Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
 Eelneva kokkuleppe alusel toimuvad ka abielude registreerimised ja tutvumine detailplaneeringutega.
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
• Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekudtoimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuseI korruse fuajees. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes. Ametiruumidesse on sissepääs suletud, detaiplaneeringutega saab tutvuda vaid eelneval kokkuleppel!
» Avalikud arutelud toimuvad veebi vahendusel (kui huvitaud isikul puudub selleks võimalus, lepitakse aeg ja koht eelnevalt kokku) 

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


29. jaanuaril 2021 kell 14.30
Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste aruetelu

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 7. –21. detsembrini 2020 ning selle käigus laekus planeeringulahenduse kohta üks avaldus.

NB! Tulenevalt koroonaviiruse levikuga seotud olukorrast on soovitav võimaluse korral osaleda avalikul arutelul veebi vahendusel. Osalemissoov koos nõusolekuga ja e-posti aadressiga saata linnavalitsuse e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee. Arutelul kohapeal osalemiseks tuleb eelregistreeruda hiljemalt 28. jaanuaril ning aruteluga seotud küsimuste osas saab infot telefonil 444 8353.


Detailplaneeringuala suurus on 17 275 m2. Planeeritav ala asub Pärnu kesklinnas ranna puhkepiirkonnas Ranna pst ja mere vahelisel alal ning hõlmab Ranna pst 1a ja Ranna pst 1d ärimaa sihtotstarbega kinnistuid ning üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbega Ranna pst 1b kinnistut. Planeeringualal oleva Ranna pst 1a olemasoleva hoone, mis asub hoonestusalas HA 1, võib säilitada olemasolevas mahus või asendada rannapiirkonda sobivas stiilis uue hoonega.

Ranna pst 1a krundile võib ehitada ühe ühekorruselise hoone suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 120 m2. Uus hoone ei tohi ületada olemasoleva hoone kõrgust, mis on 4,8 m olemasolevast maapinnast (6,60 m abs). Ranna pst 1a krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele ärimaa.
Ranna pst 1b krundile hoonestusalasse HA 2 on planeeritud randa teenindava(te) hoone(te) ehitamine, mille mahus lahendatakse avalikud tualetid ning riidehoiukapid. Lubatud hoonete arv on 1-2 ühekorruselist hoonet, suurim lubatud ehitisealune pindala on 68 m² ning kõrgus 3,5 m olemasolevast maapinnast (5,50 m abs). Krundil asuva olemasoleva kioski (HA 3) võib säilitada või rekonstrueerida olemasolevas mahus.
Ranna pst 1b krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud haljasala maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele üldmaa.

Ranna pst 1d krundil asuva kolmekorruselise hoone (hoonestusala HA 4) võib säilitada või likvideerida ning asemele ehitada ühe kuni kahekorruselise rannapiirkonda sobiva hoone. Uue hoone ehitamise korral on krundi suurim lubatud ehitisealune pind 168 m2. Uue hoone suhteline kõrgus on 8,0 m maapinnast (10,0 m abs). Ranna pst 1d krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele ärimaa.
Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus analüüsiti võimalikke planeeringuga seotud keskkonnamõjusid. Eelhinnanguga sõnastati meetmed detailplaneeringu koostamiseks ja edasiseks elluviimiseks, sh on nõutav olemasoleva haljastuse säilitamine maksimaalsel võimalikul määral (raied on lubatavad vaid dendroloogilise hinnangu alusel, mis vajadusel koostatakse edasise projekteerimise käigus); pargi algupärast struktuuri markeerivad alleed, alleede fragmendid, puudegrupid ja märkimisväärsed vanad puud tuleb säilitada; Rannapargi alale uushaljastuse projekteerimisel järgida ajaloolist 1930-ndate vabakujulise pargi stiili, täiendavate juurdepääsude kavandamine üle liivaluidete pole lubatud jne.

Eelhinnangu kokkuvõttes sedastatakse, et kavandatav tegevus ei ole vastuolus kehtivate ega koostatavate strateegiliste dokumentidega. Detailplaneeringu elluviimine ei muuda ala seniseid kasutuspõhimõtteid ega ala olemust, planeeringuga ei kahjustata pargi kaitse-eesmärke. Pärnu Linnavalitsuse 16.11.2020 korraldusega nr 696 otsustati mitte algatada Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju.

- Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse korraldus 16.11.2020 nr 696)


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt:
T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid