Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


04.10.2018


Pärnu linnavolikogu kinnitas linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023.

Arengukava on strateegiadokument. Keegi ei suuda elu 17 aastat ette näha, ent kokku on võimalik leppida arengusuunad ja strateegilised eesmärgid. Samamoodi talitavad ettevõtted sihte seades, samamoodi mõtlevad ja tegutsevad inimesed oma tulevikku planeerides.

Laienenud Pärnu linna eesmärgiks on arendada kiirelt ligipääsetavat ja kõrge elukvaliteediga elukeskkonda ning luua tingimused nutikate töökohtade tekkeks. See annab konkurentsieelise linnale, mis asub Riia ja Tallinna vahel.
Arengukava koostamisel osales üle saja oma valdkonna spetsialisti. Arengukava täiendamiseks või muutmiseks tehti 120 muudatus- või parandusettepanekut. Lõpuks otsustas volikogu kui rahvaesindus, millises sõnastuses ettepanekud arengukavasse jäid.

Kõige konkreetsemalt on erinevad tegevused kirjas investeeringute kavas. Sealt leiab näiteks uue silla, koolimajade ja lasteaedade uuendamise, osavaldade investeeringud ja palju muud.

Selleks, et eesmärke ellu viia, on koostatud linna tulude prognoos, kokku lepitud kulude ja investeeringute mahud ning linna laenustrateegia. Eelarvestrateegiaga hõlmatud viieaastasel perioodil prognoositakse põhitegevuse tulude kogumahuks üle 385 miljoni euro, millest pärast kulutuste tegemist jääb investeeringuteks ligi 36 miljonit eurot. Koos toetusvahenditega on aastatel 2019-2023 kavandatav investeeringute maht ligi 60 miljonit eurot.

Abilinnapea Meelis Kukk rõhutas investeerimisotsuste kvaliteedi tähtsustumist, arvestades 2021. aastal algaval Euroopa Liidu uuel eelarveperioodil omafinantseeringu osatähtsuse mitmekordset tõusu.

Eelarvestrateegiaga tagatavad prioriteetsed suunad on elukeskkonna arendamine ja atraktiivsuse kasv, kogukonna sidususe suurendamine ning elanike heaolu tõus keskmisest kiirema majanduskasvu kaudu. „Tulude struktuuris kasvab üksikisiku tulumaksu osatähtsus 2023. aastaks ligi 60 protsendini kogutuludest. Iga ettevõtja on tähtis, iga elanik Pärnu linnas on oluline,“ sõnas Kukk. Konservatiivse fiskaalpoliitikaga hoitakse linna laenukoormus aastatel 2019-2023 keskmisena alla 40 protsendi taset.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.