Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
 Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
• Detailplaneeringutega saab tutvuda ainult eelneval kokkuleppel. Avalikud arutelud on edasi lükatud - loe lähemalt...
• Seadusest tulenevalt ei ole võimalik abiellumisavaldusi ja abielu lahutamise ning isikukoodide taotlemise avaldusi esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel. Selleks tuleb broneerida aeg ametniku juures.
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
 Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekudtoimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuseI korruse fuajees. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes. Ametiruumidesse on sissepääs suletud, detaiplaneeringutega saab tutvuda vaid eelneval kokkuleppel!
» Avalikud arutelud on edasi lükatud, kuna kõik avalikud koosolekud siseruumides on keelatud. Loe lähemalt...

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


3.–17. maini 2021
Lina tn 18a ja 18b ning Rohu tn 98 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala suurusega 4024 m² asub Pärnu linnas Räämal, Lina ja Rohu tänava nurgal. Planeeringualale moodustatakse kolmest olemasolevast kinnistust kaks elamumaa krunti: POS 1 suurusega 2313 m2 ja POS 2 suurusega 1711 m2. Mõlemale krundile on lubatud ehitada üks hoone krundile suurima lubatud ehitisealuse pindalaga 590 m². Krundi POS 1 hoone suurim lubatud maa pealne korruselisus on 4 korrust, hoone suurim lubatud kõrgus on 14,0 m arvestatuna maapinna kõrgusest 20,75 m abs. Krundi POS 2 hoone suurim lubatud maa pealne korruselisus on 3 korrust, hoone suurim lubatud kõrgus on 12,0 m arvestatuna maapinna kõrgusest 18,75 m abs. Maa-aluseid korruseid ei kavandata.
Planeeringuala kruntide kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa. Detailplaneering on koostatud Pärnu linna üldplaneeringu kohasena.

Lina tn 18a ja 18b ning Rohu tn 98 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 12.04.2021 korraldus nr 227)


27. aprillist 11. maini 2021
Savi 40 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala hõlmab hoonestamata 3540 m2 suurust Savi 40 kinnistut. Planeeritav kinnistu asub Pärnu linnas Räämal, Niidu ettevõtluspiirkonnas Savi ja Kase tänavate ristumise nurgal. Krundile on lubatud ehitada kuni viis hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 1100 m2. Hoonete suurim lubatud kõrgus 15 m on antud ümbritsevast keskmisest planeeritud maapinnast 8.75–8.85 m abs. Hoonete suurim lubatud maapealne korruselisus on kolm korrust, maa-aluseid korruseid ette ei nähta.

Planeeringuga on krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 0–45 % väikeettevõtlusehoone- ja tootmishoonemaa, 55–100 % tootmishoonemaa, mis vastab üldpla-neeringujärgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele 0–45 % ärimaa ja 55–100 % tootmismaa. Minimaalne haljastuse osakaal on 20% krundi pinnast, millest omakorda 60% moodustab kõrghaljastus. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

Savi tn 40 kinnistu detailplaneeringu algatamine (Pärnu linnavalitsuse 30.03.2020 korraldus nr 208)


27. aprillist 11. maini 2021
Pärlimõisa tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala suurusega 17 517 m2, asub Pärnu linnas Lennuvälja tee, Uus-Sauga tänava, Pärlimõisa tee ja Saugamõisa tee vahelises kvartalis. Pärlimõisa tee 2 ja 4 kinnistud liidetakse üheks krundiks suurusega 17 419 m2 (krunt Pos 01). Moodustatud 98 m2 suuruse transpordimaa krundiga (Pos 02) tagatakse vaba juurdepääs olemasolevatele tehnovõrkudele. Krundile Pos 01 on lubatud ehitada kuni kolm hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 4500 m2, suurim lubatud korruselisus on kaks korrust.

Hoonete suurim lubatud kõrgus on 14 m, mis on antud ümbritsevast planeeritava maapinna orienteeruvast kõrgusest 5.20 m abs. Tee- ja tänavamaa krundile Pos 02 hoonestusõigust ei määrata. Pos 01 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 75–100 % osas kontori- ja büroohoonemaa, väikeettevõtlusehoone- ja tootmishoonemaa, laohoonemaa ning 0–25 % osas tootmishoonemaa, mis vastab üldplaneeringujärgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele 75–100 % ärimaa ja 0–25 % tootmismaa. Pos 02 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud tee- ja tänavamaa. Detailplaneering on koostatud Pärnu linna üldplaneeringu kohasena.

Pärlimõisa tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 05.04.2021 korraldus nr 198)


21. aprillist 5. maini 2021 
Lai tn15 ja 15a kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuaala suurusega 3476 m2 paikneb Pärnu kesklinnas, Lai ja Aia tänava nurgal ja hõlmab Lai tn 15 ja 15a ning Aida tänav T3 kinnistut. Detailplaneeringu ülesandeks Lai tn 15 ja 15a kinnistute liitmine ning Aida tn T3 kinnistule maa-aluse parkimisala ja maa pealse jalakäijate ala planeerimine. Piirkonda on asutud hoonestama alal kehtiva detailplaneeringu alusel. Lai 15 ja Lai 15a kinnistud liidetakse üheks krundiks suurusega 2548 m2 (krunt Pos 01). Aida tänav T3 kinnistu piire ei muudeta, säilib 972 m2 suurusena (krunt Pos 02). Krundile Pos 01 on lubatud ehitada kolm hoonet. Krundi suurim lubatud nii maapealne kui maa-alune ehitisealune pindala on 2500 m².

Hoonestusalas HA-1 on hoone suurim lubatud maapealne korruselisus 5 korrust, hoone suurim lubatud kõrgus on 18,5 m; hoonestusalas HA-2 on hoone ühekorruselise maapealse osaga ja suurima lubatud kõrgusega 5 m; hoonestusalas HA-3 on hoone suurim lubatud maapealne korruselisus 6 korrust suurima lubatud kõrgusega 22,0 m. Kõigi hoonestusalade ulatuses on kavandatud üks maa-alune korrus, sügavusega 4 m. Hoonete kõrguseid arvestatakse
keskmisest planeeritud maapinna kõrguse 3,75 m abs kõrgusmärgist. Krundi Pos 02 maa-alusele korrusele rajatakse parkimisala suurima maa-aluse ehitisealuse pinnaga 972 m2 ja sügavusega 4 m.

Planeeringuala krundi Pos 01 kasutamise sihtotstarbeks on määratud 55-90% kaubandus-, toitlustus-, teenindushoonemaa, kontori- ja büroohoonemaa, majutushoonemaa ja 10-45% korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele 55-90% ärimaa ja 10-45% korruselamumaa. Krundi Pos 02 kasutamise sihtotstarbeks on määratud 100% linnaväljaku maa, kergliiklusmaa, parkimisehitisemaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele transpordimaa.

Lai tn 15 ja 15a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine (Pärnu linnavalitsuse 09.03.2021 korraldus nr 156)


14. –27. aprillini 2021
Papsaare külas Metsise kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
Kohapeal tutvumiseks tuleb eelnevalt registreerida telefonil 444 8171

Detailplaneeringu ala asub Papsaare külas Vanajõe tee ja Audru jõe vahelisel alal. Detailplaneeringu alal kehtib Audru Vallavolikogu 14.06.2007 otsusega nr 113 kehtestatud Metsise kinnistu detailplaneering, mida soovitakse uuendada. Kavandatakse ehitusõiguse andmist 10-le kuni kahekorruselisele üksikelamule. Kruntide suurused on alates 5094 m2, hoonete (elamu ja abihooned) suurim ehitisealune pindala võib olla kokku 350 m2. Olemasolev kõrghaljastus peab säilima, raadamine on lubatud vaid elamu ja teede ning tehnovõrkude asukohas. Jõe äärde on kavandatud üldmaa.
Planeering on koostatakse kooskõlas üldplaneeringuga.

Papsaare külas Metsise kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 22.03.2021 korraldus nr 177)
Kooskõlastused


12. aprillist 12. maini 2021
Pärnu linnas Rehepapi 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek
Kohapeal tutvumiseks on vajalik eelregistreerimine telefonil 444 8346

Planeeringuala asub Pärnu linnas Ülejõe linnaosas ning piirneb Tallinna maantee, Pärlimõisa tee ning Rehepapi ja Härma tänavatega. Detailplaneeringu koostamisega soovitakse luua piirkonda uusi võimalusi aktiivse vabaaja ja spordielu edendamiseks. Planeeringualale kavandatakse pere- ja vabaajakeskuse ning jalgpalliväljakute ala (1 sisehall, 2 välisväljakut) rajamist, nähakse ette ärimaa ja transpordimaa sihtotstarbe osakaalu suurendamine. Detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringut muutvana.

Pärnu linnas Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 25. maist 26. juunini 2020

Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavaolikogu 18.03.2021 otsus nr 13)


12. aprillist 12. maini 2021
Pärnu linnas Vana-Savi 5 ja Liblika 20 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek
Kohapeal tutvumiseks on vajalik eelnev registreerimine telefonil 444 8346

Planeeritav ala paikneb Pärnu linnas Niidu tööstuspiirkonnas ning hõlmab Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistuid. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on Vana-Savi tn 5 kinnistu maakasutuse juhtotstarbe muutmine ärimaaks ja Liblika tn 20 kinnistu jagamine kaheks, ligikaudu pindvõrdseks osaks, millest Vana-Savi tänavaga külgneva osa maakasutuse juhtotstarbeks kavandatakse ärimaa ja Liblika tänavaga külgneval krundiosal säilib elamumaa juhtotstarve; selgitada välja kruntidele sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning haljastus-, parkimislahendus. Detailplaneeringuga muudetakse Pärnu linna üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarvete osas

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 25. maist 26. juunini 2020

Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 18.03.2021 otsus nr 14)


12. aprillist 12. maini 2021 
Pärnu linnas Õuna tn 11 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
Kohapeal tutvumiseks on vajalik eelregistreerimine telefonil 444 8346

Planeeritav kinnistu asub Pärnu linnas Rääma linnaosas Oja, Õuna, Mäe ja Lina tänava vahelises kvartalis. Õuna tn 11 kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%. Pärnu linna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve alal on väikeelamumaa (EE). Kinnistu on hoonestatud. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks üksikelamumaa (EP) sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa (L) sihtotstarbega krundiks. Juurde tekkivale elamumaa krundile kavandatakse uue elamu rajamist. Detailplaneering koostatakse üldplaneeringu kohasena.

Õuna tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 15.03.2021 korraldus nr 157)


1. aprillist 5. maini 2021
Pärnu linnas Voorimehe n 5a ja 5b kinnistute detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek 
Kohapeal tutvumiseks tuleb eelnevalt registreerida telefonil 444 8346

Planeeritavad Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistud pindaladega vastavalt 1927 m² ja 279 m² (kokku 2206 m²) asuvad Ülejõe linnaosas. Voorimehe tn 5a kinnistu on hoonestatud, sellel asuvad ehitisregistri andmetel endine veski ja kaks töökoda, ehitisealuse pinnaga kokku 410,9 m², moodustades krundi pindalast 21%. Voorimehe tn 5b kinnistu on hoonestamata. Huvitatud isiku sooviks on Voorimehe 5a ja 5b kinnistute liitmine ja krundile ridaelamu ning kõrvalhoone rajamine. Kavandatava hoonestuse max kõrgus on 9 meetrit, ehitisealune pind kahel hoonel kokku 441 m² (20%).

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistute liitmine üheks krundiks, kruntidele sobivaima ehitusõiguse välja selgitamine, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste ning haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse ning vajadusel servituudialade määramine, planeerida kommunikatsioonid. Koostatav detailplaneering on Pärnu linna üldplaneeringu põhilahendust muutev: maakasutuse juhtotstarve alal muudetakse tootmismaast (T) väikeelamumaaks (EE). Moodustatav krunt võetakse kasutusele pereelamumaana (EP).

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP tehnovõrkude joonis
DP illustratsioonid: linnuvaade lõunast ; linnuvaade läänest


LÜKKUB EDASI!
Pärnu linnas Kanali tänava pikenduse ja Ranna puiestee pikenduse äärse rannaala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu 


Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 22. juunist 10. juulini 2020, ja selle käigus esitati planeeringulahenduse osas täiendavaid arvamusi.

Detailplaneeringu koosseisu jäävad Kanali tänav T1, Ranna puiestee T2 ja T3, Ranna pst 11a // Kesklinna rand ja Kesklinna rand R3, Ranna pst 11, 13, 15 ja 17, Papli tn 36 ning Anton Hansen Tammsaare puiestee T7 kinnistu. Planeeringuala suurus on 6,54 ha. Kanali tänav T1 kinnistu maakastuse sihtotstarve on 100% transpordimaa. Papli tn 36 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on 65% elamumaa, 25% üldkasutatav maa ja 10% ärimaa. Planeeringualal hooneid ei ole. Papli n 36 kinnistu lääneosas asub turmisradadega seikluspark.

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on piirkonnale tervikliku planeeringulahenduse koostamine, sh selgitada välja ala krundistruktuur, hoonestusprintsiibid ja ehitusõigus, määratud arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused, haljastus-, liiklus- ja parkimislahendus ning maakasutuse põhimõtted, planeerida kommunikatsioonid. Detailplaneering on algatatud Pärnu linna üldplaneeringu kohasena. Detailplaneering on Pärnu linna üldplaneeringu kohane.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situstasiooniskeem
DP linnaehituslik analüüs
DP 3D joonised (.zip 23 MB)


15.–25. veebruarini 2021 
Pärnus Supeluse 1 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Kohapeal tutvumiseks tuleb eelnevalt registreerida telefonil 444 8353.

Avalik arutelu 26. veebruaril 2021 kell 14.30
» Eelistatud on osalemine veebi vahendusel, sooviavaldus ja nõusolek saata e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee.
» Arutelul kohapeal osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda telefonil 444 8353. Osalemissoovist teatada hiljemalt 25. veebruaril.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP illustratsioon


4. märtsist 5. aprillini 2021
Pärnu linnas Rääma tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
Kohapeal tutvumiseks tuleb eelnevalt registreerida telefonil 444 8353

Planeeringuala asub Pärnu linnas, Rääma elamupiirkonnas, Rääma tänava ja Pärnu jõe vahelisel alal ning hõlmab Rääma tn 17 ja 19 kinnistut. Planeeringuala suurus on 3350 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistutele korterelamute kavandamine. Rääma tn 17 krundile on kavandatud neljakorruseline korterelamu 11 korteriga ja Rääma tn 19 krundile on kavandatud viiekorruseline 15 korteriga korterelamu. Kruntide täisehituse protsent on 25% krundi pinnast. Haljastuse osakaal kruntidel on 35% krundi pinnast. Parkimine korraldatakse oma kruntide piires. Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks, väikeelamumaa juhtfunktsioon muudetakse korruselamumaa juhtotstarbeks.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustratsioon
DP kaugkütteskeem


8.–17. veebruarini 2021 
Pärnus Väike-Posti tn 9 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek 
Kohapeal tutvumiseks tuleb eelnevalt registreerida telefonil 444 8353.

Avalik arutelu 18. veebruaril 2021 kell 15.00
» Eelistatud on osalemine veebi vahendusel, sooviavaldus saata e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee.
» Arutelul kohapeal osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda telefonil 444 8353. Osalemissoovist teatada hiljemalt 17. veebruaril.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP asukohaskeem
DP illustratsioon


4.–18. jaanuar 2021
Tallinna mnt 91, 91y, Savi 2 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala asub Pärnu linnas, mis külgneb Tallinna maantee ja Savi tänava ristmikuga ning hõlmab hoonestatud 1676 m2 suurust ärimaa sihtotstarbega Tallinna mnt 91 ja 638 m2 suurust parklana kasutusel olevat ärimaa sihtotstarbega Tallinna mnt 91y ning 5728 m² suurust ärimaa sihtotstarbega Savi tn 2 kinnistut.

Detailplaneeringuga tehakse ettepaneku krundipiiride muutmiseks, liidetakse omavahel Tallinna mnt 91 ja 91y ning osa Savi tn 2 krundist ning nõnda moodustatakse 3845 m2 suurune krunt Pos 1. Savi tn 2 krundi uueks suuruseks saab 4197 m2 (Pos 2). Krundile Pos 1 on lubatud ehitada kuni kaks hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 1300 m2, suurim lubatud korruselisus on kaks korrust. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 10 m.  Krundile Pos 2 on lubatud ehitada kaks hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 1400 m2, lubatud on nelja korruseline hoonestus. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 14,5 m. 

Planeeringuga on Pos 1 ja Pos 2 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa. Pos 2 krundi juurde lisandub kontori- ja büroohoone maa kasutus. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

Tallinna mnt 91, 91y, Savi tn 2 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu)
- Kooskõlastused


5. jaanuarist 5. veebruarini 2021
Pärnu linnas Harakat 1 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeringuala asub Pärnu linnas Riia maantee ja Haraka tänava nurgal Raeküla linnaosas ning hõlmab Haraka tn 1 kinnistut pindalaga 702 m², mille katastriüksuse sihtotstarve on ärimaa 100%. Juurdepääs kruntidele on võimalik Haraka tänavalt. Haraka tn 1 kinnistul paikneb ühekorruseline garaaž-katlamaja. Pärnu linna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on planeeringualal ärimaa (Ä). Osaliselt paikneb ala riigi põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla teekaitsevööndis.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja Haraka tn 1 krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus ning arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste määramine; haljastus-, parkimis-, juurdepääsu- ja kommunikatsioonidega liitumise lahenduse leidmine; Detailplaneering sisaldab Pärnu linna üldplaneeringu muutmise maakasutuse juhtostarvete osas.

Haraka tn 1 kinnistul asuv hoone on hetkel kasutusel massi -rõhu -ja temperatuurimõõtmiste labori ja garaažina. Käesolev detailplaneering näeb ette hoone ümberehitamise osaliselt elu- ja osaliselt ärihooneks. Hetkel naabermajas (Riia mnt 269) tegutsev ettevõte soovib kolida oma tegevuse Haraka tn 1 hoonesse. Tegemist on elukeskkonda mitte häiriva ettevõtlusega, mistõttu on hoonesse kavandatud ka elamispinnad. Antud piirkond on valdavalt elamuala, mistõttu annab planeering võimalusel kavandada kogu hoone elamuna. Lähtuvalt eelnevast on antud lahendus vajalik, piirkonda sobilik ja proportsionaalne. Detailplaneeringuga soovitakse muuta Haraka tn 1 kinnistu juhtfunktsiooni ärimaast väikeelamumaaks.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustratsioon


Pärnus Papiniidu 17a maa-ala ja Papiniidu 17 kinnistu ning nende lähiümbruse detailplaneeringu eskiislahendus Papiniidu 17a kinnistu osas

Avalik väljapanek 3.–14. detsembrini 2020 
» Kohapeal tutvumiseks tuleb eelnevalt registreeruda linnavalitsuse üldnumbril 444 8200

Avalik arutelu 15. detsembril kl 16
» Tulenevalt koroonaviiruse levikuga seotud piirangutest on eelistatud osalemine veebi vahendusel. Sooviavaldus esitada hiljemalt 14. detsembril e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee. 
» Kohapeal osalemiseks tuleb hiljemalt 14. detsembril registreeruda telefonil 444 8200

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP vaated


Pärnu kaubaterminali detailplaneering
Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Pärnu linnavolikogu 18. juuni 2020 otsusega nr 50 algatati Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneering ning algatati keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine.

Kaubajaama ja hooldekskuse ala ulatub nii Pärnu linna kui Tori valla territooriumile ning on algatatud mõlema omavalitsuse territooriumile eraldi. Pärnu linna ulatuv planeeringu ala paikneb Niidu ettevõtluspiirkonnas, Pärnu linna piiril endise Tammiste raudtee infrastruktuuri alal ning selle lähiümbruses. Planeeritava kompleksi suurem osa jääb Pärnu linna territooriumile. Planeeringuala suurus kokku on ca 130 ha, millest Pärnu linna territooriumile jääb 101 ha.

OÜ Hendrikson & Ko on koostanud Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse (edaspidi KSH VTK).

Detailplaneering koostatakse koostöös valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi detailplaneering käsitleb. Detailplaneeringu koostamisse kaasatakse isikud, kelle õigusi võib planeering puudutada, ja isikuid, kes on avaldanud soovi olla selle koostamisse kaasatud. Detailplaneeringu koostamisse kaasatakse isikud, kelle huve võib planeering puudutada.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus
Detailplaneeringu algatamine (Pärnu linnavolikogu 18. juuni 2020 otsus nr 50)

Ettepanekud detailplaneeringu KSH VTK kohta palume esitada Pärnu linnavalitsusele hiljemalt 30.12.2020
postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee 


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid