PRESSITEATED, UUDISED

WHO Tervislike linnade PHAN WP6 projekt (European WHO Physical activity networking WP6 Networking on tools for physical activity planning and economic assessment)

Projekti rahastamine: EU Health Programme
Toetussumma Pärnu tegevustele: 6000 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 0 EUR

Projekti juhtpartner: WHO Euroopa tervislike linnade võrgustik
Projekti partnerid: Kuopio (Soome), Brighton-and-Hove (Ühendkuningriik), Coimbra (Portugal), Pärnu
Projekti elluviimise aeg: 2011-2012
Projekti eesmärk: Tervislikke eluviise toetava elamisväärse linnakeskkonna loomine ja liikuva eluviisi propageerimine.

Projektist
WHO poolt on välja töötatud HEAT veebirakendus (health ecconomic assessment tools), mille abil on võimalik hinnata majanduslikku kasu, mis tuleneb regulaarsest jalgrattakasutuse kasvust tingitud vähenenud riskist suremusele.

Projekti raames viidi läbi jalgratturite loendus ja lühiküsitlus, mille eesmärk oli selgitada välja jalgrattateede kasutamise sagedus ja elanike jalgratta kasutamise harjumused. Koostati aruanne, milles käsitleti lisaks uuringu tulemustele jalgrattateede arendamise ja jalgrattakasutuse suurenemisest tulenevat majanduslikku kasu vastavalt HEAT rakendusele. Viidi läbi uuringu tulemuste tutvustused ja jalgrattakasutust propageeriv üritus.

Info projekti kohta WHO Euroopa võrgustiku kodulehel.


el sotsiaalfond horisontaal
Ettevõtlik pärnakas

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond. Projekti rahastati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt väljakuulutatud ettevõtlikkusprojektide konkursi raames (Ettevõtlus- ning innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning teadlikkuse arendamise programm)
Toetussumma: 4500 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 2900 EUR

Projekti partnerite osalus: 1000 EUR Swedbank AS, 1033 EUR Pärnu Maavalitsus
Projekti kogumaksumus: 9433 EUR

Projekti elluviija: Pärnu Linnavalitsus
Projekti partnerid: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Pärnu Maavalitsus, Swedbank AS
Projektijuht: Anneli Lepp
Projekti elluviimise aeg: 24.10.2011 - 31.05.2012
Projekti eesmärk: Piirkonna ettevõtlikkuse arendamine

Projektist
Projekti raames soodustatakse ettevõtlike ja uuendusmeelsete hoiakute kujunemist läbi koolitusprogrammide ja teadlikkuse tõstmise. Tõuseb motivatsioon oma ideid avaldada ning ellu viia. Projekti raames viiakse läbi konkurss „Ettevõtlik Pärnakas“ ja koolitused. Konkursi võitnud parima äriplaani autor või autorid saavad oma idee elluviimiseks 3000 eurot.

Lisainformatsioon:
Anneli Lepp
Pärnu linnavalitsuse
arenguteenistuse juhataja
444 8359
anneli.lepp[at]lv.parnu.ee

Projekti nimi: Avaliku halduse ja õigusloome kvaliteedi tõstmine osalevates omavalitsusüksustes

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond. Projekti rahastati Rahandusministri määruse „Prioriteese suuna „Suurem haldusvõimekus” meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine” rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” alusel
Toetussumma Pärnule: 648 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 114 EUR

Projekti juhtpartner: Tallinna Linnavalitsus
Projekti partnerid: Tartu Linnavalitsus, Rakvere Linnavalitsus, Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Evelyn Tohvri
Projekti elluviimise aeg: 01.05.2011-31.12.2011
Projekti eesmärk: Osalevate kohalike omavalitsuste koostöö ja parima praktika väljaselgitamine õiguse valdkonnas; teadmiste ja kogemuste vahetamine osalejate vahel inimõiguste ja põhivabaduste kaitse valdkonnas ning enesekorraldusõiguse järgimisel ja riigihangete teostamisel.

Projektist
Projekti raames viidi läbi 2 ühist seminari:
- I seminar oktoobris 2011 "Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse halduse teostamisel ning KOVi enesekorraldusõigus"
- II seminar detsembris 2011 „Riigihankealane parim praktika“.

Pärnu Linnavalitsusest osales projektis 5 juristi.

Lisainformatsioon:
Evelin Talviste
Pärnu linnavalitsuse kantselei
jurist
444 8229
evelin.talviste[at]lv.parnu.ee

el sotsiaalfond horisontaal

el sotsiaalfond horisontaal
Sotsiaalhoolekande valdkonna täiendkoolituse süsteemi terviklik arendamine
Projekti kood: 1.1.0801.10-0017

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond. Projekti rahastatakse Haridus- ja teadusministri määruse „Meetme „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“ avatud taotlemisel struktuuritoetuse andmise ja kasutamise kord“ alusel
Pärnu linna kaasfinantseering: 0 EUR
Projekti kogumaksumus: 127 778,60 EUR

Projekti juhtpartner: Tallinna Pedagoogiline Seminar (TPS)
Projekti partnerid: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Pärnu Linnavalitsus
Koostööd tehakse lisaks 29 organisatsiooni ja asutusega üle Eesti
Projektijuht : Jaan Urb
Projekti elluviimise aeg: 11.10.2010 - 10.10.2012
Projekti eesmärk: Tõsta sotsiaalhoolekande valdkonnas täienduskoolituse taset ja arendada välja terviklik täienduskoolituste süsteem.

Projektist
Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnast osalevad projektis lastekaitse peaspetsialist Irene Peterson ja kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist Raul Kivi.
Info projekti kohta TPS kodulehel

Lisainformatsioon:
Jaan Urb
projektijuht
Cumulus Consulting OÜ
5565 2383
jaan.urb[at]cumulus.ee

el sotsiaalfond horisontaal
Pärnumaa noored hakkajad kogukonna toel tööle

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond. Projekti rahastatakse Sotsiaalministri määruse „Meetme «Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine» avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri“ alusel
Toetussumma: 146 691 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 4100 EUR
Projekti kogumaksumus: 163 091 EUR

Projekti juhtpartner: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (PEAK)
Projekti partnerid: Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Aktiviseerimiskeskus Tulevik, Pärnumaa Kodukant, Eesti Töötukassa ja Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Eha Paas
Projekti elluviimise aeg: 1.08.2011-30.06.2012
Projekti eesmärk: Pikaajaliste töötute noorte (16-24a) ja heitunute sotsiaalse tõrjutuse vähenemine, töötute valmisoleku tõus aktiivsetes tööturumeetmetes osalemiseks, tööharjumuse taastumine, mis soodustab noorte tööturule naasmist.

Projektist
Projekt on suunatud 16-24 aastastele töötutele, kes on olnud tööta kuus kuud või kauem, pakkudes 40 noorele võimaluse tulla kodust välja ja osaleda kogukonnatöös, saada tööpraktikat ja koolitust, läbi tööklubides osalemise leida motivatsiooni ja saada teadmisi tööturul hakkamasaamiseks.

Lisainformatsioon:
Eha Paas
projektijuht
517 0214
hakkajad[at]peak.eeEL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 3
Projekti kood: EU41427

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati meetme „Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused jakord“ vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ eesmärkide elluviimiseks

Toetussumma: 76 923 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 28 935 EUR
Projekti kogumaksumus: 109 891 EUR

Projekti juhtpartner: SA Pärnumaa Turism
Projekti partnerid Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Liis Talv
Projekti elluviimise aeg: 01.10.2011-31.03.2013
Projekti eesmärk: Pärnumaa kui atraktiivse turismisihtkoha tuntuse suurendamine Pärnumaa jaoks olulistel välissihtturgudel (Soome, Venemaa, Rootsi, Läti).

Projektist
Projekti raames korraldati turundusüritusi- ja kampaaniaid, osaleti välismessidel, valmistati infokandjaid ja jaotusmaterjale ning toimus veebiarendus ja e-turundus. Turundustegevusega tutvustati Pärnumaad atraktiivse turismisihtkohana. Turundusvahenditena ja -tegevustes kasutati Pärnumaa eripäral põhinevaid tooteid ning madalhooaja pakkumist.


Lisainformatsioon:
Liis Talv
SA Pärnumaa Turism
projektijuht
447 3000
liis.talv[at]parnumaa.ee

Projekti nimi: Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 2
Projekti kood: EU35350

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati meetme „Avaliku ja kolmanda sektori turismi urundustegevuste toetamise tingimused ja kord“ vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ eesmärkide elluviimiseks.
Toetussumma: 70 283 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 15 741 EUR
Projekti kogumaksumus: 100 405 EUR

Projekti elluviija: SA Pärnumaa Turism
Projektijuht: Birgit Kaasik / Gristel Leetma
Projekti elluviimise aeg: 01.06.2010 - 31.05.2011
Projekti eesmärk: Pärnumaa kui atraktiivse turismisihtkoha tuntuse suurendamine Pärnumaa jaoks olulistel välissihtturgudel (Soome, Venemaa, Rootsi, Läti)

Projektist
Projekti raames viidi läbi turundusüritusi- ja kampaaniaid, osaleti välismessidel, koostati jaotusmaterjale, toimus veebiarendus ja e-turundus. Turundustegevusega tutvustati Pärnumaad atraktiivse turismisihtkohana.

Vaata videot: Pärnu. Colourful cultural life

Lisainformatsioon:
Pärnu linnavalitsuse turismi vanemspetsialist
444 8359

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Projekti nimi: Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 1
Projekti kood: EU30084

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati meetme „Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused ja kord“ vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ eesmärkide elluviimiseks.
Toetussumma: 1 500 000 EEK
Pärnu linna kaasfinantseering: 480 000 EEK
Projekti kogumaksumus: 2 222 000 EEK

Projekti juhtpartner: SA Pärnumaa Turism
Projektijuht: Katrin Jaaska
Projekti elluviimise aeg: 13.02.2009-14.02.2010
Projekti eesmärk: Pärnumaa kui atraktiivse turismisihtkoha tuntuse suurendamine Pärnumaa jaoks olulistel välissihtturgudel (Läti, Leedu, Venemaa, Rootsi)

Projektist
Projekti raames viidi läbi turundustegevused välissihtturgudel, arvestades Pärnumaa eripära. Pärnumaad tutvustati atraktiivse turismisihtkohana. Ellu viidi erinevaid turundusüritusi ja –kampaaniaid (Peterburi metrookampaania, Pärnut tutvustav päev Riia), osaleti välismessidel, anti välja uued infokandjad ja jaotusmaterjalid (turismikaardid, toodete ja teenuste kataloogid), reisikorraldajad viidi tootetutvustusreisidele ja ajakirjanikud pressireisidele, arendati veebi- ja e-turundust (valmis Pärnumaa ühtne turismiportaal www.visitparnu.com, videoklipid, e-uudiskirjad).

Lisainformatsioon:
Pärnu Linnavalitsuse turismi vanemspetsialist
444 8359

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne
turismiturundus1

turismiturundus1 2

Projekti nimi: Pärnumaa sihtkoha turundamise klaster
Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond

Projekti rahastati meetme „Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord“ vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ eesmärkide elluviimiseks
Toetussumma: 277 200 EEK
Pärnu linna kaasfinantseering: 3 900 EEK
Projekti kogumaksumus: 369 600 EEK

Projekti elluviija: SA Pärnumaa Turism
Projektijuht: Kaire Ilus
Projekti elluviimise aeg: jaanuar-detsember 2010
Projekti eesmärk: Pärnumaa turismiasjaliste koostöö suurendamine, piirkonna turundamiseks vajaliku strateegia ja konkreetse tegevuskava väljatöötamine

Projektist
Pärnu linn ja maakond on Eestis turistide sihtkoht nr 2 peale Tallinna ja seetõttu Eesti üks olulisemaid turismisihtkohti. Turistide teenindamisega on otseselt või kaudselt seotud väga erinevad majandusharud, näiteks majutusasutused, raviasutused, kaubandus, toiduainetööstus ja põllumajandus, käsitöö, osaliselt tootmine (läbi kaubanduse müüdavate esemete) jne.

Pärnumaa puhke- ja turismimajanduse edasise arengu võtmeküsimusteks on turismiasjaliste ühine arusaam maakonnast kui tervikust, tahe pakkuda aastaringi maakonna külastajatele meeldejäävaid külastuselamusi ning teadmised ja suutlikkus koordineeritud koostöös puhke- ja turismimajandust planeerida, arendada, turundada. Kuurorti arendamisega on pidevalt tegeletud, aga Pärnumaa sihtkoha turundamise klastri algatuse tingis kõiki turismiasjalisi kaasav vähene sisuline koostöö turismipiirkonna kui terviku arendamisel.

Turismiasjalised on maakonna/regiooni külastajatele tooteid ja teenuseid pakkuvad ettevõtted, turistidele kultuuri-, spordi-, vaba aja veetmise jm üritusi pakkuvad asutused, turistide teenindamiseks vajaliku infrastruktuuri haldajad, kohalikud omavalitsused ja kõik teised asutused/isikud, kelle tegevuse tulemust tarbivad arvestataval hulgal turistid või kes saavad olulist otsest/kaudset tulu tänu turistidele.

Projekti raames lepiti kokku konkreetsed koostööprojektid ja edasised tegevused, töötati välja Elamuskuurordi klastri strateegia aastateks 2011-2014. Projekt lõppes 2010.aasta lõpus, kuid koostöö turismiasjaliste vahel toimib edasi. Edaspidi on kavas esitada klastri põhitaotlus ning kokkulepitud tegevuste elluviimine põhiklastri projekti raames.


Lisainformatsioon:
Kaire Ilus
SA Pärnumaa Turism juht
447 3000
kaire.ilus[at]parnumaa.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Projekti nimi: AGORA 2.0 – Heritage Tourism for Increased Baltic Sea Region Identity

Projekti rahastamine: Osaliselt rahastab Euroopa Liit (Euroopa Regionaalarengu Fond ning Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument) - Läänemere piirkonna programm 2007-2013
Toetussumma: 2 157 320 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 2 879 EUR
Projekti kogumaksumus: 2 834 050 EUR

Projekti elluviija: Universität Greifswald, Institut für Geographie und Geologie/. Pärnu osaleb läbi SA Pärnumaa Turism (viimane on MTÜ Lääne-Eesti Turism liige)
Projektijuht: Prof Dr Wilhelm Steingrube (Universität Greifswald)/, Aivi Telvik (MTÜ Lääne-Eesti Turism)
Projekti elluviimise aeg: 17.09.2009-16.12.2012
Projekti eesmärk: Läänemere regiooni ühise identiteedi tugevdamine, toetudes rikkale looduslikule- ja kultuuripärandile.

Projektist
AGORA 2.0 projekti on kaasatud 23 partnerit kõigist Läänemere-äärsetest Euroopa Liidu riikidest. Pärnu osaleb projektis läbi sihtasutuse Pärnumaa Turism, mis omakorda osaleb projektis läbi MTÜ Lääne-Eesti Turism. Pärnu osaleb projekti tegevustest ühiste messikülastuste raames.

agoraagora3agora2

Projekti nimi: Läänemere rannikuala üleujutuste hoiatussüsteemi teostatavusuuring (Coastal Flood Warning System for the Baltic Sea)

Projekti rahastamine: Euroopa Kosmoseagentuur (European Space Agency – ESA)
Toetussumma: 200 000 EUR
Omafinantseering: 0 EUR
Projekti kogumaksumus: 200 000 EUR

Projektijuht : Sven Veskioja
Projekti elluviimise aeg: Jaanuar 2012 - aprill 2013
Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on viia läbi teostatavusuuring Läänemere rannikuala üleujutuste hoiatussüsteemi loomiseks. Loodav süsteem kasutab maksimaalselt ära olemasolevaid kosmosetehnoloogiaid: Maa kaugseiret, positsioneerimist ning satelliitsidet. Süsteem kasutab veetaseme ennustamise mudeli sisendina Maa kaugseire satelliitide andmeid, GNSS signaali veetaseme reaalajaliseks mõõtmiseks poide abil ja satelliitsidet info vahetamiseks hädaolukordades, mil maapealne side ei tööta.

Projektist
Projekti tulemusena valmib lõppkasutajale kergesti arusaadav modelleeritud kaardisituatsioon veepiiri asukohast järgmise 48 tunni jooksul. Süsteem on kasutatav elanike, kohalike omavalitsuste ja päästeteenistusele. Koostatakse dokumentatsioon kasutajanõuete, uurimisseisu, süsteemi arhitektuuri ja tehnilise disaini ning jätkusuutlikkuse kohta. Projekti käigus luuakse süsteemi tehnilised komponendid, mille integratsioon ja lõplik juurutamine saab olema jätkuprojektide sisuks.

Projekti toetas ESA, süsteemi töötas välja AS Regio koostöös Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudiga ning Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudiga.

Projekti käigus tehtud analüüsid ning rakenduse prototüübi katsetused näitasid, et loodava süsteemi kontseptsioon on jätkusuutlik ning lõppkasutajatele vajalik. 24. aprillil 2013 toimunud lõpp-koosolekul Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) kosmoseuuringute ja -tehnoloogia keskuses (ESTEC) tutvustati projekti tulemeid, mille järel avaldati toetust projektiga jätkamiseks. Lähiaja plaanideks on leida riigisisest toetust ja finantseeringut projekti järgmisele etapile.

Lisainformatsioon
Sven Veskioja
projektijuht
AS Regio
5330 9425
sven.veskioja[at]regio.ee
9efc340d5d

Projekti nimi: Learning 2.0 - Collaborative learning in the Age of Web 2.0
Projekti kood: 2011-1-NO1-COM13-03294-2

Projekti rahastamine: Projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni elukestva õppe programmi Lifelong Learning Programme COMENIUS (Alamprogramm Comenius Regio) vahenditest
Toetussumma: 34 332 EUR (s.o. toetuse osa Pärnu tegevustele)
Pärnu linna kaasfinantseering: 5 444 EUR
Projekti kogumaksumus: 39 776 EUR (s.o. kogumaksumus Pärnu tegevuste osas)

Projekti juhtpartner: Buskerudi Maakond (Norra)
Projektijuht : Kirsti Slettevoll
Projekti juhtpartner Eestis: Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht Eestis Katrin Uutsalu
Projekti elluviimise aeg: september 2011 – juuli 2013
Projekti eesmärk: Digitaalsete töövahendite ja informatsiooni kasutamise ning koostöise õppimise korraldamise alaste kompetentside arendamine koolide juhtkondade, õpetajate ja raamatukogutöötajate töös

Projektist
Projekti on kaasatud 10 partnerit kahest riigist, projekti juhib Buskerudi Maakond (Norra). Projekti raames arendatakse õppemeetodeid ja digitaalse info kasutamise alast kompetentsi õpetajate ja raamatukogutöötajate töös. Uuritakse ja jagatakse kogemusi IT kasutamisest hariduse valdkonnas kahes partnerriigis/partnerregioonis ning projekti kaasatud koolides ja raamatukogudes. Osalejad saavad koolituse internetipõhiste kataloogide, Web 2.0 põhiste keskkondade jms kasutamisest. Projekt keskendub ka õpetaja uuenenud rollile digitaalses klassiruumis, uutele nõudmistele ning tegevuste planeerimisele ja õppetöö juhtimisele.

Pärnust osalevad projektis Pärnu Linnavalitsuse, Pärnu Hansagümnaasiumi, Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu Raeküla Kooli ja Pärnu Keskraamatukogu töötajad. Projekt algas oktoobrikuus 2011 külaskäiguga Norra partnerite juurde Drammenisse, kus arutleti internetiajastu koostöise õppimise vajaduste ja võimaluste üle ning kavandati põhitegevused kaheks projektiaastaks.

Novembris 2011 toimus Pärnu Keskraamatukogus kokkusaamine Pärnu koolide kooliraamatukogutöötajatele. Seminaril tutvustati projekti ideed ja tegevuskava ning lepiti kokku esimesed tegevused kooliraamatukogudes. Kokkusaamise tulemusena täiustusid mitmete koolide koduleheküljed kooliraamatukogu infoga ning raamatukogutöötajad algatasid ka mitmeid blogisid.

Detsembris 2011 toimus esimene seminar projektis osalevate koolide õpetajatele. Seminaril tutvustati Web 2.0 võimalusi õppetegevuse rikastamiseks ning praktilises osas said õpetajad blogi tegemist ise proovida. Toimus filmitegemise koolitus koolimeeskondadele (1 õpetaja + 3 õpilast). Koolituse tulemusena peaksid kevadeks valmima uued õppefilmid kohalikelt tegijatelt. Kaks Pärnu koolijuhti osalesid Online Educa konverentsil Berliinis, kus käsitleti käimasoleva projektiga seotud teemasid Euroopa tasemel.

Aprillis 2012 toimus projektikohtumine Pärnus, külas olid 15 õpetajat ja raamatukogutöötajat Buskerudist Norrast.
Oktoobris 2012 toimus projektikohtumine Buskerudis, kus osales 11 projektiga seotud inimest Pärnust.
Esimesel projektiaastal viidi läbi õpilaste ühisuurimused, fotoseeriad Minu Pärnu – Minu Buskerud, loodi ja uuendati kooliraamatukogude blogisid.
Projekti lõppkonverents peetakse Pärnus 2013. aasta maikuus.

- Projektist lähemalt
- Projekti kodulehekülg: learningtwozero.net

Lisainformatsioon:
Pärnu linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond
444 8250
hko[at]lv.parnu.ee

education and culture lifelong learning

ideelaegas kaas

Projekti nimi: „CentralBalticCycling“ (Development and Improvement of Cycling Route Network in Central Baltic Area)
Projekti kood: CB59

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu Kesk-Läänemere Interreg IVA 2007-2013 programmi kaasrahastusel.
Toetussumma: 1 161 001 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 2755 EUR
Projekti kogumaksumus: 1 497 899 EUR

Projekti juhtpartner: Zemgale Planeerimisregioon (Läti)
Projekti partnerid: MTÜ Lääne-Eesti Turism (sh Pärnu linn), Kurzeme Turismiassotsiatsioon (Läti), Vidzeme Turismiassotsiastioon (Läti), Pargas linn (Soome), Jelgava Regionaalne Turismikeskus (Läti), Örebro Regionaalne Arendus Nõukogu (Rootsi).
Projektijuht: Tõiv Jõul
Projekti elluviimise aeg: 01.01.2012-31.10.2013
Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on edendada Kesk-Läänemere piirkonna konkurentsivõimet Euroopa turismiturul laiendades pakutavat turismitoodet projektipiirkonnas.

Projektist
Projekti raames hinnatakse piirkonna jalgrattaturismi arengupotentsiaali. Seejuures luuakse ja tugevdatakse turismiasjaliste koostöövõrgustikku, kes on seotud jalgrattaturismi arendamisega Kesk-Läänemere piirkonnas. Projekti käigus parendatakse jalgrattaturismi infrastruktuuri ja piirkonda turundatakse ühise turismisihtkohana. Toimunud on regionaalsed töötoad Pärnumaal, Läänemaal, Saare maakonnas ja Hiiumaal, millele eelnes Lääne-Eesti turismikatuste kohtumine.

Info projekti kohta: MTÜ Lääne-Eesti Turism

Lisainformatsioon:
Tõiv Jõul
projektijuht
toivj[at]hotmail.com

CBC CBC2

Projekti nimi: Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse infrastruktuuri väljaarendamine
Projekti kood: 2.2.0701.10-0061

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme "Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine" tingimustele. Projekti kaasrahastavad Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja Pärnu Linnavalitsus
Toetussumma: 3 612 216 EUR
Pärnumaa Omavalituste Liidu omaosalus: 93 912 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 340 138 EUR
Projekti kogumaksumus: 4 046 266 EUR

Projekti elluviija: Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Projektijuht: Merle Einola
Projekti elluviimise aeg: 19.07.2010-30.09.2013
Projekti eesmärk: Kaasaja ja tuleviku nõuetest ning vajadustest lähtuva innovaatilise keskkonnahariduse võimaldamine erinevatele sihtgruppidele, säästvat arengut toetava hariduse edendamine ja keskkonnateadlikkuse kujundamine Pärnumaal.

Projektist
2008.aastal valmis arhitektuurikonkursi tulemusena keskkonnahariduskeskuse eskiisprojekt ja eelprojekt, mille alusel kujundati nägemus tulevasest Pärnumaa Keskkonnahariduskeskusest. Konkursi võitis Salto AB OÜ, kellega sõlmiti leping hoone projekteerimiseks 2010. Hoone ehitusprojekt valmis 2011.

Projekti eeltööd tellis projekti partner Pärnu Linnavalitsus. Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) üldkogu 27.01.2010 otsuste nr 1-4.1/18 ja 1-4.1/19 kohaselt taotles POL Pärnu Linnavalitsuselt hoonestusõiguse seadmist kinnistule aadressiga A. H. Tammsaare pst 57 ning otsustas projekti esitamise Keskkonnainvesteeringute Keskusele ja garanteerida POL poolne omafinantseering 63 912 euro ulatuses.

Projekti raames projekteeritakse, ehitatakse ja sisustatakse energiasäästlik keskkonnahariduskeskuse õppehoone ning rajatakse haljastus, sh:
näituseruumid, talveaed koos kohviku ja kasvuhoonega, Pärnumaa loodust ja Pärnu lahe elustikku tutvustav püsiekspositsioon (kalad ja taimed kohalikust merest), õppeklassid ja ruumid uute keskkonna-tehnoloogiate tutvustamiseks, elavnurk, tähetorn teleskoobiga, planetaarium-ringauditoorium, täielikult uuendatud IT-seadmed, ökoköök, kontoriruum, ökopark, tiik, kompostijaam, päikesekell ning parkla jalgratastele, autodele ja bussidele.

http://www.loodusjatehnika.ee


Lisainformatsioon:
Merle Einola
projektijuht
5566 7906
merle.loodusmaja[at]gmail.com
EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

KHKKHK2KHK3 KHK4

Projekti nimi: Omavalitsuste õigusalase võimekuse suurendamine
Projekti kood: 1.5.0303.12-0547

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond. Projekti rahastatakse Rahandusministri määruse „Prioriteese suuna „Suurem haldusvõimekus” meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine” rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” alusel
Toetussumma: 10 013 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 315 EUR
Projekti kogumaksumus: 11 781 EUR

Projekti juhtpartner: Tartu Linnavalitsus
Projekti partnerid: Tallinna Linnavalitsus, Rakvere Linnavalitsus, Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Anneli Säälik
Projekti elluviimise aeg: 25.05.2012 – 31.12.2013
Projekti eesmärk: Osalevate kohalike omavalitsusüksuste haldusvõimekuse ja avalike teenuste kvaliteedi tõstmine läbi õigusalase pädevuse suurendamise pidevalt muutuvas õigusruumis.

Projektist
Projekti raames toimub osalevate omavalitsuste juristidele 5 ühist seminari:
I seminar „Normitehnika ja õigusloome (õigusakti mõjude analüüs).“
II seminar „Kohaliku omavalitsuse autonoomia, enesekorraldusõigus, kus on nende piirid? Põhiõiguste ja vabaduste piiramise põhiseaduspärasus kohaliku omavalitsuse poolt (riigikohtu lahendid).“
III seminar „Tõhus läbirääkimine, esinemine kohtus.“
IV seminar „Haldusmenetlus – õigusaktide kehtetuks tunnistamine, vaidemenetlus, haldusleping.“
V seminar „Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse halduse korraldamisel, hea halduse tava.“

Pärnu Linnavalitsusest osaleb projektis 5 juristi.

Lisainformatsioon:
Tiina Roht
Pärnu linnavalitsuse linnasekretär
444 8222
tiina.roht[at]lv.parnu.ee

el sotsiaalfond horisontaal

Koroonaviiruse levikuga seotud teated

YP2035ideekorje koduka banner

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Veebilehel kasutatakse küpsiseid