Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


05.06.2018

Pärnu linnavalitsus saatis volikogusse eelnõu, mis reguleerib jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamist tasuliseks sõitjateveoks Pärnu linnas.

Muudatused, mis võimaldavad omavalitsusel lõbusõiduvedusid reguleerida, viidi ühistranspordiseadusesse selle aasta alguses. Eelnõu käsitleb ainult selliseid lõbusõite, kus teenusepakkuja ise jalgratast, lõbusõidurongi või loomveokit juhib, mitte velokartide, jalgrataste jmt laenutamist.

Tasuliseks sõitjateveoks peab sõidukijuhil olema teenindajakaart, mille väljastab linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistus. Eelnõu järgi peab sõidukijuht olema vähemalt 18 aastane ja omama kehtivat mootorsõiduki juhtimise õigust.
Samamoodi nagu taksojuht, peab teenindaja olema hea mainega. Mainet peetakse heaks, kui juht ei ole mootorsõidukit joobes juhtinud, mootorsõidukiga lubatud sõidukiirust ületanud või tasulise sõitjateveo õigusakte rikkunud. Teenindajakaart antakse kuni üheks aastaks.

Sõitjate mugavuse ja ohutuse tagamiseks peab jalgratas olema ehitatud sõitjateveoks, olema valmistajatehase poolt ette nähtud komplekssuses ja vastama tehase kehtestatud tehnonõuetele. Sõitjateveoks on keelatud kasutada ise ehitatud, ümber ehitatud, avariitunnustega või tehniliselt korrast ära jalgratast.

Sõitjateveoks kasutatav jalgratas peab olema kolmerattaline, kus on lisaks juhikohale kuni kaks istekohta. Sõitjate jaoks peavad olema turvarihmad, tuled, helkurid, pidurid ja signaalkell vastama kehtestatud nõuetele. Jalgrattale on keelatud lisada valmistajatehases mitte ette nähtud heli- ja valgustusseadmeid.

Lõbusõidurong peab olema kantud liiklusregistrisse. Ta peab olema ehitatud sõitjateveoks, avariitunnusteta ja tehniliselt korras. Rongil peab olema kuni kaks vagunit, millest üks on ilmastikukindel.

Lõbusõidurongile peab olema paigaldatud kaardimakseterminal ja kviitungiprinter. Seda peab saama kasutada ka ratastooli ja lapsevankriga. Sõitjateveoks on lubatud kasutada loomveokit, millel on lisaks juhikohale kuni kuus istekohta. Loomveoki suurim lubatud laius on 1,6 ja pikkus 3,2 meetrit. Veokil peab olema veeremistõkis või seisupidur, taga aeglase sõiduki tunnusmärk.

Tasulise sõitjateveo sõidukijuht peab kandma teenindajakaarti, omama piisavalt vahetusraha ja sõitma sihtkohta soovitud teed pidi (välja arvatud rong). Juht peab teavitama sõitjat teenuse hindadest ja sõitja nõudmisel eeldatavast teenuse üldmaksumusest. Sõidukijuht peab järgima liiklusseaduse nõudeid ja andma sõitjale teenuse eest tasumisel kviitungi.

Keelatud on juhtida sõidukit joobe-, haigus- või väsimusseisundis, teenindada sõitja nõusolekuta samal ajal teisi isikuid ja keelduda mõjuva põhjuseta teenindamisest. Samuti ei tohi tülitada inimesi teenuse reklaamimiseks või pakkumiseks.

Volikogu arutab jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki tasuliseks sõitjateveoks kasutamise eeskirju 21. juunil toimuval linnavolikogu istungil.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.