» MEDI häirenuputeenuse toimimise põhimõte on lihtsalt arusaadav - kui juhtub õnnetus või terviserike, saab inimene nupuvajutusega kutsuda abi.
» MEDI häirenuputeenusega saab inimene oma kodus olles kukkumise, terviserikke või õnnetuse korral ühe nupuvajutusega spetsiaalse käed-vabad hoolekandetelefoni vahendusel alati ühendust MEDI abikeskuse operaatoriga, kes saadab lähedased appi.
» MEDI häirenuputeenuse kasutamiseks vajalikke seadmeid saab nii soetada kui rentida. 
» Häirekõnedele vastavad koolitatud ja kogenud operaatorid 24 tundi ööpäevas 7 päeva nädalas, eesti, vene ja inglise keeles.
» Abi pakuvad inimesele tema lähedased ja kriitilisemas olukorras kutsub abikeskuse operaator kohale kiirabi, päästeameti või politsei.

Täpsem info www.medi.ee
Esmast infot saab küsida ka piirkonna sotsiaaltöötajatelt linnavalitsuse hoolekandekontoritest.

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Võlanõustamisteenuse eesmärk on isiku abistamine:
- tema varalise olukorra kindlakstegemisel
- võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel
- uute võlgnevuste tekkimise vältimisel toimetulekuvõime parandamise kaudu
- muude võlgnevusega seotud probleemide lahendamisel.

» Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.
» Võlanõustamisteenus on selle saajale tasuta.

Võlanõustamine
MTÜ Sotsiaalne Kaasatus
Papiniidu 5, Pärnu linn, Pärnu linn (Sillakeskuse büroomaja 1 (4. korrus))
5552 1999
sotsiaalnekaasatus[at]gmail.com
www.sotsiaalnekaasatus.eu

MTÜ Pesapuu
Jannseni 5, Pärnu linn, Pärnu linn (Ülejõe tervisekeskus)
5330 6939, 446 0677
mtupesapuu[at]gmail.com
Vajalik eelnev registreerimine

Võlanõustamisteenusele registreerimiseks võib pöörduda ka linnavalitsuse piirkondlikku hoolekandekontorisse.

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Turvakoduteenuse eesmärk on ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja esmase abi tagamine:
1) Pärnu linnas viibivale kuni 18-aastasele abivajavale või hädaohus olevale lapsele ja koos temaga abi vajavale täisealisele pereliikmele;
2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

Turvakoduteenust osutatakse järgmiste tegevuste kaudu:
1) ööbimis- ja pesemisvõimaluse ning toitlustamise tagamine;
2) vajadusel esmase kriisiabi osutamine ning teistest abisaamise võimalustest teavitamine;
3) east ja vajadustest lähtuv hooldamine ja arendamine;
4) meditsiinilise abi osutamise korraldamine.

» Turvakoduteenus on Pärnu linna elanikele tasuta.
» Teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse turvakoduteenust vältimatu abi korras ning teenuse eest esitatakse omavalitsusüksusele arve vastavalt teenuse osutaja hinnakirjale.


Laste turvakodu
Laste ja Noorte Tugikeskus
Oja 97, 80040 Pärnu (6. peremaja)
443 1133 (24h)
Kontaktisik: Ülle Männiste, 5552 2001

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalteenuste osutamise kord
- Päevahoiuteenuse taotlus

Päevahoiuteenuse eesmärk on turvalise keskkonna, võimetekohase loova tegevuse ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist ja tegevusvõimest tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes iseseisvalt toime tulla, samuti teenuse saaja lähedastele (vanemale/hooldajale/eeskostjale) võimaluse andmine tööturul püsimiseks või ajutiseks puhkuseks. 

Päevahoiuteenust on õigus saada erivajadusega täisealisel isikul, kes elab koos pere ja/või lähedastega ning kellel on tuvastatud puuduv töövõime ja raske või sügav vaimu- või liitpuue ning kelle rahvastikuregistri järgseks elukohaks on Pärnu linn.

Teenust ei osutata statsionaarset ravi vajava psüühikahäirega või somaatilisest haigusest tuleneva põetusvajadusega isikutele; sõltuvusprobleemidega isikutele; nakkushaigusi põdevatele isikutele nakkusohtlikus perioodis ja isikutele, kelle agressiivne käitumine on ohtlik teistele teenuse saajatele ja teenuse osutajale.

Teenus sisaldab:
- juhendamist ja abistamist igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel ning vajalike hooldusprotseduuride teostamisel;
- abistamist söömisel;
- aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist;
- ohutuse ja järelevalve kindlustamist kliendile enesele ja teistele.

Tasu teenuse eest
- teenuse eest tasumisel rakendatakse kliendi omaosalust, mille määra kehtestab Pärnu linnavalitsus;
- teenuse hind ei sisalda toitlustamise ning individuaalsete hooldus- ja abivahendite maksumust;
- põhjendatud juhtudel võib teenuse saaja taotleda teenuse eest tasumisest vabastamist või selle vähendamist. Tasu maksmisest vabastamise otsustab Pärnu Linnavalitsuse hoolekandekomisjon, võttes eelkõige arvesse perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega isikute olemasolu ja taotleja majanduslikku toimetulekut.

Teenuse taotlemine
- teenuse saamiseks esitab päevahoiuteenuse vajaja või tema seaduslik esindaja kirjaliku taotluse linnavalitsuse sotsiaalosakonnale
- taotlusega koos esitab taotleja puude raskusastme otsuse, perearsti poolt väljastatud tõendi nakkushaiguste mittepõdemise kohta 
- olemasolul kohtumääruse eestkostjaks määramise kohta ja kehtiva rehabilitatsiooniplaani

Teenust osutab Pärnu Sotsiaalkeskus tööpäeviti kuni 8 tundi päevas sotsiaalkeskuse ruumides (Riia mnt 70).

Teenusega seotud küsimustega või probleemidega võib pöörduda sotsiaalkeskuse juhataja poole: 
Heli Kallasmaa
442 0432, 512 3701
juhataja[at]sotsiaal.ee 
http://www.parnusotsiaalkeskus.ee/

Sotsiaalhoolekande seadus
- Sotsiaalteenuste osutamise kord

Koduteenus on teenus, mida osutatakse kõrvalist abi vajavatele täisealistele isikutele kodustes tingimustes aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

Teenus jaguneb koduabiteenuseks ja isikuabiteenuseks.

Koduabiteenuse toimingud:
1) toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupade toomine lähimast poest ja apteegist;
2) abistamine toidu valmistamisel, toidunõude pesemine;
3) esmase arstiabi korraldamine ja vajadusel saatmine arsti juures;
4) invaabivahendite ja –toodete muretsemine;
5) pesupesemise teenuse korraldamine;
6) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
7) keskkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine eluruumist;
8) veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
9) asjaajamine erinevates ametiasutustes;
10) teenuse saaja toa ja köögi esmane koristamine kaks korda kuus;
11) prügi välja viimine;
12) voodipesu vahetamine.

Isikuhooldusteenuse toimingud: 
1) pesemine kodus või Metsa 10 saunas, abistamine riietumisel;
2) valmistoidu soojendamine ja toitmine;
3) hügieenitoimingud ja mähkmete vahetamine, potitooli tühjendamine ja pesemine.

Koduteenus on tasuline teenus.
» Soodushinnaga teenust osutatakse isikutele, kellel puuduvad piisavad rahalised vahendid ja kellel ei ole perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega lähedasi või kelle perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega lähedastel ei ole mõjuvatel tervislikel, majanduslikel või muudel põhjustel võimalik täita neile perekonnaseadusega pandud ülalpidamiskohustust.
» Täishinnaga teenust osutatakse isikutele, kellel on perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega lähedased või kellel on piisavalt rahalisi vahendeid või kelle omandis on kinnis- või vallasvara, mida on võimalik kasutada teenuse eest tasumiseks.
» Teenuse eest tasu määramisel loetakse piisavateks rahalisteks vahenditeks sissetulekut, mis on ühes kuus leibkonna liikme kohta suurem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär.
» Isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn, ning isikutele, kellele on linnavalitsuse poolt määratud hooldaja, kes saab hooldajatoetust, osutatakse koduteenust täishinnaga.
» Isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Pärnu linnas, kuid asuvad selle territooriumil, osutatakse koduteenust vabade ressursside olemasolul kooskõlastatult isiku elukoha järgse valla- või linnavalitsusega.

Teenuse taotlemine
Taotluse võib esitada teenuse osutajale, Pärnu Sotsiaalkeskusele. Pöörduda võib ka Pärnu linnavalitsuse sotsaiaalosakonna sotsiaalkonsultandi, avahooldusspetsialisti või vanurite hoolekande peaspetsialisti poole. 

Jooksvaid teenusega seotud probleeme lahendab ja küsimustele vastab sotsiaalkeskuse koduteenuse korraldaja:
Katrin Siim
442 5753
koduteenus[at]sotsiaal.ee

Sotsiaalteenuste osutamise kord

» Varjupaigateenust osutatakse täisealistele abitaotlejatele, kes asuvad Pärnu linnas ning kellel on puudus kindlast või regulaarsest ööbimiskohast.
» Varjupaigateenusega kindlustatakse abivajavatele isikutele minimaalsetele tingimustele vastav ööbimis- ja pesemisevõimalus, turvaline keskkond ja koht päevaseks viibimiseks (päevakeskus). 

» Teenus sisaldab abivajajate vastuvõttu ja läbivaatust varjupaigas, ööbimisvõimalust, päevakeskuse kasutamise võimalust (vajadusel), abistamist asjaajamisel ning vajadusel meditsiinilise abi ja muu vältimatu sotsiaalabi osutamist.
» Varjupaigateenuse saaja saab kasutada selleks ettenähtud hoiuruumi oma isiklike asjade hoidmiseks.
» Neile, kes jäävad päevaseks ajaks varjupaiga ruumidesse, võimaldatakse päevast tegevust eraldi ruumis, mida ei kasutata ööbimiseks.
» Kergema meditsiinilise kõrvalabi vajadusega varjupaigateenuse saajatel võimaldatakse ööpäevaringselt kasutada põetuseks ettenähtud ruume.
» Ilmselgete joobetunnustega, määrdunud ja enda pesemisega mittenõustuvad abitaotlejad majutatakse teistest abivajajatest eraldi ning neile tagatakse täiendav järelevalve.
»  Varjupaigateenus on selle saajatele tasuta.

Teenust osutab MTÜ Pärnu Horisont
Varjupaik asub Suur-Posti 18b asuvas kahekorruselises hoones, avatud 7 päeva nädalas ja 24 tundi päevas
Kontakttelefon: 444 2774

Võimalik majutada kuni 62 inimest päevas. Lisaks ajutisele peavarjule sisaldab täiskasvanute varjupaigateenus veel pesemisvõimalust koos sauna kasutamise võimalusega (1 kord nädalas), abistamist asjaajamisel, esmast meditsiinilist abi, toiduabi, riideabi, riiete desinfektsiooni ja päevakeskuse teenust.

Sotsiaalhoolekande seadus (asendushooldusteenus § 455-4514 ; järelhooldusteenus § 4515-4517)
Asendus- ja järelhooldus (Sotsiaalministeerium)

Asendushooldusteenus

- Lastekaitseseadus 
Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele
- Hoolduspere PRIDE koolitus

» Asendushooldusteenuse eesmärgiks on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.
» Asendushooldusteenust osutatakse hooldusperes, perekodus ja asenduskodus. 
» Teenust osutatakse nii pikaajaliselt kui ka lühiajaliselt.

Lühiajaliselt, kuni 90 päeva või periooditi, osutatakse asendushooldusteenust lapse hooldusõigusliku vanema või füüsilisest isikust eestkostja nõusolekul 

Pikaajalise ööpäevaringse teenusena tagatakse lapsele asendushooldus kuni tema 18-aastaseks saamiseni. Pikaajalisele hooldusele saab võtta lapsi, kes:
-  ei saa koos oma vanematega elada vastava kohtumääruse alusel
-  vanemad on surnud
-  vanemad on teadmata kadunuks tunnistatud
-  vanemate teovõimet on piiratud
-  vanemad viibivad kinnipidamisasutuses.

» Asendushooldusteenuse abivajavale Pärnu linna lapsele korraldab linnavalitsuse lastekaitseteenistus.
» Hooldusperele maksab Pärnu linnavalitsus hoolduspere toetust.

Järelhooldusteenus
» Järelhooldusteenuse eesmärgiks on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.
» Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel kohaliku omavalitsuse üksus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

Pärnu linn tagab järelhooldusteenuse:
- asendushooldusteenuselt lahkunud ja edasiõppivatele isikutele kuni 25-aastaseks saamiseni

Pärnu linn võib tagada järelhooldusteenuse: 
-  asendushooldusteenuselt lahkunud ja mitteõppivale isikule kuni 21-aastaseks saamiseni
-  eestkostelt lahkunud edasiõppivatele isikutele kuni 25-aastaseks saamiseni

» Järelhooldusteenuse abivajavale Pärnu linna noorele korraldab linnavalitsuse sotsiaalosakond
» Teenusesaajale maksab Pärnu linnavalitsus järelhooldusteenusel viibiva isiku toetust

- Sotsiaalteenuste osutamise kord
- Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumus
Hooldusteenuse taotlus

» Väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust osutatakse isikutele, kellel on hooldusvajadus igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ning kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole enam võimalik ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.
» Teenuse saajale tagatakse hoolekandeasutuses lisaks hooldustoimingutele ka majutus, toitlustamine, sotsiaalnõustamine, huvidel ja hobidel põhinevad tegevused, abivahenditega seonduv nõustamine ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ning teenused.
» Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on tasuline teenus

» Pärnu linnas pakub hoolekoduteenust Tammiste Hooldekodu
» Juhul kui Tammiste Hooldekodus ei ole vaba sobivat kohta, kuid isik vajab kiiret hooldekandeasutusse paigutamist, siis tuleb vaba koha leidmiseks pöörduda teiste hooldusteenust pakkuvate asutuste poole. Makseraskuste korral on võimalik taotleda hooldusteenuse kulude katmiseks hooldustoetust.

Tammiste Hooldekodu
Hooldekodu on Pärnu linna hoolekandeasutus, mis osutab teenuseid eelkõige Pärnu linna elanikele. Teiste piirkondade elanikele osutatakse teenuseid vaba ja sobiva koha olemasolul. 

Hooldusteenuse (hooldekodukoha) taotlemine
Hooldekodusse soovijatel tuleb esitada taotlus Pärnu linnavalitsusele.

Taotlusele on vaja lisada koopiad järgmistest dokumentidest:
- taotleja isikuttõendav dokument
- olemasolul geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte
- olemasolul otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta
- olemasolul rehabilitatsiooniplaan
- väljavõte haigusloost vms

Kui taotlejal ei ole avalduse juurde esitada tervislikku seisundit kirjeldavat dokumenti, viiakse tema suhtes läbi hooldus- ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamine linnavalitsuse avahooldusspetsialisti poolt. Hoolduskoha eraldamise otsuse teeb hoolekandekomisjon. Hoolekandekomisjon käib koos üks  kord kuus. Sobiva hoolduskoha leidmine võtab aega mõned kuud. Eelisjärjekorras võimaldatakse teenus rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavatele isikutele.

