Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Arengukava aastani 2035 KSH mittealgatamine
3. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
4.-8. Eluruumide üürile andmine
7. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
8. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine 
9. Ehitusloa väljastamine 
10.-12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Koha-aadressi muutmine
14. Papsaare külas Pajupera kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
15. Vaide lahendamine
16. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


1.-4.  Volituste andmine
5. Esindajate nimetamine haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste juhtkomisjoni
6. Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend
7. Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord
8. Koolivaheaegade kehtestamine Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis
9. Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kehtestamine
10. Loomestipendiumite eraldamine
11. Eluruumide üürile andmine
12. Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks linnale kuuluvatele kinnisasjadele tehnorajatiste ehitamiseks ja talumiseks Elektrilevi OÜ kasuks
13. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguseTelia Eesti AS kasuks
14. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
15. Tee ehitusloa andmine
16.-17. Ehitusloa andmine
18.-19. Ehitusloa väljastamine 
20. Papsaare küla Audru ringrada koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend
2. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
3.-6. Ehitusloa väljastamine 
7.-8. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse
10. Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks linnale kuuluvatele kinnisasjadele tehnorajatiste talumiseks 
11. Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks linnale kuuluvatele kinnisasjadele tehnorajatiste ehitamiseks ja talumiseks 
12. Pärnu Linnavalitsuse 13.08.2018 korralduse 669 „Aktsiaselts Pärnu Vesi aktsiakapitali suurendamine “ muutmine.
13. Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemia määramise kord
2. Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord, ülesanded ja töökord
3. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
4. Tasuta sõiduõiguse andmine
5. Elukohaandmete kehtetuks tunnistamine
6. Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamine
7.-9. Volituste andmine
10. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
11. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
12.-15. Ehitusloa väljastamine
16. -19. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
20. Kinnistute valdusesse andmine
21. Pärnu Linnavalitsuse 14.05.2018 korralduse nr 441 „Konkursi Ettevõtlik pärnakas 2017/2018 võitja kinnitamine“ muutmine
22. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
23. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine 
24. Raha eraldamine reservfondist
25. Pärnu Linnavolikogu 21. juuni 2018 määruse nr 32 „Pärnu linna linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine“ muutmine
26. Pärnu linnas Vana-Rääma tn 8 ja 9 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
27. Pärnu linnas Tammiste tee 6a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
28. Audru alevikus ratsaspordi- ja puhkeala osalise detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend
2. Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord, ülesanded ja töökord
3. Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise kord
4. Pärnu Kunstikooli põhimäärus
5. Audru Vallavolikogu 09.04.2015 määruse nr 8 "Audru valla "Aasta õpetaja" statuut" kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. Hooldajatoetuse määramine
2. Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
3. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Aktsiaselts Pärnu Vesi aktsiakapitali suurendamine .
6. Enampakkumise tulemuste kinnitamine
7.-9. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine 
10. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 
11.-12. Kohanime määramine
13.-14. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
15.-16. Ehitusloa väljastamine 
17. Koha-aadresside muutmine
18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
19. Reklaamimaksu kehtestamine (II lugemine)
20. Pärnu linnas Aisa tn 12 ja 14 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
21. Papsaare külas Aabrami-Enno-Metsa ja Metsanurga kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Lõvisüda tee 23 kinnistu osas
22.-23. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
24. Geodeetiliste töödega seotud ülesannete delegeerimine
25. Loa andmine projektis osalemiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks seoses projektig „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Pärnu linnas II etapp”
26. Pärnu Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 24 „Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise kord“ muutmine
27. Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu Linnavolikogu töökord“ muutmine
28. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 21.06.2018 määruse "Pärnu linna bussiliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine" muutmine" eelnõule
29. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Sotsiaaltoetuste kord" eelnõule 

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2. Loa andmine projektlaagri pidamiseks
3. Raha eraldamine reservfondist
4.-6. Ehitusloa väljastamine
7.  Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8.-9. Koha-aadresside määramine
10.-11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. J. V. Jannseni tn 1, 3, 5, 5a, 7, 7a kinnistute ja Uus-Sauga tänava osa detailplaneeringu kehtestamine
13. Pärnu linnas Nurmenuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
14. Loa andmine varalise kohustuse võtmiseks (auditeerimine) 

