Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
 Eelneva kokkuleppe alusel toimuvad ka abielude registreerimised ja tutvumine detailplaneeringutega.
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
• Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekudtoimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuseI korruse fuajees. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes. Ametiruumidesse on sissepääs suletud, detaiplaneeringutega saab tutvuda vaid eelneval kokkuleppel!
» Avalikud arutelud toimuvad veebi vahendusel (kui huvitaud isikul puudub selleks võimalus, lepitakse aeg ja koht eelnevalt kokku) 

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


4.–18. detsembrini 2020 toimub
Turba tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeritavad kinnistud kogupindalaga 27 380 m² asuvad Pärnu linnas Räämal, Turba tänava tootmisala piirkonnas. Detailplaneeringuga tehakse ettepaneku krundipiiride muutmiseks. Turba tn 17 krunti suurendatakse Turba tn 19 krundi arvelt, suureneb ka Turba tänav T2 krunt, et tagada Turba tn 19 krundile juurdepääs. 

Planeeringualale moodustatakse liitmise tulemusena 10954 m2 suurune krunt Pos 01 , kuhu on lubatud ehitada kuni viis hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 5300 m2, suurim lubatud korruselisus on kolm korrust. Turba tn 19 krundi uueks suuruseks saab 14 789 m2 (Pos 02), kuhu on lubatud ehitada samuti viis hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 5000 m2, lubatud on kahekorruseline hoonestus. Mõlema krundi hoonete suurim lubatud kõrgus on 15 m. Hoonete suurim lubatud kõrgus on antud ümbritsevast keskmisest planeeritud maapinnast (Pos 01 - 11.30 m abs; Pos 02 -11.70 m abs).

Planeeringuga on Pos 01 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 0-49 % kontori- ja büroohoone maa, 0-25 % majutushoone maa, 51-100 % tootmishoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele 0-49 % ärimaa (Ä) ja 51-100 % tootmismaa. Pos 02 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 100 % tootmishoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele 100 % tootmismaa.

1636 m2 suuruse krundi Pos 03 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 100% tee- ja tänava maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele 100 % transpordimaa.
Detailplaneering teeb ettepaneku muuta kehtivat Pärnu linna üldplaneeringut selles osas, et alal jagatakse ümber üldplaneeringuga määratud juhtotstarbed. Jagades planeeringualal ümber kruntide kasutamise sihtotstarvetele vastavad juhtfunktsioonid ei ole tegemist Pärnu linna üldplaneeringu põhilahenduse olulise ega ulatusliku muutmisega planeerimisseaduse tähenduses.

Turba tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 09.11.2020 korraldus nr 685)


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt:
T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid