PRESSITEATED, UUDISED

WHO Tervislike linnade PHAN WP6 projekt (European WHO Physical activity networking WP6 Networking on tools for physical activity planning and economic assessment)

Projekti rahastamine: EU Health Programme
Toetussumma Pärnu tegevustele: 6000 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 0 EUR

Projekti juhtpartner: WHO Euroopa tervislike linnade võrgustik
Projekti partnerid: Kuopio (Soome), Brighton-and-Hove (Ühendkuningriik), Coimbra (Portugal), Pärnu
Projekti elluviimise aeg: 2011-2012
Projekti eesmärk: Tervislikke eluviise toetava elamisväärse linnakeskkonna loomine ja liikuva eluviisi propageerimine.

Projektist
WHO poolt on välja töötatud HEAT veebirakendus (health ecconomic assessment tools), mille abil on võimalik hinnata majanduslikku kasu, mis tuleneb regulaarsest jalgrattakasutuse kasvust tingitud vähenenud riskist suremusele.

Projekti raames viidi läbi jalgratturite loendus ja lühiküsitlus, mille eesmärk oli selgitada välja jalgrattateede kasutamise sagedus ja elanike jalgratta kasutamise harjumused. Koostati aruanne, milles käsitleti lisaks uuringu tulemustele jalgrattateede arendamise ja jalgrattakasutuse suurenemisest tulenevat majanduslikku kasu vastavalt HEAT rakendusele. Viidi läbi uuringu tulemuste tutvustused ja jalgrattakasutust propageeriv üritus.

Info projekti kohta WHO Euroopa võrgustiku kodulehel.


el sotsiaalfond horisontaal
Ettevõtlik pärnakas

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond. Projekti rahastati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt väljakuulutatud ettevõtlikkusprojektide konkursi raames (Ettevõtlus- ning innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning teadlikkuse arendamise programm)
Toetussumma: 4500 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 2900 EUR

Projekti partnerite osalus: 1000 EUR Swedbank AS, 1033 EUR Pärnu Maavalitsus
Projekti kogumaksumus: 9433 EUR

Projekti elluviija: Pärnu Linnavalitsus
Projekti partnerid: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Pärnu Maavalitsus, Swedbank AS
Projektijuht: Anneli Lepp
Projekti elluviimise aeg: 24.10.2011 - 31.05.2012
Projekti eesmärk: Piirkonna ettevõtlikkuse arendamine

Projektist
Projekti raames soodustatakse ettevõtlike ja uuendusmeelsete hoiakute kujunemist läbi koolitusprogrammide ja teadlikkuse tõstmise. Tõuseb motivatsioon oma ideid avaldada ning ellu viia. Projekti raames viiakse läbi konkurss „Ettevõtlik Pärnakas“ ja koolitused. Konkursi võitnud parima äriplaani autor või autorid saavad oma idee elluviimiseks 3000 eurot.

Lisainformatsioon:
Anneli Lepp
Pärnu linnavalitsuse
arenguteenistuse juhataja
444 8359
anneli.lepp[at]lv.parnu.ee

Projekti nimi: Avaliku halduse ja õigusloome kvaliteedi tõstmine osalevates omavalitsusüksustes

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond. Projekti rahastati Rahandusministri määruse „Prioriteese suuna „Suurem haldusvõimekus” meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine” rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” alusel
Toetussumma Pärnule: 648 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 114 EUR

Projekti juhtpartner: Tallinna Linnavalitsus
Projekti partnerid: Tartu Linnavalitsus, Rakvere Linnavalitsus, Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Evelyn Tohvri
Projekti elluviimise aeg: 01.05.2011-31.12.2011
Projekti eesmärk: Osalevate kohalike omavalitsuste koostöö ja parima praktika väljaselgitamine õiguse valdkonnas; teadmiste ja kogemuste vahetamine osalejate vahel inimõiguste ja põhivabaduste kaitse valdkonnas ning enesekorraldusõiguse järgimisel ja riigihangete teostamisel.

Projektist
Projekti raames viidi läbi 2 ühist seminari:
- I seminar oktoobris 2011 "Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse halduse teostamisel ning KOVi enesekorraldusõigus"
- II seminar detsembris 2011 „Riigihankealane parim praktika“.

Pärnu Linnavalitsusest osales projektis 5 juristi.

Lisainformatsioon:
Evelin Talviste
Pärnu linnavalitsuse kantselei
jurist
444 8229
evelin.talviste[at]lv.parnu.ee

el sotsiaalfond horisontaal

el sotsiaalfond horisontaal
Sotsiaalhoolekande valdkonna täiendkoolituse süsteemi terviklik arendamine
Projekti kood: 1.1.0801.10-0017

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond. Projekti rahastatakse Haridus- ja teadusministri määruse „Meetme „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“ avatud taotlemisel struktuuritoetuse andmise ja kasutamise kord“ alusel
Pärnu linna kaasfinantseering: 0 EUR
Projekti kogumaksumus: 127 778,60 EUR

Projekti juhtpartner: Tallinna Pedagoogiline Seminar (TPS)
Projekti partnerid: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Pärnu Linnavalitsus
Koostööd tehakse lisaks 29 organisatsiooni ja asutusega üle Eesti
Projektijuht : Jaan Urb
Projekti elluviimise aeg: 11.10.2010 - 10.10.2012
Projekti eesmärk: Tõsta sotsiaalhoolekande valdkonnas täienduskoolituse taset ja arendada välja terviklik täienduskoolituste süsteem.

Projektist
Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnast osalevad projektis lastekaitse peaspetsialist Irene Peterson ja kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist Raul Kivi.
Info projekti kohta TPS kodulehel

Lisainformatsioon:
Jaan Urb
projektijuht
Cumulus Consulting OÜ
5565 2383
jaan.urb[at]cumulus.ee

el sotsiaalfond horisontaal
Pärnumaa noored hakkajad kogukonna toel tööle

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond. Projekti rahastatakse Sotsiaalministri määruse „Meetme «Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine» avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri“ alusel
Toetussumma: 146 691 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 4100 EUR
Projekti kogumaksumus: 163 091 EUR

Projekti juhtpartner: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (PEAK)
Projekti partnerid: Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Aktiviseerimiskeskus Tulevik, Pärnumaa Kodukant, Eesti Töötukassa ja Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Eha Paas
Projekti elluviimise aeg: 1.08.2011-30.06.2012
Projekti eesmärk: Pikaajaliste töötute noorte (16-24a) ja heitunute sotsiaalse tõrjutuse vähenemine, töötute valmisoleku tõus aktiivsetes tööturumeetmetes osalemiseks, tööharjumuse taastumine, mis soodustab noorte tööturule naasmist.

Projektist
Projekt on suunatud 16-24 aastastele töötutele, kes on olnud tööta kuus kuud või kauem, pakkudes 40 noorele võimaluse tulla kodust välja ja osaleda kogukonnatöös, saada tööpraktikat ja koolitust, läbi tööklubides osalemise leida motivatsiooni ja saada teadmisi tööturul hakkamasaamiseks.

Lisainformatsioon:
Eha Paas
projektijuht
517 0214
hakkajad[at]peak.eeEL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 3
Projekti kood: EU41427

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati meetme „Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused jakord“ vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ eesmärkide elluviimiseks

Toetussumma: 76 923 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 28 935 EUR
Projekti kogumaksumus: 109 891 EUR

Projekti juhtpartner: SA Pärnumaa Turism
Projekti partnerid Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Liis Talv
Projekti elluviimise aeg: 01.10.2011-31.03.2013
Projekti eesmärk: Pärnumaa kui atraktiivse turismisihtkoha tuntuse suurendamine Pärnumaa jaoks olulistel välissihtturgudel (Soome, Venemaa, Rootsi, Läti).

