Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
 Eelneva kokkuleppe alusel toimuvad ka abielude registreerimised ja tutvumine detailplaneeringutega.
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
• Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekudtoimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuseI korruse fuajees. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes. Ametiruumidesse on sissepääs suletud, detaiplaneeringutega saab tutvuda vaid eelneval kokkuleppel!
» Avalikud arutelud toimuvad veebi vahendusel (kui huvitaud isikul puudub selleks võimalus, lepitakse aeg ja koht eelnevalt kokku) 

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


29. juuni kuni 31. juuli 2020
Pärnu linnas Karusselli 20 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav kinnistu pindalaga 2505 m² asub kesklinna piiril Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis. Kinnistu on hoonestamata, juurdepääs krundile on võimalik Karusselli tänavalt. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa (EE) 100%, mis on Pärnu linna üldplaneeringu kohane. 

Väärtuslik ja säilitamist vääriv kõrghaljastus planeeringualal puudub. Planeeringuala kontaktvööndi hoonestus on mitmekesine, ümbruskonnas asuvad valdavalt kahekorruselised erinevatel ajastuperioodidel ehitatud individuaalelamud ja kahe- või kolmekorruselised kortermajad. Huvitatud isiku sooviks on rajada kinnistule kaks kuni kolmekorruselist (2 täiskorrust ja katusekorrus) korterelamut koos osalise parkimisega hoonete mahus.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on kruntidele sobivaima ehitusõiguse välja selgitamine, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste ning haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse määramine. Koostatav detailplaneering on Pärnu linna üldplaneeringu põhilahendust muutev: kinnistu maakasutuse juhtotstarbeks kavandatakse korruselamumaa (EK) määramist.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP iluustratsioon 1 ; 2


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt:
T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid