Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
 Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
 Eelneva kokkuleppe alusel toimuvad ka abielude registreerimised ja tutvumine detailplaneeringutega
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
 Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekudtoimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuseI korruse fuajees. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes. Ametiruumidesse on sissepääs suletud, detaiplaneeringutega saab tutvuda vaid eelneval kokkuleppel!
» Avalikud arutelud toimuvad veebi vahendusel (kui huvitaud isikul puudub selleks võimalus, lepitakse aeg ja koht eelnevalt kokku) 

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


9. märtsil 2021 kl 15.30
Pärnu linnas Kanali tänava pikenduse ja Ranna puiestee pikenduse äärse rannaala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

» Eelistatud on osalemine veebi vahendusel, sooviavaldus ja nõusolek saata e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee.
» Arutelul kohapeal osalemiseks tuleb registreeruda hiljemalt 8. märtsil telefonil 444 8346.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 22. juunist 10. juulini 2020, ja selle käigus esitati planeeringulahenduse osas täiendavaid arvamusi.

Detailplaneeringu koosseisu jäävad Kanali tänav T1, Ranna puiestee T2 ja T3, Ranna pst 11a // Kesklinna rand ja Kesklinna rand R3, Ranna pst 11, 13, 15 ja 17, Papli tn 36 ning Anton Hansen Tammsaare puiestee T7 kinnistu. Planeeringuala suurus on 6,54 ha. Kanali tänav T1 kinnistu maakastuse sihtotstarve on 100% transpordimaa. Papli tn 36 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on 65% elamumaa, 25% üldkasutatav maa ja 10% ärimaa. Planeeringualal hooneid ei ole. Papli n 36 kinnistu lääneosas asub turmisradadega seikluspark.

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on piirkonnale tervikliku planeeringulahenduse koostamine, sh selgitada välja ala krundistruktuur, hoonestusprintsiibid ja ehitusõigus, määratud arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused, haljastus-, liiklus- ja parkimislahendus ning maakasutuse põhimõtted, planeerida kommunikatsioonid. Detailplaneering on algatatud Pärnu linna üldplaneeringu kohasena. Detailplaneering on Pärnu linna üldplaneeringu kohane.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situstasiooniskeem
DP linnaehituslik analüüs
DP 3D joonised (.zip 23 MB)


15.–25. veebruarini 2021 
Pärnus Supeluse 1 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Kohapeal tutvumiseks tuleb eelnevalt registreerida telefonil 444 8353.

Avalik arutelu 26. veebruaril 2021 kell 14.30
» Eelistatud on osalemine veebi vahendusel, sooviavaldus ja nõusolek saata e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee.
» Arutelul kohapeal osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda telefonil 444 8353. Osalemissoovist teatada hiljemalt 25. veebruaril.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP illustratsioon


4. märtsist 5. aprillini 2021
Pärnu linnas Rääma tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
Kohapeal tutvumiseks tuleb eelnevalt registreerida telefonil 444 8353

Planeeringuala asub Pärnu linnas, Rääma elamupiirkonnas, Rääma tänava ja Pärnu jõe vahelisel alal ning hõlmab Rääma tn 17 ja 19 kinnistut. Planeeringuala suurus on 3350 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistutele korterelamute kavandamine. Rääma tn 17 krundile on kavandatud neljakorruseline korterelamu 11 korteriga ja Rääma tn 19 krundile on kavandatud viiekorruseline 15 korteriga korterelamu. Kruntide täisehituse protsent on 25% krundi pinnast. Haljastuse osakaal kruntidel on 35% krundi pinnast. Parkimine korraldatakse oma kruntide piires. Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks, väikeelamumaa juhtfunktsioon muudetakse korruselamumaa juhtotstarbeks.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustratsioon
DP kaugkütteskeem


8.–17. veebruarini 2021 
Pärnus Väike-Posti tn 9 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek 
Kohapeal tutvumiseks tuleb eelnevalt registreerida telefonil 444 8353.

Avalik arutelu 18. veebruaril 2021 kell 15.00
» Eelistatud on osalemine veebi vahendusel, sooviavaldus saata e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee.
» Arutelul kohapeal osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda telefonil 444 8353. Osalemissoovist teatada hiljemalt 17. veebruaril.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP asukohaskeem
DP illustratsioon


4.–18. jaanuar 2021
Tallinna mnt 91, 91y, Savi 2 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala asub Pärnu linnas, mis külgneb Tallinna maantee ja Savi tänava ristmikuga ning hõlmab hoonestatud 1676 m2 suurust ärimaa sihtotstarbega Tallinna mnt 91 ja 638 m2 suurust parklana kasutusel olevat ärimaa sihtotstarbega Tallinna mnt 91y ning 5728 m² suurust ärimaa sihtotstarbega Savi tn 2 kinnistut.

Detailplaneeringuga tehakse ettepaneku krundipiiride muutmiseks, liidetakse omavahel Tallinna mnt 91 ja 91y ning osa Savi tn 2 krundist ning nõnda moodustatakse 3845 m2 suurune krunt Pos 1. Savi tn 2 krundi uueks suuruseks saab 4197 m2 (Pos 2). Krundile Pos 1 on lubatud ehitada kuni kaks hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 1300 m2, suurim lubatud korruselisus on kaks korrust. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 10 m.  Krundile Pos 2 on lubatud ehitada kaks hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 1400 m2, lubatud on nelja korruseline hoonestus. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 14,5 m. 

Planeeringuga on Pos 1 ja Pos 2 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa. Pos 2 krundi juurde lisandub kontori- ja büroohoone maa kasutus. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

Tallinna mnt 91, 91y, Savi tn 2 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu)
- Kooskõlastused


5. jaanuarist 5. veebruarini 2021
Pärnu linnas Harakat 1 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeringuala asub Pärnu linnas Riia maantee ja Haraka tänava nurgal Raeküla linnaosas ning hõlmab Haraka tn 1 kinnistut pindalaga 702 m², mille katastriüksuse sihtotstarve on ärimaa 100%. Juurdepääs kruntidele on võimalik Haraka tänavalt. Haraka tn 1 kinnistul paikneb ühekorruseline garaaž-katlamaja. Pärnu linna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on planeeringualal ärimaa (Ä). Osaliselt paikneb ala riigi põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla teekaitsevööndis.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja Haraka tn 1 krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus ning arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste määramine; haljastus-, parkimis-, juurdepääsu- ja kommunikatsioonidega liitumise lahenduse leidmine; Detailplaneering sisaldab Pärnu linna üldplaneeringu muutmise maakasutuse juhtostarvete osas.

Haraka tn 1 kinnistul asuv hoone on hetkel kasutusel massi -rõhu -ja temperatuurimõõtmiste labori ja garaažina. Käesolev detailplaneering näeb ette hoone ümberehitamise osaliselt elu- ja osaliselt ärihooneks. Hetkel naabermajas (Riia mnt 269) tegutsev ettevõte soovib kolida oma tegevuse Haraka tn 1 hoonesse. Tegemist on elukeskkonda mitte häiriva ettevõtlusega, mistõttu on hoonesse kavandatud ka elamispinnad. Antud piirkond on valdavalt elamuala, mistõttu annab planeering võimalusel kavandada kogu hoone elamuna. Lähtuvalt eelnevast on antud lahendus vajalik, piirkonda sobilik ja proportsionaalne. Detailplaneeringuga soovitakse muuta Haraka tn 1 kinnistu juhtfunktsiooni ärimaast väikeelamumaaks.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustratsioon


Pärnus Papiniidu 17a maa-ala ja Papiniidu 17 kinnistu ning nende lähiümbruse detailplaneeringu eskiislahendus Papiniidu 17a kinnistu osas

Avalik väljapanek 3.–14. detsembrini 2020 
» Kohapeal tutvumiseks tuleb eelnevalt registreeruda linnavalitsuse üldnumbril 444 8200

Avalik arutelu 15. detsembril kl 16
» Tulenevalt koroonaviiruse levikuga seotud piirangutest on eelistatud osalemine veebi vahendusel. Sooviavaldus esitada hiljemalt 14. detsembril e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee. 
» Kohapeal osalemiseks tuleb hiljemalt 14. detsembril registreeruda telefonil 444 8200

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP vaated


Pärnu kaubaterminali detailplaneering
Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Pärnu linnavolikogu 18. juuni 2020 otsusega nr 50 algatati Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneering ning algatati keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine.

Kaubajaama ja hooldekskuse ala ulatub nii Pärnu linna kui Tori valla territooriumile ning on algatatud mõlema omavalitsuse territooriumile eraldi. Pärnu linna ulatuv planeeringu ala paikneb Niidu ettevõtluspiirkonnas, Pärnu linna piiril endise Tammiste raudtee infrastruktuuri alal ning selle lähiümbruses. Planeeritava kompleksi suurem osa jääb Pärnu linna territooriumile. Planeeringuala suurus kokku on ca 130 ha, millest Pärnu linna territooriumile jääb 101 ha.

OÜ Hendrikson & Ko on koostanud Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse (edaspidi KSH VTK).

Detailplaneering koostatakse koostöös valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi detailplaneering käsitleb. Detailplaneeringu koostamisse kaasatakse isikud, kelle õigusi võib planeering puudutada, ja isikuid, kes on avaldanud soovi olla selle koostamisse kaasatud. Detailplaneeringu koostamisse kaasatakse isikud, kelle huve võib planeering puudutada.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus
Detailplaneeringu algatamine (Pärnu linnavolikogu 18. juuni 2020 otsus nr 50)

Ettepanekud detailplaneeringu KSH VTK kohta palume esitada Pärnu linnavalitsusele hiljemalt 30.12.2020
postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee 


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid