Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


055.07.2018

Kevadel heideti Pärnu linnavalitsusele ette, et linnavalitsus ei muuda omanike tahte vastaselt katastriüksuste sihtotstarvet ja lepib väiksema maamaksuga. Nüüd on valitsuse määrus, mille kiirustades täitmine kohtulahinguteni võinuks viia, kehtetuks tunnistatud.

Varem võis katastriüksuste liigid ja määramise korra kehtestada valitsus. 2008. aasta 23. oktoobril võttis valitsus vastu määruse, millega kohustati omavalitsusi nelja kuu jooksul uued sihtotstarbed kinnitama. Enne määrust võis osa kinnistust olla üldkasutatav ja osa mõne teise sihtotstarbega, määruse järgi tuli valida: ärimaa või üldmaa, elamumaa või üldmaa.

See sundis omavalitsusi maaomanikega kokkulepet otsima, sest detailplaneeringut ja selles sisalduvaid maa sihtotstarbeid ei tohi omaniku nõusolekuta muuta. Osa maaomanikke oli näiteks ümberkruntimise või detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega nõus, teised mitte. Kuigi kahesajast määrusega vastuolus kinnistust sai aja jooksul veerandsada, heitis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) Pärnu linnavalitsusele ette venitamist, nähes selle taga korruptsiooni.

EKRE hinnangul venitatakse sihtotstarvete muutmisega seetõttu, et üldmaa eest tuleb tasuda väiksemat maamaksu kui ärimaa eest. Linnavalitsus selgitas, et omaniku tahte vastaselt tehtud otsused viiks ette kaotatud kohtuvaidlusteni ja jätkas maaomanikega kokkulepete otsimist.

Kuna sama probleemiga olid hädas teisedki omavalitsused, muutis riigikogu maakatastriseadust. Muudetud seadus hakkas kehtima 1. juulist ja selle kohaselt on üld- ja ärimaa liitsihtotstarbed on jälle lubatud. Maakatastriseaduse paragrahv 18 ütleb, et katastriüksuse sihtotstarve määratakse maa tegeliku kasutuse, kehtestatud detailplaneeringu, üldplaneeringu, ehitus- või kasutusloa jne alusel. Ühele katastriüksusele võib määrata kuni kolm sihtotstarvet.

„Nüüd on täiesti uus kord. Üldmaal mingeid erisusi pole ja seda võib ärimaaga kokku panna. Paljuräägitud Audru osavalla maade sihtotstarvetega on kõik korras,“ ütles linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.