Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
 Eelneva kokkuleppe alusel toimuvad ka abielude registreerimised ja tutvumine detailplaneeringutega.
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
• Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekudtoimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuseI korruse fuajees. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes. Ametiruumidesse on sissepääs suletud, detaiplaneeringutega saab tutvuda vaid eelneval kokkuleppel!
» Avalikud arutelud toimuvad veebi vahendusel (kui huvitaud isikul puudub selleks võimalus, lepitakse aeg ja koht eelnevalt kokku) 

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


23. septembrist 22. oktoobrini 2020
Tallinna mnt 119 kinnistu detail­planeeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav maa-ala paikneb Pärnu linnapiiri, Tallinna mnt, Tuule ja Pesa tänavate vahelises kvartalis ja hõlmab 2121 m2 suurust Tallinna mnt 119 ja 2019 m2 suurust Pesa 4 kinnistut. Kehtiv üldplaneering näeb planeeringualale ette väike­elamumaa juhtfunktsiooni. Pesa 4 krundil soovitakse arendada autoteenindusele ja väiketootmisele suunatud funktsiooni, sellest tulenevalt tehakse planeerin­guga ettepanek linna üldplaneeringu muutmiseks määrates Pesa 4 krundi uueks maakasutuse juhtfunktsiooniks ärimaa. Pesa 4 krundi kasutamise sihtotstarbeks kavandatakse kaubandus- ja teenindushoonemaa ning väikeettevõtluse hoone ja tootmishoone maa sihtotstarvet. Tallinna mnt 119 krundil säilib väikeelamumaa juhtfunktsioon. Detailplaneeringuga on Tallinna mnt 119 krundile kavandatud kolm kahekorruselist hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 424 m2 ja Pesa 4 krundile on kavandatud samuti kolm kahekorruselist hoo­net suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 850 m2. Hoonete suurimad lubatud kõrgused on vastavalt 9 m ja 12 m antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast. Haljastuse osakaaluks nähakse ette vähemalt 20% krundi pinnast. Parkimine lahendatakse oma kinnistute piires.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP illustreeriv joonis
DP situatsiooniskeem


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt:
T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid