Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalteenuste osutamise kord
Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suurused

- Hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlus doc ; e-vorm
- Hooldajatoetuse taotlus eestkostjale doc ; e-vorm 
- Hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotlus doc ;e-vorm 

Hoolduse seadmise tingimused:
» Hooldus seatakse hooldusvajadusega täisealisele isikule, kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet.
» Hooldust ei seata hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, lapselaps, täisealine võõras- või kasulaps) või kui abi vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste osutamise, sotsiaaltoetuste maksmise, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutamise teel.
» Erandkorras seatakse hooldus hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud, kuid nimetatud isikud ei suuda täita hooldust vajava isiku suhtes ülalpidamiskohustust.

» Hooldajaks võib määrata teovõimelist isikut, kelle alaline elukoht on Pärnu linnas või Pärnuga piirnevas kohalikus omavalitsusüksuses.
» Hooldajaks ei määrata isikut, kellele on määratud raske või sügav puue.

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse kuni:
1) määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
2) kordushindamise läbiviimise tähtajani;
3) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

Hooldajaks määramiseks on vaja esitada linnavalitsusele taotlus, millele tuleb lisada:
1) sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta
2) taotleja ja hooldatava isikut tõendavate dokumentide koopiad
3) hooldatava kirjalik nõusolek talle hooldaja määramise kohta

Hooldajatoetus

» Toetust makstakse linnavalitsuse poolt määratud hooldajale või kohtu poolt määratud eestkostjale hooldamisest tingitud ja hooldamisega seotud lisaväljaminekute osaliseks kompenseerimiseks 
» Hooldaja saab hooldajatoetust esmakordselt taotleda koos hooldajaks määramise taotlusega, eestkostja esitab eraldi toetusetaotluse.
» Toetuse jätkuvaks maksmiseks tuleb esitada täiendav taotlus

Toetuse suurus:
1) raske puudega täisealise inimese hooldajale 50 eurot kuus
2) sügava puudega täisealise inimese hooldajale 75 eurot kuus.

Toetust makstakse kuni:
1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba;
3) hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste korduvhindamise läbiviimise tähtajani;
4) seatud eestkoste lõpptähtajani või kuni eestkostetava ööpäevaringsele hooldusteenusele paigutamiseni.

Toetuse maksmist pikendatakse:
1) hooldatavale Sotsiaalkindlustusameti otsusega puude raskusastme pikendamise kuupäevast, kui taotleja on esitanud avalduse toetuse maksmise pikendamiseks koos puude määramise otsusega hiljemalt 30 päeva jooksul puude määramise otsuse vastuvõtmisest;
2) elamisloa andmise kuupäevast, kui taotleja on esitanud avalduse toetuse maksmise pikendamiseks koos kehtiva elamisloaga hiljemalt 30 päeva jooksul elamisloa saamisest.
3) eestkoste pikendamise kohtumääruse kuupäevast, kui taotleja on esitanud avalduse toetuse maksmise pikendamiseks koos kohtumäärusega hiljemalt 30 päeva jooksul kohtumääruse tegemisest.

Toetuse maksmine peatatakse:
1) kui hooldatav või eestkostetav viibib järjest üle ühe kuu haiglaravil;
2) süüdimõistetud toetuse saaja vanglas või arestimajas karistuse kandmise ajaks.

Taotluse esitamine

Esitamise võimalused:
» iseteeninduses 
» saata e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee 
» saata postiga aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn 
» tuua linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Avahooldusspetsialist 
Pilvi Tolmik
Suur-Sepa 16, kab 114
444 8128
pilvi.tolmik[at]parnu.ee

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Suur-Sepa 16, kab 114
444 8129

Sotsiaalkindlustusamet

Pärnu klienditeenindus
Lai 14
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
Infotelefon: 16106, 612 1360
parnu|at|sotsiaalkindlustusamet.ee
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid