Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


Civitta Eesti AS
Pärnu Linnavalitsus
18.01.2018


Täna tegi Civitta Eesti AS koos Pärnu Linnavalitsusega kokkuvõtte läinud aasta lõpus valminud omavalitsuste juhtimismudeli analüüsist, mille lähteülesanne oli arvestada paremini kantide eripära ning hoida ära otsustamise kaugenemine kogukondadest. Ühinemise tulemusena moodustasid 1. novembril 2017 uue 858 ruutkilomeetrise omavalitsuse Pärnu linn, Audru, Paikuse ja Tõstamaa vallad.

Aruanne põhineb ühtse hindamismudeli (CAF) raamistikul. Töötati läbi omavalitsuste ühinemisega seotud dokumendid ja tehti arvukalt intervjuusid erinevate osapoolte esindajatega. Tutvuti Taani, Soome ja Läti omavalitsuste ühinemise kogemusega ning konsulteeriti sealsete ekspertidega.

TÜ dotsent Garri Raagmaa kirjeldas koostööd Pärnu Linnavalitsusega järgmiselt: „Tahaksin tunnustada Pärnu Linnavalitsust, et nad suhtusid uude haldussituatsiooni tõsiselt ning soovisid koguda lisatarkust väljastpoolt. Aga ka seda, et ühinemislepingus juba kokkulepitu ei olnud tabu ja seda sai veenvate argumentide toel ümber otsustada. Loodetavasti see proaktiivne ja avatud suhtumine ka jätkub.“

Abilinnapea Meelis Kukk hindas analüüsi juures eelkõige naaberriikide omavalitsuste kogemustel baseeruva neutraalse kõrvalvaate väärtust: „Uue omavalitsuse toimimise põhimõtete paikapanek ja tellitud analüüsi koostamine toimusid paralleelselt ja nii mõnigi olukord korraldati analüüsi soovitustest erinevalt. Nüüd on probleemide ilmnemisel võtta nö. manuaal, kust leida variante korrigeerivateks tegevusteks eelkõige elanikkonna teenindamise kvaliteeti silmas pidades. Meil olid väga väärtuslikud ühised koostöövormid Civitta inimestega uue omavalitsuse meeskonna kujunemisel. Ilmne teoreetiline ja praktiline kasu tööst on välistele ühinemise läbi teinud või ühinemissituatsioonis olevatele muudele omavalitsustele.“

Abilinnapea Siim Suursild: „Eestis toimuv haldusreform on jõudnud reaalse kooselu faasi. Nagu ütles üks Papsaare küla elanik „Uue omavalitsuse kujunemise stsenaariumi ei ole ju olemas. See tuleb meil kõigil endil ise kirjutada.“ Uue stsenaariumi kirjutamisel on Civitta poolt koostatud abimaterjal väga väärtuslik ning abiks mitte vaid uue Pärnu omavalitsuse ehitamisel, vaid abiks ka kindlasti Haapsalu ja Paide uuenevatele linnadele.“

Lisainformatsioon:
Meelis Kukk
abilinnapea
5348 6866
meelis.kukk[at]parnu.ee

Siim Suursild
abilinnapea
5309 6506
siim.suursild[at]parnu.ee

Autor:
Ragne Kasesalu
5663 0069
ragne.kasesalu[at]civitta.ee


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.