PRESSITEATED, UUDISED

KIK logo RGB0 rahandusmin 3lovi estPärnu linna Tammsaare lasteaia energiatõhususe parandamine
Projekti kood: Kliima.1.01.17-0039

Projekti rahastamine: Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem, määruse „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ alusel
Toetussumma: 350 664 EUR
Omafinantseering: 233 776 EUR
Projekti kogumaksumus: 584 440 EUR
Projekti elluviimise aeg: 2.01.2018–31.12.2019

Projekti eesmärk 
Pärnu Tammsaare Lasteaia hoonesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine viies lasteaiahoone energiaklassi C. Projekti tulemusena on lasteaia hoone rekonstrueeritud energiasäästlikumaks ning vähenenud on hoone ülalpidamiskulud.

Pärnu Tammsaare Lasteaia hoone on ehitatud 1968. aastal. Välisseintesse on aja jooksul tekkinud pragusid, hoone välisseinad on ebaühtlase ning vähese soojapidavusega ning leidub madalatemperatuurilisi külmasildasid. Hoonet on aegajalt renoveeritud ning hoones tervikuna on kütteperioodide vältel keskmine sisetemperatuur olnud soovituslikul tasemel (+21..+22ºC). Samal ajal jääb hoone keskmine ventileeritus allapoole vastavat normväärtust. Välisõhu kõrge niiskusetase sügisel ja kütmata ruumide suhteliselt madal temperatuur soodustavad välisseinte külmade piirkondade küllastumist niiskusega ja hallituse tekkimist.

Projekti elluviimise tulemusena saavutatakse hoones kvaliteetne sisekliima. Hoone saavutab peale kõigi renoveerimistööde kompleksset teostamist energiamärgise klassi C (arvutuslik ETA 184 kWh/m2a).

Lisainformatsioon
Rauno Lee
Pärnu linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse
projektijuht
444 8322
rauno lee[at]parnu.ee

KIK logo RGB0 rahandusmin 3lovi est

Pärnu linna Kastani lasteaia energiatõhususe parandamine
Projekti kood: Kliima.1.01.16-0011

Projekti rahastamine: Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem, määruse „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ alusel
Toetussumma: 357 279 EUR
Omafinantseering: 238 186 EURProjekti kogumaksumus: 595 465 EUR

Projekti elluviimise aeg: 03.07.2017-31.12.2018

Projekti eesmärk
Pärnu Kastani Lasteaia hoonesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine viies lasteaiahoone energiaklassi C. Projekti tulemusena on lasteaia hoone rekonstrueeritud energiasäästlikumaks ning vähenenud on hoone ülalpidamiskulud.

Pärnu Kastani Lasteaia hoone on ehitatud 1984. aastal. Renoveerimistöid välisfassaadi ega sokli osas pole ehitamise ajast teostatud. Välisseintesse on aja jooksul tekkinud pragusid, krohvkate on hakanud pudenema, seintes leidub madalatemperatuurilisi külmasildasid. Vundamendi amortiseerumise tõttu on I korruse põrandad külmad. Hoones tervikuna on kütteperioodide vältel keskmine sisetemperatuur olnud soovituslikul tasemel (+21..+22ºC). Samal ajal jääb hoone keskmine ventileeritus allapoole vastavat normväärtust. Välisõhu kõrge niiskusetase sügisel ja kütmata ruumide suhteliselt madal temperatuur soodustavad välisseinte külmade piirkondade küllastumist niiskusega ja hallituse tekkimist.

Projekti elluviimise tulemusena saavutatakse hoones kvaliteetne sisekliima. Hoone saavutab peale kõigi renoveerimistööde kompleksset teostamist energiamärgise klassi C (arvutuslik ETA 184 kWh/m2a).

Lisainformatsioon
Rauno Lee
Pärnu linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse
projektijuht
444 8322
rauno lee[at]parnu.ee

 

EL Uhtekuuluvusfond horisontaalne

KIK logo RGB
Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Pärnu linnas

Projekti kood: 2014-2020.6.03.17-0037
Projekti rahastamine: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond 
Toetussumma: 1 808 520 EUR
Omafinantseering: 775 080 EUR
Projekti kogumaksumus: 2 583 600 EUR
Projekti elluviimise aeg 1.05.2017 – 31.10.2020

Projekti eesmärgiks on korrastada Pärnu linnas tänavavalgustuse taristu, mille tulemusel tänu kaasaegsele valgustile ja juhtimistehnoloogiale väheneb energia kasutamine.

Projekt panustab meetme tegevuse väljundnäitajate saavutamisse:
- tänavavalgustuses elektrienergia tarbimise vähenemine;
- renoveeritud tänavavalgustuspunktide arvu suurenemine;
- arvestuslik süsihappegaasi (CO2) vähenemine aastas.

Projektiga saab Pärnu linna tänavavalgustus juurde energiasäästliku, LED lampidega valgustuse ulatuslikuma terviklahenduse. Asendatakse amortiseerunud kaabelliinid, paljasjuhtmeõhuliinid, ohtlikud betoonpostid ja vahetatud saab 1037 valgustit/tänavavalgustuspunkti kesklinna, Mai elupiirkonna ja linnast väljuva suuna (Riia mnt, Paide mnt) tänavatel.

Uuendatud tänavavalgustus on visuaalselt parem ning ühtlasem, betoon (puit) postidel paiknevad õhukaabelliinid on asendatud maakaabelliinidega. Öisel ajal, minimaalse liikluse korral, on võimalik elektrienergiat täiendavalt säästa valgustugevuse vähendamisega (reguleerimisega). Projekti realiseerimisega ja kaasaegsetele LED-valgustitele üleminekuga väheneb märgatavalt elektrienergia tarbimine ning kohalik omavalitsus saab korraliku tänavavalgustuse taristu, millega kaasneb rahaline kokkuhoid väheneva elektritarbimise ja hoolduse vallas.

Lisainformatsioon
Jaan Põlma
Pärnu Linnavalitsuse tehnovõrkude peaspetsialist
444 8317
jaan.polma[at]lparnu.ee

eas logoDomineeriva linnakeskusega ühinevate omavalitsuste juhtimismudel
Projekti kood: EU50885

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond
Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ meetme " Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu” tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus” eesmärkide elluviimiseks.el sotsiaalfond horisontaal
Toetussumma: 22 680,00 EUR
Omafinantseering: 3 402,00 EURProjekti kogumaksumus: 19 278,00 EUR

Projektijuht: Meelis Kukk
Projekti elluviimise aeg: 01.04.2017 – 30.12.2017

Projekti eesmärk: Välja töötada hästi struktureeritud ja tõhusad poliitikasisendite kanalid eri kodanikeühendustelt, kogukondadelt, asutustelt, erasektorilt jne Pärnu linna kui omavalitsuse strateegiatesse.

Projekti tulemusena saadakse analüüs ja juhtimismudel, mis on aluseks avatud valitsemise põhimõtete rakendamisele nii Pärnu linna (omavalitsuse) põhimääruses kui tema arengustrateegiates. Pikas perspektiivis- tasakaalustatud linnavalitsuse ja osavallakeskuste (ning hallatavate asutuste) muster, mis tagab vajaliku tsentraliseerimise ja otstarbeka detsentraliseerimise. Selliste lahenduste rakendamine teistes Eesti regioonides, võimude kaugenemise hirmude maandamine.


Lisainformatsioon:
Sirje Allmaa
Pärnu Linnavalitsuse arenguprojektide koordinaator
444 8357
sirje.allmaa[at]lv.parnu.ee


RM EAS logo reg toetuseks vaikeKõrgenenud hooldusvajadusega täiskasvanu päevahoiuteenuse inventari soetamine
Projekti kood: EU51202

Projekti rahastamine: Regionaalsete investeeringutoetuste programmi rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust. Programmi vahenditest toetatakse regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks.
Toetussumma: 10 122,75 eurot
Omafinantseering: 3 374,25 eurot
Projekti kogumaksumus: 13 497,00 eurot

Projektijuht: Viktooria Hrabrova
Projekti elluviimise aeg: 15.06.2017–30.11.2017

Projekti eesmärk: Pärnu linna ja maakonna sotsiaalteenuste kättesaadavuse parandamine parema kvaliteedi tagamise kaudu kõrgenenud hooldusvajadusega täiskasvanud puudega inimestele ja nende peredele.

Projektist
Projekti raames soetatakse Pärnu Linnavalitsuse allasutuse Pärnu Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse (Riia mnt 70) hoonesse puudega täiskasvanu päevahoiuteenuse osutamiseks vajalikku inventari. Kõrgenenud hooldusvajadusega täiskasvanu päevahoiuteenuse elluviimisega toetatakse omastehooldajaid.


Lisainformatsioon:
Sirje Allmaa
Pärnu Linnavalitsus
arenguprojektide koordinaator
444 8357
sirje.allmaa[at]lv.parnu.ee

Projekti nimi: Pärnu kesklinna kaitsealuste parkide dendroloogiliste hinnangute ja hoolduskavade koostamineKIK logo RGB
Projekti kood: 3-2_7/5447-1/2016

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 8 316 EUR
Omafinantseering: 924 EUR
Projekti kogumaksumus: 9 240 EUR

Projektijuht: Terje Prisk
Projekti elluviimise aeg: 01.07.2016–16.01.2016

Projekti eesmärk: Saada ülevaade Pärnu kesklinna parkides - Lydia Koidula park, Vanapark ja Vabaduse park, olemasoleva kõrghaljastuse ja põõsarinde seisukorrast, mille tulemusena valmivad parkide puistute hoolduskavad, mis on aluseks edasiste hooldustööde planeerimisel.

Projektist
Pärnu on eelkõige tuntud kui parkide- ja alleede rikas kuurortlinn, mistõttu on olemasolevatele haljasaladele alati suurt tähelepanu pööratud.
Pärnu kesklinna pargid - Lydia Koidula park, Vanapark ja Vabaduse park on Pärnu kesklinna haljasala südameks. Pargid on keskmise liigirikkusega, kuid eriliseks võib pidada Lydia Koidula pargi ajaloolise planeeringuga kujundust. Lydia Koidula park rajati 1928 aastal linna endise kindlusvalli tasandatud osale. Vanapark on vanim Pärnu avalik park väljaspool kindlusvööndit. Kogu pargis on väärtuslikud vanad puud. Võidu park on ühendatud Vanapargiga Vanapargi allee kaudu ning seetõttu tuleb neid käsitleda kui ühtse tervikuna. Projekti raames koostatakse parkidele dendroloogilised inventuurid ja hoolduskavad. Hoolduskava võimaldab teha parkides vajalikke hooldustöid hoolduskavas ettenähtud prioriteetide alusel.

Lisainformatsioon
Terje Prisk
Pärnu Linnavalitsus
haljastuse spetsialist
444 8308
terje.prisk[at]lv.parnu.ee

Niidu maastikukaitsealal hooldustööde läbiviimineKIK logo RGB
Projekti kood: 3-2_7/5446-1/2016

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 8 830,80 EUR
Omafinantseering: 981,20 EUR
Projekti kogumaksumus: 9 812 EUR

Projektijuht: Terje Prisk
Projekti elluviimise aeg: 01.05.2016–31.12.2016

Projekti eesmärgiks on Niidu maastikukaitseala kaitsekorralduskava esimeste aastate prioriteetsemate tööde läbiviimine. Võsa -ja harvendusraie, osaliselt vaadete avamine, tee äärte puhastamine võsast ja ohtlikest puudest. Murdunud puude koristus kaitsekorralduskavaga ettenähtud aladelt. Prügi koristamine Ringtee metsast.

Projektist
Niidu maastikukaitse ala asub Pärnu linnas ja selle pindala on 84,5 ha. Niidu mets on oluline
roheala, millel on lisaks loodusväärustele ka visuaalne ja rekreatsiooniline tähtsus. Niidu metsa ala
kasutatakse juba aastaid õppe-eesmärgil.

Puisniidud ja jõeäärsed niidud puhastatakse võsast, et edaspidi oleks võimalik teostada niitmist.
Võsaraie ning võssa kasvanud niitude puhastamisega suurendatakse niidetavaid alasid. Alustatakse
vaadete avamisega Tammiste teelt Pärnu jõele ja jõelt Jaansoni rajale ning eksponeeritakse
väärtuslikud puistud.

Lisainformatsioon
Terje Prisk
Pärnu Linnavalitsus
haljastuse spetsialist
444 8308
terje.prisk[at]lv.parnu.ee

Pärnu Rannapargi hoolduskava järgsed hooldustöödKIK logo RGB
Projekti kood: 3-2_7/5444-1/2016

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 8578,80 EUR
Omafinantseering: 953,20 EUR
Projekti kogumaksumus. 9 532 EUR

Projektijuht Terje Prisk
Projekti elluviimise aeg: 01.07.2016–01.11.2016

Projekti eesmärgiks on kaitsealuses Pärnu rannapargis tagada kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilimine ning puude kasvutingimuste parandamine.

Projektist
2016.a. hooldustööd viiakse läbi vastavalt Pärnu rannapargi hoolduskavale aastatel 2016-2025. Pargi puude elujõulisuse ja ohutuse tagamiseks teostatakse käesoleva projekti raames hoolduslõikus 187-le puule, lisaks paigaldatakse vajalik stabiliseerimissüsteem ühele puule. Kogu pargi alalt likvideeritakse 38 surnud ja ohtliku puud koos 34 kändude freesimisega.

Lisainformatsioon
Terje Prisk
Pärnu Linnavalitsus
haljastuse spetsialist
444 8308
terje.prisk[at]lv.parnu.ee

Pärnu linnas Uus-Sauga 56 ja Mõisavahe 2 kinnistutel paiknevate endisaegsete sõjaväehoonete lammutamineKIK logo RGB
Projekti kood: 3-2_6/5448-4/2016

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma. 18 027 EUR
Omafinantseering. 2 003 EUR
Projekti kogumaksumus: 20 030 EUR

Projektijuht Sigrit. Kasemets
Projekti elluviimise aeg: 01.07.2016–31.10.2016

Projekti eesmärk: Lammutada kasutuseta seisvad ja maastikupilti kahjustavad endised sõjaväehooned (töökoda, kasarmu, poolik ehitis, söökla, garaaž, soojatrass) Pärnu linnas Uus-Sauga 56 ja Mõisavahe 2 kinnistutel.

Projektist
Projekti tulemusena likvideeritakse kasutud, ohtlikud ja maastikupilti rikkuvad hooned Pärnu linnas. Piirkonda kasutatakse jalutamise/tervisespordi paigana. Tulevikus jääb ala Loode-Pärnu tööstusküla piirkonda ning ala on kavandatud vaba-aja veetmise ja suurürituste korraldamise kohaks.

Lisainformatsioon
Sigrit Kasemets
Pärnu linnavalitsus 
keskkonna peaspetsialist
444 8307
sigrit.kasemets[at]lv.parnu.ee

Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine (2016)KIK logo RGB
Projekti kood: 3-2_6/5445-1/2016

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 14 196 EUR
Omafinantseering: 1 577,46 EUR
Projekti kogumaksumus: 15 773,46 EUR

Projektijuht Sigrit Kasemets
Projekti elluviimise aeg 01.04.2016–31.10.2016

Projekti eesmärgiks on nõuetekohaselt käidelda ja taaskasutusse suunata Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlikud jäätmed

Projektist
Käesoleva projekti raames käideldakse Pärnu linna elanike poolt ise jäätmejaama (aadressil Raba tn 39) ja prügilasse (Paikuse vald, Põlendmaa küla) toodud ohtlikke jäätmeid. Projekti abil vähendatakse potentsiaalset keskkonnareostuse ohtu, kuna ohtlike jäätmete nõuetekohasele käitlusele suunamisega välditakse nende sattumist loodusesse või olmejäätmete hulgas prügilasse. Projektiga kaasneva teavitustöö abil suurendatakse inimeste keskkonnateadlikust (sh ohtlike jäätmete lahuskogumise vajalikkusest kui ka käitlusvõimalustest) ja vähendatakse negatiivset mõju looduskeskkonnale.

Lisainformatsioon
Sigrit Kasemets
Pärnu linnavalitsus 
keskkonna peaspetsialist
444 8307
sigrit.kasemets[at]lv.parnu.ee

Väike-Posti tn lasteaia rajamineeaselreg
Projekti kood: EU50199

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti rahastatakse vastavalt „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“ meetme "Linnapiirkondade jätkusuutlik areng" tingimustele
Toetussumma: 836 009,28 EUR
Omafinantseering: 147 531,06 EUR
Mitteabikõlbulik osa: 2 792,81 EUR
Projekti kogumaksumus: 986 333,15EUR

Projektijuht: Katrin Alliku
Projekti elluviimise aeg: 30.06.2016 –31.05.2017

Projekti eesmärk: Projekti raames luuakse 68 uut lasteaiakohta, mis annab võimaluse ca 136 lapsevanema töö­ ja pereelu sujuvaks korraldamiseks ning laste heal tasemel hoiuks. Paranb lapsevanemate tööhõives osalemise määr ning väheneb tööpuudus Pärnu linnas.

Projektist:
Pärnu kesklinnas aadressil Väike-Posti 8a rekonstrueeritakse 1963. aastal lasteasutuseks ehitatud (ent 1999. aastast suletud) hoone ning luuakse 2 sõime- ja 2 aiarühma, et parandada lapsevanemate tööhõives osalemise võimalusi ning luua kesklinnas lodulähedasi laste hoidmise võimalusi.

Pärnu linn näeb lasteaia ja –hoiukohtade juurde loomise vajadust tulenevalt:
- kohata laste järjekorrast
- erivajadustega laste arvu suurenemisest ning nendele spetsiifiliste/väiksemate rühmade loomise vajadusest
- ruumipuudusest (2025.a kehtima hakkavate nõuete kohaselt peab lapse kohta olema rühmas mööblivaba pinda 4m2; hetkel on see nõue täidetud Pärnus vaid 1 lasteaia puhul).

Käesoleva projekti raames olemasolev hoone rekonstrueeritakse; rajatakse uued vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ning küttesüsteemid; ehitatakse kaasaegsetele nõuetele vastavad 4 rühmatuba (eraldi mängu- ja magamistoad), 2 saali, personali abiruumid; maja saab vajaliku siseinventuuri; õuealale rajatakse haljastus, mänguväljakud ja varjualune.

Lisainformatsioon:
Katrin Alliku
Pärnu Linnavalitsuse 
linnaarengu peaspetsialist
444 8362
katrin.alliku[at]lv.parnu.ee

Liivi teed ja Paide mnt ühendav kergliiklusteeeaselreg
Projekti kood: EU50162

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020 prioriteetse suuna „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng” meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” tegevuste „Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine” eesmärkide elluviimiseks
Toetussumma: 97 919,15 EUR
Omafinantseering: 17 279,85 EUR
Projekti kogumaksumus: 115 199 EUR

Projektijuht: Sirje Allmaa
Projekti elluviimise aeg: 30.06.2016 – 30.06.2017
Projekti eesmärk: Pärnu kesklinna ja Paikuse valla vahel tagatud head kergliiklustee võimalused


Projektist
Projekti raames ehitatakse uus kergliiklustee koos valgustusega Videviku tänavale. Ca 0,7 km pikkune kergliiklustee ühendab Liivi tee ja Paide maantee, millega luuakse ühendus ning tagatakse head kergliiklustee võimalused Paikuse valla ja Pärnu linna vahel.

Projekti tulemusena avardub linnakeskkonna kasutusvõimalus, loodav kergliiklustee tagab ohutu ning mugava liikumisvõimaluse Pärnu linna ja Paikuse valla vahel.
Ehitusprojekt telliti alla lihthanke piirmäära jääva hanke tulemusena ettevõttelt OÜ Teehoiu Partnerid.

Kergliiklustee ehitamiseks viidi läbi lihthange, mille tulemusena sõlmiti hankeleping ühispakkujate MKM Infra OÜ ja Nordlin Ehitus OÜ-ga.
Omanikujärelevalvet teostab P. P.  Ehitusjärelevalve OÜ.


Lisainformatsioon:
Sirje Allmaa
Pärnu Linnavalitsuse 
arenguprojektide koordinaator
444 8357
sirje.allmaa[at]lv.parnu.ee 

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste ja protsesside analüüsi läbiviimine

Projekti kood: 2014-2020.12.03.16-0080

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Haldusvõimekus” meetme „Avalike teenuste pakkumuse arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ tingimustele
Toetussumma:  32 300 EUR
Omafinantseering: 5 700 EUR (kohustuslik), 2 622,40 EUR (projekti maksumust ületav)
Projekti kogumaksumus: 40 622,40 EUR

Projektijuht: Tiina Roht
Projekti elluviimise aeg: 22.08.2016 kuni 01.03.2017

Projekti eesmärk: Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste protsesside kaardistamine ja analüüs.

Projekti tulemusena tekib:
1. ülevaade organisatsiooni efektiivsusest teenuste osutamisel (sh teenustele protsesside tunnuste määramine ja teenuskaartide koostamine; protsesside kaardistus; teenuste ja infosüsteemide seoste tuvastamine; tegevustes vajalike vastutuste, pädevuste ja rollide piiritlemine; protsesside jaotamine klassidesse, teenuste kasutamise sageduse ja sesoonsuse ülevaade; kogu Eesti olemasoleva olukorra ülevaade KOV-ide teenuste arendamise ja lahenduste kasutamise kohta),
2. teenuste ümberkorraldamise plaan, mis peab hõlmama visiooni IKT tõhusama rakendamise kohta, hinnatud avalikud teenused, tuvastatud kiired võidud (sh tegevuste automatiseerimisvõimaluste tuvastamine; protsesside optimeerimisvõimaluste tuvastamine; protsesside eest vastutavate isikute tuvastamine; protsessi tegevuste ajakulu määramine ning tegevusmahtude hindamine; tegevustele kuluva aja mõõtmine, sh tööaja kaardistus; lahknevusanalüüs ning probleemide prioretiseerimine),
3. organisatsiooni teadmine kitsaskohtadest ja sellest, mida on vaja muuta, et avalikke teenuseid paremini pakkuda,
4. prototüüp ühe teenuse pakkumiseks, kasutades IKT lahendusi.

Lisainformatsioon:
Tiina Roht
Pärnu Linnavalitsuse linnasektretär
444 8222
tiina.roht[at]lv.parnu.eeEL Regionaalarengu Fond horisontaalne


Loode-Pärnu tööstusala II etapi tänavavõrgu rajamine
Projekti kood: EU50100

Projekti rahastamine:  Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tingimustele
Toetussumma: 1 646 754,30 EUR
Omafinantseering: 290 603,70 EUR
Mitteabikõlbulik osa: 483 623 EUR

Projekti kogumaksumus: 2 420 981EUR

Projektijuht: Anneli Lepp
Projekti elluviimise aeg: 29.02.2016 – 28.02.2019

Projekti eesmärk Pärnu elu - ja töökeskkond on atraktiivne. Välja on arendatud uus terviklik ettevõtluskeskkond. Tagatud piirkonna head ühendused kõigi Pärnu põhi teedevõrkudega. Tagatakse kvaliteetsed ligipääsud nii elamupiirkonna - kui ka põhimaanteega.

Projektist
Loode-Pärnu tööstusala on endise sõjaväelennuvälja teenindusteerritoorium, mis oli suletud ala. Loode-Pärnu arenduspiirkond hõlmab nii tööstus-, ärimaad kui ka kahte uut elamupiirkonda.

2013. aastal käivitati Loode-Pärnu I etapp ning ehitati ettevõtluskeskkonna jaoks vajalik infrastruktuur. 2015. aastal on I etapi tööd lõpetatud.
Loode-Pärnu II etapiga arendatakse välja terviklik atraktiivne tööstusala piirkond. Projekti raames luuakse vajalik ligipääs ja tehniline infrastruktuur 21 kinnistule, mille kogu pindala on 191 444 m2. Ühendatakse Pärlimõisa tee Voorimehe tänavaga, Pärlimõisa tänav Ankru tänavaga, mis omakorda loob paremad ühendused Vana-Sauga tänavaga.


Lisaks mitteabikõlbuliku osana ehitatakse välja ettevõtjatele vajalik vee- ja kanalisüsteemid. Loodud on kvaliteetne ning ettevõtjale atraktiivne ettevõtluspiirkond. Tööstusala sidustatakse piirkonda ümbritseva elamupiirkondadega (jalg- ja jalgrattateede kaudu) ning lahendatakse ära teedevõrk. Arendatav tööstusala on kompaktne ning kergesti ligipääsetav nii klientidele kui ka tarnijatele.


Anneli Lepp
Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse juhataja
444 8361
anneli.lepp[at]parnu.ee

"Keskkonnakeemia laboris" õppeprogrammid Pärnu Linna 8. ja 9. klassi õpilastele
Projekti kood: 3-2_2/59KIK logo RGB27-1/2016

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 12 890 EUR
Omafinantseering: 0 EUR
Projekti kogumaksumus: 12 890 EUR

Projektijuht: Virve Laube
Projekti elluviimise aeg: 1.08.2016–12.04.2018

Projekti eesmärk: pakkuda Pärnu linna 8. ja 9. klassi õpilastele võimalust saada osa praktilisest õppetööst PERNOVA Loodusmaja keskkonnakeemia laboris. Õppetöö tulemusena suureneb õpilaste konkurentsivõime olümpiaadi tulemuslikkuses ning laienevad õpilase üldoskused antud aine valdkonnas. Suurenevad ja kinnistuvad teadmised läbi praktiliste tegevuste.

Projektist
Projekti raames viiakse läbi keskkonnakeemia laboris õppepraktikumid, mille käigus sooritatakse ettevalmistatud praktilise loomuga keskkonnakatseid.

Projektis osalevad Pärnu koolid: Tammsaare kooli 8 ja 9 klass, Ülejõe kooli 8 ja 9 klass, Raeküla kooli 8 ja 9 klass, Toimetulekukooli 8 ja 9 klass, Täiskasvanute Gümnaasiumi 8 ja 9 klass, Sütevaka humanitaargümnaasiumi 8 ja 9 klass.

Lisainformatsioon
Virve Laube
Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna
Üldhariduse peaspetsialist
444 8256
virve.laube[]atlv.parnu.ee

Koroonaviiruse levikuga seotud teated

YP2035ideekorje koduka banner

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Veebilehel kasutatakse küpsiseid