Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulude ja kulude alaeelarvete kinnitamine ja eelarve täitmise korraldus
2. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks
3. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
4. Ehitusloa väljastamine. Pardi tn 2e elamu püstitamine
5. Ehitusloa väljastamine. Savi tn 34d laohoone
6. Vaide menetlemise pikendamine
7. Kinnistute valdusesse andmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Ülejõe Lasteaia arengukava kinnitamine
2. Pärnu Lasteaed Trall arengukava kinnitamine
3. Pärnu Tammsaare Lasteaia arengukava kinnitamine
4. Pärnu Raeküla Lasteaia arengukava kinnitamine
5. Pärnu Lasteaed Pöialpoiss arengukava kinnitamine
6. Pärnu Lasteaed Päikesejänku arengukava kinnitamine
7. Pärnu Männipargi Lasteaia arengukava kinnitamine
8. Pärnu Liblika Lasteaia arengukava kinnitamine
9. Pärnu Lasteaed Kelluke arengukava
10. Pärnu Kastani Lasteaia arengukava kinnitamine
11. Pärnu Lasteaed Pillerpall arengukava kinnitamine
12. Pärnu Lasteaed Mai arengukava kinnitamine
13. Pärnu Kesklinna Lasteaia arengukava
14. Pärnu Kadri Lasteaia arengukava kinnitamine
15.-20. Volituste andmine
21. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga.
22. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras Uus 5 Gildile
23. Tasuta parkimisloa andmine - Tööinspektsioon
24. Ehitusloa väljastamine Vesiroosi tn 5 korterelamu püstitamine
25. Ehitusloa väljastamine Kesk tn 13d üksikelamu püstitamine
26. Moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, pindala ja maakasutuse sihtotstarbe määramine
27. Kinnistute valdusesse andmine
28. Nõusoleku andmine projektitaotluse esitamiseks

Ülevaade istungist


1. Tee ehitusloa väljastamine (Kase tänav)


1. Linnavara üle andmine (elektriauto)


1. Volituste andmine
2. Korralduse nr 427 "Pärnu linna Aasta noorsootöötaja nimetuse omistamise ja preemia määramise komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Konkursi “Kaunis kodu” tulemuste kinnitamine
5. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (elektriauto)
6. Eluruumide üürile andmine
7. Nõusoleku andmine A. H. Tammsaare pst 18a kinnistut koormava reaalservituudi seadmise lepingu muutmiseks
8. Ankru tn 2 kinnisasjaga liitmiseks sobivate maade erastamine ja koha-aadresside andmine
9. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
10. Kinnistute valdusesse andmine

Ülevaade istungist


1.-5. Volituste andmine
6. Pärnu Linnavalitsuse 15.08.2016 korralduse nr 443 muutmine
7. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
8. Savi tn 20 hoonete koha-aadresside määramine
9. Kinnistute valdusesse andmine
10. Pärnu Linnavolikogu 19. septembri 2013 määruse nr 21 “Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine
11. Pärnu linna 2017. aasta II lisaeelarve (II lugemine)
12. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022"
13. Pärnu linna arengukava aastani 2025 muutmise kinnitamise eelnõu
14. Restaureerimistoetuse ja -preemia määramise korra muutmine
15. Muuli tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
16. Rähni tn 13 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
17. J. V. Jannseni tn 1, 3, 5, 5a, 7, 7a kinnistute ja Uus-Sauga tänava osa detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Kanepi, Lina, Lille ja Pirni tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
19. Dteialplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste väljastamine
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Tiiru tn 1, 3, 5, 7 ja 9 kinnistutele
21. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise kord"
22. Kinnitus projekti eesmärkide saavutamise, valmiva objekti eeldatava funktsionaalsuse ning kestvuse nõude tagamise kohta (Muuli juurdepääsutee)
23. Kinnitus projekti eesmärkide saavutamise, valmiva objekti eeldatava funktsionaalsuse ning kestvuse nõude tagamise kohta (Kase tn)

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
3. Pärnu linna aukirjade andmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 26.06.2014 korralduse nr 308 "Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude maksmise soodustuse kinnitamine" muutmine
5. Ehitise kasutusse lubamine (Rääma tn 31)
6. Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna 11.05.2017 projekteerimistingimuste nr 3-5/558 peale esitatud vaide lahendamine
7. Riigihanke korraldamine (Rüütli plats)
8. Nõusoleku andmine kinnisasjade Lauka tn 6 ja 8 koormamiseks hoonestusõigusega MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liit kasuks
9. Pärnu Linnavolikogu 19. septembri 2013 määruse nr 21 “Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine
10. Pärnu Lasteküla põhimäärus
11. Pärnu Linnavolikogu 20.10.2016 määruse nr 23 "Eraüldhariduskoolide toetuse andmise kord" muutmine
12. Pärnu Linnavolikogu otsus "Pärnu Linnavolikogu 17. jaanuari 2013 otsuse nr 3 "Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine
13. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused (Supeluse tn 22)
14. Munitsipaalomandisse antud maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks loa taotlemine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 19.06.2017 määruse nr 7 "Sõidusoodustuse tõendamise täpsustatud nõuded" muutmine
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja muutmine
3. Pärnu Lasteküla töötajate koosseisu kinnitamine
4. Pärnu Linnavalitsuse 07.02.2011 korralduse nr 47 “Pärnu Lasteküla hinnakirja kinnitamine“ muutmine
5.-8. Volituste andmine
9. Pärnu linna 2017. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
10. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
11. Ehitusloa väljastamine Pirni 22a üksikelamu
12. Ehitusloa väljastamine. Viru tn 1c elamu püstitamine
13. Ehitusloa väljastamine Kaevu 36a elamu
14. Kinnistute valdusesse andmine

Ülevaade istungist


1. Raha eraldamine reservfondist


1. Ametist vabastamine
2. Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tegasimakse toetamine
3. Riigihanke korraldamine (Nooruse Maja)
4. Ehitusloa väljastamine Rüütli plats
5. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
6. Kinnistute valdusesse andmine

Ülevaade istungist


1.-6. Volituste andmine
7. Raha eraldamine reservfondist
8. Pärnu Linnavalitsuse 8. augusti 2017 korralduse nr 433 „Pärnu Spordikooli spordihalli ruumide soodustingimustel kasutusse andmine“ muutmine
9. Vaideotsus (Roheline 6a)
10. Tasuta parkimislubade andmine - SA Pärnu Haigla
11. Tasuta parkimisloa andmine - Muinsuskaitseamet

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2.-12. Volituste andmine
13. Raha eraldamine reservfondist
14. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
15. Ehitusloa väljastamine Suur-Jõe tn 63 ärihoone püstitamine
16. Ehitusloa väljastamine Pärlimõisa tee 24 autopesula
17. Kaarli tn 26 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
19. Riia mnt 92 koha-aadresside määramine
20. Pärnu linna 2017. aasta teine lisaeelarve (I lugemine)
21. Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 35 "Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
22. Väike-Kuke tn 31 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
23. Laane tänava, linnapiiri, Rannametsa tee ja Riia mnt vahelise ala detailplaneering osaliselt kehtetuks tunnistamine Rannametsa tee 4 kinnistu osas
24. Pärnu Linnavolikogu otsus "Ülesande andmine"

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 04.10.2010 korralduse nr 472"Tunnustuse "Pärnu Aasta Tervisedendaja" määramise alused ja kord muutmine
2.-12. Volituste andmine
13. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
14. Linnavara võõrandamine otsustuskorras.
15. Linnavara võõrandamine otsustuskorras.
16. Pärnu LV 93.02.2014 korralduse nr 70 muutmine
17. Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine.
18. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
19. Tasuta parkimislubade andmine
20. Ehitusloa väljastamine Suur-Veski 6b üksikelamu
21. Ehitusloa väljastamine Kanali tn 9b üksikelamu
22. Ehitusloa väljastamine Tarva 12 üksikelamu
23. Ehitusloa väljastamine Plaadi tn 2 jaotusseadme hoone
24. Tee ehitusloa väljastamine Rõugu tn kergliiklustee
25. Energia tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
26. Rääma tn 94 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
27. Väike-Veski tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke “Läänemere Kunstisadama hoonete ja rajatiste eelprojekti ning Lai tänav 2 kaldakindlustuse põhiprojekti koostamine“ pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
2.-6. Volituste andmine

Ülevaade istungist


1. Loomestipendiumite eraldamine
2. Pärnu Linnavalitsuse 23. jaanuari 2017 korralduse nr 33 „Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine“ muutmine
3. Pärnu LV 05.11.2012. a korralduse nr 483 muutmine
4. Pärnu LV 13.03.2017. a korralduse nr 136 muutmine
5. Vara omandamine (Kase tänav T1 ja T5)
6. Kaasomandis oleva vara võõrandamine otsustuskorras (Riia mnt 78 krt 41 osa)
7. Volituste andmine
8. OÜ Kümblus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
9. Ehitusloa väljastamine. Pärlimõisa tee 27 tootmishoone
10. Ehitusloa väljastamine. Hariduse 2 üksikelamu püstitamine
11. Tee ehitusloa lisatingimus Jaansoni rada paremkallas
12. Riia mnt 233a hoonete koha-aadresside määramine
13. Pärnu Linnavalitsuse 17.04.2006 korralduse nr 278 muutmine
14. Pärnu Linnavalitsuse 04.04.2016 korralduse nr 202 muutmine
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Kinnistute valdusesse andmine
17. Pärnu Linnavolikogu 19.02.2015 määruse nr 7 „Pärnu Tammsaare Kooli põhimäärus“ muutmine
18. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (autokütus)
19. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (arvutid ja Agresso tarkvara)

Ülevaade istungist


1. Riigihanke “Pärnu Spordikoolile, Pärnu Kunstide Majale ja Pernova Hariduskeskusele väikebusside rentimine“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
2. Vara omandamine (Rääma tänav T1)
3. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine
4. Kaasomandis oleva vara võõrandamine otsustuskorras (Riia mnt 78 krt 41 osa)
5. Kaasomandis oleva vara võõrandamine otsustuskorras (Miku kinnistu)
6. Enampakkumise korraldamine ühisomandis oleva vara võõrandamiseks
7. Tasuta parkimislubade andmine - Lääne Ringkonnaprokuratuur
8. Raha eraldamine reservfondist
9. OÜ Kümblus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
10. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine - Roheline 6
11. Ehitusloa väljastamine. Karikakra tn 30 eramu püstitamine
12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Riia mnt 27 // Suur-Posti tn 1 hoonete koha-aadresside määramine
16. Katastriüksuste sihtotstarvete määramine
17. Kinnistute valdusesse andmine
18. Maa munitsipaalomandisse taotlemine - J. V. Jannseni tn 7c

Ülevaade istungist


1. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
2. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 9. detsembri 2013 korralduse nr 520 „Huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine“ muutmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Riigihanke korraldamine (Pikk tn)
6. Eluruumide üürile andmine
7. Tasuta parkimislubade andmine - Pärnu Lasteküla
8. Tasuta parkimislubade andmine - Kihnu Vallavalitsus
9. Ehitusloa väljastamine Vana-Sauga 40 ajutine laohoone
10. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine - Jõe tn 4
11. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
12. Kinnistute valdusesse andmine
13. Vesiroosi tn 1 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
14. Sambla tn 44 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
15. Rääma tn 94 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Hõbe tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Loomestipendiumite komisjoni koosseisu kinnitamine
3. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Agresso tarkvara hooldus- ja arendustööde tellimine” ühispakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
6. Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke “Läänemere Kunstisadama hoonete ja rajatiste eelprojekti ning Lai tänav 2 kaldakindlustuse põhiprojekti koostamine“ taotleja kvalifitseerimine ja taotleja kvalifitseerimata jätmine
7. Riigihanke korraldamine (Loode-Pärnu)
8. Linnavara võõrandamine otsustuskorras.
9. Pärnu ühisgümnaasiumi toitlustusbloki tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
10. Eluruumi üürimist taotleva isiku arvelevõtmine ja eluruumi üürile andmine
11. Esplanaadi tn 30 garaaži ehitusluba
12. Ehitusloa väljastamine. Terase tn 7 üksikelamu püstitamine
13. J. V. Jannseni tn 7c maa ostueesõigusega erastamise lõpetamine
14. Koha-aadresside määramine
15. Hoonete koha-aadresside määramine
16. Paide maantee 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
17. Kinnistute valdusesse andmine
18. Seisukoht eelnõule "Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele"

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnaorkestri direktori ametist vabastamine
2. Pärnu Linnaorkestri direktori ametisse kinnitamine
3. Laste arvu suurendamine koolieelsetes lasteasutustes
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
6. Riigihanke „Pärnu linna kergliiklusteede ehitamine“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkuja kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
7. Tasuta parkimislubade andmine - Pärnu Sotsiaalkeskus
8. Ehitusloa väljastamine. Jalaka tn 6 abihoone
9. Ehitusloa väljastamine. Rohu tn 94 ridaelamu püstitamine
10. Kinnistute valdusesse andmine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Side tn 14
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Tikri tn 11)
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Lao tn 11)
14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Mai tänava korterelamutele
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Vanapargi tn 6)
16. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Pikk tn 12)
17. Raba-Lai tänava silla detailplaneeringu koostamise algatamine
18. Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu vastuvõtmine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
19. Niidu tn ja Ehitajate tee ristmiku (Ehitajate tee T8 kinnistu) lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
20. Pärnu Linnavolikogu määrus "Täisealistele erivajadustega inimestele päevahoiuteenuse osutamise kord"
21. Pärnu Linnavolikogu määrus "Isikliku abistaja teenuse osutamise kord"
22. Pärnu Linnavolikogu määrus "Koduteenuse osutamise kord"
23. Loa andmine riigihanke korraldamiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks (sotsiaalteenused)
24. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (autokütus)
25. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (arvutid ja Agresso tarkvara)
26. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 20.10.2016 määruse nr 23 "Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord" muutmine
27. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.11. 2011 määruse nr 22 "Koolieelsete lasteasutste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine" muutmine
28. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras
29. Pärnu Linnavolikogu 19.02.2015 otsuse nr 16 “Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras" punktide 1.2 ja 1.3 kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. Raha eraldamine reservfondist
2. Tasumäärad Pärnu linna munitsipaallasteaedade ruumide ja mänguväljaku kasutusse andmisel
3. Riigihanke korraldamine (väikebussid)
4. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
5. Kampaania "Värvid Linna!" välja kuulutamine
6. Ehituslubade väljastamine A.H.Tammsaare pst 22 korterelamud
7. Tee ehitusloa väljastamine Kibuvitsa tänav
8. Koha-aadresside muutmine
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
10. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Kinnistute valdusesse andmine
12. Ranna pst 4 ja Kuuse tn 6 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
13. Pärnu Linnavolikogu 18. septembri 2008 otsusega nr 60 kehtestatud AS Maseko territooriumi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Suur-Jõe tn 58 kinnistu osas
14. Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna (endise Maseko territooriumi) detailplaneering
15. Pärnu Linnavolikogu otsus "Pärnu Linnavolikogu 18. mai 2017 otsuse nr 32 „Loa andmine Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskavas kinnitatud projektide varaliste kohustuste võtmiseks“ muutmine
16. Pärnu Linnavolikogu 20.02.2014 määruse nr 5 „Pärnu Mai Kooli põhimäärus“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimääruse kinnitamine
2. Tervist edendava projekti toetamine (MTÜ H. Hahni Selts)
3. Pärnu Sotsiaalkeskuse hoolekogu kinnitamine
4. Volituste andmine
5. Riigihanke „Pärnu Vanalinna Põhikooli mööbli ja seadmete ostmine ning paigaldamine“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste tagasilükkamine ja pakkumuste edukaks tunnistamine
6. Tähe tn 10 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine, maa ostueesõigusega erastamine
7. Tee ehitusloa väljastamine (Viire, Tiiru tn)
8. Tee ehitusloa väljastamine (Nurmenuku tn)
9. Kinnistute valdusesse andmine
10. A. H. Tammsaare pst 22 hoonete koha-aadresside määramine
11. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks seoses projektiga „Pärnu noored vanemad tööturule ja kooli”
12. Aia tn 2 // Pargi tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Vana-Sauga 33)

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid