PÄRNU LINN PAIKUSE OSAVALD

Paikuse osavald kuulub Pärnu linna koosseisu. Haldusreformi käigus ühinesid 1. novembril 2017 Audru, Paikuse ja Tõstamaa vald ning Pärnu linn ja moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn. 

Käesolevalt osavalla veebilehelt saab kohalikku infot, kogu omavalitsust puudutav on kättesaadav pealehel www.parnu.ee.


Osavald

» Pindala: 175,2 km²
» Rahvaarv 01.01.2020 seisuga: 3 954 (sh Paikuse alevis 3018)
» Osavalla territooriumi moodustavad Paikuse alev ning Silla, Seljametsa, Põlendmaa, Tammuru ja Vaskrääma külad

» Osavalla tegevust korraldab ning avalikke teenuseid osutab ja haldab osavallakeskus, mis on on Pärnu linnavalitsuse struktuuriüksus
» Osavalla elanike esinduskoguks on Paikuse osavallakogu

» Paikuse osavalla põhimäärus
» Paikuse osavallakeskuse põhimäärus
» Ühinemine


 

PAIKUSE OSAVALLAKOGU

» Osavalla elanike esinduskoguks on osavallakogu
» Osavallakogu otsustab osavalla territooriumi puudutavaid küsimusi,  mis talle on õigusaktidega pandud. 
» Kogul on õigus avaldada arvamusi ja teha ettepanekuid kõigis osavalla territooriumil linna toimimist või kohalikku elukorraldust puudutavates küsimustes.

» Osavallakogu koosseisu ja asendusliikmetd kinnitab linnavalitsuse poolt moodustatud osavallakogu valimiskomisjon
» Osavallakogusse kuuluvad osavalla territooriumilt volikogusse valitud isikud. Ülejäänud kohad, vastavalt osavallakogu suurusele, jagatakse volikogusse kandideerinud isikute vahel 
» Osavallakogu tööd korraldab ja juhib osavallakogu esimees
» Osavallakogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku osavallakogu esimees
» Osavallakogu volitused lõppevad samal ajal volikogu volituste lõppemisega

» Osavallakogusse kuulub 13 liiget: Esimees Eero Rändla, aseesimees Tarmo Vanamõisa. Liikmed: Heldur Paulson, Marika Valter, Ardo Aasa, Margus Saare, Kunnar Hunt, Tiina Ojaste, Jaan Tamme, Oliver Kikas, Raiko Hiis, Mait Talvoja, Urmas Teeäär

» Osavallakogu koosolekuprotokollid
» Osavallakogu tegevusaruanded: 2018 ; 2019

VABA AJA VEETMISE VÕIMALUSED PAIKUSE OSAVALLAS


Reiu Puhkekeskus

Jõekalda tee 13, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
5302 5085
info[at]reiupuhkekeskus.ee
www.reiupuhkekeskus.ee

Paikuse disgolfi park

Reiu Puhkekeskus
5302 5085
info[at]reiupuhkekeskus.ee 
www.discgolfirajad.ee

OSAVALLAKOGU ESIMEHE TÄNUKIRI


» Tänukirjal on osavalla vapp, tekst autasustatu nimega ning selgitus, mille eest tänukiri antakse. Tänukirjale kirjutab alla osavallakogu esimees.
» Tänukirja andmine otsustatakse osavallakogu esimehe otsusega.
» Tänukirja võib ühele isikule anda mitu korda.

Ettepanekute esitamine 
» Ettepaneku tänukirja andmiseks võib teha osavallakogu liige, linna ametiasutuse teenistuja ja osavalla territooriumil asuva linna ametiasutuse hallatava asutuse juht
» Ettepanekusse märkida põhjendus, mille eest tänukiri antakse ning tänukirja üleandmise aeg ja koht.

KULTUURI- JA SPORDIASUTUSED PAIKUSE OSAVALLAS


Paikuse raamatukogu

Paide mnt. 19, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
445 5225
paikuse[at]pkr.ee
www.paikuseraamatukogu.ee

Paikuse spordikeskus

Paide mnt 19, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
445 3392
info[at]paikusespordikeskus.ee
paikusespordikeskus.ee

Seljametsa rahvamaja ja muuseum

86601 Seljametsa küla, Pärnu linn
Rahvamaja: 5196 0017, rahvamaja[at]paikuse.ee
Muuseum: 502 9013, muuseum[at]paikuse.ee
Seljametsa rahvamaja


MUUD VABA AJA VEETMISE VÕIMALUSED


Reiu Puhkekeskus

Jõekalda tee 13, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
5302 5085
info[at]reiupuhkekeskus.ee
www.reiupuhkekeskus.ee

Paikuse disgolfi park

Reiu Puhkekeskus
5302 5085
info[at]reiupuhkekeskus.ee 
www.discgolfirajad.ee

AJALEHT "PAIKUSE POSTIPAUN"

» Ajaleht "Paikuse Postiapaun" ilmub kord kuus osavalla elanike postkasti tasuta
» Tiraaž 1500 eksemplari
» Leht ilmub tavaliselt iga kuu kolmandale esmaspäevale järgneva nädala lõpupäevil

2020
2019

Kõik Paikuse Postipauna numbrid on kättesaadavad Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR  


Paikuse Postipaun on kord kuus ilmuv 4-leheküljeline A-3 formaadis Paikuse osavalla infoleht, mis hakkas ilmuma järjepidevalt novembrist 1994, ehk täpselt kolm aastat peale Paikusele valla staatuse andmist.

Lehe moto "Kuni su küla veel elab, elad sina ka ..." viitab sellele, et leht tutvustab kogu valla territooriumil toimuvat.  Eelkõige kajastab Paikuse Postipaun ametnike teadaandeid.

Leht annab võimaluse osavallarahvaga diskussiooni pidamiseks, näiteks üldplaneeringu ja arengukava koostamise ning piiride muudatuse teemadel. Sagedased kirjutajad on koolide ja lasteaia juhid. Regulaarne lehelugeja teab tänu lehele üht-teist ka osavalla aja-, spordi- ja kultuuriloost. Kajastatud saavad kultuurisündmused ning iga-aastased külapäevad, laadad ja muud rahvaüritused. Paikuse Postipauna vahendusel saab rahvas regulaarset infot kõikvõimalike linna kaudu makstavate toetuste maksmise korras toimunud muudatustest.

Viimase lehekülje Reklaami ja Kuulutuste all on igal osavallakodanikul ja siin tegutseval ettevõtjal võimalus avaldada tasuta nii enda kui oma firma kohta kõike, mis nimetatud pealkirjade alla sobib. Samal lehel on avaldatud ka kõikide kuu jooksul sündinud laste, samuti ka üle 70-aastaste sünnipäevalaste nimed. Leiname ka kuu jooksul lahkunuid.

KESKKOND JA MAJANDUS


Heakord

» Heakorraeeskiri
» Raieloa taotlemine

Soojamajandus

OÜ SW Energia
Tehnika 1, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
447 7862
info[at]swenergia.ee
swenergia.ee

Vesi ja kanalisatsioon

AS Pärnu Vesi
Vingi 13, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn
445 5660
vesi[at]parnuvesi.ee
www.parnuvesi.ee

Jäätmemajandus

» Paikuse osavalla jäätmehoolduseeskiri
» Korraldatud jäätmevedu, jäätmevaldaja kohustused, jäätmeveost vabastus 
» Jäätmete sorteerimine, kogumispunktid, prügilad
» Pakendikonteinerite asukohad

Korraldatud jäätmevedu

Ragn-Sells AS
606 0439
parnu[at]ragnsells.ee
ragnsells.ee

» Hinnakiri
» Veograafikud 

 

Paikuse kalmistu

Kalmistuvaht: 5334 0425

» Kalmistu kasutamise eeskiri
» Kalmistu andmed Maaregistris
» Kalmistute register HAUDI
» Hauaplatsi taotlemine ja kasutamine

KOOLID JA LASTEAIAD PAIKUSE OSAVALLAS


Paikuse Kool

Paide mnt 19, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
445 3132
pk[at]paikuse.ee
pk.edu.ee

Paikuse Huvihariduskeskus Pai

Paide mnt 19, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
445 2120
huvihariduskeskus[at]pk.edu.eu 
paikusepai.paikusehuvikool.eu

Paikuse lasteaed 

Kastani väikekoht 10, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
5332 5006
direktor[at]paikuselasteaed.ee
www.paikusemesimumm.ee

Seljametsa lasteaed

86601 Seljametsa küla, Pärnu linn
445 3413
direktor[at]paikuselasteaed.ee
www.seljametsala.ee

Politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse õppeüksus

Kooli tee 12, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
447 6700 ; 501 5819
info_ppk[at]sisekaitse.ee
www.sisekaitse.ee

 

TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE


Paikuse tervisekeskus

Sindi Tervisekeskus Paikuse perearstid
Paide mnt 19, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
sinditervis[at]hotmail.com
www.sinditervisekeskus.ee

Perearst Dr Anne Järvsaar
445 5358
Vastuvõtt: E 13.00–18.00 ; T, N, R 8.00–13.00 ; K 10.00–15.00
Pereõe vastuvõtt: E 8.00–18.00 ; T, K, N, R 8.00–16.00

Perearst Dr Valentina Pabor
445 6340
Vastuvõtt: E, N 11.00-16.00 ; T 13.00–18.00 ; K, R 8.00–13.00
Pereõe vastuvõtt: E, K, N, R 8.00–16.00 ; T 8.00–18.00

» Verevõtmine E ja N kell 8.00–10.00
» Kordusretseptide tellimine tel 445 5358 vähemalt 48 tundi ette!


Paikuse päevakeskus

Tiigi 2, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
445 5355
paevakeskus[at]paikuse.ee
http://www.parnusotsiaalkeskus.ee
Avatud: E-K, R: 8.30-16.00 ; N: 8.30–18.30


Paikuse Südameapteek

Pärnade pst 1, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
445 5357
https://www.sudameapteek.ee

PAIKUSE OSAVALLA ELANIKUD

 

Osavallas kokku

sh Paikuse alevis

01.01.2020

3954 

3018 

01.01.2019

3955

3055 

02.01.2019 *

3955

3053


Elanikke külades
 

01.01.2019

02.01.2019

01.01.2020

Põlendmaa 

34

34

 35

Seljametsa

271

269

 273

Silla

406

410

 438

Tammuru

109

109

 111

Vaskrääma

80

80

 79

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

Osavalla rahvastik seisuga 1. jaanuar 2020

Paikuse osavallas kasvas elanike arv vaid 2 inimese võrra ja sedagi tänu positiivsele iibele.

Meile teadaolevalt elas 1. jaanuari 2020. aasta seisuga Paikuse alevis ja viies külas kokku 3954 inimest – mehi ja naisi suhteliselt võrdselt: mehi 48,4 ja naisi 51,6%. Külaelanike vähenemine on peatunud. Märgatavalt vähenes küll alevi elanike arv ja kasvas Silla küla, kuid endiselt moodustab alevi rahvastik kolmveerandi kogu osavalla rahvastikust (vt tabel 1).

Pärnu ja tema osavaldade elanike arv on võrreldes eelmise aastaga kasvanud 232 inimese võrra, aasta lõpus elas Pärnu omavalitsuses 51 504 inimest. Iive oli negatiivne (inimesi suri rohkem kui sündis), kuid rände tõttu elanike arv kasvas. 

2. jaanuaril muutusid kõikjal Eestis kehtetuks nende isikute aadressid, kes olid rahvastikuregistrisse kantud omavalitsuse täpsusega. Andmete korrastamise tõttu kaotas elanikke enamik omavalitsustest, Pärnule tähendas see 611 „surnud hinge“ kadumist. Vaata lisaks: Elanike arv omavalitsuses 

Tabel 1

M

N

Kokku

Võrreldes
01.01.19

Paikuse alev

1439

1579

3018

-37

Põlendmaa

23

12

35

+1

Seljametsa

138

135

273

+2

Silla

222

216

438

+32

Tammuru

57

54

111

+2

Vaskrääma

33

46

79

-1

Kokku

1912

2042

3954

-1


Sündivus jäi tagasihoidlikuks

Erinevalt paljudest kohtadest Eestis jäi Paikuse osavallas loomulik iive ka 2019. aastal positiivseks, kuigi napilt (+5). Eelmisel aastal sündis osavalla territooriumil 38 last (2018.a oli sünde 48), sh 15 tüdrukut ja 23 poissi (tabel 2). Ligi 60% sündinutest on oma pere esimene või teine laps, kolmandaid lapsi on koguni 32%. Pere kuuendaid lapsi sündis kolm ja see on Paikuse rekord.

Eelmisel aastal sündinud laste vanematest on abielus 13, kusjuures 8-st pere esimese lapse isast-emast pole abielus keegi. Sünnitaja keskmiseks vanuseks kujunes 30, mis on eelnevate aastatega võrreldes üksjagu kõrgem. Noorim ema oli 17 ja vanim 42 aastane.

Tabel 2

Abielus/

vabaabielus

Ema

19-25 a

Ema

26-30 a

Ema

31-35 a

Ema

36-42 a

Kokku

1. laps

0/8

4

4

0

0

8

2. laps

7/7

2

6

6

0

14

3. laps

4/8

1

4

6

1

12

4. laps

1/0

0

0

1

0

1

6. laps

1/2

0

0

0

3

3


Meie seast lahkunuid
registreeriti 2019. aastal 33 (2018.a 34) ja seda on kahjuks tunduvalt enam, kui on olnud viimastel aastatel keskmiselt. 17 surnud mehe keskmine vanus oli 65,7 ja 16 naisel 81 eluaastat (tabel 3). Noorimad lahkujad olid 22 aastane mees (puudub tabelist) ja 61 aastane naine, vanimad 87 aastane Uno ja 95 aastane Olga.

Tabel 3

50-59

60-69

70-79

80-89

90 ja

vanemad

Kokku

Mehed

3

6

4

3

0

16

Naised

0

1

4

8

3

16

Kokku

3

7

8

11

3

32

Paikuse osavalla uudised, teated

Sündmused Paikuse osavallas


Kõik omavalitsuse uudised, teated

Pane tähele!

» Tööpakkumine: Audru Muuseumi varahoidja (kuni 12.10.20)

» Esimesse klassi mineva lapse toetus
» Ettevõtlustoetuse III voor (taotluste esitamine kuni 30.09.20)
» Kultuuri valdkonnas tegutsevate MTÜ-de tegevustoetus (taotluste esitamine kuni 15.10.20)
» Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvoor (taotluste esitamine kuni 01.10.20 kl 16.30)

» Pärnumaa tegijad 2020 (kandidaatide esitamine kuni 30.09.20)
» Ettevõtlik pärnakas 2020 (registreerumine, ideede esitamine kuni 04.10.20)
» Masinatehase territooriumi (Seileri Kvartali) arhitektuurivõistlus (ideede esitamine kuni 30.10.20)
» Kampaania "Värvid linna 2020!" (taotluste esitamine kuni 16.10.20)

AK b2nner kodukale3
Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Veebilehel kasutatakse küpsiseid