Teenuse maksumus, omaosalus  ja lepingu sõlmimine
- ühekohalises toas 695 eurot kuus (alates 01.04.2019 730 eurot kuus)
- kahe- ja enamakohalistes tubades 615 eurot kuus (alates 01.04.2019 650 eurot kuus)

» Teenuse maksumusele lisanduvad isikupõhise arvestuse alusel kulud ravimitele ja hooldusvahenditele.
» Isiku omaosalus teenuse eest tasumisel on 85-100% igakuisest pensionist ja 100% sotsiaaltoetusest.
» Kuni 15% pensionist jääb teenuse saajale isiklikeks kulutusteks ning selle saab hooldekodus kätte sularahas. 
» Teenuse kuludest puuduolev osa kaetakse seadusjärgsete ülalpidamiskohustusega lähedaste (abikaasa, lapsed või täisealised lapselapsed) või hoolduskohustusega isikute poolt. Nende puudumisel kaetakse teenuse maksumusest puuduolev osa linnaeelarvest.
» Isik tasub teenuse eest täies ulatuses kui tema omandis on kinnis-või vallasvara, mis võimaldavad teenuse eest tasuda. 

Teenuse eest tasumine
Leping hooldusteenuse osutamiseks sõlmitakse Tammiste Hooldekodus.

Pärast lepingu sõlmimist tuleb teenuse saajal sõlmida pangas püsimaksekorraldus omaosaluse laekumiseks hooldekodu arvele:
saaja: Pärnu Linnavalitsus
konto nr: EE171010220059448014 (SEB)
viitenumber antakse pangas

Linnaeelarvelisele kohale asuvatel klientidel tuleb pangas sõlmida püsimaksekorraldus või esitada vastav taotlus pensioniametile, et isikule määratud pension ja sotsiaaltoetus laekuks igakuiselt linnavalitsuse arvele:
saaja: Pärnu Linnavalitsus
konto nr: EE771010220041192019 (SEB)
viitenumber antakse pangas


Transport
Hooldekodusse saabumiseks kasutada enda transporti. Kui transpordi kasutamise võimalus puudub, on võimalik tellida transporditeenust Tammiste hooldekodult. Teenuse tellimiseks võtta ühendust tel 4475 980, 4475 986.
Tammiste hooldekodu kliendile on transport linna piires tasuta. 

Vaata lisaks: Kuidas elanikuks saada?


Sotsiaalteenuste osutamise kord


Viipekeele tõlketeenus on avahoolduse üks osa, mis seisneb kuulmispuudega inimeste ja pimekurtide abistamises igapäevasel suhtlemisel. Teenuse eesmärgiks on võimaldada puudega inimesel osaleda ühiskonnas võrdväärselt teistega ja elada täisväärtuslikku elu. Viipekeele tõlk tagab kliendile viipekeele tõlke isiklikus ja tööalases asjaajamises, arsti juures, töökoosolekutel, kursustel, seminaridel, ametiasutustes, teeninduses ja ülemaakondlikel üritustel.

Viipekeele tõlketeenust saavad rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavad pimekurdid ja kuulmispuudega inimesed, kes vajavad suhtlemisel ja asjaajamisel viipekeele tõlki.

Teenuse taotlemine:
Teenuse saamiseks on vaja esitada vabas vormis taotlus (suuliselt või kirjalikult) Pärnumaa Kurtide Ühingule
Teenuse koordinaator võtab tellimusi vastu tööpäeviti 8.00-17.00 (tel 5340 4533). Erakorralise vajaduse ilmnemisel võib pöörduda ööpäevaringselt. Taotluse võib esitada ka linnavalitsuse puuetega inimeste hoolekande peaspetsialistile.

Teenust osutatakse E-P vastavalt tellija vajadusele.
Teenus on Pärnu linna kodanikele tasuta.


- Sotsiaalteenuste osutamise kord
Tugiisikuteenuse taotlus
- Tugiisikuteenuse taotlus (lastega peredele)

Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

» Tugiisikuteenust osutatakse üldjuhul Pärnu linna territooriumil tugiisikuteenuse saaja igapäevases elukeskkonnas, vajadusel ka erinevates ametiasutustes väljaspool tema tavapärast elukeskkonda.
» Tugiisikuks ei saa olla tugiisikuteenuse saaja pereliige või isik, kellel on perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus.
» Tugiisikuteenus on selle saajale tasuta. 

Tugiisikuteenuse õigustatud saajateks on:
1) psüühikahäiretega ja vaimupuudega täisealised inimesed, kes vajavad kõrvalabi igapäevase eluga toimetulekul ja suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
2) lastega pered, kes vajavad kõrvalabi perekonna toimetulekuvõime tõstmiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks;
3) lastega pered, kus vanematel puuduvad teadmised ja oskused lapse eest hoolitsemiseks ja lapse arengu toetamiseks;
4) puudega last kasvatavad hooldusõiguslikud isikud, et soodustada puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ja hooldusõigusliku isiku töötamist ning vähendada perekonna hoolduskoormust.

Lastega perel on õigus tugiisikuteenusele:
- kuni alaealine laps, kes ei õpi, saab 18-aastaseks
- kuni põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppiv keskhariduseta laps saab 19-aastaseks
- lapse 19-aastaseks saamisel kuni jooksva õppeaasta lõpuni
- puudega lapse 18-aastaseks saamisel  kuni jooksva kalendriaasta lõpuni.


Teenuse taotlemine:
Teenuse saamiseks peab tugiisiku vajaja, tema hooldaja, eestkostja või sotsiaaltöötaja esitama taotluse linnavalitsuse sotsiaalosakonnale. 

Taotlused palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalteenuste osutamise kord
Isikliku abistaja teenuse taotlus 

» Isikliku abistaja teenust on õigus saada täisealisel puudega isikul, kes oma puude tõttu vajab tegevustes füüsilist kõrvalabi ning kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Pärnu linn.
» Teenust saab taotleda ainult juhul, kui Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond pole taotlejale määranud hooldajat

» Teenust osutatakse üldjuhul Pärnu linna territooriumil nii teenuse saaja igapäevases elukeskkonnas kui ka väljaspool teenuse saaja tavapärast elukeskkonda.
» Väljaspool Pärnu linna on teenuse osutamisel prioriteediks tegevused, mis on seotud eelkõige töö või õppetegevusega.
» Isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Pärnu linnas, kuid asuvad linna territooriumil, osutatakse isikliku abistaja teenust kooskõlastatult abivajaja rahvastikuregistrisse kantud elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksusega vastava lepingu alusel.

» Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab kõrvalabi.
» Isikliku abistaja teenuse saaja leiab omale ise teenust vahetult osutava isiku, vajadusel abistab sotsiaalosakond.
» Isikliku abistaja teenus on tasuline.

Teenust osutab ja korraldab Pärnu Sotsiaalkeskus

Teenusega seotud küsimustega või probleemidega võib pöörduda sotsiaalkeskuse sotsiaalpedagoogi poole: 
Annely Ausma
5566 4039
http://www.parnusotsiaalkeskus.ee/

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalteenuste osutamise kord
Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suurused

- Hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlus + nõusolek hooldaja määramiseks 
- Hooldajatoetuse taotlus eestkostjale doc ; e-teenus (vajalik sisselogimine)
- Hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotlus doc ;e-teenus (vajalik sisselogimine)

Hoolduse seadmise tingimused:
» Hooldus seatakse hooldusvajadusega täisealisele isikule, kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet.
» Hooldust ei seata hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, lapselaps, täisealine võõras- või kasulaps) või kui abi vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste osutamise, sotsiaaltoetuste maksmise, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutamise teel.
» Erandkorras seatakse hooldus hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud, kuid nimetatud isikud ei suuda täita hooldust vajava isiku suhtes ülalpidamiskohustust.

» Hooldajaks võib määrata teovõimelist isikut, kelle alaline elukoht on Pärnu linnas või Pärnuga piirnevas kohalikus omavalitsusüksuses.
» Hooldajaks ei määrata isikut, kellele on määratud raske või sügav puue.

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse kuni:
1) määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
2) kordushindamise läbiviimise tähtajani;
3) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

Hooldajaks määramiseks on vaja esitada linnavalitsusele taotlus, millele tuleb lisada:
1) sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta
2) taotleja ja hooldatava isikut tõendavate dokumentide koopiad
3) hooldatava kirjalik nõusolek talle hooldaja määramise kohta

Hooldajatoetus

» Toetust makstakse linnavalitsuse poolt määratud hooldajale või kohtu poolt määratud eestkostjale hooldamisest tingitud ja hooldamisega seotud lisaväljaminekute osaliseks kompenseerimiseks 
» Hooldaja saab hooldajatoetust esmakordselt taotleda koos hooldajaks määramise taotlusega, eestkostja esitab eraldi toetusetaotluse.
» Toetuse jätkuvaks maksmiseks tuleb esitada täiendav taotlus

Toetuse suurus:
1) raske puudega täisealise inimese hooldajale 50 eurot kuus
2) sügava puudega täisealise inimese hooldajale 75 eurot kuus.

Toetust makstakse kuni:
1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba;
3) hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste korduvhindamise läbiviimise tähtajani;
4) seatud eestkoste lõpptähtajani või kuni eestkostetava ööpäevaringsele hooldusteenusele paigutamiseni.

Toetuse maksmist pikendatakse:
1) hooldatavale Sotsiaalkindlustusameti otsusega puude raskusastme pikendamise kuupäevast, kui taotleja on esitanud avalduse toetuse maksmise pikendamiseks koos puude määramise otsusega hiljemalt 30 päeva jooksul puude määramise otsuse vastuvõtmisest;
2) elamisloa andmise kuupäevast, kui taotleja on esitanud avalduse toetuse maksmise pikendamiseks koos kehtiva elamisloaga hiljemalt 30 päeva jooksul elamisloa saamisest.
3) eestkoste pikendamise kohtumääruse kuupäevast, kui taotleja on esitanud avalduse toetuse maksmise pikendamiseks koos kohtumäärusega hiljemalt 30 päeva jooksul kohtumääruse tegemisest.

Toetuse maksmine peatatakse:
1) kui hooldatav või eestkostetav viibib järjest üle ühe kuu haiglaravil;
2) süüdimõistetud toetuse saaja vanglas või arestimajas karistuse kandmise ajaks.

Taotlused palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 


Sotsiaalhoolekande seadus (SHS) 
Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamise kord
- Tugiteenuse taotlus

Tugiteenuste eesmärgiks on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavate raske või sügava puudega laste ja nende perekonnaliikmete toimetuleku toetamine. 

Tugiteenused on:
1) lapsehoiuteenus
2) tugiisikuteenus
3) muud tugiteenused

Teenuse taotlemine
- teenust saab taotleda raske või sügava puudega lapse hooldusõigust omav isik või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja
- taotlus tuleb esitada Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonnale
- taotluseid võtab vastu ja teenuse vajaduse hindamise teostab linnavalitsuse lastekaitseteenistus

Taotlusele tuleb lisada:
1) lapse isikut tõendav dokument;
2) lapse vanema või hooldaja isikut tõendav dokument;
3) lapse puude raskusastet tõendav dokument;
4) lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan (selle olemasolul).

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Teenuseid osutavad Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus ja Pärnu Sotsiaalkeskus.Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
sotsiaal[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Avahooldusspetsialist 
Pilvi Tolmik
Suur-Sepa 16, kab 114
444 8128
pilvi.tolmik[at]parnu.ee

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Viktooria Iljin
Suur-Sepa 16, kab 114
444 8129
viktooria.iljin[at]parnu.ee

Sotsiaaltransport

5880 0893 või 442 5769
transport@sotsiaal.ee
Tellimine: E-R 8.00-15.00
Teenust osutatakse: E-P 8.00-20.00
http://www.parnusotsiaalkeskus.ee/

Pärnu Sotsiaalkeskus

Riia mnt 70
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
Juhataja: 442 0432; 512 3701 juhataja[at]sotsiaal.ee
Sekretär: 442 5340 info[at]sotsiaal.ee 
http://www.parnusotsiaalkeskus.ee/

Sotsiaalkindlustusamet

Pärnu klienditeenindus
Lai 14
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
Infotelefon: 16106, 612 1360
parnu|at|sotsiaalkindlustusamet.ee
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee