Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


15.05.2017


Linnavalitsus kinnitas tänasel istungil kahe äriühingu, AS Pärnu Vesi ja OÜ Kümbluse, 2016. aasta majandusaasta aruanded.

AS Pärnu Vesi müügitulu oli 2016. aastal 5,37 miljonit eurot, millest põhitegevusega seotud vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük moodustas 96%. Muu äritulu sai ettevõte aruandeperioodil 74 tuhat eurot, kulud moodustasid 2016. aastal 5,26 miljonit eurot. AS Pärnu Vesi 2016. aasta majandusaasta kasumiks kujunes 118 tuhat eurot, ettevõte tegi omanikel ettepanku liita 2016. a. kasum varasemate aastate jaotamata kasumile.

AS Pärnu Vesi põhitegevusaladeks on elanikkonna ja ettevõtete varustamine joogiveega ning reovee ärajuhtimine ja puhastamine. AS Pärnu Vesi on määratud vee-ettevõtjaks lisaks Pärnu linnale ka Paikuse, Audru ja Tahkuranna vallas, ettevõttes töötab 63 inimest. 2016.aastal alustas ettevõte veetorustike puhastamist vesi- õhk tehnoloogiaga, uuendati veetootmise tehnosüsteeme, võeti vastu Pärnu linna sademevee arendamise strateegia, jätkati katmata aladele ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamist ning liitumisvõimaluste laiendamist. Kokku teostati omavahenditest investeeringuid põhivarasse 0,84 miljoni euro eest. AS Pärnu Vesi nõukogu esimees Arvo Villmann tõi esile uuringute tulemused, kus elanikud hindasid (5-palli süsteemis) rahulolu teenustega keskmise hindega 4,4. Samuti selgus uuringust, et 98% elanikest tarbib AS Pärnu Vesi teeninduspiirkonnas kraanivett. Ettevõtte juhataja Leho Võrk selgitas, et AS Pärnu Vesi on investeerinud aastatega palju raha, et tagada kõrge joogivee kvaliteet ning kraanivesi on tõesti puhas. Linnavalitsus hindas AS Pärnu Vesi tööd heaks ja kinnitas majandusaasta aruande.

OÜ Kümblus tegevuseks on elanikonnale saunateenuse osutamine, ruumide rentimine ja kaupade müük. OÜ Kümblus 2016. aasta müügitulu oli kokku 143 167 eurot, millest 84,4 % moodustas saunateenuste osutamine, 12,6 % kaubamüük ja 3,0 % renditulu. 2016. aastal kasvas müügitulu võrreldes 2015. aastaga 1,0 %, saunakülastusi oli 33 531. Ettevõttel on 18 töötajat, Pärnu linna poolt eraldatud tegevustoetus OÜ Kümbluele oli 2016. aastal 42 000 eurot ja OÜ Kümbluse kahjum 16 632 eurot. Ettevõtte nõukogu tegi ettepanku katta 2016. aasta kahjum eelnevate perioodide jaotamata kasumi arvelt.

OÜ Kümblus nõukogu esimees Krista Nõmm tegi linnavalitsusele ettepaneku Karja tänava sauna kinnistu enampakkumise korras realiseerida ning saadavast müügitulust ehitada uus ökonoomne saunahoone. Nõukogu esimees põhjendas olemasoleva saunahoone müügiplaani asjaoluga, et hoone kõrged ülalpidamiskulud, investeeringuvajadused ja olemasolevate ruumide mahud ei võimalda ettevõttel kahjumit vähendada ja seetõttu on mõistlikum olemasolev hoone müüa ning ehitada uus ja ökonoomne saun mõnele linna kinnistule. 1990-ndate alguses ehitatud Karja tn 40 asuvas saunahoones on kaks üldsauna, kus on võimalik teenindada üheaegselt 72 külastajat ning kaks peresauna. Lisaks on hoones väljarenditud ruumid juuksurile, iluteenindajatele ja massöörile.

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 3 955 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 5 919 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.