Projektist
Projekti raames korraldati turundusüritusi- ja kampaaniaid, osaleti välismessidel, valmistati infokandjaid ja jaotusmaterjale ning toimus veebiarendus ja e-turundus. Turundustegevusega tutvustati Pärnumaad atraktiivse turismisihtkohana. Turundusvahenditena ja -tegevustes kasutati Pärnumaa eripäral põhinevaid tooteid ning madalhooaja pakkumist.


Lisainformatsioon:
Liis Talv
SA Pärnumaa Turism
projektijuht
447 3000
liis.talv[at]parnumaa.ee

Projekti nimi: Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 2
Projekti kood: EU35350

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati meetme „Avaliku ja kolmanda sektori turismi urundustegevuste toetamise tingimused ja kord“ vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ eesmärkide elluviimiseks.
Toetussumma: 70 283 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 15 741 EUR
Projekti kogumaksumus: 100 405 EUR

Projekti elluviija: SA Pärnumaa Turism
Projektijuht: Birgit Kaasik / Gristel Leetma
Projekti elluviimise aeg: 01.06.2010 - 31.05.2011
Projekti eesmärk: Pärnumaa kui atraktiivse turismisihtkoha tuntuse suurendamine Pärnumaa jaoks olulistel välissihtturgudel (Soome, Venemaa, Rootsi, Läti)

Projektist
Projekti raames viidi läbi turundusüritusi- ja kampaaniaid, osaleti välismessidel, koostati jaotusmaterjale, toimus veebiarendus ja e-turundus. Turundustegevusega tutvustati Pärnumaad atraktiivse turismisihtkohana.

Vaata videot: Pärnu. Colourful cultural life

Lisainformatsioon:
Pärnu linnavalitsuse turismi vanemspetsialist
444 8359

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Projekti nimi: Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 1
Projekti kood: EU30084

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati meetme „Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused ja kord“ vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ eesmärkide elluviimiseks.
Toetussumma: 1 500 000 EEK
Pärnu linna kaasfinantseering: 480 000 EEK
Projekti kogumaksumus: 2 222 000 EEK

Projekti juhtpartner: SA Pärnumaa Turism
Projektijuht: Katrin Jaaska
Projekti elluviimise aeg: 13.02.2009-14.02.2010
Projekti eesmärk: Pärnumaa kui atraktiivse turismisihtkoha tuntuse suurendamine Pärnumaa jaoks olulistel välissihtturgudel (Läti, Leedu, Venemaa, Rootsi)

Projektist
Projekti raames viidi läbi turundustegevused välissihtturgudel, arvestades Pärnumaa eripära. Pärnumaad tutvustati atraktiivse turismisihtkohana. Ellu viidi erinevaid turundusüritusi ja –kampaaniaid (Peterburi metrookampaania, Pärnut tutvustav päev Riia), osaleti välismessidel, anti välja uued infokandjad ja jaotusmaterjalid (turismikaardid, toodete ja teenuste kataloogid), reisikorraldajad viidi tootetutvustusreisidele ja ajakirjanikud pressireisidele, arendati veebi- ja e-turundust (valmis Pärnumaa ühtne turismiportaal www.visitparnu.com, videoklipid, e-uudiskirjad).

Lisainformatsioon:
Pärnu Linnavalitsuse turismi vanemspetsialist
444 8359

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne
turismiturundus1

turismiturundus1 2

Projekti nimi: Pärnumaa sihtkoha turundamise klaster
Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond

Projekti rahastati meetme „Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord“ vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ eesmärkide elluviimiseks
Toetussumma: 277 200 EEK
Pärnu linna kaasfinantseering: 3 900 EEK
Projekti kogumaksumus: 369 600 EEK

Projekti elluviija: SA Pärnumaa Turism
Projektijuht: Kaire Ilus
Projekti elluviimise aeg: jaanuar-detsember 2010
Projekti eesmärk: Pärnumaa turismiasjaliste koostöö suurendamine, piirkonna turundamiseks vajaliku strateegia ja konkreetse tegevuskava väljatöötamine

Projektist
Pärnu linn ja maakond on Eestis turistide sihtkoht nr 2 peale Tallinna ja seetõttu Eesti üks olulisemaid turismisihtkohti. Turistide teenindamisega on otseselt või kaudselt seotud väga erinevad majandusharud, näiteks majutusasutused, raviasutused, kaubandus, toiduainetööstus ja põllumajandus, käsitöö, osaliselt tootmine (läbi kaubanduse müüdavate esemete) jne.

Pärnumaa puhke- ja turismimajanduse edasise arengu võtmeküsimusteks on turismiasjaliste ühine arusaam maakonnast kui tervikust, tahe pakkuda aastaringi maakonna külastajatele meeldejäävaid külastuselamusi ning teadmised ja suutlikkus koordineeritud koostöös puhke- ja turismimajandust planeerida, arendada, turundada. Kuurorti arendamisega on pidevalt tegeletud, aga Pärnumaa sihtkoha turundamise klastri algatuse tingis kõiki turismiasjalisi kaasav vähene sisuline koostöö turismipiirkonna kui terviku arendamisel.

Turismiasjalised on maakonna/regiooni külastajatele tooteid ja teenuseid pakkuvad ettevõtted, turistidele kultuuri-, spordi-, vaba aja veetmise jm üritusi pakkuvad asutused, turistide teenindamiseks vajaliku infrastruktuuri haldajad, kohalikud omavalitsused ja kõik teised asutused/isikud, kelle tegevuse tulemust tarbivad arvestataval hulgal turistid või kes saavad olulist otsest/kaudset tulu tänu turistidele.

Projekti raames lepiti kokku konkreetsed koostööprojektid ja edasised tegevused, töötati välja Elamuskuurordi klastri strateegia aastateks 2011-2014. Projekt lõppes 2010.aasta lõpus, kuid koostöö turismiasjaliste vahel toimib edasi. Edaspidi on kavas esitada klastri põhitaotlus ning kokkulepitud tegevuste elluviimine põhiklastri projekti raames.

Pärnumaa turismisihtkoha klastri veebileht www.klaster.turundustugi.ee

Lisainformatsioon:
Kaire Ilus
SA Pärnumaa Turism juht
447 3000
kaire.ilus[at]parnumaa.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Projekti nimi: AGORA 2.0 – Heritage Tourism for Increased Baltic Sea Region Identity

Projekti rahastamine: Osaliselt rahastab Euroopa Liit (Euroopa Regionaalarengu Fond ning Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument) - Läänemere piirkonna programm 2007-2013
Toetussumma: 2 157 320 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 2 879 EUR
Projekti kogumaksumus: 2 834 050 EUR

Projekti elluviija: Universität Greifswald, Institut für Geographie und Geologie/. Pärnu osaleb läbi SA Pärnumaa Turism (viimane on MTÜ Lääne-Eesti Turism liige)
Projektijuht: Prof Dr Wilhelm Steingrube (Universität Greifswald)/, Aivi Telvik (MTÜ Lääne-Eesti Turism)
Projekti elluviimise aeg: 17.09.2009-16.12.2012
Projekti eesmärk: Läänemere regiooni ühise identiteedi tugevdamine, toetudes rikkale looduslikule- ja kultuuripärandile.

Projektist
AGORA 2.0 projekti on kaasatud 23 partnerit kõigist Läänemere-äärsetest Euroopa Liidu riikidest. Pärnu osaleb projektis läbi sihtasutuse Pärnumaa Turism, mis omakorda osaleb projektis läbi MTÜ Lääne-Eesti Turism. Pärnu osaleb projekti tegevustest ühiste messikülastuste raames.

agoraagora3agora2


Audru osavalla teated ja uudised


Paikuse osavalla teated ja uudised


Tõstamaa osavalla teated ja uudised

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Osavalla info ja kontaktid 
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Veebilehel kasutatakse küpsiseid