Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


Sihtasutus Pärnu Rotary Noortefond annab juba alates 2004. aastast välja stipendiume Pärnu linna ja maakonna andekate noorte õppe-, spordi- ja loometegevuse toetamiseks.

Aastal 1905 advokaat Paul Harrise eestvedamisel Chicagos kokku tulnud nelja mehe klubist on tänaseks kasvanud organisatsioon, mis ühendab endas rohkem kui 1,2 miljonit rotariaani 180 riigis, kes on võtnud enda kanda Rotary ideede edasiviimise, millest olulisemad on kõrgtasemelise äri- ja tööeetika hoidmine ning arendamine, ühiskonna teenimine läbi oma elukutse ja tegevuse ning oma kodukoha elukvaliteedi tõstmine.

Kõigist nendest põhimõtetest on oma senise 24 tegevusaasta jooksul lähtunud ka MTÜ Pärnu Rotary Klubi, mis ühendab ligi 40 liiget erinevatest eluvaldkondadest, sealhulgas tuntud ärimehi, poliitikuid, kirikutegelasi, tervishoiu- ja haridustöötajaid ning muidu edumeelseid inimesi, kelle jaoks on oluline Pärnu ja Pärnumaa areng ning tulevik.

Üheks projektiks, misläbi me oleme saanud toetada kohaliku elu edenemist, on SA Pärnu Rotary Noortefond. Fondi 15 tegevusaasta jooksul oleme klubi oma vahenditest ning meie heade ja heldete sponsorite abiga saanud toetada juba 64 Pärnu ja Pärnumaa silmapaistvat, andekat ja tubli noort inimest nende pürgimisel üha uute kõrguste poole. 14 aasta jooksul väljamakstud stipendiumite kogusumma ulatub üle 50 tuhande euro.

Aastal 2018 anname välja järgmisi stipendiume: 
1) stipendium noorele õpetajale – 1500 eurot
2) stipendium loomingulise- või sporditegevuse toetamiseks – 1500 eurot (kuni 2 stipendiumi)
3) stipendium laiemapõhjalisema noorteprojekti toetamiseks – 2000 eurot

Stipendiumitaotlusi saab esitada 20. aprillini 2018
Dokumendid saata adressile:
- Mere puiestee 7, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn või
- foundation[at]parnurotary.ee

Stipendiumide täpsemad kirjeldused ja taotlemise tingimused

Siim Tõnismäe
SA Pärnu Rotary Noortefondi
juhatuse liige


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.