YP2035


Koostamisel Pärnu linna üldplaneering 2035+ (kogu omavalitsus)

Pärnu linnast sai peale ühinemist ühe suurima territooriumiga omavalitsusi Eestis (858,07 km2). Kogu omavalitsuse territooriumil kehtib kokku 6 üldplaneeringut ja 3 teemaplaneeringut, mis on koostatud erineval ajal ning sisaldavad ajastu vaimust ning kehtinud õigusruumist tulenevaid põhimõtteid ning tingimusi.

Kogu omavalitsuse üldplaneering ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Pärnu linnavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 63. Uue üldplaneeringu koostamise eesmärk on kogu haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine ning omavalitsuse sidumine üheks tervikuks. 

Peale üldplaneeringu algatamist koostatakse üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise välja töötamise kavatsus. Üldplaneeringu lähteseisukohad on planeeringu koostamise algusetapis koostatav dokument, milles käsitletakse üldplaneeringu koostamise vajadust, eesmärki ja ülesandeid, mida planeeringuga kavatsetakse lahendada, esitatakse planeeringu koostamise eeldatav ajakava ning antakse ülevaade planeeringu koostamiseks vajalike uuringute tegemisest ja planeeringu koostamisse kaasatavatest isikutest.

KSH väljatöötamise kavatsus on aluseks KSH aruande koostamisele. KSH väljatöötamise kavatsuses märgitakse keskkonnamõju hindamise ulatus ja eeldatav ajakava ning üldplaneeringu rakendumisega eeldatavalt kaasneda võiv oluline keskkonnamõju, sh mõju inimese tervisele, piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkus, võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja muu planeeringu koostamise korraldajale teadaolev asjasse puutuv teave.

Ideekorje

Üldplaneeringu lähteseisukohtadele täiendava sisendi andmiseks sai esitada ettepanekuid 18. jaanuarist 31. märtsini 2021.  Vaata lähemalt: Ideekorje Pärnu linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele

Kaasamine

» Vastavalt planeerimisseaduse §76 lg 2 kaasatakse üldplaneeringu koostamisse isikud, kes on avaldanud selleks soovi. 
» Kui soovite olla üldplaneeringu koostamisse kaasatud ja saada koostatava üldplaneeringu kohta infot personaalselt, siis palume selleks Pärnu linnavalitsusele esitada sooviavaldus koos kontaktandmetega. 
» Teated edastatakse avalduses esitatud e-posti aadressile (postiaadressile väljastatakse teated üksnes juhul, kui isikul puudub võimalus elektroonsete kanalite kasutamiseks) 
» Eraisikute puhul lisatakse kaasamiskavasse nimi, kontaktandmeid ei avalikustata

» Sooviavalduse veebivorm
» Sooviavalduse blankett (arvutis või paberil täidetav)
» Koostöötegijate ja kaasatavate isikute nimekiri (11.2020 seisuga, jooksvalt täiendatav)

» Üldplaneeringu algataja ja kehtestaja on Pärnu linnavolikogu
» Üldplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja on Pärnu linnavalitsus
» Kontaktisik: Merilin Rosenberg, 444 8349, merilin.rosenberg[at]parnu.ee

ALGATAMINE

21. juuni 2018 

1. ÜP LS ja KSH VTK koostamine  

2021 I poolaasta

- koostamine  

veebruar 2021

- ideekorje 

jaanuar–märts 2021 

- ettepanekute küsimine

märts–aprill 2021

- täiendamine

 

- avalikustamine linna veebilehel

mai–juuni 2021

2. ÜP eelnõu ja KSH aruande koostamine ja avalikustamine

 

- koostamine

 

- avalik väljapanek

 

- täiendamine

 

- avalik arutelu

 

3. ÜP eelnõu ja KSH aruande kooskõlastamine

 

4. ÜP ja KSH aruande vastuvõtmine ja avalikustamine

 

- vastuvõtmine

 

- avalik väljapanek

 

- täiendamine

 

- avalik arutelu

 

- esitamine ministeeriumile heakskiitmiseks

 

KEHTESTAMINE

 

Lühendid:
ÜP – üldplaneering
LS - lähteseisukohad
KSH – keskkonnamõju strateegiline hindamine
VTK - väljatöötamise kavatsus


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Linnaarhitekt
Henri Eessalu
Suur-Sepa 16, kab 321
henri.eesalu[at]parnu.ee

Arhitekt-planeerija

Merilin Rosenberg
Suur-Sepa 16, kab 318
444 8349
merilin.rosenberg[at]parnu.ee

YP2035 tegevuskava2

Veebilehel kasutatakse küpsiseid