Ehitamine

» on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused
» on ka pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega (EHS § 4 lg 1) 

Uue hoone püstitamine
» üldjuhul vajalik detailplaneering (dp olemasolu saab kontrollida andmebaasis)
» alla 20 m2 ehitiste ehitamine - enne kuuri või kõrvalhoone ehitamist tuleb pöörduda kohaliku omavalituse poole.

Ehitise laiendamine

» on ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist sellele juurde- ehk külge-, peale- või allaehitamisega (EHS § 4 lg 2) 

Ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine
» on ehitamine, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt
» ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise üksikute osade vahetamist samaväärsete vastu

Ehitise ümberehitamine on eelkõige ehitamine, mille käigus:
1) muudetakse hoone piirdekonstruktsioone;
2) muudetakse ja asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone;
3) paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet;
4) muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat;
5) viiakse ehitis kooskõlla kasutusotstarbele vastavate nõuetega;
6) taastatakse osaliselt või täielikult hävinud ehitis.

Hoone ümberehitamine ja laiendamine kuni 33% ulatuses
Enne ehitamise alustamist on vaja:
» koostada ehitusprojekt
» taotleda ehitusluba või esitada ehitusteatis

Ehitise lammutamine
» on ehitamine, mille käigus ehitis eemaldatakse või likvideeritakse osaliselt või täielikult
» kui lammutamise eesmärk on ehitada lammutatud ehitise asukohale sellega olemuslikult sarnane ehitis, võib seda käsitleda ehitise ümberehitamisena ehk taastamisena.

Kohustused ehitamisel

» Ehitada tuleb ehitusprojekti kohaselt, järgides ehitise ja ehitamise kohta kehtivaid nõudeid.
» Ehitusloa taotlenud isik peab vähemalt kolm päeva enne ehitamise alustamist esitama teatise ehitamise alustamise kohta

Teatise ehitamise alustamise kohta
» Ehitamise alustamise teatises tuleb esitada järgmised andmed: ehitamise alustamise aeg, omanikujärelevalve tegija ja ehitaja kontaktandmed.
» Kui ehitise kohta on registreeritud ehitusteatis (või on ehitisregistris märge „Ehitusloa taotlus (loetud teavitatuks)“), ei ole ehitamise alustamise teatise esitamine vajalik.

Omanikujärelevalve 
» Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teha vaid vastava ametioskusega ehk pädev isik, kelle kvalifikatsioon on tõendatud.
» Omanikujärelevalve tegemise kord

Dokumenteerimine
» Ehitamine tuleb alati dokumenteerida kui ehitamiseks on nõutav ehitusluba (EHS § 15).
» Ehitamise dokumenteerib ehitav isik.
» Ehitamise dokumenteerimisele esitatavad nõuded

Nõudeid kohaldatakse ehitamisele ja ehitisele, kui
» Ehitamiseks on nõutud ehitusluba
» Ehitamiseks on nõutud koos ehitusteatisega ka ehitusprojekt
» Hoonet rekonstrueeritakse oluliselt
» Ehitise püstitamisel (uusehitise korral) tuleb pärast telgede mahamärkimist esitada ehitise mahamärkimise akt
» Hoone 0-tsükli (vundamendi) valmimisel peab ehitise omanik või ehitaja esitama vundamendi teostusmõõdistuse, mis tuleb eelnevalt registreerida

 


 

 

Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Ehitusjärelevalveteenistus

Ehituslubade spetsialistid
Risto Kikkas 
444 8337
risto.kikkas[at]parnu.ee

Hillar Sojonen
444 8338
hillar.sojonen[at]parnu.ee


Ehitusjärelevalve insenerid
Mati Roossaar
444 8344
mati.roossaar[at]parnu.ee

Ago Randoja
444 8342
ago.randorg[at]parnu.ee


Järelevalveinsener-menetlejad 
Mairi Õismets 
(Audru ja Tõstamaa)
444 8175 
mairi.oismets[at]parnu.ee

Arvid Arroval 
(Paikuse)
444 8153
arvid.arroval[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid