Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
 Eelneva kokkuleppe alusel toimuvad ka abielude registreerimised ja tutvumine detailplaneeringutega.
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
• Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekudtoimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuseI korruse fuajees. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes. Ametiruumidesse on sissepääs suletud, detaiplaneeringutega saab tutvuda vaid eelneval kokkuleppel!
» Avalikud arutelud toimuvad veebi vahendusel (kui huvitaud isikul puudub selleks võimalus, lepitakse aeg ja koht eelnevalt kokku) 

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


2. novembrist 2. detsembrini 2020
Pärnu linnas A. H. Tammsaare pst 22b kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav ala hõlmab Pärnu linnas A. H. Tammsaare pst 22b kinnistut pindalaga 986 m² ning asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis. Juurdepääs krundile on võimalik A. H. Tammsaare puiesteelt ja A. H. Tammsaare puiestee T1 kinnistu osalt. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa (EE) 100%, Pärnu linna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve kinnistul on väikeelamumaa. Kinnistu on hoonestamata. Huvitatud isiku eesmärgiks on kinnistule 3-korruselise 11 m kõrguse korterelamu kavandamine ning seoses sellega maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine väikeelamumaast (EE) korruselamumaaks (EK). Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning haljastus-, parkimislahendus.  Detailplaneering sisaldab Pärnu linna üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut maakasutuse juhtotstarvete osas.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP asukohaskeem
DP illustratsioon


 

Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt:
T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid