kinnistute valdusesse andmine

Ülevaade istungist


1. Raha eraldamine reservfondist


1. Ametist vabastamine
2. Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tegasimakse toetamine
3. Riigihanke korraldamine (Nooruse Maja)
4. Ehitusloa väljastamine Rüütli plats
5. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
6. Kinnistute valdusesse andmine

Ülevaade istungist


1.-6. Volituste andmine
7. Raha eraldamine reservfondist
8. Pärnu Linnavalitsuse 8. augusti 2017 korralduse nr 433 „Pärnu Spordikooli spordihalli ruumide soodustingimustel kasutusse andmine“ muutmine
9. Vaideotsus (Roheline 6a)
10. Tasuta parkimislubade andmine - SA Pärnu Haigla
11. Tasuta parkimisloa andmine - Muinsuskaitseamet

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2.-12. Volituste andmine
13. Raha eraldamine reservfondist
14. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
15. Ehitusloa väljastamine Suur-Jõe tn 63 ärihoone püstitamine
16. Ehitusloa väljastamine Pärlimõisa tee 24 autopesula
17. Kaarli tn 26 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
19. Riia mnt 92 koha-aadresside määramine
20. Pärnu linna 2017. aasta teine lisaeelarve (I lugemine)
21. Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 35 "Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
22. Väike-Kuke tn 31 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
23. Laane tänava, linnapiiri, Rannametsa tee ja Riia mnt vahelise ala detailplaneering osaliselt kehtetuks tunnistamine Rannametsa tee 4 kinnistu osas
24. Pärnu Linnavolikogu otsus "Ülesande andmine"

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 04.10.2010 korralduse nr 472"Tunnustuse "Pärnu Aasta Tervisedendaja" määramise alused ja kord muutmine
2.-12. Volituste andmine
13. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
14. Linnavara võõrandamine otsustuskorras.
15. Linnavara võõrandamine otsustuskorras.
16. Pärnu LV 93.02.2014 korralduse nr 70 muutmine
17. Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine.
18. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
19. Tasuta parkimislubade andmine
20. Ehitusloa väljastamine Suur-Veski 6b üksikelamu
21. Ehitusloa väljastamine Kanali tn 9b üksikelamu
22. Ehitusloa väljastamine Tarva 12 üksikelamu
23. Ehitusloa väljastamine Plaadi tn 2 jaotusseadme hoone
24. Tee ehitusloa väljastamine Rõugu tn kergliiklustee
25. Energia tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
26. Rääma tn 94 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
27. Väike-Veski tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke “Läänemere Kunstisadama hoonete ja rajatiste eelprojekti ning Lai tänav 2 kaldakindlustuse põhiprojekti koostamine“ pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
2.-6. Volituste andmine

Ülevaade istungist


1. Loomestipendiumite eraldamine
2. Pärnu Linnavalitsuse 23. jaanuari 2017 korralduse nr 33 „Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine“ muutmine
3. Pärnu LV 05.11.2012. a korralduse nr 483 muutmine
4. Pärnu LV 13.03.2017. a korralduse nr 136 muutmine
5. Vara omandamine (Kase tänav T1 ja T5)
6. Kaasomandis oleva vara võõrandamine otsustuskorras (Riia mnt 78 krt 41 osa)
7. Volituste andmine
8. OÜ Kümblus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
9. Ehitusloa väljastamine. Pärlimõisa tee 27 tootmishoone
10. Ehitusloa väljastamine. Hariduse 2 üksikelamu püstitamine
11. Tee ehitusloa lisatingimus Jaansoni rada paremkallas
12. Riia mnt 233a hoonete koha-aadresside määramine
13. Pärnu Linnavalitsuse 17.04.2006 korralduse nr 278 muutmine
14. Pärnu Linnavalitsuse 04.04.2016 korralduse nr 202 muutmine
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Kinnistute valdusesse andmine
17. Pärnu Linnavolikogu 19.02.2015 määruse nr 7 „Pärnu Tammsaare Kooli põhimäärus“ muutmine
18. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (autokütus)
19. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (arvutid ja Agresso tarkvara)

Ülevaade istungist


1. Riigihanke “Pärnu Spordikoolile, Pärnu Kunstide Majale ja Pernova Hariduskeskusele väikebusside rentimine“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
2. Vara omandamine (Rääma tänav T1)
3. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine
4. Kaasomandis oleva vara võõrandamine otsustuskorras (Riia mnt 78 krt 41 osa)
5. Kaasomandis oleva vara võõrandamine otsustuskorras (Miku kinnistu)
6. Enampakkumise korraldamine ühisomandis oleva vara võõrandamiseks
7. Tasuta parkimislubade andmine - Lääne Ringkonnaprokuratuur
8. Raha eraldamine reservfondist
9. OÜ Kümblus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
10. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine - Roheline 6
11. Ehitusloa väljastamine. Karikakra tn 30 eramu püstitamine
12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Riia mnt 27 // Suur-Posti tn 1 hoonete koha-aadresside määramine
16. Katastriüksuste sihtotstarvete määramine
17. Kinnistute valdusesse andmine
18. Maa munitsipaalomandisse taotlemine - J. V. Jannseni tn 7c

Ülevaade istungist


1. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
2. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 9. detsembri 2013 korralduse nr 520 „Huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine“ muutmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Riigihanke korraldamine (Pikk tn)
6. Eluruumide üürile andmine
7. Tasuta parkimislubade andmine - Pärnu Lasteküla
8. Tasuta parkimislubade andmine - Kihnu Vallavalitsus
9. Ehitusloa väljastamine Vana-Sauga 40 ajutine laohoone
10. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine - Jõe tn 4
11. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
12. Kinnistute valdusesse andmine
13. Vesiroosi tn 1 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
14. Sambla tn 44 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
15. Rääma tn 94 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Hõbe tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Loomestipendiumite komisjoni koosseisu kinnitamine
3. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Agresso tarkvara hooldus- ja arendustööde tellimine” ühispakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
6. Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke “Läänemere Kunstisadama hoonete ja rajatiste eelprojekti ning Lai tänav 2 kaldakindlustuse põhiprojekti koostamine“ taotleja kvalifitseerimine ja taotleja kvalifitseerimata jätmine
7. Riigihanke korraldamine (Loode-Pärnu)
8. Linnavara võõrandamine otsustuskorras.
9. Pärnu ühisgümnaasiumi toitlustusbloki tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
10. Eluruumi üürimist taotleva isiku arvelevõtmine ja eluruumi üürile andmine
11. Esplanaadi tn 30 garaaži ehitusluba
12. Ehitusloa väljastamine. Terase tn 7 üksikelamu püstitamine
13. J. V. Jannseni tn 7c maa ostueesõigusega erastamise lõpetamine
14. Koha-aadresside määramine
15. Hoonete koha-aadresside määramine
16. Paide maantee 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
17. Kinnistute valdusesse andmine
18. Seisukoht eelnõule "Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele"

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnaorkestri direktori ametist vabastamine
2. Pärnu Linnaorkestri direktori ametisse kinnitamine
3. Laste arvu suurendamine koolieelsetes lasteasutustes
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
6. Riigihanke „Pärnu linna kergliiklusteede ehitamine“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkuja kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
7. Tasuta parkimislubade andmine - Pärnu Sotsiaalkeskus
8. Ehitusloa väljastamine. Jalaka tn 6 abihoone
9. Ehitusloa väljastamine. Rohu tn 94 ridaelamu püstitamine
10. Kinnistute valdusesse andmine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Side tn 14
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Tikri tn 11)
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Lao tn 11)
14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Mai tänava korterelamutele
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Vanapargi tn 6)
16. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Pikk tn 12)
17. Raba-Lai tänava silla detailplaneeringu koostamise algatamine
18. Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu vastuvõtmine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
19. Niidu tn ja Ehitajate tee ristmiku (Ehitajate tee T8 kinnistu) lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
20. Pärnu Linnavolikogu määrus "Täisealistele erivajadustega inimestele päevahoiuteenuse osutamise kord"
21. Pärnu Linnavolikogu määrus "Isikliku abistaja teenuse osutamise kord"
22. Pärnu Linnavolikogu määrus "Koduteenuse osutamise kord"
23. Loa andmine riigihanke korraldamiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks (sotsiaalteenused)
24. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (autokütus)
25. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (arvutid ja Agresso tarkvara)
26. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 20.10.2016 määruse nr 23 "Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord" muutmine
27. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.11. 2011 määruse nr 22 "Koolieelsete lasteasutste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine" muutmine
28. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras
29. Pärnu Linnavolikogu 19.02.2015 otsuse nr 16 “Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras" punktide 1.2 ja 1.3 kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. Raha eraldamine reservfondist
2. Tasumäärad Pärnu linna munitsipaallasteaedade ruumide ja mänguväljaku kasutusse andmisel
3. Riigihanke korraldamine (väikebussid)
4. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
5. Kampaania "Värvid Linna!" välja kuulutamine
6. Ehituslubade väljastamine A.H.Tammsaare pst 22 korterelamud
7. Tee ehitusloa väljastamine Kibuvitsa tänav
8. Koha-aadresside muutmine
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
10. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Kinnistute valdusesse andmine
12. Ranna pst 4 ja Kuuse tn 6 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
13. Pärnu Linnavolikogu 18. septembri 2008 otsusega nr 60 kehtestatud AS Maseko territooriumi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Suur-Jõe tn 58 kinnistu osas
14. Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna (endise Maseko territooriumi) detailplaneering
15. Pärnu Linnavolikogu otsus "Pärnu Linnavolikogu 18. mai 2017 otsuse nr 32 „Loa andmine Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskavas kinnitatud projektide varaliste kohustuste võtmiseks“ muutmine
16. Pärnu Linnavolikogu 20.02.2014 määruse nr 5 „Pärnu Mai Kooli põhimäärus“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimääruse kinnitamine
2. Tervist edendava projekti toetamine (MTÜ H. Hahni Selts)
3. Pärnu Sotsiaalkeskuse hoolekogu kinnitamine
4. Volituste andmine
5. Riigihanke „Pärnu Vanalinna Põhikooli mööbli ja seadmete ostmine ning paigaldamine“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste tagasilükkamine ja pakkumuste edukaks tunnistamine
6. Tähe tn 10 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine, maa ostueesõigusega erastamine
7. Tee ehitusloa väljastamine (Viire, Tiiru tn)
8. Tee ehitusloa väljastamine (Nurmenuku tn)
9. Kinnistute valdusesse andmine
10. A. H. Tammsaare pst 22 hoonete koha-aadresside määramine
11. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks seoses projektiga „Pärnu noored vanemad tööturule ja kooli”
12. Aia tn 2 // Pargi tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Vana-Sauga 33)

Ülevaade istungist


1. Estonia Spa Hotels AS 2016. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine

Ülevaade istungist


1.-3. Volituste andmine
4. Toetuse eraldamine haridusprojektidele
5. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
6. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja linnavara kautusse andmine otsustuskorras
7. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (MTÜ VRL Raduga)
8. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS kasuks
9. Tasuta parkimislubade andmine - Pärnu Linnavalitsuse kantselei
10. Tasuta parkimislubade andmine - SA Pärnu Haigla (Doonortelgid Pärnus)
11. Ettevõtliku pärnaka 2016/2017 konkurssi tulemuste kinnitamine
12. Sundvalduse seadmine Pikk tn 4
13. Sundvalduse seadmine Vee tn 4
14. Sundvalduse seadmine Tallinna mnt 1
15. Sundvalduse seadmine Tallinna mnt 2
16. Sundvalduse seadmine Suur-Jõekalda 12
17. Kinnistute valdusesse andmine
18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
19. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Vana-Sauga 33)
20. AS Pärnu Vesi 2016. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
21. OÜ Kümblus 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 muutmine.
2. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Koolieelsete lasteasutuste ajutine sulgemine
5. Linnavara võõrandamine otsustuskorras.
6. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
7. Tasuta parkimilubade andmine - Pärnumaa omavalitsused
8. Eluruumide üürile andmine
9. Linnavalitsuse korralduse nr 106 muutmine
10. Riigihanke korraldamine (Kunstisadam)
11. Riigihanke korraldamine (Mai Kooli tehnosüsteemid)
12. Restaureerimistoetuste eraldamine
13. Põllu tn 6 õigusvastaselt võõrandatud maa omandisse andmine ja kompenseerimine
14. Põllu tn 6 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine
15. Pärnu rannaala visioonivõistluse väljakuulutamine
16. Ehitusloa väljastamine. Kulla 11 elamu püstitamine
17. Ehitusloa väljastamine Rõugu tn 7 elamu püstitamine
18. Ehitusloa väljastamine Rõugu tn 7a elamu püstitamine
19. Pärnu Linnavalitsuse 02.05.2017 korralduse nr 223 “Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine” muutmine
20. Pärnu Linnavolikogu määruse eelnõu "Pärnu linna 2017. aasta loomestipendiumite väljaandmise kord"
21. Pärnu linna 2017. aasta esimene lisaeelarve (II lugemine)
22. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks"
23. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks"
24. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (Pärnu Kuninga Tänava Põhikool)
25. Pärnu Linnavolikogu 14.06.2012 määruse nr 16 „Parkimistasu kehtestamine“ muutmine
26. Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
27. Raba tn 18 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
28. Pärnu Linnavolikogu 18. septembri 2008 otsusega nr 60 kehtestatud AS Maseko territooriumi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Suur-Jõe tn 58 kinnistu osas

Ülevaade istungist


1. Riigihanke korraldamine (Agresso)
2. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele
3. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute enampakkumiste korraldamine
4. Riigihanke “Pärnu Raja tn 7 lasteaia ja ujula hoonetekompleksi projekteerimistööd ja autorijärelevalve teenus” pakkujate kvalifitseerimine, pakkuja kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
5. Vara üleandmine
6. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (Weekend festival)
7. Pärnu Linnavalitsuse 09.09.2013 korralduse nr 390 muutmine
8. Pärnu Linnavalitsuse 26.04.2014 korralduse nr 316 muutmine
9. Tee ehitusloa väljastamine Jaansoni rada paremkallas
10. Linnavalitsuse 18.12.2006 määruse nr 18 kehtetuks tunnistamine
11. Haapsalu mnt 72 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine (Mündi tn 1)
13. Supeluse tn 19 ehitise kasutusse lubamine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Lääne tn 12 hoonete koha-aadresside määramine
17. Haapsalu mnt 62a hoone koha-aadressi määramine
18. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine piirkondade konkurentsivõime tugevdamise projektides osalemiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks"
19. Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna (endise Maseko territooriumi) detailplaneering
20. Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine
21. Pärnu linna valimiskomisjoni moodustamine

Ülevaade istungist


1. Võlanõude sissenõudmisest loobumine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord
4. Pärnu linna õpilaspreemiate määramise komisjoni kinnitamine
5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Raeküla kooli ruumid)
6. Eluasemekomisjoni koosseisu muutmine
7. Linnavalitsuse määruse kehtetuks tunnistamine
8. A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneeringu algatamine
9. Lubja tn 60 ja 62 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
10. Pärnu Linnavolikogu 20. veebruari 2014 otsuse nr 12 „Kohanimede määramine“ muutmine
11. Pärnu Linnavolikogu 16. märtsi 2006 määruse nr 15 „Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine“ muutmine
12. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kalevi pst 106a)

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
2. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
3. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
4. Volituste andmine_Eelnõu
5. Volituste andmine_Eelnõu
6. Ettevõtlustoetuse eraldamine
7. Pärnu linna restaureerimistoetuste ja –preemiate määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
8. Ehitusloa väljastamine Väike-Sepa 11 elamu püstitamine
9. Paide mnt 7 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
10. Savi tn 23 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Riia mnt 72 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine korteriomandi seadmiseks, Pärnu Linnavalitsuse 24.01.2000 korralduste nr 86-92 kehtetuks tunnistamine
14. Projekteerimistingimuste väljastamine Muuli tee
15. Tee-ehitusloa väljastamine Tallinna mnt kergtee
16. Kinnistute valdusesse andmine
17. Hoove korrastavatele korterelamutele toetuse eraldamine
18. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (Rüütli 40)
19. Riigihanke korraldamine (kergliiklusteede ehitamine)
20. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
21. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
22. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Fortum eesti AS kasuks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid