Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


28.05.2018
PÄÄSTEAMET

Reedel toimus Pärnumaa koolidevaheline Kaitse end ja aita teist projekti lõpetav võistluspäev.

Selgus, et kõige ohuteadlikumad noored õpivad Tootsi Lasteaed-Põhikoolis, teise koha saavutasid Paikuse põhikooli ning kolmanda koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi esindusvõistkonna liikmed. Lisaks tunnustati mitmete valdkondade parimaid. Paljudest praktilistest harjutustest ja ülesannetest koosneval võistluspäeval näitasid tootsikad häid oskusi lisaks üldvõidule ka Maanteeameti, Lääne-Eesti pommigrupi, Häirekeskuse ning Politsei- ja Piirivalveameti tegevuspunktides.

Päästeameti teemapunktide võitja ja parim tulekustutaja oli Paikuse põhikool võistkond. Varbla koolis õpivad õpilased, kellel on kõige paremad teadmised liigsuhkrust ning kõige paremini oskavad prügi sorteerida Audru kooli õpilased. Esmaabi osutamises ei olnud vastaseid Kuninga tn põhikooli õpilastele ning Euroopa Liiduga seonduvates küsimustes olid teistest paremad teadmised Pärnu Vabakooli noortel. Pärnu linnavalitsuse organiseeritud suuhügieeni-teemalises punktis osutusid nutikaimateks Kilingi-Nõmme noored.

Kaitse end ja aita teist projekt toimus Pärnumaal juba kahetestkümnendat korda. Selle raames õppeaasta jooksul toimunud koolitustel rääkisid valdkondade spetsialistid noortele esmaabi andmisest, liiklusohutusest, meelemürkide kahjulikkusest ning käitumisest tulekahju-, vee või muude õnnetuste korral.

Päästeameti ennetusosakonna nõuniku Piret Seire sõnul on koolituste eesmärk, et koolinoored oskaksid käituda ohuteadlikult ning oleksid paremini valmis ootamatult ohuolukorda sattudes õigeks käitumiseks. On selleks siis lähtuvalt olukorrast kas märkamine, teavitamine või esmaabi osutamine. „Oluline on, et noor saaks aru, et tema otsusest tegutseda võib sõltuda väga palju, vahel isegi kaaslase elu“, sõnab ennetusosakonna nõunik.

Lõppvõistlusest võttis osa 23 kooli esindusvõistkonda, kokku 207 osalejaga.


Piret Seire
Ennetusosakonna nõunik
5344 7494, 447 823
www.paasteamet.ee


 

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.