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 23.07.2018 korralduse nr 627 "Nõusolek avalike ürituste korraldamsieks" muutmine
2. Pärnu Linnavalitsuse 12.03.2018 korralduse nr 259 „Spordiprojektide toetuse eraldamine“ muutmine
3. Tasuta sõiduõiguse andmine
4. Volituste andmine
5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
6.-9. Ehitusloa väljastamine
10. Raha eraldamine reservfondist
11. Ettevõtlustoetuse eraldamine

Ülevaade istungist


1. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
2. Linnavara tasuta kasutusse andmine 
3. Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamise muutmine
4.-9. Ehitusloa väljastamine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
11. Papsaare külas Põllu tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
12. koha-aadressi muutmine

Ülevaade istungist


1.-3. Linnavara valdusesse andmine
4. Vara tasuta omandamine ja valdusesse andmine
5.-11. Volituste andmine
12. Pärnu Linnavalitsuse hankekord
13. Riigihankekomisjoni koosseisu kinnitamine
14. Elukoha andmete kehtetuks tunnistamine
15. Ettevõtluskonverentsi Playday osalemise tasu kehtestamine
16. Pärnu Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2018. aasta eelarve põhitegevuse tulude ja kulude alaeelarvete kinnitamine ja eelarve täitmise korraldus
17. Raha eraldamine reservfondist
18. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
19.-20. Ehitusloa väljastamine 
21.-22. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23. Munitsipaalomandisse taotletavale katastriüksusele koha-aadressi, pindala ja sihtotstarbe määramine
24.-25. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
26. -27. Koha-aadressi muutmine
28. Enampakkumise tulemuste kinnitamine
29. Linnavara võõrandamine
30. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine
31. Eluruumi üürile andmine
32. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
33. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
34. Osaühingu Lavasaare Kommunaal veeteenuse hinna kooskõlastamine

Ülevaade istungist


 

1. Loa andmine projektlaagri pidamiseks
2. Pärnu Linnavalitsuse 12.märtsi 2018 korralduse nr 268 “Munitsipaalharidusasutuste õppekoha tegevuskulu ja amortisatsioonikulu maksumuste kinnitamine” muutmine
3. Laste arvu suurendamine koolieelsetes lasteasutustes
4. Ehitusloa väljastamine Lõvisüda tee 17 Papsaare küla
5. Restaureerimistoetuste eraldamine
6. Paikuse Spordikeskuse ruumide soodustingimustel kasutusse andmine
7. Pärnu Linnavalitsuse hankekord
8. Tasuta parkimisloa andmine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine
3. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine
4. Riigihanke korraldamine 
5. Raha eraldamine reservfondist
6. Pärnu Linnavalitsuse 29.11.2010 korralduse nr 559 Tunnustuste “Pärnu Aasta Naine” ja “Pärnu Aasta Mees” määramise alused ja kord“ kehtetuks tunnistamine
7. Loomestipendiumite komisjoni koosseisu kinnitamine
8. Ehitusloa väljastamine
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. RMK koha-aadresside muutmine
12.-13. Koha-aadresside, teenindusmaa ja sihtotstarvete määramine
14. Pärnu Linnavalitsuse 11.06.2018 korralduse nr 551 „Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine“muutmine.
15. Linnavara kasutusse andmine otsuskorras 
16.-17. Eluruumide üürile andmine
18. Pärnu Linnavalitsuse 07.05.2018 korralduse nr 243 muutmine
19. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
20. Riigihanke “Pärnu muuli kõrvale, supelranda teenindava tee ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkuja kvalifitseerimine
21. Tasuta parkimisloa andmine 

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Pärnu Linnavalitsuse 08.01.2018 korralduse nr 1 „Osavallakogu valimiskomisjoni moodustamine“ muutmine
3. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
4. Linnavara valdusesse andmine
5. Pärnu Linnavalitsuse 26.03.2018 korralduse nr 290 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
6. Nõusoleku andmine avalike ürituste korraldamiseks
7. Ehitusloa väljastamine 
8. Plaadi tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Pärnu Linnavalitsuse 20.09.2010 korralduse nr 449 muutmine
11. Riigihanke korraldamine 
12. Tasuta parkimislubade andmine
13. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Fortum Eesti AS kasuks
14. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
15.-17. Eluruumide üürile andmine
17. Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Ülevaade istungist


1. OÜ Paikre 2017. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
2. Pärnu linna arengukava aastani 2035 avalikustamisele suunamine
3. Hajaasustuse programmi komisjoni moodustamine
4. Nõusoleku andmine projektitaotluse esitamiseks
5. Volituste andmine
6. Volituste andmine
7. Raha eraldamine reservfondist
8. AS Pärnu Vesi aktsiakapitali suurendamine mitterahalise sissemaksega
9. Uue enampakkumise korraldamine
10. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
11. Eluruumi üürilepingu muutmine
12. Pärnu Linnavalitsuse 06.04.2016 korralduse nr 629 muutmine
13.-14. Paikuse Spordikeskuse soodustingimustel rendile andmine
15. Tasuta parkimislubade andmine
16. Tasuta sõiduõiguse andmine
17. Planeerimisosakonna põhimääruse muutmine
18.-21. Ehitusloa väljastamine
22. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23.-25. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine
26. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
27. Sotsiaaltoetuste kord
28. Hankekord
29. Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse andmise kord
30. Audru Muuseumi ümberkorraldamine
31. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimäärus
32. Lasteaedade ümberkorraldamine
33. Kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
34. Detailplaneeringu kehtestamine
35. Pärnu Linnavolikogu otsus: Üldplaneeringute ülevaatamine
36. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
37. Kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastuvõtmine
38. Kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
39. Kinnisasja omandamise luba
40. Pärnu Linnavolikogu 17.11.2016 otsuse nr 98 „ Linnavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras“ muutmine
41. Pärnu linna linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine
42. Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Pärnu linnas
43. Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 13 „Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 28. oktoobri 2013 määruse nr 9 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine” muutmine
2. Teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine
3. Toetuse eraldamine Audru noorteprojektidele 
4. Toto mängukoha tegevuse jätkamise nõusoleku andmine
5.-8. Ehitusloa väljastamine 
9. Lemmetsa küla Saugaserva sihtotstarve muutmine
10. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
11. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
12. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnistule, nõusoleku andmine reaalservituudi seadmiseks kinnistutele
13. Eluruumide üürile andmine
14. Üürilepingu pikendamine
15. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
16. Enampakkumise tulemuste kinnitamine 
17. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute enampakkumiste korraldamine
18. Nõusoleku andmine kinnisasja koormava reaalservituudi lõpetamiseks.
19. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
20. Riigihanke “Pärnu Kastani lasteaia energiatõhususe parandamise ehitustööd“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkuja kvalifitseerimine
21. Riigihanke “Pärnu Tammsaare lasteaia energiatõhususe parandamise ehitustööd“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, kõikide pakkumuste tagasilükkamine
22. Audru valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
23. Pärnu linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
24.-25. Kohanime määramine 
26. Reklaamimaksu kehtestamine II lugemine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande heakskiitmine
2. Pärnu Linnavalitsuse 29.11.2010 korralduse nr 559 "Tunnustuste “Pärnu Aasta Naine” ja “Pärnu Aasta Mees” määramise alused ja kord“ kehtetuks tunnistamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 07.05.2018 korralduse nr 416 muutmine
4.-7. Volituste andmine
8.-9. Ametist vabastamine 
10. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine
11. Arendusrühma moodustamine Pärnu Lasteaias Pillerpall
12. Koolieelsete lasteasutuste ajutine sulgemine
13. Ehitusloa väljastamine
14. Ehitusloa andmine 
15. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
16. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
17. Koha-aadresside muutmine
18. RMK koha-aadresside määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
19. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
20. Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
21. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
22. Kinnistute valdusesse andmine
23. Riigihanke korraldamine 
24. Riigihanke „Korraldatud jäätmevedu endiste Paikuse, Tori ja Tahkuranna valdade territooriumidel“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
25. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
26. Nõusoleku andmine kinnistu koormamiseks reaalservituudiga 

Ülevaade istungist


1. Tõstamaa valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
2. Audru valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande heakskiitmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 7.05.2018 korralduse nr 418 muutmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 12.märtsi 2018 korralduse nr 257"Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine"muutmine
5. Paikuse Vallavalitsuse 29.08.2014 korralduse nr 214 „Teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
6. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
7. Raha eraldamine reservfondist
8. Riigihanke “Pärnu linna linnatänavate teekatete remont 2018 aastal“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ja pakkujate kvalifitseerimine
9. Riigihanke “Kindlustusteenuse tellimine 01.06.2018 kuni 31.05.2021“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ja pakkujate kvalifitseerimine
10. Pärnu linnale vara tasuta omandamine
11. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
12. Audru_Vallavalitsuse_korralduse_24.08.2017_nr_248_muutmine
13. Linnavara valdusesse andmine 
14. Eluruumi üürile andmine
15. Konkursi Ettevõtlik pärnakas 2017/2018 võitja kinnitamine
16. A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
17. -19. Ehitusloa väljastamine
20. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused 
21. Estonia Spa Hotels AS 2017. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
22. AS Pärnu Vesi 2017. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
23. OÜ Kümblus 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaade istungist


1. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
2. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
3. Riigihanke „Arvutite ja monitoride rentimine“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuste edukaks tunnistamine
4. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
5. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine
6. Ehitusloa andmine
7. Pärnu linnas, Ristiku tn 1 detailplaneeringu ebatäpsuse parandus
8. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
9. Tasuta parkimislubade andmine
10. Riigihanke “Pärnu linna teede pindamine 2018 aastal“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ja pakkujate kvalifitseerimine
11. Riigihanke korraldamine (Muuli tee)
12. Pärnu Linna 2018. aasta esimene lisaeelarve (I lugemine)
13. Sotsiaaltoetuste kord
14. Sotsiaalteenuste osutamise kord
15. Haruraamatukogude kasutamise eeskiri
16. Pärnu Linnavolikogu 20.03.2014 määruse nr 16 "Pärnu Keskraamatukogu kasutamise eeskiri" muutmine
17. Audru Vallavolikogu 20.01.2005 määruse nr 72 "Audru valla kultuuripreemia "Aasta kultuuritegija" statuudi" muutmine
18.-19. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
20. Maamaksumäärade kehtestamine
21. Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord
22. Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
23. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
24. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste väljastamine 
25. IV Jõe tn 2 ja 2a detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pilli tn 13 kinnistu osas
26. Nõusoleku andmine linnavara otsustuskorras võõrandamiseks AS Pärnu Vesi aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemakse teel.
27. Linnavara võõrandamine otsustuskorras

Ülevaade istungist


1. Raha eraldamine reservfondist
2. Linnavara valdusesse andmine
3. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
4. Eluruumi üürile andmine
5. Pärnu Linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse 15. märtsi 2018 otsuse 3-5/38 peale esitatud vaide lahendamine
6. Pärnu Linnavalitsuse 27.11.2017 korralduse nr 27 "Tasuta parkimislubade andmine" muutmine
7. Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna 19. jaanuari 2018 otsuse nr 3-5.4/21 projekteerimistingimuste peale esitatud vaide lahendamine
8. Tallinna mnt 117 ja Pesa tn 2 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
9.-10. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Pärnu linnas, Metsa tn 28 projekteerimistingimuste vaide lahendamine
13. OÜ SuFe 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
14. OÜ Lavassaare Kommunaal 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaade istungist


1.-14. Volituste andmine
15. Raha eraldamine reservfondist
16. Pärnu Linnavalitsuse 19. veebruari 2018 korralduse nr 204 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine“ muutmine
17. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele
18. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
19. Eluruumi üürile andmine
20. Linnavara valdusesse andmine
21. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
22. Linnavara võõrandamine
23. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
24. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse osaliselt rahuldamata jätmine
25. Kampaania "Värvid Linna!" väljakuulutamine
26. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
27. -28. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
29. Ehitusloa väljastamine
30. Pärnu Linnavalitsuse 05.02.2018 korralduse nr 134 „Volituste andmine maaküsimustes“ muutmine
31. Tammiste tee 6a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
32. OÜ Tõstamaa Sadam 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaade istungist


1. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
2. Hooldajatoetuse maksmise pikendamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 15.01.2018 korralduse nr 25 muutmine
4. Pärnu Toimetulekukooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
5. Pärnu Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine
6. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramise alused ja kord
7. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmsieks Energiaturu Võrguehitus OÜ kasuks
8. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks ja Pärnu Linnavalitsuse 02.10.2017 korralduse nr 537 muutmiseks
9. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
10. Ehitusloa väljastamine 
11. Tee ehitusloa väljastamine 
12. Ettevõtlustoetuse eraldamine
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste väljastamine 
15. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
16. Munalaid-Manilaid liinil piletihindade kehtestamine ning paadi ja hõljuki tellimusreisi hindade kehtestamine
17. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid