Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+

Üldplaneeringuga hõlmatav territoorium on Pärnu linna asustusüksus (33,15 km²). Üldplaneering on linna olulisim ruumilise arengu dokument, mille eesmärgiks on ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste ehitus- ning kasutustingimuste seadmine, mis on aluseks edasiste ruumiliste otsuste tegemisel. 

Üldplaneering on varasemalt vastu võetud Pärnu linnavolikogu 15.05.2014 otsusega nr 36. Avalikustamine toimus 2014. aasta suvel, mille järgselt planeeringu koostamine viibis vaidlusaluste küsimuste lahendamise tõttu. 6. veebruari 2020 otsusega nr 2 võttis Pärnu linnavolikogu uuesti vastu Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ ning suunas selle avalikule väljapanekule. 

Uus üldplaneering rõhutab elava ja hästi ligipääsetava linnakeskuse, kvaliteetse linnaruumi ja säästlikult toimivate võrgustike olulisust linna ruumilisel arendamisel üldplaneeringuga nähakse ette paindlikum maakasutus ning seatakse täpsemad tingimused kõrge kvaliteediga linnaruumi arenguks.

Koos üldplaneeringuga avalikustatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (KSH), mille eesmärgiks on keskkonnakaalutlustega arvestamine planeeringu koostamisel, kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamine ja säästva arengu edendamine. Tulenevalt planeerimisdokumendi sisust ja asukohast ei kaasne riigipiiri ülest keskkonnamõju.

» Üldplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja on Pärnu linnavalitsus. Kontaktisik: Merilin Rosenberg, 444 8349, merilin.rosenberg[at]parnu.ee
» KSH läbiviija on OÜ Hendrikson & Ko. Kontaktisik: Jaak Järvekülg, 5567 4693, jaak[at]hendrikson.ee
» Loe ka: Rainer Aavik, Kas me sellist Pärnut tahtsimegi? 


Avalik väljapanek ja arutelu

Üldplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek algas 2. märtsil 2020, kuid peatus eriolukorra tõttu 3. aprilllil ning arutelu lükkus edasi. Avalik väljapanek jätkus 11. maist 1. juunini 2020. 

Väljapaneku käigus laekus üle 300 arvamuse ja ettepaneku 60-lt erinevalt isikult, neist viis olid laiemaid huvisid esindavad mittetulundusühingud. Planeeringulahendusele esitatud ettepanekutes puudutati peamiselt teemasid, mis seostusid kõrghoonete kavandamise võimalustega Pärnusse, arengualadele kavandatavate arengualternatiividega, ajalooliselt välja kujunenud linnamiljöö säilimisega ja haljasalade ning elurikkuse arendamisega.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 19. juunil 2020. Toimus elav diskussioon planeeringut ja linna arengut puudutavate küsimuste üle. Arutelu käigus esitati ka täiendavaid ettepanekuid, mille osas linnavalitsus kujundab seisukoha.

Järgmise etapina esitatakse planeeringumaterjal Rahandusministeeriumile järelevalvemenetluseks.


Üldplaneeringu dokumendid 
» Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 06.02.2020 otsus nr 2)
» Üldplaneeringu seletuskiri

Joonised
1. Maa- ja veealade kasutuse plaan
2. Kultuuriväärtuslikud alad ja objektid
3. Tänavavõrgu skeem
4. Kergliiklusteede skeem
5. Roheline võrgustik ja puhkealad
6. Sotsiaalse infrastruktuuri skeem
7. Elekrtivarustuse skeem
8. Sooja- ja gaasivarustuse skeem
9. Veevarustuse skeem
10. Reoveekanalisatsiooni skeem
11. Sademeveekanalisatsiooni skeem
12. Ehitusgeoloogiliste tingimuste skeem
13. Piirangute plaan

Abimaterjalid
» Üldplaneeringu KSH aruanne
- lisa 1 KSH programm ja programmi heakskiitmiskiri
- lisa 2 2014. aasta avaliku arutelu protokoll
- lisa 3 Looduskaitseliste piirangute kaart
- lisa 4 Veekaitseliste piirangute kaart

» Muinsuskaitse eritingimused
» Liiklusruumi analüüs
» Kõrghoonete analüüs ; lisa 1 vaated ; lisa 2 illustratsioon
» Geoloogia aruanne
» Miljööväärtuslike hoonestusalade inventeerimine
» Seisukohad kooskõlastamise käigus laekunud ettepanekutele


Menetlus 2007-2014

» Üldplaneeringu algatamise otsus ja lähteseisukohad (Pärnu linnavolikogu 19.06.2007 otsus nr 60)
» Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Pärnu linnavalitsuse 05.01.2009 korraödus nr 7)
» Üldplaneeringu vastuvõtmise otsus (Pärnu linnavolikogu 15.05.2014 otsus nr 36)
» Kõik dokumendid ja lisamaterjalid 

Üldplaneering on omavalitsuse maakasutuse ja ehitustegevuse suunamise vahend, mis käsitleb piirkonna arengut tervikuna ning on aluseks detailplaneeringute, projekteerimistingimuste ning ehitusprojektide koostamisele, arhitektuursete nõuete seadmisele, ehitus- ja kasutuslubade väljastamisele ning maakorralduslike toimingute läbiviimisele.

Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+

Üldplaneeringuga hõlmatav territoorium on Pärnu linna asustusüksus (33,15 km²). Üldplaneering on varasemalt vastu võetud Pärnu linnavolikogu 15.05.2014 otsusega nr 36. Avalikustamine toimus 2014. aasta suvel, mille järgselt planeeringu koostamine viibis vaidlusaluste küsimuste lahendamise tõttu.

6. veebruari 2020 otsusega nr 2 võttis Pärnu linnavolikogu uuesti vastu Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ ning suunas selle avalikule väljapanekule. Koos üldplaneeringuga avalikustatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (KSH). 

Vaata lähemalt: üldplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanekYP2025Pärnu linna üldplaneering (kogu omavalitsus)

Pärnu linnast sai peale ühinemist ühe suurima territooriumiga omavalitsusi Eestis (858,07 km²). Kogu omavalitsuse territooriumil kehtib kokku 6 üldplaneeringut ja 3 teemaplaneeringut, mis on koostatud erineval ajal ning sisaldavad ajastu vaimust ning kehtinud õigusruumist tulenevaid põhimõtteid ning tingimusi.

Kogu omavalitsuse üldplaneering ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Pärnu linnavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 63. Uue üldplaneeringu koostamise eesmärk on kogu haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine ning omavalitsuse sidumine üheks tervikuks. 

Peale üldplaneeringu algatamist koostatakse üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise välja töötamise kavatsus. Üldplaneeringu lähteseisukohad on planeeringu koostamise algusetapis koostatav dokument, milles käsitletakse üldplaneeringu koostamise vajadust, eesmärki ja ülesandeid, mida planeeringuga kavatsetakse lahendada, esitatakse planeeringu koostamise eeldatav ajakava ning antakse ülevaade planeeringu koostamiseks vajalike uuringute tegemisest ja planeeringu koostamisse kaasatavatest isikutest. 

KSH väljatöötamise kavatsus on aluseks KSH aruande koostamisele. KSH väljatöötamise kavatsuses märgitakse keskkonnamõju hindamise ulatus ja eeldatav ajakava ning üldplaneeringu rakendumisega eeldatavalt kaasneda võiv oluline keskkonnamõju, sh mõju inimese tervisele, piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkus, võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja muu planeeringu koostamise korraldajale teadaolev asjasse puutuv teave.

» Üldplaneeringu algataja ja kehtestaja on Pärnu linnavolikogu
» Üldplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja on Pärnu linnavalitsus
» Kontaktisik: Merilin Rosenberg, 444 8349, merilin.rosenberg[at]parnu.ee

 

Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Arhitekt-planeerija
Merilin Rosenberg
Suur-Sepa 16, kab 318
444 8349
merilin.rosenberg[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid