Sotsiaalhoolekande seadus
- Sotsiaalteenuste osutamise kord

Koduteenus on teenus, mida osutatakse kõrvalist abi vajavatele täisealistele isikutele kodustes tingimustes aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

Teenus jaguneb koduabiteenuseks ja isikuabiteenuseks.

Koduabiteenuse toimingud:
1) toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupade toomine lähimast poest ja apteegist;
2) abistamine toidu valmistamisel, toidunõude pesemine;
3) esmase arstiabi korraldamine ja vajadusel saatmine arsti juures;
4) invaabivahendite ja –toodete muretsemine;
5) pesupesemise teenuse korraldamine;
6) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
7) keskkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine eluruumist;
8) veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
9) asjaajamine erinevates ametiasutustes;
10) teenuse saaja toa ja köögi esmane koristamine kaks korda kuus;
11) prügi välja viimine;
12) voodipesu vahetamine.

Isikuhooldusteenuse toimingud: 
1) pesemine kodus või Metsa 10 saunas, abistamine riietumisel;
2) valmistoidu soojendamine ja toitmine;
3) hügieenitoimingud ja mähkmete vahetamine, potitooli tühjendamine ja pesemine.

Koduteenus on tasuline teenus.
» Soodushinnaga teenust osutatakse isikutele, kellel puuduvad piisavad rahalised vahendid ja kellel ei ole perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega lähedasi või kelle perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega lähedastel ei ole mõjuvatel tervislikel, majanduslikel või muudel põhjustel võimalik täita neile perekonnaseadusega pandud ülalpidamiskohustust.
» Täishinnaga teenust osutatakse isikutele, kellel on perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega lähedased või kellel on piisavalt rahalisi vahendeid või kelle omandis on kinnis- või vallasvara, mida on võimalik kasutada teenuse eest tasumiseks.
» Teenuse eest tasu määramisel loetakse piisavateks rahalisteks vahenditeks sissetulekut, mis on ühes kuus leibkonna liikme kohta suurem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär.
» Isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn, ning isikutele, kellele on linnavalitsuse poolt määratud hooldaja, kes saab hooldajatoetust, osutatakse koduteenust täishinnaga.
» Isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Pärnu linnas, kuid asuvad selle territooriumil, osutatakse koduteenust vabade ressursside olemasolul kooskõlastatult isiku elukoha järgse valla- või linnavalitsusega.

Teenuse taotlemine
Taotluse võib esitada teenuse osutajale, Pärnu Sotsiaalkeskusele. Pöörduda võib ka Pärnu linnavalitsuse sotsaiaalosakonna sotsiaalkonsultandi, avahooldusspetsialisti või vanurite hoolekande peaspetsialisti poole. 

Jooksvaid teenusega seotud probleeme lahendab ja küsimustele vastab sotsiaalkeskuse koduteenuse korraldaja:
Katrin Siim
442 5753
koduteenus[at]sotsiaal.ee

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Eakate hoolekande peaspetsialist
Iris Ruut
Suur-Sepa 16, kab 119
444 8134
iris.ruut[at]parnu.ee

Pärnu Sotsiaalkeskus

Riia mnt 70
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
Juhataja: 442 0432; 512 3701 juhataja[at]sotsiaal.ee
Sekretär: 442 5340 info[at]sotsiaal.ee 
http://www.parnusotsiaalkeskus.ee/

Veebilehel kasutatakse küpsiseid