Sotsiaaltoetused, soodustused

» Seni kehtinud toetuste korra järgi menetletakse juba esitatud taotlusi
» 2019. aastast saab toetusi taotleda vastvalt Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise korrale

» Aruanne tuleb esitada lepingus märgitud tähtajaks. Aruandele tuleb lisada kuludokumentide koopiad eraldatud ja omaosalusena kasutatud vahendite summa kohta. Vormid: .RTF ; .PDF

Täidetud ja (digi)allkirjastatud aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Eraldatud toetused
5. november 2018
28. mai 2018

» Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord
» Toetuseid ning stipendiume määratakse Pärnu linnas elavate või tegutsevate 7-19 aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste parandamiseks.
» Toetuseid ning stipendiume antakse eelarvevahendite olemasolul

Huvihariduse ja huvitegevuse stipendium
Stipendiumi saab taotleda Pärnu linnas huvihariduse või huvitegevuse valdkonnas tegutsevale õpetajale/juhendajale töötamise soodustamiseks ning motiveerimiseks. 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus
Toetust saab taotleda Pärnu linnas elavatele või tegutsevatele 7-19 aastastele noortele. Toetus jaguneb:
- võistlemistoetus osalemiseks üleriigilistel või rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel või laagrites 
- õppevahendi toetus huvihariduse ja huvitegevuse õppevahendite soetamiseks

Taotlemine

» Taotlusi võivad esitada juriidilised isikud ja asutused. 
» Taotlused esitatakse: võistlemistoetuse taotlused üldjuhul kaks korda aastas, õppevahendi toetuse taotlused üldjuhul üks kord aastas, stipendiumitaotlused üldjuhul kaks korda aastas

Stipendiumitaotlus (muusika, kunst, tants, üldkultuur, loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia)
Stipendiumitaotlus (spordiklubid ja spordikoolid)
Stipendiumi tagasiside (kuni 2020. aasta juunini eraldatud stipendiumi kohta)

Võistlemistoetuse taotlus (muusika, kunst, tants, üldkultuur, loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia)
Võistlemistoetuse taotlus (spordiklubid ja spordikoolid)
Võistlemistoetuse kasutamise aruanne (kuni 2020. aasta juunini eraldatud toetuse kohta)

Õppevahendi toetuse taotlus (muusika, kunst, tants, üldkultuur, loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia)
Õppevahendi toetuse taotlus (spordiklubid ja spordikoolid)
Õppevahendi toetuse kasutamise aruanne (kuni 2020. aasta juunini eraldatud toetuse kohta)

Aruanded palume saata Pärnu linnavalitsuse haridusosakonnale aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Lisainfo: 
» huvihariduse spetsialist Kadri Rebane, 444 8257, kadri.rebane[at]parnu.ee (muusika, kunst, tants, üldkultuur, loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia)
» spordinõunik Maarja Tammai, 444 8243, maarja.tammai[at]parnu.ee (spordiklubid ja -koolid)


Eraldatud toetused ja stipendiumid
9. november 2020
2. november 2020
5. oktoober 2020 (võistlemis- ja õppevahenditoetus)
14. september 2020

25. veebruar 2020 (võistlemistoetus)
9. detsember 2019 (õppevahendi toetus)
11. november 2019 (võistlemistoetus)
15. aprill 2019 (võistlemistoetus) (õppevahenditoetus)
8. aprill 2019 (stipendiumid)
18. märts 2019 (võistlemistoetus)
11. märts 2019 (võistlemistoetus) 


- Toetuse suurus: sissetulekust sõltuv
- Toetusetaotlus .doc ; e-vorm

» Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse 7–19-aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks.
» Toetust makstakse lastega leibkondadele, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on allpool valitsuse kehtestatud töötasu alammäära leibkonna ühe liikme kohta (2020. aastal 584 eurot kuus).
» Toetust saab määrata kuni 100% tasumisele kuuluvatest huvihariduse ja huvitegevuse kuludest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot lapse kohta ühes kalendrikuus ja 90% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lapse kohta aastas. (2020. aastal 90% = 525,6 eurot)
» Toetust ei maksta, kui taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikute omandis on piisavalt rahalisi vahendeid, mis võimaldavad huvihariduse ja huvitegevuse eest tasuda.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse arvestamisel võetakse kulutustena arvesse järgmised kulud:
1) huvitegevuse ja huviringi osavõtutasud; 
2) huvihariduse ja huvitegevuse kohta jõudmiseks vajalik transpordikulu;
3) isiklike vahendite soetamine tegevuses osalemiseks; 
4) huvitegevusega kaasnevatel võistlustel, konkurssidel, laagrites osalemine.

