Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Riigihanke korraldamine (erivarustusega väikebussid)
2. Pärnu Linnavalitsuse 20.03.2017 korralduse nr 142 "Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine" muutmine
3. Tugiisikuteenuse dokumendivormide kehtetuks tunnistamine
4. Pärnu Linnavalitsuse 09.09.2013 korralduse nr 387 "Pärnu Linnaorkestri loomenõukogu koossseisu kinnitamine" muutmine
5. Pärnu Rääma Põhikooli arengukava kinnitamine
6. Riigihanke korraldamine (Läänemere Kunstisadam)
7. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (Steineri aed)
8. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine (Auto)
9. Tasuta parkimisloa andmine (linnavalitsus)
10. Tee-ehitusloa väljastamine Haapsalu mnt kergtee
11. Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna (endise Maseko territooriumi) detailplaneering
12. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (väikebussid)

Ülevaade istungist


1. Riigihanke korraldamine (Läänemere Kunstisadam)


1. OÜ Kümblus audiitori nimetamine
2.Nnoorsooprojektide korralduse muutmine
3. 2017/2018. õppeaasta jõuluvaheaja ja suvevaheaja kehtestamine Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis
4. Pärnu Linnavalitsuse 17.10.2016 korralduse nr 566 "Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kehtestamine" muutmine
5. Eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamine ja linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
6. Hõbe tn 4 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
7. Suur-Jõe tn 48 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
8. Suur-Jõe tn 18 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
9. Riia mnt 175a, 177 ja 177b kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Esindajate nimetamine Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemist ettevalmistavatesse komisjonidesse
2. Volituste andmine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Savi tn 5 // 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Ehitusloa väljastamine Terase 9 üksikelamu püstitamiseks
6. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
7. Karikakra tn 26 kinnistu detailplaneeringu algatamine
8. Kitse tn 15 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
9. Pärnu Linnavalitsuse 17. detsembri 2013. aasta korralduse nr 541 muutmine
10. Pärnu Linnavolikogu otsus "Audiitori määramine"
11. Pärnu Linnavolikogu otsus - projekteerimistingimuste andmine
12. Pärnu Linnavolikogu otsus - projekteerimistingimuste andmine

Ülevaade istungist


1. Ametisse kinnitamine (Pärnu Sotsiaalkeskuse juhataja)
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
3. Volituste andmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Linnarajatiste kasutusse andmine kirjalikul enampakkumisel -riietuskabiinid
6. Nõusoleku andmine Vana-Sauga tänav T1 reaalservituudiga koormamiseks.
7. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
8. Õnnemängu mängukohana jätkamise nõusoleku andmine Suure-jõe 77
9. Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Jaama tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11. Koha-aadressi määramine
12. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
13. Kohanime määramine

Ülevaade istungist


1. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
2. Pärnu Linnavalitsuse 03.01.207 korralduse nr 2 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
3. Konkursi väljakuulutamine
4. Pärnu Linnavalitsuse 14.11.2011 korralduse nr 393 “Tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ Pärnu linna komisjoni koosseisu kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
5. AS Pärnu Vesi audiitori nimetamine
6. Raha eraldamine reservfondist
7. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Vee tn 2 äriruumid)
8. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Vee tn 2 äriruumid)
9. Pärnu Linnavalitsuse 09.11.2012 korralduse nr 483 muutmine
10. Linnavara võõrandamine (Rüütli 40, Kuninga 26, 28; Rüütli 51 M1)
11. Parkimisloa kehtetuks tunnistamine ja tasuta parkimisloa andmine (AS Pärnu Vesi)
12. Kooli tn 59 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


1. Ametisse kinnitamine (Pärnu Haldusteenused)
2. Volituste andmine
3. Volituste andmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Linnavara võõrandamine (sõiduauto Seat Ibiza)
6. Ehitusloa väljastamine (Kitse tn 15 üksikelamu)
7. Ehitusloa väljastamine (Telliskivi 4a üksikelamu)
8. Ehitamise alustamise lubamine (Cargobus OÜ ajutine pakiladu)
9. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine (Piiri tn 23) 
10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Kanepi, Lina, Lille ja Pirni tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Riia mnt 71 // 73 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
13. Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras
14. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks ja Pärnu Linnavolikogu 20.02.2014 otsuse nr 11 "Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamsieks otsustuskorras" muutmine
15. Raske ja sügava puudega lastele osutatavate tugiteenuste kord
16. Tugiisikuteenuse osutamise kord lastega peredele

Ülevaade istungist


1. Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Riigihanke “Pärnu haljasalade hooldus 01.05.2017 kuni 30.04.2022” pakkujate kvalifitseerimine, pakkuja kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
4. Riigihanke “Pärnu Vanalinna Põhikooli köögiseadmete ja -sisustuse ostmine” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste tagasilükkamine
5. Riigihanke korraldamine (Vanalinna Põhikooli köögiseadmed)
6. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (MTÜ Pärnu Jahtklubi)
7. Pärnu Linnavalitsuse 22.10.2012 korralduse nr 458 muutmine
8. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
9. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Ülevaade istungist


1. Eesti Vabariigi loojatele pühendatud mälestusmärgi ideekonkursi tulemuste heaks kiitmine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Linnavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine Rannajalgpalli liit

Ülevaade istungist


1.-5. Volituste andmine
6. Raha eraldamine reservfondist
7. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks OÜ Triple Invest kasuks
8. Võlanõuete sissenõudmisest loobumine
9. Riigihanke korraldamine (tänavakatete remont)
10. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Pärnu Rüütli platsi ja ümbritsevate tänavate ümberkujundamise projekteerimine” pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
11. Linnavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine Rannajalgpalli liit
12. Ehitusloa väljastamine. Jüri tn 2 üksikelamu
13. Ehitusloa väljastamine. Hirve tn 11 abihoone
14. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Ranna pst 9
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pilli 5
16. Suur-Jõe tn 65 ja 65y kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
17. Koha-aadresside muutmine
18. Kuninga tn 24 hoone koha-aadressi määramine
19. Moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi, pindala ja maakasutuse sihtotstarbe määramine
20. Pärnu Linnavalitsuse 04.04.2016 korralduse nr 202 muutmine
21. Pärnu Linnavolikogu 21. mai 2009 määruse nr 16 „Kohanimede määramine“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Tervist edendava projekti toetamine
2. Volituste andmine
3. Vara omandamine
4. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras.
5. Eluruumide üürile andmine
6. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
7. Riigihanke korraldamine (Vanalinna Põhikooli mööbel)
8. Tasuta parkimisloa andmine (PÜTK)
9. Tasuta parkimisloa andmine (Töötukassa)
10. Savi tn 23 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine
12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
13. Pärnu Linnavalitsuse 24.10.2016 korralduse nr 590 muutmine
14. Rääma tn 64 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
15. Peetri tn 2c ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta

Ülevaade istungist


1. Estonia Spa Hotels AS nõukogu liikme nimetamine
2. Pärnu Lasteküla hinnakirja muutmine
3. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
4. Tegevustoetus /MTÜ Gratia Domini/
5. Ametist vabastamine
6. Tasuta parkimislubade andmine (linnavalitsus)
7. Vikerkaare 8 hoone kasutusotstarbe ja maa sihtotstarbe muutmine
8. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
9. Sambla tn 40 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
10. Betooni tn 2 ja 4 ning Savi tn 14b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
11. Riia mnt 225 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12. Rääma tn 27 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine
13. Pärnu Linnavolikogu otsus "Minimaalsuurusest väiksemate katastriüksuste moodustamine"
14. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise projektides osalemiseks"
15. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Sotsiaalkeskuse põhimäärus"
16. Pärnu Linnavolikogu otsus "Pärnu Linnavolikogu 15.11.2001 otsuse nr 79 "Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine"

Ülevaade istungist


1. Raha eraldamine reservfondist
2. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Vikerkaare 14)
3. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine
4.-5. Tamme tn 11a vaide lahendamine 
6. Aisa tn 30 hoonete koha-aadresside määramine
7. Riia mnt 25a hoonete koha-aadresside määramine
8. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
9. Tasuta parkimisloa andmine (Pärnu Toimetulekukool)
10. Tasuta parkimislubade andmine (Tööinspektsioon)
11. Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja Pärnu Linnavolikogu 17. märtsi 2016 otsuse nr 30 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine
12. Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine
13. Aia tn 2 // Pargi tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 28.10.2013 määruse nr 9 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine” muutmine
2. Sihtasutuse Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus nõukogu liikme nimetamine
3. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
4. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (Tallinna mnt 1)
5. Riigihanke „Elektrienergia ostmine” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
6. Riigihanke „Pärnu randade hooldus 01.04.2017 kuni 31.03.2021” pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
7. Tasuta parkimislubade andmine
8. Ehitusloa väljastamine. Kastani põik 29 elamu püstitamine
9. Ehitusloa väljastamine. Kastani põik 16 elamu püstitamine
10. 1. Jõe tn 4 detailplaneeringu koostamise lõpetamine
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Ehitusloa väljastamine Kase tn 13 vineeritehas


1. Toetuse eraldamine haridusprojektidele
2. Treenerite tasustamise toetuse arvestamise alused
3. Sporditegevuse toetamise pearaha arvestamise alused
4. Ehitusloa väljastamine Kase tn 13 vineeritehas
5. Kooli tn 59 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
6. Savi tn 5 // 7 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
7. Volituste andmine kinnistusraamat EELNÕU
8. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse seadmise lepingu tingimuste muutmiseks

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Volituste andmine (M. Lank)
3. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine
4. Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine
5. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele
6. Eralasteaedadele tegevustoetuse arvestusliku maksumuse kehtestamine
7. Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
8. Riigihanke korraldamine (Vanalinna Põhikooli köögisisustus)
9. Tasuta parkimislubade andmine
10. Hirve tn 11 detailplaneeringu koostamise lõpetamine
11. Niidu tn 11a ajutise PVC laohoone kasutusloa väljastamine
12. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
13. Pärnu Linnavolikogu otsus "Eakate Avahoolduskeskuse ja Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse ümberkorraldamine"
14. Pärnu Linnavolikogu määrus - Restaureerimis- ja rekonstrueerimisteotuste ja -preemiate määramise kord
15. Lina tn 39 ja seda ümbritseva maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalvaldkonnas tegusevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse määramine
2. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 04.04.2016 korralduse nr 194 muutmine.
4. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid