Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


30.10.2018

Eilsel linnavalitsuse istungil määrati 2018. aasta sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustused seitsmes kategoorias. Tunnustused antakse pidulikult üle 12. novembril Strand SPA & Konverentsihotellis.

Aasta sotsiaaltöö tegija tiitli pälvis SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku päevakeskuse tegevusjuhendaja Kadri Melnits, kellele määrati rahaline preemia summas 630 eurot.

Kadri Melnits on SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku päevakeskuses töötanud üle 10 aasta. Töötades psüühilise erivajadusega klientide tegevusjuhendajana on Melnits lisaks ka tugiisik ja päevakeskuses toimuvate ürituste eestvedaja. Ta tegutseb lektorina Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tegevusejuhendajate koolitusel, andes oma teadmiste pagasit edasi ka uutele tulijatele.

Aasta sotsiaaltöötaja nimetus omistati Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaalkonsultant Katrin Jääratsile, kes igapäevaselt abistab ja nõustab kliente Mai hoolekandekontoris. Jäärats on kohusetundlik, abivalmis ja oma töövaldkonda väga hästi tundev spetsialist, kelle pühendumist ja hoolimist märkavad ka kliendid. Käesoleva aasta kevadel lõpetas ta Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö magistriõppe cum laude.

Aasta lastehoolekande- ja peretöö tegijaks nimetati SA Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse sotsiaaltöötaja-pereterapeut Ülle Pikma.
Ülle Pikma töötab pereterapeudina Pärnumaa Laste ja Noorte Vaimse Tervise Keskuses. Lisaks teeb ta peretööd sotsiaalse rehabilitatsiooni raames alaealiste õigusrikkujatega ning on õpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Oma töös on Pikma väga hooliv ja kliendisõbralik, viies vajadusel teraapiaseansse läbi ka õhtustel aegadel ja nädalavahetustel, et pakkuda peredele sobivaid lahendusi.

Aasta hooldustöötaja nimetus määrati SA Pärnu Haigla õendus-hoolduskeskuse hooldustöötaja Ene Kodasmale.
Ene Kodasmal on väga head kutsealased teadmised ning oma töös lähtub väga palju just tõenduspõhistest seisukohtadest. Aastate jooksul on temast kujunenud hooldajate mentor, kes annab edasi oma teadmisi, jagab kogemusi ning on toetav uutele meeskonnaliikmetele. Kodasma osaleb aktiivselt kutsealastel täiendustel ning on ka ise praktikantide tunnustatud juhendaja.

Käesoleva aasta vabatahtlikuks valiti Malle Erend.
Erend tõestab suurepäraselt, et vabatahtlikuna panustamiseks ei pea olema palju vaba aega, vaid et ka väga tiheda päevaplaani juurde sobib vabatahtlik tegevus. Jagades ennast erinevate loengute vahel kolledžis, gümnaasiumis ja Väärikate Ülikoolis, leiab ta alati aega ka vabatahtlikuks tegevuseks kaupluses Sõbralt Sõbrale. Erendi positiivne ja pühendunud tegevus kaupluse juures, mille tulu on suunatud abivajavatele lastele ja peredele, aitab laiendada arusaamist vabatahtlikust tööst.

Aasta sotsiaalvaldkonna juhi tiitli pälvis Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Toomas Mihkelson. Mihkelson korraldab sisukaid koolitusi ja ühiseid väljasõite erinevatele sihtgruppidele, motivatsiooniüritusi allorganisatsioonidele ja maakondlikke suurüritusi puuetega inimestele. Ta on loonud hästi toimiva ja koostööle suunatud võrgustiku, olles hea partner nii ametiasutustele kui erinevatele teenusepakkujatele.

Aasta sotsiaaltöötaja koostööpartneriks valiti Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuuri Pärnu politseijaoskond.
Pärnu Politseijaoskond on olnud aktiivne ja professionaalne koostööpartner sotsiaalvaldkonna spetsialistidele töös nende lastega, kes on sattunud seadusega pahuksisse. Koostöö nii linnavalitsuse lastekaitseteenistuse kui ka teiste partneritega on olnud kiire, konstruktiivne ja kaasav, aidates kaasa mitme kriitilise lastekaitsejuhtumi lahendamisele. 2017. aasta detsembrist kuni 2018. märtsini viidi Pärnus ministeeriumide ja PPA juhtimisel läbi lähisuhtevägivalla vähendamise pilootprojekt, mille käigus väljatöötatud sekkumispraktika on nüüdseks jõudnud rakendusse üle vabariigi.

Pärnu linna sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste eesmärk on väärtustada isikuid, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega panustanud Pärnu sotsiaalhoolekande valdkonna arendamisse ning kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju sotsiaalvaldkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega.

Aasta sotsiaaltöö tegijat tunnustatakse linnavalitsuse aukirja ja rahalise preemiaga, teistes kategooriates tunnustuse saajaid linnavalitsuse aukirja ja kingitusega. Tunnustused antakse pidulikult üle sotsiaalhoolekande valdkonna töötajate tunnustamisüritusel, 12. novembril Strand SPA & Konverentsihotellis.

Vaata lisaks:
Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustused
PIldigalerii


Gerli Kõiv
kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069 
gerli.koiv[at]parnu.ee


 

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 3 955 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 5 919 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.