» Kulude hulka ei arvestata kulutusi, mille tegemisest on taotluse esitamise hetkel möödas rohkem kui 31 päeva, ning vastavate kulutuste katmiseks toetust tagasiulatuvalt ei määrata.
» Ühekordsete kulude hüvitamiseks tuleb teha eraldi taotlus.
» Toetust igakuiste kulude (näiteks osavõtutasu) hüvitamiseks makstakse üldjuhul taotlusele järgneva poolaasta jooksul. Arvestatakse õpingute poolaastat, näiteks novembris taotlust esitades tuleb jaanuaris uus taotlus teha.
» Toetuse osa, mis on määratud osavõtutasu katteks, kantakse taotluses näidatud huviharidust või huvitegevust osutava asutuse arveldusarvele.

Toetuse taotlemine
- Toetusetaotluse võib esitada lapsevanem, perekonnas hooldaja, eestkostja või vajadusel lapse huvides lastekaitsetöötaja.
- Taotlusele tuleb lisada taotlust põhjendavad dokumendid, tõendid leibkonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Toetusetaotlusi saab esitada:
- e-teeninduses
- saata e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee 
- saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- tuua linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16)
- viia elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse

Lisainfo:
- Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakond: 444 8120, sotsiaal[at]parnu.ee
- kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist Raul Kivi, 444 8130 raul.kivi[at]parnu.ee


Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suurused
- Toetuse suurus: 32 eurot
- Töö kaotanud vanematele makstava lapse koolitoetuse taotlus .rtf ; .pdf

Töö kaotanud ühiselt või üksinda last kasvatavale vanemale, lapse eestkostjale või lapse hooldajale makstakse pere iga kuni 19-aastase üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiva ja vanemaga ühel aadressil elava lapse kohta jooksva kalendriaasta oktoobris ühekordset toetust. Koolitoetust hakatakse maksma pärast kooli õpilaste nimekirjade kinnitamist.

Ühiselt last kasvatavale töö kaotanud vanemale makstakse toetust tingimusel, et:
1) lapse mõlemad vanemad ja laps on elukoha registreerinud Pärnu linnas ja elukoha registrikanne on tehtud enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari
2) mõlemad vanemad on taotluse esitamise ajal registreerinud Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana

Üksinda last kasvatavale töö kaotanud vanemale makstakse toetust tingimusel, et:
1) vanem ja laps on elukoha registreeritud Pärnu linnas ja elukoha registrikanne on tehtud enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari
2) vanem on taotluse esitamise ajal registreeritud Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana.

Üksinda last kasvatava vanemana käsitletakse isikut, kelle:
1) lapse teine vanem on surnud
2) lapse teine vanem on kuulutatud tagaotsitavaks või teadmata kadunud
3) lapse sünniaktis puudub kanne lapse isa kohta või isadust pole omaks võetud või tuvastatud
4) lapse teine vanem ei täida lapse osas ülalpidamiskohustust ning ei maksa lapsele elatist

Toetuse taotlemine
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 30. septembriks

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu Linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

Lisainfo: kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist - 444 8130, raul.kivi[at]lv.parnu.ee


- Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse määrad
- Eralasteaedadele antava tegevustoetuse arvestusliku maksumuse määrad

- Erakooli tegevustoetuse taotlus ; Lisa - õppurite nimekiri
- Erakooli tegevustoetuse kasutamise aruanne

- Eralasteaia tegevustoetuse taotlus 
- Eralasteaia tegevustoetuse taotluse teatis 
- Eralasteaia tegevustoetuse kasutamise aruanne

» Toetus antakse eraharidusasutuse õpetajate töötasude, õpperuumide majandamiskulude ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks. 
» Eraharidusasutuse all peetakse silmas eralasteaedu, erahuvikoole ja erakutseõppeasutusi. Toetus ei laiene eraüldharidusasutustele.

Toetus antakse:
1) eralasteaiale Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS) registreerimisele järgnevast kalendriaastast. Eralasteaiale antakse toetust tingimusel, et lapsevanema või lapse seadusliku esindaja poolt õppuri eest, kelle kohta antakse eralasteaiale toetust, makstav õppemaks on toetuse summa võrra väiksem.
2) erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele EHIS-es registreerimisele järgnevast kalendriaastast.

Toetuse taotlemine ja aruandlus
» Toetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks tuleb esitada taotlus linnavalitsuse haridusosakonnale hiljemalt 5. oktoobriks.
» Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada aruande hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamise lõppu.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Eraldatud toetused:
17. veebruar 2020
28. jaanuar 2019
7. mai 2018
5. märts 2018
5. veebruar 2018
23. jaanuar 2017


Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise kord
- Haridusprojektide toetuse taotlus ja aruanne 
- Noorsooprojektide toetuse taotlus ja aruanne

Haridusprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
- haridusuuendus, uueneva õpikäsituse rakendamine;
- haridusuuringud, -konverentsid, seminarid;
- haridusasutuste vahelised üritused ja koostööprojektid;
- muu haridusalane tegevus.

Noorsooprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
- laste ja noorte linnalaagrite (s.h suvelaager) korraldamine;
- ülelinnaliste õpilasürituste korraldamine;
- muu noorsooalane tegevus.

Mitmeaastase raamlepinguga projekti toetus 
- toetust on võimalik taotleda kuni 4 aastaks
- projekt peab olema toimunud taotluse esitamise ajaks vähemalt 3 aastat
- projekti rahastamiseks kasutatav oma- ja kaasfinantseering peab moodustama projekti eelarvest vähemalt 50%
- projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet
- toetusetaotlus peab sisaldama projekti tegevus-, arengu- ja teavitusplaani vähemalt taotluses märgitud perioodiks.

Toetuse taotlemine
- toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud
- toetust võib projektile saada üks kord eelarveaastal
- haridus- ja noorsooprojekte toetuste taotlused tuleb esitada 1. aprilliks ja 1. novembriks
- mitmeaastase raamlepinguga projektide toetuse taotlused tuleb esitada aasta enne lepinguperioodi algust 1. aprilliks
- kehtiva mitmeaastase raamlepingu puhul võib taotluse esitada kaks aastat enne lepingu lõppemise tähtaega 1. aprilliks

Aruandlus
- toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta
- mitmeaastase lepingu puhul tuleb aruanne esitada iga-aastaselt

Haridusprojektidele eraldatud toetused:
8. juuni 2020
17. veebruar 2020

6. mai 2019
14. mai 2018

12. märts 2018
8. jaanuar 2018
15. mai 2017
16. jaanuar 2017
3. mai 2016
18. jaanuar 2016

Noorsooprojektidele eraldatud toetused:
25. mai 2020
9. märts 2020
17. veebruar 2020
13. jaanuar 2020
27. mai 2019
21. jaanuar 2019
23. aprill 2018
5. märts 2018
29. jaanuar 2018
8. jaanuar 2018
2. mai 2017
9. jaanuar 2017
23. mai 2016
11. jaanuar 2016

Lisainfo: 
Noorsoonõunik Reine Tapp, 444 8255, reine.tapp[at]parnu.ee (noorsooprojektid)
Huvihariduse spetsialist Kadri Rebane, 444 8257, kadri.rebane[at]parnu.ee (noorsooprojektid)
Üldhariduse peaspetsialist Virve Laube, 444 8256, virve.laube[at]parnu.ee (haridusprojektid)


Soodustused üldhariduskooli õpilastele
- tasuta koolilõuna I- IX klassi õpilastele
- tasuta töövihikute komplektid I-IX klassi õpilastele
- tasuta õpikute kasutamine I-XII klassi õpilastele
- tasuta osalemine kooli huviringides

Soodustused huvikooli õpilastele (vabastuse võimalus õppetasust)
- Muusikakoolis, Kunstikoolis, Kunstide Majas ja Spordikoolis - kuni 20% õpilastest
- Loodusmajas ning Tehnika ja Tööõpetusmajas - kuni 40% õpilastest


Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Veebilehel kasutatakse küpsiseid