Teemaplaneeringud

Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga“ ja selle KSH. Teemaplaneeringu ala paikneb Pärnu maakonnas Pärnu linna, Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumidel, haarab jõe vee - ja kaldaala suudmest Kurgjani. 
» Teemaplaneeringu algatamine (Vabariigi Valitsuse 15.01.2021 korraldus nr 15)
» Teemaplaneeringu dokumendid ja lisainfo


Strateegiliste keskkonnamõjude hindamise eelhinnangu koostamine
» Keskkonnaameti seisukoht KSH eelhinnangule
» Muinsuskaitseameti seisukoht KSH eelhinnangule
» Pärnu Maavanema seisukoht KSH eelhinnangule

» Lähteseisukohad
» Teemaplaneeringu algatamine (Audru Vallavolikogu 09.06.2016 otsus nr 33)
»Teemaplaneeringu vastuvõtmine (Audru Vallavolikogu 15.12.2016 otsus nr 54)
»Teemaplaneeringu heakskiitmine maavanema poolt (22.02.2017)
»Teemaplaneeringu kehtestamine (Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsus nr 14) ; otsuse lisa (.zip)


» Seletuskiri
» Elamupiirkondade skeem M 1:10 000


» Teemaplaneeringu ja KSH algatamise otsus koos lähteülesandega
» Teemaplaneeringu KSH programm
» KSH aruande eelnõu 
» Seletuskiri (2012)
» Eskiisi tutvustamise arutelu protokollid: 23.03.2010 ; 18.06.201026.01.2011 ;  07.06.2012
» Mürataseme hinnang 
» Varjude ulatuse ja kestuse hinnang 
» Fotomontaažid
» Planeeringulahenduse kaardid: 2012 ; 2013


Veebilehel kasutatakse küpsiseid