Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


21.06.2018

Esmaspäevast 14. augustini on Pärnu linna ja osavaldade elanikel võimalik tutvuda ühinenud omavalitsuse arengukava ja eelarvestrateegiaga, mille alusel laienenud Pärnut arendama hakatakse.

Arengukava seab sihid aastani 2035, eelarvestrateegia aastani 2023. Kui esimeses on linna peamisi arengusuundi kirjeldatud, siis teises on lähiaastate tuludel-kuludel juba ka rahanumbrid taga ja see võetakse aluseks iga-aastasel eelarve koostamisel.

Arengukava pole lihtsalt formaalne dokument, vaid sellest on näha, milliseks kujuneb Pärnu elukeskkond. Kas Pärnust saab tänu Rail Balticule Tallinna eeslinn või iseseisev tõmbekeskus, miks oleks vaja kõikide ehitiste püstitamisel looduskeskkonda väärtustada – nendele ja paljudele teistele küsimustele vastamiseks on nüüd õige aeg.

Arengukava ja eelarvestrateegiaga on võimalik alates esmaspäevast tutvuda Pärnu linna veebilehel, Suur-Sepa 16 asuva linnavalitsuse esimese korruse saalis ning Audru (Pärna allee 7), Paikuse (Pärnade puiestee 11) ja Tõstamaa (Sadama tee 2) osavallakeskuses. Linnavalitsus ja osavallakeskused on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 8-17 ja reedeti kell 8-16.

Arengukava ja eelarvestrateegia täiendus- või parandusettepanekud tuleks teha kuni 14. augustil kella 17ni kas kohapeal või saata linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098, Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressil linnavalitsus[at]parnu.ee. Ettepanekuid võetakse vastu ka osavallakeskustes, kust need linnavalitsusse saadetakse.

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik arutelu on 15. augustil kell 16 Pärnu keskraamatukogus Akadeemia 3.
Pärast arutelu käigus tehtud ettepanekute läbianalüüsimist võtab volikogu mõlemad dokumendid vastu.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee

Vaata:
arengukava2018 kodukale 661


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.