Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
 Eelneva kokkuleppe alusel toimuvad ka abielude registreerimised ja tutvumine detailplaneeringutega.
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
• Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekudtoimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuseI korruse fuajees. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes. Ametiruumidesse on sissepääs suletud, detaiplaneeringutega saab tutvuda vaid eelneval kokkuleppel!
» Avalikud arutelud toimuvad veebi vahendusel (kui huvitaud isikul puudub selleks võimalus, lepitakse aeg ja koht eelnevalt kokku) 

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


9. oktoobril 2020 kell 14.30
Suur-Jõe tn 48 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 27. juulist 27. augustini 2020 ning selle käigus esitati kolm arvamusi ja ettepanekuid sisaldavat avaldust, sealhulgas kollektiivse ühispöördumisena esitatud avaldus, kavandatava planeeringu lahenduse kohta. 

Planeeringuala asub Pärnu jõe vasakul kaldal Suur-Jõe ja Kastani tänava ristumiskohast vahetult põhja pool ning hõlmab Suur-Jõe tn 48 ning osaliselt Vasakkalda kallasrada L7 kinnistut. Ala suurus on ca 3 ha. Detailplaneeringu koostamisega tehakse ettepanek Pärnu linna üldplaneeringu muutmiseks määrates tootmise- ja ärimaa maakasutuse juhtotstarbe asemele piirkonda sobivama korruselamumaa juhtfunktsiooni.

Toetavateks sihtotstarveteks määratakse veel üld-, äri- ja transpordimaa. Suur-Jõe tn 48 kinnistu jagatakse 11 krundiks, millest viis on elamumaa sihtotstarbega (krundid nr 1-5), üks ärimaa sihtotstarbega (krunt nr 6), neli transpordimaa sihtotstarbega (krundid nr 7-10) ja üks üldkasutatava maa sihtotstarbega (krunt nr 11). Planeeringuala hoonete suhteline kõrgus on 15-16 m planeeritud maapinnast. Hoonete suurim maapealne korruselisus on 4 korrust ja lubatud on üks maa-alune korrus.

Vasakkalda kallasrada L7 kinnistu piire ega maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. Eesmärgiks on L7 kinnistul asuv hoone võtta kasutusele avalikes huvides. Krunt nr 11 on kavandatud piirkonda avalikuks kasutamiseks mõeldud haljasala/mänguväljaku rajamiseks. Planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Pärnu jõe kalda ehituskeeluvööndi ulatust 20 meetrini.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustratsioon


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt:
T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid