Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


06.09.2018

Pärnu linnavolikogu kehtestas laienenud Pärnu territooriumil ühtsed sotsiaaltoetused, mis hakkavad kehtima järgmise aasta 1. jaanuarist.

Toetused jagunevad universaaltoetusteks, mida makstakse kõigile omavalitsuse elanikele seoses konkreetse kulu või sündmusega, ja leibkonna sissetulekutest sõltuvateks toetusteks. Toetuste suuruse, välja arvatud sünni- ja esimesse klassi mineva lapse toetuse, kehtestab linnavalitsus.

Sissetulekust sõltumatuid toetusi on 12: sünnitoetus (500 eurot lapse kohta), esimesse klassi mineva lapse toetus (100 eurot lapse kohta), puudega lapse hooldaja toetus, täisealise puudega isiku hooldaja toetus, hoolduspere toetus, asendushooldusel viibiva lapse toetus, järelhooldusel viibiva isiku toetus, lasteaia sõidutoetus, matusetoetus (250 eurot), juhtkoera ülalpidamise toetus, leinatoetuslaagris osalemise toetus ja Tšernobõli aatomielektrijaama likvideerimisel osalenud isikute toetus.

Leibkonna sissetulekust sõltuvad koolieelse lasteasutuse ja koolitoidu eest tasumise toetus, hooldustoetus, huvihariduse ja huvitegevuse toetus, eluruumi kohandamise toetus ja lisatoetus.

Volikogu andis piirkondlikele sotsiaaltöötajatele ja hoolekandekomisjonile kaalutlusõiguse määrata lisatoetust ka siis, kui taotleja sissetulekud pärast eluasemekulude ja eluks hädavajalike kulude katmist ületavad määrusega kehtestatud sissetuleku.

„Sotsiaaltoetuste korrad olid endistes omavalitsustes küllaltki erinevad ja volikogu arutas uut korda väga põhjalikult kahel lugemisel. Tegemist on väga nüansirikka valdkonnaga, seetõttu tuli aruteludes kohati ette ka mittemõistmist. Kahe lugemise vahel täienes kord osavalla töötajatele suurema kaalutlusõiguse andmisega. Ühtsete aluste kehtestamine oli vajalik, sellega tagatakse sotsiaalvaldkonna läbipaistvus ja võrdsed võimalused kõigile,“ kõneles abilinnapea Marko Šorin.

Täpsemalt võib erinevate toetuste ja nende maksmise tingimuste kohta lugeda Pärnu linna dokumendiregistris

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 3 955 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 5 919 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.