Jäta menüü vahele

Seoses uuendustega esineb parnu.ee lehel kohati probleeme (ei kuvata kõiki pealkirju jms). Teeme korda esimesel võimalusel. Seniks palume veidi kannatlikkust ja mõistmist!

Restaureerimistoetuse taotlus
- Restaureerimistoetuse kasutamise aruanne

Toetuse eesmärgiks on kaasa aidata Pärnu linna arhitektuuripärandi, sh riikliku kaitse all oleva kinnismälestise, usundiloolise hoone, linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljööpiirkondade säilitamisele, kaitsmisele ja teadvustamisele.

» Toetatakse riigi kaitse all oleva kinnismälestise ja Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal, selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuva arhitektuuriväärtusliku hoone, sh kirikuhoone, avariilise olukorra likvideerimist (sh hoone kandekonstruktsioonide vahetuse), arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne), avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimist ja/või rekonstrueerimist.
» Toetust ei anta hoone interjööridetailide restaureerimiseks ega rekonstrueerimiseks.

» Toetust võivad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kelle omandis on riigi kaitse all olevad kinnismälestised, muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuvad hooned, sh kirikuhooned.
» Pärnu linnaga liitunud Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavaldades ei ole kehtivate üldplaneeringutega määratud miljööväärtusega alasid, toetust saavad taotleda osavaldades asuvate kirikuhoonete ja riikliku kaitse all olevate kinnismälestiste omanikud.
» Toetuse saamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele vormikohane taotlus 

Taotlusele tuleb juurde lisada:
1) muinsuskaitse eritingimused, kui kavandatavad tööd eeldavad nende olemasolu;
2) ehitusprojekt, kui kavandatavad tööd eeldavad selle olemasolu;
3) kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal asuvate ehitiste korral Muinsuskaitseameti kooskõlastus;
4) vajadusel muu vajalik projektdokumentatsioon (inventariseerimisjoonised jmt);
5) arhitektuursete detailide ja avatäidete restaureerimise puhul ülesmõõtmisjoonis(ed);
6) tööde eelarve;
7) fotod hoonest ja restaureeritavatest detailidest enne tööde algust.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Preemia määratakse nii juriidilistele kui füüsilistele isikutele arhitektuuriväärtuslikele, riigi kaitse all olevatele kinnismälestistele, muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuvatele hoonetele tehtud eeskuju andvate restaureerimis- ja rekonstrueerimistööde eest.

Ettepanekud preemia määramiseks teeb linnavalitsusele eelarvevahendite olemasolul komisjon. Preemia määratakse linnavalitsuse korraldusega.

Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Muinsuskaitseala kaart
muinsuskaitsealakaart

Miljööväärtuslike alade kaart
miljoovaartusega alade kaart

Veebilehel kasutatakse küpsiseid