Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


30.10.2018

Eilsel linnavalitsuse istungil määrati 2018. aasta sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustused seitsmes kategoorias. Tunnustused antakse pidulikult üle 12. novembril Strand SPA & Konverentsihotellis.

Aasta sotsiaaltöö tegija tiitli pälvis SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku päevakeskuse tegevusjuhendaja Kadri Melnits, kellele määrati rahaline preemia summas 630 eurot.

Kadri Melnits on SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku päevakeskuses töötanud üle 10 aasta. Töötades psüühilise erivajadusega klientide tegevusjuhendajana on Melnits lisaks ka tugiisik ja päevakeskuses toimuvate ürituste eestvedaja. Ta tegutseb lektorina Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tegevusejuhendajate koolitusel, andes oma teadmiste pagasit edasi ka uutele tulijatele.

Aasta sotsiaaltöötaja nimetus omistati Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaalkonsultant Katrin Jääratsile, kes igapäevaselt abistab ja nõustab kliente Mai hoolekandekontoris. Jäärats on kohusetundlik, abivalmis ja oma töövaldkonda väga hästi tundev spetsialist, kelle pühendumist ja hoolimist märkavad ka kliendid. Käesoleva aasta kevadel lõpetas ta Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö magistriõppe cum laude.

Aasta lastehoolekande- ja peretöö tegijaks nimetati SA Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse sotsiaaltöötaja-pereterapeut Ülle Pikma.
Ülle Pikma töötab pereterapeudina Pärnumaa Laste ja Noorte Vaimse Tervise Keskuses. Lisaks teeb ta peretööd sotsiaalse rehabilitatsiooni raames alaealiste õigusrikkujatega ning on õpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Oma töös on Pikma väga hooliv ja kliendisõbralik, viies vajadusel teraapiaseansse läbi ka õhtustel aegadel ja nädalavahetustel, et pakkuda peredele sobivaid lahendusi.

Aasta hooldustöötaja nimetus määrati SA Pärnu Haigla õendus-hoolduskeskuse hooldustöötaja Ene Kodasmale.
Ene Kodasmal on väga head kutsealased teadmised ning oma töös lähtub väga palju just tõenduspõhistest seisukohtadest. Aastate jooksul on temast kujunenud hooldajate mentor, kes annab edasi oma teadmisi, jagab kogemusi ning on toetav uutele meeskonnaliikmetele. Kodasma osaleb aktiivselt kutsealastel täiendustel ning on ka ise praktikantide tunnustatud juhendaja.

Käesoleva aasta vabatahtlikuks valiti Malle Erend.
Erend tõestab suurepäraselt, et vabatahtlikuna panustamiseks ei pea olema palju vaba aega, vaid et ka väga tiheda päevaplaani juurde sobib vabatahtlik tegevus. Jagades ennast erinevate loengute vahel kolledžis, gümnaasiumis ja Väärikate Ülikoolis, leiab ta alati aega ka vabatahtlikuks tegevuseks kaupluses Sõbralt Sõbrale. Erendi positiivne ja pühendunud tegevus kaupluse juures, mille tulu on suunatud abivajavatele lastele ja peredele, aitab laiendada arusaamist vabatahtlikust tööst.

Aasta sotsiaalvaldkonna juhi tiitli pälvis Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Toomas Mihkelson. Mihkelson korraldab sisukaid koolitusi ja ühiseid väljasõite erinevatele sihtgruppidele, motivatsiooniüritusi allorganisatsioonidele ja maakondlikke suurüritusi puuetega inimestele. Ta on loonud hästi toimiva ja koostööle suunatud võrgustiku, olles hea partner nii ametiasutustele kui erinevatele teenusepakkujatele.

Aasta sotsiaaltöötaja koostööpartneriks valiti Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuuri Pärnu politseijaoskond.
Pärnu Politseijaoskond on olnud aktiivne ja professionaalne koostööpartner sotsiaalvaldkonna spetsialistidele töös nende lastega, kes on sattunud seadusega pahuksisse. Koostöö nii linnavalitsuse lastekaitseteenistuse kui ka teiste partneritega on olnud kiire, konstruktiivne ja kaasav, aidates kaasa mitme kriitilise lastekaitsejuhtumi lahendamisele. 2017. aasta detsembrist kuni 2018. märtsini viidi Pärnus ministeeriumide ja PPA juhtimisel läbi lähisuhtevägivalla vähendamise pilootprojekt, mille käigus väljatöötatud sekkumispraktika on nüüdseks jõudnud rakendusse üle vabariigi.

Pärnu linna sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste eesmärk on väärtustada isikuid, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega panustanud Pärnu sotsiaalhoolekande valdkonna arendamisse ning kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju sotsiaalvaldkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega.

Aasta sotsiaaltöö tegijat tunnustatakse linnavalitsuse aukirja ja rahalise preemiaga, teistes kategooriates tunnustuse saajaid linnavalitsuse aukirja ja kingitusega. Tunnustused antakse pidulikult üle sotsiaalhoolekande valdkonna töötajate tunnustamisüritusel, 12. novembril Strand SPA & Konverentsihotellis.

Vaata lisaks:
Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustused
PIldigalerii


Gerli Kõiv
kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069 
gerli.koiv[at]parnu.ee


 

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

» Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutunud, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla


Omavalitsuses elanikke 51 504

 

Ühinemisel

31.10.17

01.01.18

01.01.19

02.01.19 *

01.01.20

Omavalitsuses kokku

51 655

51 649

51 883

51 272

51 504

» Pärnu linnas 

40 558

40 664

40 747

40 136

40 314

» Audru osavallas

5 861

5 796

5 919

5 920

5 970

(sh Audru Alevikus)

 

1 443

1491

1491

1 506

(sh Lavassaare alevis)

 

450

458

458

454

» Paikuse osavallas 

3 938

3 914

3 955

3 955

3 954

(sh Paikuse alevis)

 

3 007

3055

3053

3 018

» Tõstamaa osavallas

1 298

1 287

1 262

1 261

1 266

 (sh Tõstamaa alevikus)

 

474

463

461

464

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanikud
» Audru osavalla elanikud
» Paikuse osavalla elanikud
» Tõstamaa osavalla elanikud


Elanikud asulate kaupa 01.01.2020

Ahaste küla

191

Liiva küla

69

Rammuka küla

20

Alu küla

16

Lindi küla

284

Ranniku küla

30

Aruvälja küla

51

Liu küla

106

Ridalepa küla

118

Audru alevik

1 506

Lõuka küla

44

Saari küla

26

Eassalu küla

39

Malda küla

108

Saulepa küla

58

Ermistu küla

57

Manija küla

49

Seliste küla

153

Jõõpre küla

399

Marksa küla

94

Seljametsa küla

273

Kabriste küla

74

Männikuste küla

80

Silla küla

438

Kastna küla

43

Oara küla

94

Soeva küla

83

Kavaru küla

51

Paikuse alev

3 018

Soomra küla

59

Kihlepa küla

162

Papsaare küla

1 151

Tammuru küla

111

Kiraste küla

16

Peerni küla

24

Tuuraste küla

27

Kõima küla

208

Pootsi küla

59

Tõhela küla

38

Kõpu küla

12

Põhara küla

99

Tõlli küla

44

Kärbu küla

55

Põldeotsa küla

185

Tõstamaa alevik

464

Lao küla

26

Põlendmaa küla

35

Valgeranna küla

22

Lavassaare alev

454

Päraküla

16

Vaskrääma küla

79

Lemmetsa küla

248

Pärnu linn

40 314

Värati küla

24

Veebilehel kasutatakse küpsiseid