PRESSITEATED, UUDISED

Projekti nimi: Loode-Pärnu tööstusala I etapi tänavavõrgu rajamine
Projekti kood: EU46499

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tingimustele
Toetussumma: 797 900,75 EUR
Omafinantseering: 140 806,02 EUR
AS Pärnu Vesi panus vee- ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamisel: 312 467,09
Projekti kogumaksumus: 1 251 173,80

Projektijuht: Anneli Lepp
Projekti elluviimise aeg: 1.10.2013–31.05.2015
Projekti eesmärk: Endise Pärnu sõjaväelennuvälja teenindusterritooriumi maa-ala kasutusele võtmine ja sellel Loode-Pärnu tööstusala esimese väljaarendamine.

Projektist
Projekti raames luuakse eeldused paremaks tegevuskeskkonnaks laienemist vajavatele ettevõtetele. Selle mõju avaldub uute töökohtade loomises, mille tulemusena paraneb ettevõtete eksportvõimekus, luuakse eeldused kvaliteetsema toodangu valmistamiseks. Tööstusala I etapi elluviimisega seoses tekib potentsiaal järgmiste ettevõtete alale asumiseks ning suureneb kohalike omavalitsuste teadlikkus ettevõtluseks vajaliku taristu rajamisest. Projekti tulemusena tekivad Pärnusse uued linnatänavad, mis tagavad ligipääsu tööstusaladele tulevatele ettevõtetele.

Lisainformatsioon:
Anneli Lepp
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguteenistuse juhataja
444 8361
anneli.lepp[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Projekti nimi: Amphora avaliku vaate arendamine mugavamaks, lihtsamaks ja arusaadavamaks
Projekti kood: 1-2/14/-072

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ tingimustele
Toetussumma: 9 600 EUR
Omafinantseering: -
Projekti kogumaksumus: 9 600 EUR

Projektijuht: Kristiina Laius
Projekti elluviimise aeg: 12.12.2014-11.06.2015
Projekti eesmärk: Pärnu LV (sh kõik dokumendihaldusprogrammi Amphora kasutajad) dokumendihaldussüsteemi Amphora avaliku vaate kasutajasõbralikumaks muutmine; avaliku teabe kättesaadavuse tagamine taaskasutamist tagaval kujul avaandmetele rakendatavaid printsiipe kasutades ning opendata.ee võimalusi rakendades.

Projektist
Pärnu Linnavalitsus loob dokumendiregistris võimaluse kiirelt ja mugavalt teha oma andmed kättesaadavaks kodanikele/ettevõtjatele. Antud projekti tulemusena on kohaliku omavalitsuse avalik liides avaandmete printsiipe arvestades terviklik, ajakohane, kättesaadav ning masinloetavas formaadis allalaaditav arvestades seadusandlusest tulenevate piirangutega.

See loob eeldused osalusvõimaluste parandamiseks, suurendab inimestele kättesaadava kvaliteetse digitaalse teabe hulka. Kodanike nn „töölaud“ DHSi avaliku liidese näol peab muutuma intuitiivsemaks ja kasutajasõbralikumaks, mis tagab informatsiooni kiire leitavuse ja operatiivsema andmevahetuse.

Lisainformatsioon:
Kristiina Laius
Pärnu linnavalitsuse kantselei
asjaajamis- ja haldusteenistuse juhataja
444 8230
kristiina.laius[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Projekti nimi: Tammiste kergliiklustee ehitamine
Projekti kood: EU49217

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele (perioodi 2007-2013 projekte saab ellu viia kuni 2015. a lõpuni)
Toetussumma: 165 795 EUR
Omafinantseering: 29 258 EUR
Projekti kogumaksumus: 195 053 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 2.05.2015–31.08.2015
Projekti eesmärk: Projekti tulemusel valmib ca 1 km pikkune Tammiste kergliikklustee, mis hakkab ühendama Sauga valla Tammiste kergliiklusteed Pärnus Papiniidu silla juurde kulgevate kergliiklusteedega, aitab muuta pikemas perspektiivis Sauga valla ja Pärnu elanike liikumisharjumusi. See omakorda rahustab linnaliiklust ja säästab keskkonda.

Projektist
Projekti raames ehitatakse välja uus kergliiklustee pikkusega ca 1 km, mis ühendab Sauga valla Tammiste kergliiklusteed ja Papiniidu silla juurde kulgevaid kergliiklusteid (Liivi tee, Ehitajate tee, Jaansoni rada ja Papiniidu tn pidi ranna suunal).

Projekti tulemusena avarduvad linnakeskkonna kasutusvõimalused, loodav kergliiklustee tagab ohutu ja mugava liikumisvõimaluse Tammiste linnaosas ja soodustab Pärnu linna ja Sauga valla vahelist kergliiklust. Projekti tulemusena väheneb autokasutamise vajadust piirkonnas.

Ehitusprojekt telliti alla lihthanke piirmäära jääva hanke tulemusena ettevõttelt Teeprojektid Tiit Korn FIE (2014) ja valgustusprojekt AS-lt ELWO (2014).
Kergliiklustee ehitamiseks viidi läbi lihthange, mille tulemusena sõlmiti hankeleping AS-ga TREF Nord, omanikujärelevalvet teostab AS Taalri Varahaldus.

Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Projekti nimi: Pärnu Koidula Gümnaasiumi ümberkorraldamine eraldiseisvaks gümnaasiumiks
Projekti kood: EU44974

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine” tingimustele.
Toetussumma: 5 999 998 EUR
Kaasfinantseering Haridus- ja Teadusministeeriumilt: 1 058 824 EUR
Omafinantseering: 1 203 062 EUR
Projekti kogumaksumus: 8 261 884 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 21.01.2013 – 15.10.2015
Projekti eesmärk: Projekti strateegiline eesmärk tuleneb linna arengukavast aastani 2025: Pärnu haridusruum on kvaliteetne, mitmekülgne ja kõigile elanikerühmadele kättesaadav ning vastab regiooni vajadustele ja kokkulepetele. Nimetatud strateegilise eesmärgi saavutamiseks luuakse Pärnusse Koidula Gümnaasiumi baasil kaasaegse õppekeskkonna ja –korraldusega ainult gümnaasiumiklassidega piirkondlik reaal- ja tehnoloogiasuunaga gümnaasium.

Projektist
Projekti raames luuakse Pärnu Koidula Gümnaasiumi (asub Metsa 21) baasil kaasaegse õppekeskkonna ja –korraldusega ainult gümnaasiumiklassidega piirkondlik reaal- ja tehnoloogiasuunaga riigigümnaasium. Projektiga on seotud endise Pärnu Ühisgümnaasiumi hoone (asub Mai 3) ümberkorraldamine Pärnu Mai Põhikooliks.

Projekti elluviimiseks ja lähtudes soovist tagada eraldiseisvat gümnaasiumi luues Pärnu linna ja maakonna õpilastele tänapäeva nõuetele vastav õpikeskkond, sõlmisid Haridus- ja teadusministeerium ja Pärnu linn 30.05.2013 kokkuleppe. Nimetatud kokkuleppe kohaselt hakkab Pärnu Koidula Gümnaasium alates 1.09.2015 toimima eraldiseisva riigigümnaasiumina (ilma põhikooli osata) ning Haridus- ja teadusministeerium panustab projekti elluviimisse kaasfinantseeringuga.

Pärnu linn volitas 30.05.2013 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi läbi viima projekti elluviimiseks vajalikke riigihankeid ja sõlmima hankelepinguid Pärnu Koidula Gümnaasiumi osas. Projektiga seotud Pärnu Ühisgümnaasiumi hoone osas viib riigihanked läbi ja sõlmib hankelepingud Pärnu Linnavalitsus.

Metsa 21 ja Mai 3 hoonete projekteerimistööd teostas Esplan OÜ.
Metsa 21 hoone ehitustööd teostas OÜ Nordlin Ehitus.
Metsa 21 ehituse omanikujärelevalvet teostas Vealeidja OÜ.
Metsa 21 sisustus telliti: OÜ Stigmar, Saloni Büroomööbli AS ja AS Metos.
Metsa 21 info- ja kommunikatsioonivahendid telliti: AS Datel, AS Hedengren Eesti, AS MAX 123 ja OÜ Skarcon.
Metsa 21 õppevahendid telliti: Labochema Eesti OÜ, OÜ Total Eesti ja Pillipood OÜ.
Mai 3 hoone ehitustööd teostas AS Remet.
Mai 3 ehituse omanikujärelevalvet teostas OÜ Ösel Consulting.
Mai 3 sisustus telliti: AS Intest Market.
Mai 3 aknakatted telliti: Avaeksperdid OÜ.


Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne
koidula2koidula1koidula5

LINNALEHMAD ehk Pärnu linnas asuvate rannaniitude taastamine ning integreerimine linnakeskkonda

Projekti nimi: Restoration and public access of urban coastal meadow complex in Parnu town, URBANCOWS
Projekti kood: LIFE10 NAT/EE/107

Projekti rahastamine: Euroopa Liidu LIFE+ rahastamisvahend
Toetussumma: 853 809 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 63 911 EUR
Projekti kogumaksumus: 1 138 413 EUR

Projekti koordineeriv abisaaja: Keskkonnaamet
Projekti seotud abisaajad: Tartu Ülikool Pärnu Kolledž, Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Bert Holm
Projekti elluviimise aeg: 01.01.2012-31.12.2016
Projekti eesmärk: 375 ha suurusel Pärnu rannaniidu looduskaitsealal on umbes 250 ha kasutuseta, roostunud ja hooldust vajavaid poollooduslikke kooslusi, enamasti rannaniite. Projekti eesmärk on Pärnu rannaniidu looduskaitseala rannaniitude, rannikulõugaste ja erinevate kaitsealuste liikide elupaikade taastamine, niidu puhastamine roost, lõugaste puhastamine sinna kogunenud setetest, rannaniidu loodusliku veerežiimi taastamine ja kaitsealuste liikide elutingimuste parandamine.

» Projekti veebileht
» Projekti koordinaator, Keskkonnaameti spetsialist-projektijuht Bert Holm
» Vaata ka: Pärnu rannaniidu eest hoolitsevad linnalehmad


Natura 2000 - Europe's nature for you
This site is part of the European Natura 2000 Network. It has been designated because it hosts some of Europe's most threatened species and habitats. All 27 countries of the EU are working together through the Natura 2000 network to safeguard Europe's rich and diverse natural heritage for the benefit of all.

linnalehmad

Projekti nimi: Let Us Be Active! – Social inclusion of older people through volunteering in Estonia, Latvia and Finland
Projekti kood: CB85

Projekti rahastamine: Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist programmi „Central Baltic Programme 2014-2020“ vahenditest
Projekti kogumaksumus: 264 006,87 EUR
Toetussumma Pärnule: 38 961,42 EUR (s.o. toetuse osa Pärnu tegevustele)
Pärnu linna kaasfinantseering: 6 875,55 EUR
Projekti kogumaksumus Pärnule: 45 836,97 EUR (s.o. kogumaksumus Pärnu tegevuste osas)

Projekti juhtpartner: Maailma Tervislike Linnade Läänemere Regiooni Büroo (Soome)
Projektijuht: Karolina Mackiewicz
Projektijuht Pärnus: Heli Kallasmaa
Projekti elluviimise aeg: mai 2015 – detsember 2016
Projekti eesmärk: Eakamad inimesed kaasata vabatahtlike töösse

Projektist
Projekti on kaasatud 4 partnerit kolmest riigist: Eestist, Lätist ja Soomest. Projekti juhib Maailma Tervislike Linnade Läänemere Regiooni Büroo (Soome), partneritena osalevad Turu Linnavalitsus (Soome), Riia Linnavalitsus (Läti) ja Pärnu Linnavalitsus.

Eakate osakaal rahvastikus suureneb. Enamus inimeste soov on olla eakana terve, õnnelik, kellegi jaoks vajalik, ümbritsetud lähedastest sõpradest jne. Tänased eakad Eestis enese kohta seda väita ei saa. Üksildus, eraldatus, vaesus põhjustab kibestumust ning tervisehädasid.

Projekti raames vahetatakse kogemusi eakate inimeste kaasamisel vabatahtlike töösse. Põhjamaades on pikaajaline traditsioon ja kogemus eakate kaasamisel vabatahtlikku tegevusse ja aktiivselt ühiskonnaelus osalemisse. Läbi käesoleva projekti on võimalus õppida sealsetest headest praktikatest, et teadvustada Eesti 60-65+ elanikkonnale, millised on alternatiivsed võimalused jätkata aktiivset elu ka peale töötamise lõpetamist. Tervetel ja sotsiaalselt aktiivsetel eakatel puudub vajadus sageli käia arsti või sotsiaaltöötaja juures, nad ei ole meditsiini- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi jaoks nii kulukad, kui oma muredega üksi jäänud vanainimesed. Lisaks võib eakatel olla ühiskonnale pakkuda väärt teadmisi ja oskuseid.

Projekti avakoosolek peeti 21. mail 2015 Turus, kus kohtusid kõik projekti koordinaatorid. Tutvustati eakate hoolekande hetkeseisu partnerlinnades, arutati projekti tegevuskava, eelarvet ning lepiti kokku esmased tööülesanded.

Projekt Facebookis

Lisainformatsioon:
Heli Kallasmaa
Pärnu Eakate Avahoolduskeskuse
juhataja
442 5753
avahoolduskeskus[at]gmail.com

letus

Projekti nimi: HANSA - Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances
Projekti kood: 110

Projekti rahastamine: Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist programmi „Central Baltic Programme 2014-2020“ vahenditest
Projekti kogumaksumus: 2 180 939 EUR
Toetussumma Pärnule: 131 325 EUR (s.o. toetuse osa Pärnu tegevustele)
Pärnu linna kaasfinantseering: 23 175 EUR
Projekti kogumaksumus Pärnule: 154 500 EUR (s.o. kogumaksumus Pärnu tegevuste osas)

Projekti juhtpartner: Inspiration Gotland (Rootsi)
Projektijuht: Inger Harlevi
Projektijuht Pärnus: Eda Toomsalu
Projekti elluviimise aeg: 1.10.2015–31.12.2018
Projekti eesmärk: Projekti üldine eesmärk on kohalike kultuuriväärtuste arendamine ja ühiste turismi toodete väljaarendamine. Projekti otsene eesmärk on luua ühine hansalinnade turismipakett ning selle turundamine.

Projektist
Läbi projekti soovitakse Hansa pärandit rohkem esile tuua ning Hansalinnade ühtsust ja koostööd tugevdada. Piiriülene koostöö võimaldab hansalinnadel üheskoos hansapärandit väärtustada, tutvustada ja ühiseid turismitooteid välja arendada.

Projektis osalevad hansalinnad Rootsist, Lätist ja Eestist: Gotland, Pärnu, Viljandi, Cesis, Koknese, Kuldiga, Limbaži, Pargauja, Valmiera ja Vidzeme.

Projekti loodetavad tulemused:
- uued turismipaketid
- enam külastajaid hansalinnades
- turismihooaja pikenemine kultuuriturismi arendamise tulemusena
- majanduslik kasu

Lisainformatsioon:
Orvika Reilend
Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse
turismiarenduse peaspetsialist
444 8359
orvika.reilend[at]parnu.ee

hansaprojekt 01

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) Nõukogu otsustas oma koosolekul 15.12.2009 toetada Pärnu Linnavalitsuse poolt esitatud projekti „ Pärnu looduskaitsealustele alleedele hoolduskava koostamine“ 484 282 krooni suuruse summaga Looduskaitse programmist. Projekti omaosalus on 89 045 krooni.

Projekti eesmärk
Pärnu on teada ja tuntud roheline linn. Pärnu paljudest alleedest on looduskaitse all 4 kokku 400 puuga. Puud on üle 100 aasta vanad. Viimaste aastakümnete tormid on nii mõnelegi puule saatuslikuks saanud ning on tekitanud materiaalset kahju. Pärnu linn soovib teha kõik, et väärtuslikud alleed säiliksid. Eestoodust lähtuvalt on vajalik puudele teostada erinevad uuringud ning koguda arvamusi, mis lõplikult aitaksid kokku kirjutada alleede hoolduskava. Hoolduskava järgides on tegevused eesmärgipärased ning võimalik planeerida paremini rahalisi vahendeid.

Ajakava
- Puude tomograafuuring veebruar –mai 2010
- Arboristi poolt teostatav puude uuring juuni – august 2010
- Uuringute tõlkimine juuni – september 2010
- Hoolduskava koostamine august - oktoober 2010
- Koolitus/avalikustamine november 2010

Tulemused
Pärnu looduskaitsealustele alleedele on koostatud hoolduskava, mille järgi tegutsedes toimuvad vajalikud hooldustööd õigel ajal, mis tagab alleede võimalikult pikaajalisuse ning samuti võimaldab paremini vajalike rahalisi vahendeid planeerida. Hoolduskava olemasolul on kavas sätestatud tööde teostamiseks võimalik rahalisi vahendeid taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

- Hoolduskava

Projekti lõpparuanne on esitatud Keskkonnainvesteeringute Keskusele detsembris 2010.

KIK logo RGB

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas oma koosolekul 15.12.2009 toetada Pärnu Linnavalitsuse poolt esitatud projekti "Kasutuseta puurkaevude likvideerimine Pärnu linnas" 125 779 krooni suuruses summas "Maakondlik, Pärnu" programmist. Projekti omaosalus 54 341 krooni.

Pärnu linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2025 kohaselt tuleb kasutuseta puurkaevud tamponeerida. Enamus (5 tk) likvideeritavatest puurkaevudest on pikka aega olnud kasutuseta ning paiknevad Pärnu linna avalikult kasutatavatel haljasaladel (kolm puurkaevu paiknevad Pärnu Rannapargi territooriumil puurkaevude registri andmetel aadressidel Suvituse 9 ja Ranna pst 1 ning kaks puurkaevu paiknevad praeguse Rääma tänava ääres puurkaevude registri andmetel aadressidel Tööstuse 35 ja 39). Üks puurkaev paikneb Pärnu linna vanadekodu territooriumil aadressil Tammiste tee 1 ning selle kasutamine lõpetati 2008 aasta kevadel.

Projekti eesmärgiks on likvideerida Pärnu linna territooriumil paiknevad 6 puurkaevu, mida enam ei kasutata ning mis on põhjavee reostusohu allikateks.

Ajakava
- Hange puurkaevude likvideerija leidmiseks aprill 2010
- Puurkaevude likvideerimisprojektide koostamine: mai - juuni 2010
- Puurkaevude likvideerimine: juuni - august 2010
- Lõpparuande esitamine august 2010

Hanke puurkaevude likvideerimiseks võitis Tulundusühistu PUUR. Projekti tulemusel on koostatud puurkaevude sulgemise projektid, likvideeritud puurkaevud ning heakorrastatud puurkaevude ümbrused.

Likvideeritud on järgmised puurkaevud Pärnu linnas:
- Suvituse tn 9
- Ranna pst 1 puurkaev nr 1
- Ranna pst 1 puurkaev nr 2
- Tööstuse tn 35
- Tööstuse tn 39
- Tammiste tee 1

Projekti aruanne esitati Keskkonnainvesteeringute Keskusele 30.  august 2010.

KIK logo RGB

Projekti nimi: Pärnu linna avaliku konteinerpargi laiendamine
Projekti kood: 3-2_11/99-5/2011

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 2812,5 EUR
Omafinantseering: 0 EUR
Projekti kogumaksumus: 3125 EUR

Projektijuht: Katri Sutt
Projekti elluviimise aeg: 21.11.2011 - 22.02.2012
Projekti eesmärk: Pärnu linna Jäätmekava 2009-2013 ja Jäätmehoolduseeskirja alusel jäätmete taaskasutamise osakaalu suurendamine läbi avalikuks kasutamiseks mõeldud jäätmepunktide loomise.

Projektist
Projekti käigus rajati 10 uut taaskasutatavate jäätmete kogumispunkti ja täiendati 15 olemasolevat punkti vanapaberi kogumise konteineriga. Projekti partner on OÜ Paikre, kes panustas projekti 312,5 EUR omafinantseeringu tasumisega ning paigaldas SA KIK finantseerimisel ostetud konteinerid Pärnu linna avalikuks kasutamiseks. Samuti paigaldas ettevõte kümnesse uude jäätmepunkti pakendijäätmete kogumiskonteinerid. OÜ Paikre vastutab ka nimetatud konteinerite tühjendamise eest.

Lisainformatsioon
Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna
keskkonna peaspetsialist
444 8307

KIK logo RGB


Tõstamaa osavalla teated ja uudised


Audru osavalla teated ja uudised


Paikuse osavalla teated ja uudised

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Osavalla info ja kontaktid 
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Veebilehel kasutatakse küpsiseid