Sotsiaalhoolekande seadus (asendushooldusteenus § 455-4514 ; järelhooldusteenus § 4515-4517)
Asendus- ja järelhooldus (Sotsiaalministeerium)

Asendushooldusteenus

- Lastekaitseseadus 
Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele
- Hoolduspere PRIDE koolitus

» Asendushooldusteenuse eesmärgiks on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.
» Asendushooldusteenust osutatakse hooldusperes, perekodus ja asenduskodus. 
» Teenust osutatakse nii pikaajaliselt kui ka lühiajaliselt.

Lühiajaliselt, kuni 90 päeva või periooditi, osutatakse asendushooldusteenust lapse hooldusõigusliku vanema või füüsilisest isikust eestkostja nõusolekul 

Pikaajalise ööpäevaringse teenusena tagatakse lapsele asendushooldus kuni tema 18-aastaseks saamiseni. Pikaajalisele hooldusele saab võtta lapsi, kes:
-  ei saa koos oma vanematega elada vastava kohtumääruse alusel
-  vanemad on surnud
-  vanemad on teadmata kadunuks tunnistatud
-  vanemate teovõimet on piiratud
-  vanemad viibivad kinnipidamisasutuses.

» Asendushooldusteenuse abivajavale Pärnu linna lapsele korraldab linnavalitsuse lastekaitseteenistus.
» Hooldusperele maksab Pärnu linnavalitsus hoolduspere toetust.

Järelhooldusteenus
» Järelhooldusteenuse eesmärgiks on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.
» Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel kohaliku omavalitsuse üksus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

Pärnu linn tagab järelhooldusteenuse:
- asendushooldusteenuselt lahkunud ja edasiõppivatele isikutele kuni 25-aastaseks saamiseni

Pärnu linn võib tagada järelhooldusteenuse: 
-  asendushooldusteenuselt lahkunud ja mitteõppivale isikule kuni 21-aastaseks saamiseni
-  eestkostelt lahkunud edasiõppivatele isikutele kuni 25-aastaseks saamiseni

» Järelhooldusteenuse abivajavale Pärnu linna noorele korraldab linnavalitsuse sotsiaalosakond
» Teenusesaajale maksab Pärnu linnavalitsus järelhooldusteenusel viibiva isiku toetust

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Lastekaitseteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
kab 204, 205 ja 206A/206B (II korrus)
444 8124
lastekaitse[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T: 8.30–12
N: 8.30–12 ja 14–17

Lastekaitsespetsialistid

Veebilehel kasutatakse küpsiseid