YP2035ideekorje koduka banner


Ideekorje Pärnu linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele

Pärnu linnavolikogu on algatanud kogu Pärnu linna hõlmava üldplaneeringu koostamise. Planeeritav ala hõlmab endas Pärnus keskuslinna, Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavaldasid. 

Üldplaneering on üks olulisim kohaliku omavalitsuse arengut suunav dokument ja see puudutab rohkemal või vähemal määral igat linnaelanikku. Planeeringu eesmärgiks on arendada kogu Pärnu linna haldusterritooriumit terviklikult, seada piirkondlike erisusi ja vajadusi arvestavad ruumilise arengu eesmärgid ja põhimõtted ning tingimused eesmärkide ellu viimiseks.

Ideekorje eemärgiks on kaasta üldplaneeringu visiooni väljatöötamisse linnaelanikke ning saada seeläbi väärtuslikku sisendit üldplaneeringu lähteseisukohtadele. 

Vaata lisaks: 
» Üks Pärnu ja üks üldplaneering (Henri Eessalu, Pärnu linnaarhitekt)
» Koostamisel Pärnu linna üldplaneering 2035+

Ideede esitamine

Ettepanekuid tehes võib mõelda järgnevatele teemadele:
» Ehitus ja arendustegevus. Kuhu ja millist arendustegevust võiks kavandada (nt elamualad, ettevõtlusalad, tööstusalad, põllumajandustootmisega seotud alad jms)?
» Üldkasutatavad teenused. Milliseid teenuseid (kultuur, sport, haridus, vaba-aeg, kaubandus jms) on vajalik juurde kavandada ja milliseid olemasolevaid teenuseid ruumiliselt edasi arendada?
» Ühendused ja juurdepääsud. Milliste liikumisteede ja ühenduste järgi oleks vajadus? Kust pääseb vee äärsetele aladele ja kus oleks vajalik parendada kalda alale juurdepääsu?
» Pargid, rohealad ja kõigile kasutamiseks mõeldud väliruum. Millised on piirkonnas puhkamiseks ja jalutamiseks kasutatavad metsaalad ja kus vajaks puhkemetsade kasutatavus parendamist? Kus võiksid asuda piirkonnas aktiivse kasutusega pargialad (välijõusaalid, mänguväljakud, palliplatsid jms)? Milliseid puhkealasid või kogukondliku kasutusega alasid võiks veel olla? Kus ja kuidas vajaks parendamist kõigile kasutamiseks mõeldud avalik väliruum (linnaväljakud, ühiskondlike- ja ärihoonete õuealad, tänavate ruum, puhke- ja pargialad jm sarnased kõigi jaoks avalikult kasutatavad alad?
» Väärtuslikud üksikobjektid ja alad. Millised on piirkonna ilusa vaatega kohad, väärtusliku miljööga hooned ja hoonegrupid, puud, puudegrupid või muud tähelepanu väärsed objektid või maastikud, mis vajaksid kohalikul tasandil väärtustamist ja kaitset? Mis on nende väärtus?
» Muu - ettepanek millele ei leidnud kohe vastavat alalõiku.

Ideid saab esitada 31. märtsini 2021

» kaardirakenduse kaudu
» saata e-posti aadressil linnavalitsus[at]parnu.ee
» saata postiaadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
» linnavalitsuse infolauas tööpäeviti kl 8–16 (Suur-Sepa 16)

Kindla asukohaga seotud ettepanekuid on kõige parem esitada kaardirakenduse kaudu. Kaardile on võimalik lisada arvamusi ja ettepanekuid asukohast lähtuvalt, tuua välja kohalikke probleeme ja kitsaskohti ning juhtida tähelepanu piirkonnas väärtustamist vajavatele objektidele.

ESITA ETTEPANEK SIIN
Kui teie ideele sarnase sisuga ettepanek on juba esitatud, võite julgesti lisada omapoolse! Meie jaoks on oluline teada saada, mida linnaelanikud kõige rohkem soovivad. 

Ootame aktiivselt osalema!

Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Linnaarhitekt
Henri Eessalu
Suur-Sepa 16, kab 321
henri.eesalu[at]parnu.ee

Arhitekt-planeerija

Merilin Rosenberg
Suur-Sepa 16, kab 318
444 8349
merilin.rosenberg[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid