Jäta menüü vahele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Pärnu linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 „Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ muutmine
3. Pärnu linnavalitsuse 13. jaanuari 2020 korralduse nr 12 „Toetuse eraldamine noorsooprojektidele” muutmine
4. Hankemenetluse kehtetuks tunnistamine
5. Riigihanke „Trükiste ostmine HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu üldhariduskoolidesse“ pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
6. Audru kultuuri- ja spordikeskuse hinnakirja kinnitamine
7. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti Vabariigi kasuks
8. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnistutele 
9. Moodustatavate kinnisasjade tasuta omandamine
10. Pärnu linnavalitsuse 07. november 2016 korralduse nr 611 „Pärnu linna omandis olevate eluruumide tunnistamine tugiteenusega eluruumideks“ muutmine
11. Riigihanke „Lastestaadioni jääväljaku projekteerimine ja ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja hindamine ning pakkuja edukaks tunnistamine, hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
12. Riigihanke „Pärnu linna teede pindamine 2020 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
13. Pärnu linnavalitsuse 02.12.2019 korralduse nr 779 muutmine
14. Pärnu linnas Lai tn 15 ja 15a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Papsaare külas Jõe kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Pajupera tee 1 kinnistu osas
16.-17. Ehitusloa andmine Silla küla, Kuigu tee 55
18.-19. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
20. Koha-aadressi määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks

Ülevaade istungist


1.-2. Volituste andmine
3. Kogukonnakeskustele toetuse eraldamine
4. Toetuse eraldamine
5. Preemia maksmine
6. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Kanali tn 14d
7. Projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Supeluse ja Pühavaimu tänav
8. Tee ehitusloa andmine 
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Meremetsa tee 30 kinnistule
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Meremetsa tee 32 kinnistule
11. Pärnu linnas Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
12. Eluruumide üürile andmine
13. Tasuta parkimisloa andmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
2. Pärnu linnavalitsuse 20. detsembri 2018 määruse nr 23 „Sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ muutmine
3. Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne
4. Preemia maksmine
5. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
6. Pärnu linnas, Turba tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu algatamine
7. Pärnu linnas, Niidu tn 11a, Arukase tn 1, Kase tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
8.–10. Ehitusloa andmine 
11.–14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Sundvalduse seadmine 
16. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
17. Tasuta parkimisloa andmine
18. Riigihanke „Pärnu linna tänavate rekonstrueerimine 2020 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 20.detsembri 2018 määruse nr 23 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ muutmine
2. Pärnu linnavalitsuse 19.08.2019 korralduse nr 559 „Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine“ muutmine
3. Volituste andmine
4. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
5. Terviseprojekti toetus
6. Koolilõuna maksumuse kehtestamine
7. Pärnu linnavalitsuse 03.09.2018 korralduse nr 725 "Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kehtestamine" muutmine
8. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
9. Haridusprojektidele toetuse eraldamine
10. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele
11. Spordiprojektide toetuse eraldamine
12. Sporditegevustoetuste eraldamine
13. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine
14. Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine
15. Toetuste eraldamine
16. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
17. Pärnu linnavalitsuse 18.03.2013 korralduse nr 135 muutmine
18. Tee ehitusloa andmine 
19. Koha-aadresside muutmine
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Mere puiestee 18 kinnistule
21. Rüütli tn, Nikolai tn, Pühavaimu tn, Uus tn vahelise kvartali detailplaneering osaliselt kehtetuks Rüütli tn 20 // 22 kinnistu osas
22. Pärnu linnas Karusselli tn 20 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
23. Pärnu linnavolikogu 7. veebruari 2019 määruse nr 10 "Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord" muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 20. detsembri 2018 määruse nr 23 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ muutmine
2.-3. Volituste andmine
4. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5. Koolilõuna maksumuse kehtestamine
6. Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2035 koostamise algatamine
7. Reklaamikandjate paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise tasumäärade kasutusse andmise tingimuste kehtestamine
8.-9. Ehitusloa andmine 
10.-12. Koha-aadressi muutmine
13. Pärnu linnas Muuli tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1.–3. Volituste andmine
4. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
5. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
6. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja linnavara võõrandamine otsustuskorras
7.–8. Ehitusloa andmine 
9.–10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Pärnu linnas Lubja tn 41 kinnistu detailplaneeringu vastu võtmine
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
13. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine
2. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine
3. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
4. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks
5. Tasuta parkimisloa andmine
6. Audru ringraja detailplaneeringu koostamise algatamine
7. Pärnu linnas Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
8. Maamaksuvabastuse määramine
9. Kohanimede määramine - ühissõidukipeatused Käreda ja Valgekodu
10. Ehitusteatise kandmine ehitisregistrisse Papsaare küla, Mauri tee 8 ajutine varikatus
11. Audru alevik, Tiigi tuletõrjeveehoidla sihtotstarbe muutmine
12. Põlendmaa küla, Taali metskond 2 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13.-14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1.–4. Volituste andmine
5. Pärnu linna 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
6. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemineEesti Vabariigile kuuluvatele kinnisasjadele Surju metskond 39 ja 49
7. Eluruumi üürile andmine
8. Paikuse alevis Pärnade pst 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
9. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
10.–14. Koha-aadresside muutmine ja määramine
15. Pärnu linna 2020. aasta eelarve (II lugemine)
16. Pärnu Linnavolikogu 07. veebruari 2019 määruse nr 10 „Pärnu linna huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord“ muutmine
17. Pärnu Raja Lasteaia asutamine
18. Pärnu Raja Lasteaia põhimäärus
19. Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 5 "Pärnu Linnavalitsuse palgajuhend" muutmine
20. Haridus-,noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide andmise kord
21. Kultuuri valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord

Ülevaade istungist


1. Välislähetus
2.–3. Volituste andmine
4. Tasuta sõiduõiguse andmine
5. Noorsooprojektidele toetuse eraldamine
6. Eralasteaedadele tegevustoetuse arvestusliku maksumuse kehtestamine
7. Riigihanke „Vahendite ostmine HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu üldhariduskoolidesse“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine ja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
8. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
9.–10. Ehitusloa andmine 
11. Pärnu linnas Suvituse tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Paikuse alevis Pärnade pst 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
14. Vaide rahuldamata jätmine 
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Riigihanke „Paikuse osavalla tänavavalgustuse hooldus 60 kuud” pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
17. Valikpakkumise korraldamine 
18. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
19. Pärnu Linnavalitsuse 04.03.2019 korralduse nr 149 muutmine
20. Pärnu Linnavalitsuse 18.03.2019 korralduse nr 183 muutmine
21. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
22. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandmiseks
23. Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ vastuvõtmine
24. Riia mnt, Papiniidu tn ja Suur-Jõe tn perspektiivse pikenduse vahele jääva maa-ala detailplaneeringu osaliselt mitte kehtetuks tunnistamine eelnõu
25. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


1.–4. Volituste andmine
5. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
6. Tasuta parkimisloa andmine

Ülevaade istungist


1.–3. Kohanimede määramine ja muutmine 
4.–7. Ehitusloa andmine gatamine
9. Pärnu linnas Tammiste piirkonna detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
11. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
12. Kinnisasja võõrandamine Eesti Vabariigile
13. Tasuta parkimisloa andmine

Ülevaade istungist


1. OÜ Kümblus nõukogu liikme volituste pikendamine
2. AS Pärnu Vesi nõukogu liikmete volituste pikendamine
3. Volituste andmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 19.08.2019 korralduse nr 559 „Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine“ muutmine
5. Pärnu sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine
6. Tõstamaa Keskkooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
7. Pärnu Päikese Kooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
8. Pärnu Ülejõe Põhikooli arengukava kinnitamine
9. Pärnu Kunstide Maja teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine
10. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
11.–13. Ehitusloa andmine
14. Kampaania "Värvid Linna!" tulemuste kinnitamine
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Nõusoleku andmine Sonmak Group OÜ ehituskohustuse täitmise tähtaja pikendamiseks
17. Nõusoleku andmine Pernauer OÜ ehituskohustuse täitmise tähtaja pikendamiseks
18. Riigihanke „Pärnu linna avalike tualettruumide haldamine 01.02.2020 kuni 31.12.2022“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
19. Pärnu Linnavalitsuse 5. august 2019 korralduse nr 534 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Huvihariduseks ja huvitegevuseks õppevahendi toetuse eraldamine
2. Ametist vabastamine
3.–5. Ehitusloa andmine 
6. Kkoha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
7. Audru vallavalitsuse 19.06.2006 korralduse nr 195 „Vaba metsamaa erastamine” muutmine
8. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
9. Katastriüksuste sihtotstarvete korrastamine
10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste muutmine Pärnu linnas, Papiniidu tn 8 kinnistul
12. Pärnu linnas enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringud
13. Eluruumide üürile andmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna poolt eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise kord
2. Pärnu linna abipolitseinikele tänukirjade ja rahaliste tunnustuste andmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
2. Volituste andmine
3. Pärnu linna 2019. aasta kultuuri aastapreemiad
4. Kohanimede määramine
5. Pärnu Raba-Lai tänava silla arhitektuurivõistluse väljakuulutamine
6.–8. Ehitusloa andmine
9. Projekteerimistingimuste väljastamine 
10. Pärnu Linnavalitsuse 25.07.2019 korralduse nr 462 muutmine
11. Pärnu linnas Paikuse alevis Kiviaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Paikuse alevis Vahtramäe tee 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
13. Riigihanke „Pärnu Rääma Põhikooli hoonete rekonstrueerimise projekti koostamine“ pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
14. Eluruumide üürile andmine
15. Linnavara võõrandamine
16.–27. Pärnu koolide põhimäärused
28. Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ vastuvõtmine
29. Pärnu linnas enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringud
30.–33. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
34. Pärnu linna Nurmenuku tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
35. Pärnu linnas J. V. Janneni tn 47 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
36. Pärnu Linnavolikogu 21.09.2017 määruse nr 26 „Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse põhimäärus“ muutmine
37.–38. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks 

Ülevaade istungist


1.Pärnu linna 2020. aasta eelarve
Linnavalitsus saatis volikogusse esimesele lugemisele Pärnu linna 2020. aasta eelarve projekti. Põhitegevuse tuludeks on järgmisel aastal planeeritud 80, põhitegevuse kuludeks 72,2 miljonit eurot. Põhitegevuse tulemiks on 7,8 miljonit eurot, mis moodustab 9,77 protsenti põhitegevuse tuludest. Investeeringuid on kavas teha 18,6 miljoni euro ulatuses. Linna netovõlakoormuseks on prognoositud 37,7 protsenti aasta põhitegevuse tuludest.


1. SA Pärnumaa Arenduskeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
2. Linnavara tasuta võõrandamine otsustuskorras
3.–6. Ehitusloa andmine
7.–12. Koha-aadresside  ja sihtotstarvete määramine
13. Vara omandamine
14. Linnavara võõrandamine

Ülevaade istungist


1. Ametisse kinnitamine
2. Linnavara tasuta võõrandamine otsustuskorras 
3. Volituste andmine
4. Pärnu linna Aasta Tervisedendaja 2019
5. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
6. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks
7. Pärnu Linnavalitsuse 14.09.2015 korralduse nr 447 muutmine
8. Pärnu Linnavalitsuse 16.09.2019 korralduse nr 618 muutmine
9. Vara omandamine ja võõrandamine
10. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
11. Eluruumide üürile andmine
12. Kohanimede määramine 
13. Koha-aadresside muutmine
14. Eassalu karjäär 4 sihtotstarbe muutmine
15.–17. Ehitusloa andmine
18.–19. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused
20. Tasuta parkimisloa andmine
21. Riigihanke „Pärnu Rääma Põhikooli hoonete rekonstrueerimise projekti koostamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. Toetuse eraldamine
2. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide põhikooliklassides 2019/2020
3. Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse eraldamine
4. Riigihanke „Seadmete ja sisustuse ning õppe- ja abivahendite ostmine HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu üldhariduskoolidesse“ pakkumuste tagasilükkamine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine ja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
5. Riigihanke „Fiiberoptilise laivõrgu rent“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
6. OÜ Paikre nõukogu liikme nimetamine
7. Nõusoleku andmine kinnisasjade reaalservituudiga koormamiseks kinnisasja kasuks
8. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras 
9. Tasuta parkimisloa andmisest keeldumine
10. Audru vallavalitsuse 05.10.2017 korralduse nr 315 „Audru valla kohalike teede nimekirja kinnitamine“ muutmine
11. Vaide lahendamine
12. A.H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
13. Ehitusloa andmine
14. Koha-aadresside muutmine
15. Pärnu linna 2019. aasta teine lisaeelarve (II lugemine)
16. Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 46 „Sporditegevuse toetamise kord“ muutmine
17. Pärnu Spordikooli põhimäärus
18. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine
19. MTÜ Eesti Konverentsibüroo liikmeks astumine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid