Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


04.10.2018

Pärnu linnavolikogu võttis vastu ühinenud omavalitsuse haridusasutuste töötajate palgajuhendi, milles kehtestatakse uued, senisest kõrgemad palga alammäärad.

Riigieelarvest finantseeritavate põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära kehtestab vabariigi valitsus. 2018. aastal on see 1150 eurot kuus, järgmisel aastal eeldatavalt 1250. Volikogu sidus kohalikust eelarvest finantseeritavate lasteaiaõpetajate, huvikoolide õpetajate ja tugispetsialistide palga alammäärad õpetajate alammääraga, mis tagab neile püsiva palgatõusu.

Lisaks sõltub alammäär haridustasemest. Magistrikraadiga lasteaiaõpetajate töötasu alammäär on sel aastal 95% (1092,50 eurot) ja järgmisel aastal 100% (eeldatavalt 1250 eurot) üldhariduskooli õpetaja alammäärast.

Bakalaureusekraadiga lasteaiaõpetajate töötasu alammäär on tänavu 90% (1035 eurot) ja tõuseb järgmisest aastast 95%ni (prognoositav 1187,50 eurot) õpetaja alammäärast. Muu nõuetele vastava haridusega lasteaiaõpetajate töötasu alammäär on sel aastal 85% (977,50 eurot) ja järgmisel aastal 90% (prognoositav 1125 eurot) õpetaja alammäärast.

Huvikoolide õpetajate (sealhulgas treenerite ja klaverisaatjate) töötasu alammäär hakkab sõltuma kontakttundide (akadeemiline tund 45 minutit) arvust. Täistöökohaga huvikooli õpetajaks peetakse pedagoogi, kellel on õppeaastas vähemalt 735 tundi. 35 nädalase õppeperioodi jooksul tähendab see 21 tundi nädalas.

Kõrgharidusega huvikooli õpetaja töötasu alammäär on vähemalt 735 kontakttunni puhul sel aastal 780 eurot ja tõuseb järgmisest aastast 80%ni õppeaastale eelnenud kalendriaasta baasmäärast (816 euroni). Baasmääraks nimetatakse rahandusministeeriumi veebilehel avalikustatud Pärnu linna maksumaksjate keskmist sissetulekut tuludeklaratsioonide alusel, 2017. aastal oli see 1020 eurot. Kui kõrgharidusega huvikooli õpetajal on vähemalt 840 kontakttundi õppeaastas (24 tundi nädalas), on tema töötasu alammäär 80% üldhariduskooli õpetaja alammäärast. Tänavu on see 920, järgmisel aastal eeldatavasti 1000 eurot kuus.

Vähemalt 945 kontakttunni puhul (27 tundi nädalas) on kõrgharidusega huvikooli õpetaja töötasu alammäär 90% üldhariduskooli õpetaja palga alammäärast. Sel aastal on see 1035, järgmisel aastal eeldatavalt 1125 eurot kuus.
Kui kõrgharidusega huvikooli õpetaja annab vähemalt 1050 kontakttundi õppeaastas (30 tundi nädalas), on tema töötasu alammäär üldhariduskooli õpetaja alammääraga võrdne. Tänavu siis 1150 ja uuest aastast eeldatavalt 1250 eurot kuus.

„Kuna riigi prioriteediks on olnud üldhariduskoolide õpetajate keskmisest suurem palgatõus, jäid huvihariduses hõivatud õpetajate palgad järjest enam kolleegidest maha. Koostöös haridusosakonna ja huvikoolidega töötati välja uued alused, mis võimaldavad suurema koormuse puhul teenida kõrgemat palka,“ selgitas abilinnapea Marko Šorin.

Üldhariduskoolide, lasteaedade ja õppenõustamiskeskuse kõrgharidusega tugispetsialistide (eripedagoogid, logopeedid, koolipsühholoogid, sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid) töötasu alammäär on üldhariduskooli õpetaja töötasu alammääraga võrdne. Nende miinimumpalgaks on tänavu 1150, järgmisest aastast prognoositavalt 1250 eurot kuus.

Kõrghariduseta huvikooli õpetajate ja tugispetsialistide töötasu alammäär võib olla kuni 15% madalam. Üldhariduskooli kõrgharidusega muu õppe-, kasvatus- või noorsootööga seotud töötajate ja kooli raamatukoguhoidjate töötasu alammäär on sel aastal 780 ja uuest aastast 80% õppeaastale eelnenud kalendriaasta baasmäärast (816 eurot). Lasteaiaõpetajate abide töötasu alammäär on selle aasta lõpuni 575, alates uuest aastast 62,5% (637,50 eurot) ja alates 1. septembrist 2020. aastal 65% õppeaastale eelnenud kalendriaasta baasmäärast.

Tõsteti ka haridusasutuste muude töötajate töötasu alammäära, mis on tänavu kõrgharidusega erialaspetsialistidel 720, keskeriharidusega erialaspetsialistidel 620 ja teistel 530 eurot kuus. Uuest aastast on kõrgharidusega erialaspetsialistide töötasu alammäär 75% õppeaastale eelnenud kalendriaasta baasmäärast (765 eurot), keskeriharidusega erialaspetsialistide töötasu alammäär 65% baasmäärast (663 eurot) ning keskastme spetsialistidel, keskharidusega spetsialistidel, kantselei- ja teenindustöötajatel ning oskustöölistel 55% baasmäärast (561 eurot).

Haridusasutuste juhtide töötasu sõltub õpilaste arvust. Direktorite töötasu arvutamiseks korrutatakse õppeaastale eelnenud kalendriaasta baasmäär (2017. aastal 1020 eurot) töötasukoefitsendiga, mis on näiteks 451-600 õpilasega üldhariduskooli puhul 2,0. Töötasu tõuseks 1. septembrist, antud näite puhul 1914 eurolt 2040 eurole.

Üldhariduskooli, lasteaia ja huvikooli õppealajuhataja töötasu alammäära arvestamisel kasutatav töötasukoefitsient on 0,6 võrra väiksem direktori koefitsiendist, kuid mitte madalam kui 1,0. Haridustöötajate tegelik palk võib olla alammäärast suurem. Igal aastal eelarvet vastu võttes määrab volikogu kindla summa, mille arvelt saab juht töötajate palku diferentseerida.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


 

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.